Tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie (3)

 

   Otázka: Tržní hospodářství

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Klára Cornelly

 

Tržní hospodářství – trh, charakteristika trhu, nabídka, poptávka, ceny v tržní ekonomice, vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny

 

Tržní ekonomika – založena na systému svobodného podnikání a volné soutěže. V rámci tržního mechanismu se snažíme dosáhnout jednotky mezi výrobou a nabídkou

 

Trh – je místo, kde se setkávají výrobci a spotřebitelé, prodávající a nakupující, prodej a koupě, nabídka a poptávka

 • trh je ta oblast ekonomiky, kde dochází ke směně zboží nebo služby mezi prodávajícím a kupujícím

 

Trh funguje jako koordinující mechanismus, který v zásadě řeší otázky:

 1. Co vyrábět a v jakém množství?

– o tom rozhodují spotřebitelé tím, že některé statky nakupují více a jiné méně

 1. jaké výrobní faktory a technologie používat?

– rozhodují o tom firmy, které racionálně řeší, jaké výrobní faktory nakoupí a použijí k výrobě

 1. Kdo získá vyrobenou produkci a kolik ji získá?

– rozdělení produkce mezi domácnosti závisí na výši důchodu, který jednotlivé domácnosti obdrží za prodej výrobních faktorů

 

Tržní hospodářství – je svobodné podnikání velkého počtu podnikatelů, zatímco trh řeší tři základní otázky ekonomiky i rozdílné zájmy radí prodávajícím a kupujícím.

Tržní hospodářství v naprosto čisté podobě v podstatě neexistuje.

 

Trh rozlišujeme:

 • z hlediska územního – trh místní, národní, světový
 • z hlediska vědeckého – trh statků a služeb, trh výrobních faktorů
 • z hlediska počtu druhů zboží na trhu – dílčí, celkový (agregátní)
 • trh finanční, trh peněžní, trh kapitálový (součást finančního – burza cenných papírů)
 • trh výrobků a služeb – zboží
 • trh práce – pracovních sil

 

Účastníky trhu (tržními subjekty) jsou podniky, obyvatelstvo, stát (organizace, jejichž činnost je částečně nebo úplně hrazena ze státního rozpočtu)

Při nasyceném trhu si může odběratel vybírat, a tím projevit svá přání. Má výhodné postavení, nekupuje za jakékoli ceny. Dodavatelé se mu přizpůsobují, konkurují si.

Při nenasyceném trhu musí odběratel snižovat své požadavky vůči dodavateli. To vede ke snižování jakosti výrobků, služeb spojených s prodejem, k technickému zaostávání a zvyšování cen.

 

Tržní mechanismus

Poptávka – je ochota a schopnost spotřebitelů kupovat za určitou cenu množství statků a služeb v určitém čase a místě.

Zákon poptávky říká, že za jinak stejných okolností, budou kupující ochotni koupit více jednotek určitého zboží za nižší než za vyšší cenu.

Poptávka je vztah mezi různými cenami zboží a poptávaným množstvím, které spotřebitelé chtějí a jsou schopni koupit při těchto cenách v určitém časovém období.

Tato závislost může být vyjádřena tabulkou, graficky, rovnicí.

Poptávkou rozumíme jen efektivní koupěschopnou poptávku, což je poptávka omezená rozpočtem (jen ta poptávka, a kterou máme peníze)

 

Nabídka – je ochota a schopnost prodávajících nabízet k prodeji za určitou cenu množství statků a služeb v určitém čase a místě.

Zákon nabídky říká, že za jinak stejných okolností, budou prodávající ochotni nabídnout k prodeji více jednotek určitého zboží při vyšší než nižší ceně.

 

Při střetávání nabídky a poptávky dochází k pohybu ceny. Převyšuje-li poptávka nabídku, cena stoupá a naopak, převyšuje-li nabídka poptávku, cena klesá.

Platí i obrácený vztah. Vysoká cena snižuje poptávku a zvyšuje nabídku, nízká cena zvyšuje poptávku a snižuje nabídku.

 

Tržní ekonomika – v tržním hospodářství žádný orgán nikomu neurčuje jaké výrobky a služby a jakým způsobem má vytvářet, komu a za jaké ceny je má prodávat. To je ponecháno na rozhodnutí a vzájemném působení jednotlivých kupujících a prodávajících.

 

Je založeno na čtyřech základních předpokladech:

 • soukromé vlastnictví prostředků určených k podnikání
 • volném pohybu cen
 • konkurenci
 • snaze lidí, kteří podnikají dosáhnout zisku

 

Tento ekonomický systém se označuje také jako systém volného podnikání.

Tok výrobních faktorů, výrobků a služeb

 

Tržní subjekty:

Rozdělujeme 3 základní subjekty trhu:

Domácnosti

 • přicházejí na trh za účelem uspokojení potřeb
 • vystupují jako prodávající na trhu výrobních faktorů, aby za příjmy mohly nakupovat výrobky pro svoji spotřebu

 

Firmy

 • subjekty vyrábějící za účelem prodeje
 • na trhu výrobků a služeb vystupují jako prodávající
 • za utržené peníze nakupují výrobní faktory za účelem opakování výroby
 • jejich cílem na trhu je maximalizace zisku

 

Stát (vláda)

 • vstupuje na trh s cílem ovlivnit jej, modifikovat jeho působení, odstranit některé jeho negativní dopady na ekonomiku a jeho pozitivní vliv naopak stimulovat

 

Zákon poptávky – za jinak neměnných okolností a růstem ceny poptávané množství klesá a naopak

Zákon nabídky – za jinak neměnných okolností s rostoucí cenou roste množství nabízené prodávajícími a naopak

 

Rovnovážná cena – je cena, při které se poptávané množství rovná nabízenému (taková, při které se množství, které kupující chtějí kupovat přesně rovná objemu, které prodávající chtějí prodávat)

Smysl rovnovážné ceny – zboží na trhu není příliš mnoho (nekazí se – není likvidováno, výrobními faktory se neplýtvalo) ani příliš málo.

Stavu rovnováhy se dosahuje jen výjimečně a krátkodobě.

 

Tržní cena – je cena, která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky

 • je-li tržní cena příliš vysoká, pak výrobci příliš vyrábějí a spotřebovatelé málo nakupují, důsledkem je přebytek zboží (kvůli zbavení přebytku je nutno cenu snížit)
 • opačná situace nastane, je-li tržní cena příliš nízká, pak poptávka převyšuje nabídku (chtějí-li spotřebitelé svoji poptávku uspokojit, musí zaplatit více – dojde ke zvýšení cen)
 • stavu rovnováhy se dosahuje jen výjimečně a krátkodobě

 

Nedokonalosti tržního mechanismu se snaží regulovat stát svými zásahy. V tomto se ekonomické teorie různí: Sociálně tržní ekonomika zastává názor, že tyto zásahy jsou nutné.

Čistě tržní ekonomika považuje státní zásahy za nestabilizující a připouští jen minimální zásahy.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!