Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie

 

Otázka: Bankovní soustava

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Petra93

 

V této oblasti používáme základní pojmy:

 • Potřeba
 • Statky
 • Služby

 

Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který se lidé snaží uspokojit a tím vědomí nedostatku odstranit.

 

Potřeba se člení podle různých hledisek:      

 • Hmotné  – nehmotné
 • Zbytné – nezbytné
 • Současné – budoucí
 • Individuální – společenské
 • Biologické (fyzické teplo) – kulturní (vzdělání)
 • Hlavní (auto) – doplňková (benzín, jsou vyvoláni potřebou hlavní)

 

Charakter potřeb:

–          Nikdy je nelze uspokojit zcela (uspokojení jedné potřeby vyvolává potřebu další)

–          Potřeby se rozšiřují a vznikají nové (mění se s věkem, prostředím atd.)

–          Jsou pružné

 

Vliv na potřeby má:

–          Skupina obyvatelstva (pohlaví, věk, vzdělání)

–          Peněžní příjmy

–          Technický pokrok

–          Hospodářská a politická situace

–          Módnost

 

K uspokojování potřeb používáme dva prostředka: Statky a služby

 

STATKY

= produkty jako výsledky lidské práce nebo přírody

 

Člení se podle:

a)      Podstaty

 1. Hmotné
 2. Nehmotné

 

b)      Způsobu získávání

 1. Ekonomické à vznikly lidskou činností, jsou předmětem obchodování
 2. Volné à součástí přírody, volně dostupné, bezplatné

 

c)      Účelu použití

 1. Spotřební à slouží ke končenému uspokojení lidské potřeby (chléb)
 2. Kapitálové à slouží k další výrobě ( pšenice na mouku)

d)     Pohyblivosti

 1. Movité à lze je přemísťovat
 2. Nemovité à pevně spojeny se zemí

 

SLUŽBY

= jsou cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby (opravy, lékařská péče…)

 

Členění:

 1. Věcné à slouží k obnově a zlepšování hmotných statků (oprava televize)
 2. Osobní àpůsobí přímo na osobu člověka (kadeřnické)

 

VEŘEJNÉ SLUŽBY A STATKY

= statky a služby, které si zpravidla nekupujeme, ale poskytuje nám je stát nebo obce /veřejné osvětlení, silnice) – ve skutečnosti je zdarma nedostáváme, stát na jejich poskytování získává prostředky prostřednictvím daní àplatíme je nepřímo

 

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

= míra uspokojování lidských potřeb a podmínek, za kterých jsou tyto potřeby uspokojovány

 

TRH

Chápání trhu

a)      Prostorové – místo, kde se potkává prodávající a kupující

b)      Funkční

 1. nástroj řízení ekonomiky
 2. vzájemné působení nabídky a poptávky -< tržní mechanismus

 

Rozlišujeme trh:

1)      Trh statků a služebàkde se nakupují a prodávají statky a služby

2)      Trh práceàkde se střetává nabídka a poptávka po práci

3)      Trh financí -> na tomto trhu jedni finance nabízejí (půjčky, uložení peněz na úrok) a druzí se po půjčkách či možných vkladech poptávají. Na tomto trhu nejvíce působí banky. Nabízí a poptávají volné peněžní prostředky. Cena v podobě úroku.

 

Základní prvky trhu:

1)      Poptávka

2)      Nabídka

3)      Cena – tržní mechanismus

4)      Konkurence

 

Nabídka a poptávka se střetnou na trhu, tak se vytvoří cena, která ovlivňuje další rozhodování nabízejících a poptávajících.

 

Subjekty

–          hraje hlavní roli prodávající (firmy a podniky)

–          kupující (domácnosti, firmy, stát..)

–          stát

 

TRH ZBOŽÍ

Základním je poptávka (koupě schopné) – objem zboží a služeb, které jsou kupující schopni si na trhu za určitou cenu koupit

 

Poptávka:

–          pružná àreaguje na změnu ceny

–          nepružná à nereaguje na změnu ceny

 

Vlivy: působí na vývoj poptávky

a)      cena- růstem cen klesá poptávka

b)      nabídka – roste nabídka, roste i poptávka

c)      peněžní příjmy – peněžní příjmy rostou, roste i poptávka a naopak

d)     ostatní vlivy- móda, sezóna..

 

Křivka poptávky

je závislá na množství a cenách – vyjadřuje vztah mezi cenou a objemem produkce (stoupá cena – poptávka klesá) Poptávající jsou omezeni svým disponibilním důchodem. Poptávající chtějí nakoupit co nejvíce zboží za nízkou cenu. Jejich chování ovlivňují i další faktory.

 

Klesající funkce          n P = v Q

v P = n Q

Zákon klesající poptávky: když vzroste cena, klesne poptávané množství, když klesne cena poptávané množství vzroste.

 

Substitut – poptávka po jednom zboží můžeme nahradit po jiném nebo podobném zboží

 

Nabídka – objem zboží a služeb, které jsou prodávající ochotni na trhu zboží za určitou cenu prodat

 

Jaké vlivy působí

a)      cena- roste-li cena, roste nabídka

b)      nabídka – roste-li poptávka, následně roste i nabídka

c)      konkurence – cena, kvalita

d)     ostatní vlivy- přírodní podmínky, technický pokrok, výrobní podmínky

 

Křivka nabídky

vyjadřuje poměr mezi cenou a objemem produkce (roste cena – roste nabídka):

 

Rostoucí funkce (tendence)

Zákon rostoucí nabídky: růst ceny vyvolá růst nabízeného množství, pokles ceny vyvolá pokles nabízeného množství

 

Tržní mechanismus

Je síla (princip) který zajišťuje vyrovnání poptávky a nabídky.

Základem tržního mechanismu je tržní chování všech ekonomických subjektů tzn. každý subjekt se chová tak, aby mu to přinášelo užitek.

 

Nerovnoměrné situace na trhu

 1. nabídka je větší než poptávka – nasycený trh
 2. nabídka je menší než poptávka – nenasycený trh
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy