Trh práce a odměňování – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Trh práce a odměňování

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): No name

 

 

 

Nabídka = množství výroby, které chtějí výrobci vyrobit a na trhu za určitou cenu prodat
– má rostoucí charakter; je tím vyšší čím vyšší je cena

 

Poptávka = určena množstvím výrobků, které chtějí kupující v rámci svého důchodu koupit a cenami, které jsou ochotni za tyto výrobky zaplatit
– má klesající charakter; je tím vyšší čím nižší je cena

 

Nezaměstnanost:
→ dobrovolná = osoby, které nechtějí nebo nemusí pracovat
→ nedobrovolná = pracovník nemůže najít uplatnění
– frikční – krátkodobá
– struktuální – mění se struktura hospodářství
– profesní – nikdo nemá o danou profesi zájem
– regionální

– sezónní → cestovní ruch, zemědělství
– cyklická → nevychází z hospod. cyklu – dno

– míra nezaměstnanosti cca 8%

 

Důchodový efekt => jeden z čelnů domácnosti přestane pracovat, protože druhý člen svým příjmem zabezpečí rodinu

Odměňování

mzda = peněžité a nepeněžité plnění hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci
→ nominální = číselná
→ reálná = vyjadřuje množství výrobků a služeb, které si může za mzdu koupit

plat = peněžité plnění, kterí náleží zaměstnancům určitých institucí, kterými jsou stát a příspěvkové organizace

 

Mzda i plat vycházejí z:

– odpovědnosti a namáhavosti
– obtížnosti pracovních podmínek
– složitosti práce
– pracovní výkonnosti (množství práce)
– dosahovaných pracovních výsledků (kvalita)

 

Výše mzdy dána:

– pracovní smlouvou (osobním vyjednáním)
– vnitřními mzdovýmy předpisy (když nejsou odbory)
– kolektivní smlouvou (v případě, že jsou v podniku pracovní odbory)

 

Zaručená mzda = nárok zaměstnance na tuto mzdu
– nejnižší úroveň této mzdy odpovídá minimální mzdě
– určuje ji vláda

– vláda schválila 8 skupin prací podle složitosti, obtížnosti a namáhavosti

 

Základní formy mezd

ČASOVÁ MZDA

→ tam, kde není nutné zvyšování pracovních výkonů, a jedná se o riziková praoviště
→ určená pro dělnické profese

hodinový tarif * počet odpracovaných hodin

 

ÚKOLOVÁ MZDA

→ nutná znalost výkonových norem
→ závisí na množství odvedených výkonů
→ pro dělnické profese

úkolová sazba * objem výkonů

ú.s. = HT/60 * VNČ
ú.s. = HT/VNmn

 

PODÍLOVÁ MZDA (provize)

→ používá se v obchodních činnostech a některých službách
→ závislá úplně nebo z části na prodaném množství
→ stanovuje se % z obratu, fakturace, …

 

KOMBINOVANÁ MZDA (smíšená)
→ kombinace více druhů mezd

 

PEVNÝ MĚSÍČNÍ PLAT

→ pevný plat za měsíc
→ určen pro THP

 

Příplatky

Práce přesčas

= práce nad stanovenou pracovní dobu
– nesmí překročit 8 hod v jednotlivých týdnech a 150 hod v kalendářním roce
– 25% prům.hod.výdělku a nebo může pracovník čerpat náhradní volno

 

Práce v noci

= doba od 22:00 do 6:00
– 10% průměrného výdělku

 

Práce v sobotu a neděli

= příplatek k dosažené mzdě
– 10% prům.hod.výdělku

 

Náhrada mzdy za svátek

→ když pracuje → zaplacené odpracované hodiny + 100% z prům.výdělku, nebo náhradní volno
→ nepracuje → u časové a úkolové mzdy 100% z prům.výdělku

 

Příplatek za pracovní pohotovost

→ 10% z prům. Výdělku

– další příplatky nejsou upraveny zákonem, závisí na zaměstnancí co vyjedná v kolektivní smlouvě

 

Pobídkové složky mzdy

Prémie – stanoveny objemem výkonu
– jsou přesně dané
– stanovují se v % nebo jako pevná částka
– závisí na dodržení termínu, hospodárnosti, …

 

Odměny – za mimořádnou práci
– stanoveny pevnou částkou

 

Podíly na zisku – závisí na výši vytvořeného zisku

Další příplatky: (musí být uvedeny v pracovní nebo kolektivní smlouvě)
– za odpolední směnu
– za zvláštní znalosti a dovednosti, …

 

HRUBÁ A ČÍSTÁ MZDA

– základem pro výpočet čisté mzdy = hrubá mzda pracovníka
– z HM se odečítá:      → SZ 6,5%
→ ZP 4,5%

– pro výpočet daně z příjmu FO je nutné  vypočítat superhrubou mzdu => HM * 1,34
– základ daně se zaokrouhluje u měsíční mzdy na celé 100 nahoru u roční na 100 dolů

– soubor daně ve výší 15%, upravuje se o odčitatelné položky:
→ sleva na poplatníka
→ daňové zváhodnění na dítě
→ další slevy v Zákoně o daních z příjmu

 

Daňové zvýhodnění

– uplatňuje se formou slevy na dani, daňového bonusu, nebo slovy na dani a daňového bonusu
– slevu na dani může poplatník uplatnit do výše daňové povinnosti
– daňový bonus může poplatník uplatnit do výše 5025,-/měsíc

 

Výpočet čisté mzdy

Hm se snižuje o: → SZ a ZP
→ o vypočítenou daň upravenou o položky slev či daňové zvýhodnění

Upravená daň – vypočítaná daň → sleva na poplatníka
→ daňové zvýhodnění

 

Další složky mezd:

13. a 14 plat – příspěvek na dovolenou, na Vánoce, …

 

Odstupné – při ukončení pracovního poměru
– zavisí na počtu odpracovaných let

 

Náhrady mzdy – ve výši průměrného výdělku
– dovolená, lékař

 

Nemocenská – počítaná z denního vyměřovacího základu
– první 3 dny nemá pracovník nárok na nemocenskou
– první 3 týdny platí zaměstnavatel nemocenskou

 

Evidence mezd

→ výplatní a zúčtovací listina (každý měsíc)

→ mzdový list (podle něj se vypočítá výše důchodu)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy