Trh – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Trh

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Eli

 

TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka výrobků a služeb od firem s poptávkou spotřebitelů)

 

druhy trhu:

–  Trh zboží

–  Trh výrobních kapitálů

–  Finanční trh

 

NABÍDKA= vyjadřuje množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající při dané ceně ochotni vyrobit a prodávat a kupující jsou ochotni si toto zboží za dané ceny koupit

 

Dělí se na 3 základní tipy:

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

INDIVIDUÁLNÍ-nabídka pouze od 1 výrobce

DÍLČÍ -nabídka 1 výrobku od více výrobců

 

KŘIVKA NABÍDKY= vyjadřuje ochotu podniků prodat za určitou cenu určité množství výrobků

– vyjadřuje závislost nabízeného množství (statků a služeb) na ceně, při ostatních faktorech neměnných

 

ZÁKON ROSTOUCÍ NABÍDKY= s rostoucí cenou roste nabídka zboží na daném trhu, více firem vstupuje na trh. Díváme se očima podniku.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NABÍDKU= cena, kvalita, množství, ekonomická situace státu, konkurence, ceny substitutů, ceny vstupů, organizace práce technologie

POPTÁVKA= vyjadřuje vztah mezi dvěma veličinami a to mezi cenou nabízeného zboží a požadovaným množstvím zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za danou cenu koupit.

 

Dělí se na 3 základní tipy:

INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKA poptávka jednoho kupujícího po určitém statku či službě

DÍLČÍ POPTÁVKA (TRŽNÍ POPTÁVKA)– poptávka všech lidí z určitého regionu, po určitém statku či službě

AGREGÁTNÍ POPTÁVKA-poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích či službách nejčastěji uváděná. Z hlediska ekonomiky nejdůležitější

 

KŘIVKA POPTÁVKY= ukazuje, za jakou cenu jsou kupující ochotni koupit určité množství poptávaného produktu.

– vyjadřuje závislost poptávaného množství (statků a služeb) na ceně, při ostatních faktorech neměnných

 

ZÁKON KLESAJÍCÍ POPTÁVKY= s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží na daném trhu a naopak čím je cena nižší, tím víc nakupujeme. Díváme se očima zákazníka.

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU= cena, množství, druh zboží, kvalita, jakost, značka, ekonomická situace státu, reklama, výše mezd, design

 

CENA A JEJÍ UTVÁŘENÍ NA TRHU

CENA= je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství.

 

CENA:

1.ROVNOVÁŽNÁ-cena za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky. Stav rovnováhy je na trhu velmi vzácný a výjimečný.

 

2.TRŽNÍ-cena která vzniká při aktuálním vztahu nabídky a poptávky

Bod E=Tržní rovnováha (angl. market equilibrium) je stav, kdy se poptávka rovná nabídce. Jinými slovy je to stav, kdy dobrovolně nabízené množství zboží se rovná dobrovolně poptávanému množství.

 

KONKURENCE=proces, ve kterém se střetává nabídka s poptávkou. Střetávají se zde různé zájmy a to různých ekonomických subjektů. Konkurence může být jak na straně poptávky tak na straně nabídky

 

dělení:

1. DOKONALÁ

2.NEDOKONALÁ- MONOPOL

-OLIGOPOL

-MONOPOLISTICKÁ

 

DOKONALÁ=je pouze užitečná abstrakce, vymyšlená věc která slouží pro lepší pochopení ekonomické reality, takže ve skutečném světě konkurence dokonalá neexistovala a ani neexistuje.

Charakteristika:-jsou naprosto rovné podmínky pro všechny účastníky trhu

-na trhu je mnoho výrobců kteří vyrábí stejný druh výrobku

-výrobci nemůžou ovlivnit cenu výrobku a jedinou možností je ušetřit při výrobě

NEDOKONALÁ=trh, na kterém existuje alespoň jeden prodávající (firma), který může ovlivnit tržní cenu.

MONOPOL=na trhu existuje jediná firma s výsadním postavením a nedovolí pustit na trh konkurenci. Daná firma má absolutní moc nad spotřebitelem.

OLIGOPOL=na trhu existuje několik málo firem, které si rozdělí trh. Přístup do odvětví přísně omezen, několik málo firem působících na trhu nedovolí vstoupit konkurenci. Cena není tak vysoká jako u monopolu.

MONOPOLISTICKÁ= podobá se konkurenci dokonalé a to v tom že, na trh vstupuje mnoho výrobců a vstup není skoro omezen. Velký rozdíl ve výrobcích. Ceny výrobků se liší, cenová konkurence

 

MARKETING=proces řízení jehož výsledkem je poznání, ovlivňování, předvídání a uspokojování potřeb a přání zákazníků. Proces řízení musí být efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím plnění cílů organizace.

 

MARKETINGOVÉ KONCEPCE= začíná se objevovat v rozvinutých tržních ekonomikách v 50. a 60. letech. Souvisí se změnou sociálních a ekonomických podmínek po 2. svět. válce.  vzhledem ke stále silnější konkurenci jsou firmy nuceny hledat nové cesty k uspokojování potřeb svých zákazníků.

 

1. VÝROBNÍ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE
– historicky nejstarší marketingová koncepce
– zákazník preferuje výrobky, které jsou levné a snadno dosažitelné
– zároveň je žádoucí dosahovat vysokých objemů výroby při využívání nové techniky a technologie, nižší náklady na jednotku produkce, rozsáhlá distribuce výrobků

– cílem podnikatele je dosažení co nejvyššího zisku přes oblast výroby, zejména lepším využíváním techniky a lepší organizací práce, kvalitní a levný výrobek si totiž rád koupí každý zákazník
– v současnosti je vzpomínaný přístup typický v ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku, zákazník se snaží výrobek spíše získat a nepřemýšlí tolik o jeho vlastnostech

 

2. VÝROBKOVÁ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE
– vychází z předpokladů, že zákazník bude při nákupu dávat přednost výrobkům nejvyšší kvality

 

– podnikatel zaměřuje svou aktivitu především na výrobu výrobků vysoce kvalitních a neustále se je snaží zdokonalovat
– při zavádění nových výrobků na trh prezentují výrobci zejména vyšší kvalitu a technické výhody, což někdy vede k „marketingové krátkozrakosti“ – výrobce nevnímá, co se na trhu děje a jaká jsou přání a chování zákazníka

 

3. PRODEJNÍ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE
– vyplývá z hromadné výroby, která potřebuje masovou distribuci a prodej
–  cílem výrobce je prodat to, co vyrobil, nikoliv vyrábět to, co by prodal

 

4. MARKETINGOVÁ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE
– vychází z filozofie, že marketing je něco více než prodej
– koncepce vychází z pochopení trhu a následného přizpůsobení výrobku tak, aby jeho výroba byla v souladu s jeho požadavky
– schopnost podniku splňovat požadavky a přání zákazníků vytváří předpoklady pro budoucí růst  firmy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!