Trh, tržní mechanismus

 

   Otázka: Trh, tržní mechanismus

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Vrsi

 

 

 

 

 

citáty:

1. Obrovský rozmach majetných středních tříd je nutná (nikoliv postačující) podmínka pro tvorbu liberální společnosti, ve které jsou respektována práva jednotlivce.     A.Smith

• střední třída – dynamický prvek; potřebuje reformy, ale nebudou zbytečně radikální (nebudou chtít rozbít jistoty)21. století: učitelé, státní zaměstnanci, lékaři, drobní a střední podnikatelé, dělníci obsluhující počítačové stroje (nejvíc to platí ve Francii)

•liberální společnost (otevřená, občanská) – předpokládá vznik nových sociálních rolí; společnost je třeba řídit, aby fungovala; riziko anomie – rozpadu společnosti

 

2. Co je na ekonomii fascinující, jsou její základní principy, které jsou tak jednoduché, že mohou být napsány na jediné stránce, aby jim každý mohl porozumět.       M. Friedman

-> monetaristická rovnice

 

3. Podnikatel, který se chová eticky a sociálně odpovědně, slouží sám sobě.    T. J. Baťa

Když se podnikatel chová slušně ke svým zaměstnancům, pracují dobře, ale hlavně jsou loajální.

 

předpoklady tržní ekonomiky

– pokud existují 3 základní výrobní faktory

1. půda

– uvolnění půdy -> zrušení roboty a poddanství (Anglie – v průběhu 14.století ;České země – revoluční rok 1848)

2. práce

– uvolnění pracovní síly – vznik zrušením nevolnictví (polovina 14. století – západní Evropa – Francie, Anglie -> kvůli moru; České země -1781 -> Josef II. vydal patent o zrušení nevolnictví)

3. kapitál

– první akumulace kapitálu (Anglie – proces ohrazování -> šlechta zabírá poddaným půdu pro chov ovcí; České země – raabizace za vlády Marie Terezie)

•vlastnictví: 1. soukromé

2. veřejné – státní

– družstevní (družstevník je člen družstva a vlastní podíl)

– akciové (nejvíce ziskové)

– komunální (obce)

 

• trh zboží – institucí je komunitní burza

•trh práce – institucí je úřad práce

• trh kapitálu – peněžní burzy

 

burzy

– zvláštní forma trhu, kde se soustřeďuje nabídka a poptávka

– instituce, která činnost burzy zabezpečuje – BCPP – Burza cenných papírů Praha

– dělení:  1. peněžní – obchoduje se zde s cennými papíry a penězi

2. komoditní – zbožové burzy

3. lodního prostoru – obchodní společnosti nabízejí lodní prostor nebo celé lodi

– obchod probíhá podle stanoveného burzovního řádu

– na burzách obchodují makléři – zprostředkovatelé obchodů na burze (mohou jimi být banky – obchodují na svůj účet jako investoři nebo na účet svého klienta – nakupují a prodávají z podnětu klienta; zprostředkovatelé = brokeři – obchodují svým jménem na klientův účet; dealeři – obchodují svým jménem na svůj účet)

– firmy dávají akcie na burzu, protože je to pro ně možnost, jak získat dodatečné zdroje peněz

– burzy používají ke svému fungování index – vyjadřuje sílu burzy a přitahuje investory (vyjadřuje hodnotu nejsilnější firmy v zemi)

– nejsilnější index na světě je Down – Jonesův (Newyorská burza)

– firmy, které jsou na oburze obchodovány, jsou ty nejsilnější v zemi

– burzy jsou otevřeny podle poledníků

Burzy ČR

•Burza cenných papírů Praha, a.s.

– funguje od r. 1993

– má index PX (v rámci něj je ještě spad index – pokud se sem přihlásí firma, musí obchodovat -> větší spád)

•RM systém (=registrační místo)

– mimoburzovní trh

– může zde obchodovat kdokoliv (slabší firmy, fyzické osoby)

– akciová společnost, která zprostředkovává obchod s cennými papíry

 

Cenné papíry

• akcie

– dokládá vlastnictví jako podíl na kapitálu akciové společnosti

– jsou stanovené na peněžní částku (kurs – cena, na kterou se akcie prodává)

– dividenda – proměnlivá; výnos, který svému majiteli akcie přináší

druhy:

•zaměstnanecké

•kmenové – obyčejné

•prioritní – zaručují zvláštní práva vlastníkům (pevná dividenda, větší počet hlasů na jednu akcii)

 

vliv na cenu akcie:

•hospodářská a politická situace v zemi

•mezinárodní situace

•úroková míra

•očekávaný výnos

•ukazatele výkonnosti firmy a její postavení na trhu

• nabídka a poptávka

– akciemi se obchoduje na burze nebo mimo burzu

 

•šeky

– bezpodmínečný písemný příkaz výstavce šeku peněžnímu ústavu zaplatit doručiteli nebo osobě uvedené na šeku určitou peněžní částku

– náhrada hotových peněz

– šeková knížka – forma formuláře vydávající banka klientům

– náležitosti (nutno uvést):

•peněžní částka

•peněžní ústav (šekovník), který má platit

•místo placení

•datum a místo vystavení šeku

•podpis výstavce šeku

– typy šeku: (podle osoby, které má být částka vyplacena)

•šeky na jméno

•šeky na doručitele

•šeky na řád (převoditelné na jinou osobu)

 

•obligace – dluhopisy

– dlužnický charakter – majitel má právo požadovat vyplacení výnosů a splacení dlužné částky

–  emitent – osoba, která vystavila dluhopis, má povinnost tyto závazky splnit

– nominální hodnota – hodnota uvedená v textu dluhopisu

– kurs – cena, na kterou se dluhopis prodává

 

•směnky

– krátkodobý cenný papír

– majitel směnky má právo vyžadovat zaplacení peněžní částky ve stanoveném čase a zavazuje dlužníka zaplatit

– platební úvěrový prostředek zakládající vztah obchodního úvěru mezi dlužníkem a věřitelem -> upraveno zákonem

– náležitosti:

•příkaz zaplatit určitou sumu

•údaj o splatnosti (určitý na určitou celou sumu)

•místo placení

•jméno dlužníka (směnečník)

•jméno věřitele

•datum a místo vystavení směnky

•podpis výstavce směnky

– způsob vystavení – směnka:

•cizí – písemný příkaz výstavce bance zaplatit věřiteli uvedenou částku

•cizí na vlastní řad – věřitel – výstavce

•vlastní – závazek výstavce směnky zaplatit uvedenou částku

 

Trh

– systém, v kterém dochází ke směně zboží a střetávání nabídky a poptávky

– kupující má zájem nakoupit co nejvíce co nejlevněji x prodávající má zájem prodat co nejvíce za nejvyšší cenu -> zájmy jsou protichůdné – střety zájmů, projevují se ve sjednané ceně

•cena – částka sjednaná při nákupu nebo prodeji = suma peněz, která je předána výměnou za výrobek nebo službu

druhy trhu:

•dle velikosti  – trh místní (pro malou geografickou rozlohu)

– trh národní (v rámci jednoho státu)

– trh světový, globální (propojení mezinárodního trhu)

•dle množství směnovaného zboží   – trh dílčí (jeden druh zboží)

– trh agregátní (souhrn všech druhů zboží)

•dle předmětu směny  – trh výrobních faktorů

– trh peněz

– trh výrobků a služeb

 

subjekty trhu:

domácnosti – spotřebitelé nejlépe uspokojující svoje potřeby

firmy – výroba statků, jejichž cílem je zněkolikanásobit svůj zisk

stát – všechny orgány státu stanovují základní pravidla ekonomického trhu – zákony, předpisy + kontroluje jejich dodržování

– funkce státu:  – zvýšit efektivnost ekonomického systému

– zvýšit spravedlnost

– zvýšit stabilitu

zahraniční firmy – souhrn zahraničních domácností, firem i vlád, které vstupují do státu zvenčí, musí respektovat právní režimy, řešení problému rozdílných národních měn (euro)

 

poptávka

– je vyjádřena množstvím určitého druhu zboží, které jsou kupující ochotni při dané ceně koupit

– vztah mezi cenou a příslušným poptávaným zbožím

– čím je vyšší cena výrobků, tím menší je poptávka po zboží

typy:  poptávka agregátní – souhrn všech koupí, které chceme uskutečnit

poptávka individuální – poptávka jednoho kupujícího (nerealizovatelné)

poptávka dílčí – poptávka po jednom výrobku

ovlivňující faktory: cena

demografické změny (v počtech a charakteristice kupujících)

změny velikosti důchodu (mzdy, renty, daně, úrokové sazby

změny v preferencích (zvyky)

změny cen jiných zboží

 

nabídka

– je vyjádřena množstvím určitého druhu zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat

– vztah mezi cenou a nabízeným zbožím

– s růstem ceny roste i počet zboží

typy:  nabídka individuální – jedno zboží nabízí jeden ekonomický subjekt

nabídka dílčí – jedno zboží je nabízeno všemi ekonomickými subjekty

nabídka agregátní – všechny druhy zboží jsou nabízeny všemi subjekty

ovlivňující faktory: cena

náklady na výrobu a na obchod (suroviny, energie, mzdy)

změny vnějších podmínek v podnikání (počasí, organizace trhu, daně, příjmy)

změny kapitálové výnosnosti (zisk -> roste konkurence -> výnosnost klesá, až je nulová -> opuštění trhu -> hledání nové cesty na trh)

 

rovnovážná cena

– rentabilní pro prodávajícího a dostupná pro kupujícího

– je to ideální cena -> nabízené množství = poptávané množství

– dochází k vyčištění trhu – není přebytek ani nedostatek

– rovnovážná cena se určuje metodou pokus – omyl (průzkumy trhu)

•střet nabídky a poptávky:         1. rovnovážný stav – ideální cena

2. nižší tržní cena než je rovnovážná – dochází k převisu poptávky a nedostatku zboží na trhu (zákazníci by koupili víc)

3. vyšší tržní cena než je rovnovážná – převis nabídky (zboží zůstává ve skladech)

•změna tržní rovnováhy:            1. nabídka klesá, poptávka se nemění (zvyšuje se rovnovážná cena)

2. nabídka se nemění, poptávka klesá (snižuje se rovnovážná cena)

 

konkurence

– projev hospodářské soutěže

– urychluje technický pokrok i vývoj v sociální sféře

– formy:   •napříč trhem – konkurenční boj mezi nabízejícími a poptávajícími

•na straně poptávky – vzniká ze vzájemného soupeření poptávajících, kteří chtějí co nejlevnější zboží

•na straně nabídky – prodávající chce vytvořit co nejvyšší zisk a z trhu vytlačit ostatní producenty

•cenová – snížení cen

•necenová – zlepšení parametrů a kvality produktů (dovoz, servisní služby, záruční lhůta, způsob dodání, platební podmínky, prestiž, služby, reklama)

•dokonalá konkurence   – stav trhu, který předpokládá velké množství výrobců i spotřebitelů

– vstup na trh není omezen

– existuje úplná a dokonalá informace o trhu

•nedokonalá konkurence

– stav trhu, kdy jeden výrobce má výsadní postavení na trhu a má vliv na cenu = monopol

– druhy nedokonalé konkurence:

administrativní konkurence – výrobce má od státu povolení na prodej určitého druhu zboží

monopolistická konkurence – velké subjekty na trhu mají monopolní postavení, ale jsou zde i menší subjekty

                                       oligopol – na straně nabídky je velmi málo dominantních subjektů, každý disponuje určitou monopolní silou a ovládají trh (brání vstupu na trh ostatním firmám, uměle udržují nedostatek zboží, prodávají výrobky za vyšší ceny)

                                       monopson – výsadní postavení na straně poptávky (stát – technologie, zbraně hromadného ničení)

– typy monopolu:   kartel – dohoda dvou nebo více podniků o dodržování určitých podmínek prodeje (omezení konkurence a ovládnutí trhu), měl by dohlížet stát, aby nebylo porušeno výsadní postavení

syndikát – právní samostatnost subjektů, dohoda o nákupu nebo prodeji

trust – dochází k propojení v oblasti výroby, právní samostatnost subjektů

koncern   – firmy se propojují ve všech oblastech činnosti

– firmy nemají právní samostatnost

– fůze = spojení rovnocenných partnerů

– spojení formou dohody nebo anexe (=násilné obsazení a připojení)

– nadnárodní charakter

 

selhání trhu

1) vznik monopolu – není trestný, ale stát musí kontrolovat zneužití výsadního práva (to je trestné)

2) veřejné statky – takové statky, kde není žádoucí, aby jejich chod měla pod vlivem soukromá osoba

3) externality trhu – vedlejší účinky trhu na subjekt, který se trhu neúčastní

•negativní (jde o nadbytečné náklady pro subjekty, které jim nepřinášejí žádný užitek)

•pozitivní (vznikají při bezplatném získání určité výhody)

 

podnikání

– soustavná činnost prováděná podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost a za účelem zisku

podnikatelské subjekty

1. fyzické osoby – podnikatelé

•podnikatel -osoba zapsaná do obchodního rejstříku

– podniká na platný živnostenský list

– podniká podle jiného než živnostenského zákona (advokacie, notář, …)

– provozující zemědělskou činnost zapsanou do zvláštní evidence

• podmínky pro provozování činnosti:

1. všeobecné:starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (čistý trestní rejstřík), bez daňových nedostatků vůči státu

2. zvláštní – upraveno u zvláštních typů živností, nutná odborná nebo jiná způsobilost

 

2. organizace – podniky

typy podniků

– vznikají založením právnické osoby za účelem podnikání

– obchodní zákoník stanovuje pravidla podnikání

– vznikají zapsáním do obchodního rejstříku – je to veřejný seznam, který vedou rejstříkové soudy

– zapisují zákonem stanovené údaje, týkající se podnikatelů

– zapisuje se: obchodní jméno, sídlo firmy, předmět podnikání, právní forma podnikání, jméno a bydliště právnické osoby, která jedná jménem společnosti

– existence obchodní společnosti je potvrzena výpisem z obchodního rejstříku

– obchodní společnost vzniká vymazáním z obchodního rejstříku

 

Veřejná obchodní společnost – v.o.s.

– vzniká založením minimálně 2 právnickými osobami – podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společně a nerozdílně veškerým svým majetkem

– její jméno musí obsahovat v.o.s.

– podnikající obchodníci jsou společníci – jsou označeni ve smlouvě

– smlouva musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, výčet společníků (jejich jména, bydliště a úředně ověřené podpisy), předmět podnikání

– obchodní jednání může vést každý ze společníků, pokud smlouva nestanoví jinak -> řídící orgán je každý společník

– smrtí společníka dochází k zániku společnosti

– zákaz konkurence v oboru – společníci si nemůžou vytvořit další firmu stejného zaměření

– zisk se dělí rovným dílem

 

Komoditní společnost

– přechodná forma mezi obchodní (ruší celým majetkem) a kapitálovou (ručí pouze kapitálem) společností

– smlouva musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, výčet společníků (jejich jména, bydliště a úředně ověřené podpisy), předmět podnikání

– 2 typy společníků:  •komplementáři – za závazky ručí celým svým majetkem

•komandisté – ručí pouze výší svého členského vkladu, který je zapsán ve smlouvě (minimální vklad je 5000 Kč)

– zisk se rozdělí na dvě stejné části – jednu dostanou komandisté, kteří si ji rozdělí podle výše vkladu, druhou dostanou komplementáři, kteří si ji rozdělí rovným dílem

– ztrátu hradí komandisté podle společenské smlouvy

 

s.r.o.

– kapitálová společnost

– společníci dávají povinný vklad – vytvořeno základní povinné jmění (minimálně 200 000 Kč)

– minimální počet společníků je 5 a maximální 50

– při krachu společnosti přijdou společníci pouze o firemní majetek

– součástí obchodního jména společnosti je s.r.o.

– smlouva musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, výčet společníků (jejich jména, bydliště a úředně ověřené podpisy), předmět podnikání, vklady společníků, základní jmění společnosti, jméno jednatele, který jedná jménem společnosti a je zapsán do obchodního rejstříku

– dozorčí rada kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem společnosti

– podíl na zisku se odvíjí z výše vkladu

– společnost je povinna si vytvořit rezervní fond – 10% z čistého zisku (jistota při ztrátách)

– nejvyšší orgán je valná hromada  – rozhoduje o všem

– její zasedání jsou svolána 15 dní dopředu

– podle vkladu mají společníci počet hlasů ve valné hromadě (1 hlas = 2000 Kč)

 

akciová společnost, a.s.

– základní jmění je rozloženo do akcií (jeho minimální hodnota je 2 000 000 Kč)

– za závazky společnosti ručí společníci celým majetkem i vklady akcionářů

– je založena: jedním zakladatelem (právní osoba, zapsána v zakladatelské listině)

dvěma a více zakladateli – uvedeni v zakladatelské smlouvě (obsahuje obchodní jméno a sídlo společnosti, předmět podnikání, výčet společníků (jména, bydliště, notářsky ověřené podpisy), počet akcií)

– rezervní fond tvoří 20% zisku

– orgány: •valná hromada – svolávají ji zakladatelé, je to nejvyšší rozhodující orgán

•představenstvo – řídí společnost a valné hromadě předkládá zprávy

• dozorčí rada – kontroluje představenstvo

 

státní podniky

– jsou ve vlastnictví státu

druhy:  •neziskové

-slouží k uspokojení státních potřeb

• ziskové

– vytváří zisk, za závazky ručí celým majetkem společnosti

– základní orgán: ředitel, dozorčí rada – jmenována na 5 let, kontroluje ředitele a finance

•rozpočtové organizace

– subjekty v podnikání, jejichž příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu

• příspěvkové organizace

– stát poskytuje příspěvek na činnost, ale jinak hospodaří samostatně

 

družstva

4 typy:  zemědělská

bytová

stavební

spotřební

– nemá uzavřený počet osob (minimálně 5)

– právnická osoba založená za účelem podnikání

– zisk se dělí podle vkladu a družstvo odpovídá za závazky celým svým majetkem

– základní jmění je 50 000 Kč

– družstvo vzniká na ustanovující schůzi

– zapisuje se jméno, základní jmění, předmět podnikání

– určují se práva a povinnosti, výše členského příspěvku

– volí se představenstvo – plní rozkazy členské schůze

– volí se kontrolní komise – kontroluje finance a účetnictví

 

graf – nabídka, poptávka

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy