Trh – maturitní otázka z ekonomie (2)

 

   Otázka: Trh

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Smia

 

TRH

Trh- je místo kde dochází ke střetu nabídky a poptávky, zboží se mění za peníze.

 

DĚLENÍ:

Podle velikosti:

 1. Národní trh– trh v určitého státu
 2. Místní trh– trh v určitém městě, okrese
 3. Mezinárodní trh– celosvětový, celostátní

 

Podle množství směňovaného zboží:

 1. Dílčí– trh určitého zboží
 2. Agregátní– trh veškerého zboží

 

Podle typu zboží:

 1. Trh výrobků a služeb
 2. Finanční trh- akcie, cenné papíry, peníze v různé podobě
 3. Trh práce- pracovní síla

 

PODMÍNKY TRHU:

 1. Rovné podmínky přístupu na trh (Tržní systém, Tržní ekonomika)
 • platí zde zákony trhu
 • existuje konkurence
 • patří sem Česká Republika

 

 1. Podmínky na trhu určuje stát ( Monopolní ekonomika)
 • má tzv. monopol
 • státem řízená ekonomika

 

NABÍDKA (SUPPLY)

 • vytváří ji prodávající
 • je to ochota prodávajícího prodat určité množství zboží za určitou cenu

Zákon nabídky– prodat co nejvíc za co největší cenu

 

POPTÁVKA (DEMAND)

 • vyjádří ji kupující
 • ochota kupujícího koupit určit množství za určitou cenu

Zákon poptávky-koupit co možná nejvíce za co nejnižší cenu

 

Faktory ovlivňující nabídku:

Nabídku ovlivňuje např.:

 • cena, sezónní nabídka, kvalita, přírodní jevy

 

Faktory ovlivňující poptávku:

Poptávku ovlivňuje např.:

 • cena, ekonomické možnosti (příjmy), demografické změny (změny v počtech a charakteristikách kupujících), zvyky (móda),
 • změny cen jiného zboží:
 1. substitutů=jiné zboží, které můžeme nahradit při spotřebě zboží sledovaného

-př.: rohlík/houska

 

 1. komplementů=jiné zboží, které můžeme doplnit při spotřebě zboží sledovaného

-př.: auto-benzín

– díky výše uvedeným faktorům dochází k posouvání křivek nabídky a poptávky. Každá křivka reaguje na cenový předmět odlišně, což nazýváme cenová pružnost= elasticita

Es (elasticita nabídky) ≠ Ed (elasticita poptávky)

-my jako kupující se můžeme rozhodnout rychleji, proto je Ed pružnější

-křivka poptávky je pružnější, reaguje hned, protože kupující se rozhodne na místě, koupím / nekoupím

-křivka nabídky není tak pružná, reaguje s určitým časovým rozmezím, protože prodávající není schopen tak rychle reagovat

– toto nazýváme retardací trhu, což je příčinou kolísání výkonosti ekonomiky

 

TRŽNÍ MECHANISMUS:

-je to vzájemné ovlivňování nabídky a poptávky

-cílem tržního mechanismu je stanovit prodejní cenu zboží

Prodejce dopředu nezná situaci na trhu, a proto prodejní cenu v podstatě odhadne

 1. stanový cenu příliš vysokou S›D =› zboží se hromadí je neprodejné
 2. stanoví cenu příliš nízkou S‹D =› zboží je na trhu nedostatek
 3. prodejce se cenou trefí do Emplicitního bodu (bod tržní rovnováhy) S=D

=› co se vyrobí to se prodá

-je z hlediska makroekonomiky ideální, prodejce se snaží k němu co nejvíce přiblížit

-proto se prodejci snaží stanovit cenu tak, aby se k němu přiblížili

 

Důsledky tržního mechanismu:

 1. Stanovit prodejní cenu
 2. Určuje množství zboží na trhu
 3. Neefektivní podniky krachují

 

SELHÁNÍ TRHU:

Dochází k němu proto, že prostředí dokonalé tržní konkurence v praxi v podstatě neexistuje

 

Příznaky:

 1. Existence monopolu

– podnik, který má dominantní postavení na trhu, nemá konkurenci

– stát ale jeho činnost zakázat nemůže, může pouze hlídat, zda takový podnik nezneužívá své postavení

 

 1. Existence veřejných statků

– u statků u kterých je žádoucí, aby jejich poskytovatelem nebyl jen soukromý sektor, ale i stát

– protože jinak by se ro řadu lidí stali nedostupnými

– např.: vzdělání, zdravotní ošetření, ochrana lidských práv

 

 1. Externality trhu

-jsou to vedlejší účinky trhu na subjekty. Které se sami daného vztahu nezúčastní, nejsou ani na straně nabídky ani na straně poptávky, vedlejší účinek trhu, 3. Subjekt nemá šanci to ovlivnit

a) pozitivní– nové možnosti práce (př.: otevření nového dolu)

b) negativní– člověk má kvůli tomu nějaký problém (př.: prach, hluk)

 

SUBJEKTTY TRHU:

-dělí se na 3 subjekty

Domácnost- nejčastěji vytvářejí pohledávku, v případech může být i na místě prodávajícího

-př.: (včely =› med =› prodej), trh práce- nabízejí pracovní sílu

Podniky- nejčastěji: nabídka- prodávají svoje výrobky a služby

poptávka- nákup od jiných firem

Stát- stát vlastní nebo je spolu vlastníkem firem např.: dopravní podnik, lesy České republiky

-chová se jako každý jiný podnikatel- vytváří nabídku a poptávku

-je jediný, který vytváří právní rámec- daně, pravidla podnikání

-stupuje na trh s cílem jej ovlivnit

 

CHARAKTERISTIKA TRHU:

Jaký ten trh může být?

NABÍDKA › POPTÁVKA X NABÍDKA ‹ POPTÁVKA

 • Nasycený X nenasycený

Nasycený– je to trh, na kterém je dostatek zboží a služeb, je z čeho si vybírat. Takový trh je nazýván trh zákazníka

Nenasycený– je to trh, na kterém je nedostatek zboží a služeb, není moc možností k výběru

 • Konkurenční X monopolní

Konkurenční– je to trh, který má konkurenci nebo-li je více možností z čeho vybírat. Je to „trh zákazníka“

Monopolní– je to trh, na kterém není konkurence, existence tzv. Monopol

 • Otevření X uzavřený

Otevřený– konkurence v rámci mezinárodního prodeje

Uzavřený– zboží je regulováno, je toho méně, není tolik množství

Trh zákazníka je takový, který je otevřený, nasycený, konkurenční

Teprve takový trh se stává regulátorem výroby a podporuje růst životní úrovně.

 

PORUCHY TRHU:

NEZAMĚSTNANOST

– makroekonomický ukazatel, počet lidí bez práce

 1. Dobrovolná– pracovat nechtějí
 2. Nedobrovolná- pracovat chtějí, ale práci sehnat nemohou- stát ji musí řešit

 

Druhy nezaměstnanosti:

 • Profesní– dochází k útlumu v určitém oboru, nemají uplatnění
 • Regionální– klesá počet zaměstnaných v určité oblasti

 

Příčiny nezaměstnanosti:

 • Frikční– lidé běžně mění pracovní posty, jedná se o přirozený krátkodobí jev
 • Strukturální– některé odvětví se rozhodnutím státu dostávají do útlumu, lidé přirozeně přicházejí o práci, jiná se rozvíjejí, je potřeba nové pracovní síly

-optimální řešení-rekvalifikace

 • Cyklická– odpovídá cyklickému vývoji ekonomiky- ekonomická je bud nahoře nebo dole

 

Velikost nezaměstnanosti měříme:

Míra nezaměstnanosti-ukazatel který udává kolik lidí ze 100% je bez práce

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo- lidé, kteří jsou ve věku, kdy pracovat můžou

 

TRIPARTITA- orgán, který řeší zaměstnanost/nezaměstnanost

 • Podnikatelé: snaží se, aby byli co nejmenší výdaje
 • Zaměstnanci: snaží se, aby byli co největší a plnou zaměstnanost
 • Stát: usměrňuje nárůst mezd (minimální mzda- jediné co stát může ovlivnit)

-ten se snaží svými zákony tyto protichůdné názory sladit dohromady

-musí připustit určitou míru nezaměstnanosti a zároveň vytvořit systém soc. opatřených, ta musí být:

1) dostatečná

2) nesmí se neúměrně zatížit, pracují část populace

 

Opatření:

 1. Opatření aktivní-výplata podpory v nezaměstnanosti a platba zdravotního pojištění
 2. Opatření pasivní- zřizování úřadů práce- evidence počet nezaměstnaných

– eviduje volná místa

– nabízí rekvalifikaci

Nízká míra nezaměstnanosti je z hlediska makroekonomiky prospěšná, neboť umožňuje umožnuje využívat zdroje společnosti, ale vysoká míra nezaměstnanosti je už problém.

 

INFLACE

-je porucha trhu a její ekonomické rovnováhy, dochází k ní tak, že se do oběhu dostává více peněz, než odpovídá nabídce zboží na trhu

Důsledek:

 • Je růst cen a pokles kupní síly peněz
 • Dochází ke zdražování a peníze ztrácení svojí hodnotu
 • Inflace může být vyvolána jak stranou nabídky tak stranou poptávky
 • Je to makroekonomický jev, který měříme mírou inflace

 

Míra inflace: výpočet

Spotřební koš– vybrané zboží co se nakupuje za ten rok nejčastěji

-vzorec nám říká: O kolik procent se změnili ceny zboží spotřebního koše oproti roku předešlému

 

Druhy inflace:

 • Mírná- (do 10%) ještě nedochází k problémům v ekonomice (podporuje investice, rostou ceny a tím i zisk a následně i daně do státního rozpočtu
 • Pádivá- (do 100%) už začíná problém, 100% už je vážný problém (lidé raději investují jinam)
 • Hyperinflace- (→∞) dochází ke krachu, peníze nemají cenu, stát vyhlásí bankrot a stát začíná od 0Kč

-nelze je v určitém momentu zastavit

Otevřená inflace- ví se o ní a otevřeně se o ní hovoří

Skrytá inflace – vezme se v úvahu spotřební koš zboží, které neodpovídá realitě

Potlačená inflace- ceny jsou administrativně drženy na stejné hodnotě

 

-na inflaci vydělá ten, kdo dluží

-na inflaci prodělá ten, kdo mu půjčil (věřitel)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy