Tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Tržní hospodářství

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Daniel

 

Zboží a jeho vlastnosti

Zboží je statek nebo služba, které jsou určeny pro směnu na trhu (tričko, auto, kniha).

Výrobek zhotovený v domácnosti pro vlastní potřebu není zboží (zeleniny ze zahrady).

 

Vlastnosti zboží

 • Užitná hodnota – schopnost zboží uspokojovat určité lidské potřeby (svetr)
 • Cena – vyjadřuje hodnotu zboží, tj. množství práce, přírodních zdrojů a kapitálů obsažených ve zboží
  – cena se od své hodnoty odchyluje vlivem nabídky a poptávky
 • Směnná hodnota – poměr, ve kterém se směňuje jedno zboží za druhém (obilí-ovce)
  – dnes se provádí směna většinou prostřednictvím peněz
  – v tržní ekonomice se užívají věty smluvní, které vznikají dohodou mezi kupujícím a prodávajícím

 

Poptávka

 • cena komplementárního zboží – vzájemné vázané např.: auto-benzín, lyže-vázání
 • cena substitutu – zaměnitelnost zboží se stejným užitkem např.: chleba-rohlík
 • výše příjmů
 • velikost trhu
 • individuální preference spotřebitele – upřednostňování např.: kalhoty před sukní
 • Faktory např.: dostupnost zboží

Čím je cena vyšší, tím bude množství nakupovaného zboží méně.
Zákon poptávky – klesající a s cenou roste množství nakupovaného zboží

 

Nabídka

Je předpokládaný prodej výrobků, služeb, půdy, práce, kapitálů. Nabídkou rozumíme ochotu nabízet určité množství výrobků za určitou cenu. Nabídku dělíme:

 • agregovanou- je určena celkovým množstvím finální produkce
 • dílčí-je druh produkce od různých výrobců
 • individuální – je to 1 druh zboží od 1 výrobce

 

Faktory ovlivňující nabídku:

 1. ceny výrob. Faktorů (mzda, zisk, úrok, renta)
 2. výše nákladů
 3. tržní ceny
 4. výše příjmů (tržby)
 5. organizace trhů (monopolizace)
 6. speciální faktory (vliv státu, počasí..)

Zákon nabídky – s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží na trhu (méně se prodá).

 

Trh

Trh je oblast ekonomiky, ve které dochází ke směně výrobků a služeb na cenu mezi kupujícím a prodávajícím

Trhu se účastní:
Domácnost – statky služby – zboží              Výrob. Faktory

Firma – výrob. faktory                                  Zboží

Stát – státní zakázky                                     Státní podniky + zákony

 

Členění podle předmětu obchodu:

 • trh výrobků a služeb (zboží)
 • trh peněz
 • trh výrob. faktorů

 

Územní členění:

 • trh místní (regionální) → regionální speciality
 • trh celostátní (národ.) → trh v rámci státního celku
 • trh mezinárodní (světový) → mezinár. Obchody

 

Tržní mechanismus

 • prodávající a kupující mají na trhu protikladu zájmy
 • cena je závislá na nabídce a poptávce
 • trh je v rovnováze, jestliže nabídka = poptávce, což je jev spíše výjimečný
 • tržní cena – existuje na trhu v určitém okamžiku jako výraz momentálního vztahu nabídky a poptávky

 

Nedostatek zboží

– kupující jsou ochotni zaplatit vyšší cenu, což vede výrobce ke zdražení a následně ke zvýšení nabízeného množství, kupující reagují snížením poptávky

 

Přebytek zboží

– vázne odbit, vzniká soutěž prodávajících, kteří, aby prodali, sníží cenu zboží. S poklesem ceny klesne i nabízené množství. Kupujícím zvyšují poptávku, nadbytečné zboží je doprodáno.

 

Cena

Je dohodnutá částka mezi dodavatelem a odběratelem za výrobek, či službu. Ve fungující tržní ekonomice se cena tvoří na trhu vlivem nabídky a poptávky v náročném konkurenčním prostředí.
Cena = výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek nebo službu (zboží).

 

Cenu ovlivňuje:

 • poptávka – postavení na trhu
 • konkurence – nákupní spád
 • umístění podniku – regislativa (zákony)
 • prestiž podniku – tradice

– úroveň vybavení

 

Druhy cen:

 • rovnovážná – účetní
 • smluvní – světová
 • tržní – stálá
 • podniková – běžná

 

Metoda stanovení ceny:

Nákladově orientovaná cena
– firma stanoví určitou ,, přirážku“, kterou přičte k nákladům na výrobu.

 

Fixní náklady

– stálé -se změnou objemu výroby se nemění (nájem, plat některých pracovníků)

 

Variabilní náklady

– proměnlivé – se změnou objemu výroby se mění (náklady na materiál)

 

Metoda orientovaná na konkurenci

– firma stanovuje ceny vyšší, nižší, většinou však stejné jako konkurence
– musí vyhodnotit, jak je výrobek podobný konkurentnímu , jaké jsou jeho odlišnosti

 

Metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem

– nevychází z výrobních nákladů, ale z toho, jakou hodnotu má výrobek nebo služba pro kupujícího
– př.: koupě značkového oblečení

 

Metoda orientovaná na poptávku

– vychází ze změny poptávaného množství na změně ceny (cenová elasticita poptávky)

– ovlivňují ji skutečnost, zda se jedná o zboží nezbytné nebo luxusní

– přítomnost konkurence
– struktura výdajů v domácnosti
– jde-li o zboží krátkodobé nebo dlouhodobé spotřeby

 

Smluvní cena

– je taková veličina, na které se kupující a prodávající dohodnou

 

Strategie skimming (sbírání)

– je jeden z významů anglického slova a v překladu je to ,,slíznout smetanu“
– používá se u nových výrobků, které jsou svým funkčním použitím odlišné od ostatních výrobků
– u těchto výrobků se stanovuje vysoká počáteční cena, a cílem je vytvoření kladného image kvality výrobků
– po vstupu konkurence s podobnými výrobky na trhu, nebo po určitém nasycení trhu se cena tohoto zboží snižuje

 

Strategie penetrace

– používá se u nových výrobků, které přicházejí na trh, ale jsou podobné s výrobky, které již na trhu existují
– počáteční cena je stanovena nízko, a to umožňuje, aby výrobek rychle pronikl na trh
– tato strategie vede k prosperitě do budoucnosti, protože s rostoucím prodejem a výrobou rostou zisky
-snižující náklady s rostoucím prodejem a výrobou snižují náklady na výrobu

 

Psychologický ke stanovení ceny

při tomto stanovení ceny se berou v úvahu psychologické a ekonomické aspekty (vlivy)
– příklad: – stanovení cena pod celou číslicí (99, 999)
– vystavení a prodej běžného zb. vedle zb. luxusního drahého

– vytvoření kladného image podniku

 

Diskriminační stanovení ceny

– podniky někdy přizpůsobují výši cen zb. nebo služeb různým skupinám zákazníků
– z hlediska marketingu ( tzv. segmentům) na trhu, ale náklady na jejich výrobu jsou stejné
– příklad: – sezónní zájezdy (drahé), mimo sezónní zájezdy (lacinější)
– průkazky hromadné dopravy
– vstupenky do divadla, na výstavy, veletrhy… Pro různé skupiny různé ceny

 

Druhy cenové politiky

Politika vysokých cen

– umožňuje firmě dosáhnout vyšší zisk
– je dána určitá představa o firmě a jejích výrobcích

 

Politika nízkých cen

– v krátké době je dosaženo vysokého objemu prodeje

 

Politika diferencovaných cen

– pro stejný výrobek jsou stanoveny různé ceny (město-venkov)

 

Politika vyrovnaných cen

– firmy prodávají určité výrobky za nízké ceny a jiné za vyšší ceny

 

Kalkulace ceny

Cílem veškerého podnikání je vytvářet zisk.

 

Zisk

– jsou-li výnosy větší než náklady

 

Ztráta

– jsou-li výnosy menší než náklady

 

Náklady

– při činnosti podniku dochází ke spotřebě výrobních faktorů (spotřeba materiálu, energie, opotřebování strojů, výplata mezd). Náklady představují v penězích vyjádřenou spotřebu a opotřebení výrobních činitelů.
– přímé – lze je určit přímo a přesně na kalkulaci
– nepřímé – nelze je určit přímo na kalkulaci jedince

 

Výnosy

– jsou protikladem nákladů. Výnosy podniku vyjadřují peněžní prostředky získané za určité období například prodejem výrobků a služeb

 

Výkony

– ve své činnosti vytvářejí podniky výkony, které se mohou vyjádřit věcnými ukazateli (například objem výroby-počet uvařených jídel) nebo hodnotnými ukazateli (obchodní obrat, tržba)

 

Obchodní obrat (tržba)

– podniku veřejného stravování = získané finanční prostředky prodeje výrobků, zboží a služeb za určité časové období. V obchodním obrazu je to měsíc nebo rok, u tržby den nebo týden.

 

Výše zisku vychází především z ceny

Kalkulace (propočet) ceny

– je způsob, jakým se stanový v penězích náklady na kalkulační jedince

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy