Turismus – cestovní ruch

 

Otázka: Turismus

Předmět: Cestovní ruch, Zeměpis, Ekonomie

Přidal(a): An

 

 

Cestování provází lidstvo už od nepaměti. Cestovali již starověké národy – Egypťané, Mezopotánci, Římané, Řekové

 

Hlavními motivy, jež vedly k cestování, byly:

 • Hledání obživy
 • Příznivějších podmínek pro život
 • Obchodní motivy
 • Dobyvační cesty
 • Náboženské cesty

 

Cestování ve středověku

 • Ve středověku cestovali pouze faraonové (panovník, vyšší šlechta, nižší šlechta) bohatí měšťané, duchovní
 • Středověk je rovněž érou zámořských objevitelských cest
 • Objevitelé:
  • Marco Polo – strávil více než 20 let na dálném východě – 13. Stol.
  • Kryštof Kolumbus (15. stol.) – objevení Ameriky r. 1492
  • Vasco da Gama (15. a 16. Stol.)
  • A další …
 • Hlavní motivy cestování ve středověku: dobyvačné, obchodní, náboženské

 

Novověk

 • Znamená pro cestování nové možnosti, novou etapu, byl vynalezen parní stroj, parní lokomotiva a rozvíjela se díky tomu železniční doprava
 • Za 1. Počin v oblasti cestovního ruchu je považován rok 1841, kdy Angličan Thomas Cook zorganizoval historicky první zájezd
 • Zájezdu se zúčastnilo asi 570 lidí, cestovali vlakem na anglický venkov
 • V roce 1845 si založil 1. Cestovní kancelář na světě
 • Později organizoval i zahraniční zájezdy (první byl na světovou výstavu v Paříži) a otevřel si pobočky po celém světě (Indie, Amerika, Austrálie) 1877

 

U nás ČEDOK 1920

 • Cestovali do okolních států
 • Po roce 48 se rozvíjí chataření a chalupaření – tuzemský CR

 

Definice cest. Ruchu

Cestovní ruch se řadí do oblasti služeb

 • Cestovní ruch je činnost osob cestujících do míst a pobývající v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než 1 ucelený rok, za účelem trávení volného času a služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa)
 • Cestovní ruch je uspokojování potřeb lidí formou rekreace, turistiky a kultury, ve volném čase, v jiných destinacích než je obvyklé místo účastníka cestovního ruchu

 

 • Návštěvník je účastník cestovního ruchu. Návštěvníci se dělí na jednodenní návštěvníky (někdy nazýváni také exkurzionisté nebo výletníci) a turisty.

 

 • Jednodenní návštěvník se účastní cestovního ruchu bez přenocování.

 

 • Turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé prostředí.

 

 • Tranzitní návštěvník je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista.
  • Jedná se o návštěvníky, kteří se zastaví v dané lokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty.
  • Z hlediska definice sem spadají rovněž letecké transfery.

 

 • Návštěvníky lze rozlišit na dvě základní kategorie:
  • Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být
   • občan sledované země i cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

 

 • Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země;
  • za nerezidenta -je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině

 

Předpoklady rozvoje cestovního ruchu

 • Obecné předpoklady rozvoje CR
  • Svobodný pohyb obyvatel
  • Fond volného času
  • Dostatek finančních prostředků, tj. růst životní úrovně
  • Rozvoj dopravy

 

Předpoklady specifické

 • Lokalizační předpoklady
 • Selektivní předpoklady
 • Realizační předpoklady

 

Lokalizační předpoklady (místní)

 • Přírodní faktory
  • klima (podnebí)
  • hydrologické poměry
  • Reliéf
  • geologické podmínky
  • flóra a fauna

 

 • Společenské faktory
  • kulturní – historické památky
  • církevní – kostely, chrámy
  • světské – hrady, sloupy

 

 • kulturní zařízení
  • kina, divadla, muzeum, galerie
 • kulturní akce
  • festivaly, koncerty, sportovní eventy
 • sportovní akce

 

Selektivní předpoklady

 • Objektivní
  • politické faktory
  • dosažená životní úroveň
  • kvalita živ. Prostředí
  • demografickou strukturu)
 • Subjektivní
  • osobní názory
  • motivy
  • příslušnost
  • rodinné poměry
  • reklama a propagace CK
  • znalost jazyků

 

Realizační předpoklady

 • Existence ubytovacích a stravovacích zařízení, dopravní infrastruktura + další podmínky (volnočasové aktivity)

 

Služby v CR

Dělí se:

 • Základní
  • Ubytovací služby
  • Stravovací služby
  • Dopravní služby
  • Průvodcovské služby
 • Doplňkové
  • Pojišťovací
  • Celní
  • Pasové
  • Vízové
  • Zdravotní

 

Dopravní služby

 • Doprava zahrnuje přepravu osob (účastníků cestovního ruchu), jejich zavazadel, dále služby informační, prodej dopravních cenin, vyřizování reklamací atd.
 • Dopravu dělíme:
  • Silniční
  • Železniční
  • Letecká
  • Lodní
  • Ostatní druhy dopravy (vertikální, MHD)
 • CR nejvíce využívá letecké a silniční dopravy
 • Dopravní cenina – poukázka opravňující cestovat daným cestovním prostředkem (jízdenka, místenka, letenka)
 • Přepravní řád – určuje práva a povinnosti cestujícím
 • Přepravní tarif – přiřazuje cenu jízdného podle ujetých kilometrů
 • Jízdní řád – časový harmonogram spojů

 

Silniční doprava

 • Přeprava cestujících CR po pozemích komunikacích
 • Pozemní komunikace dělíme:
  • Dálnice
   • Označení – D + číslo
  • Silnice
   • Třída
   • Třída
   • Třída
   • Třída – místní, účelové komunikace
   • Označení – 1. Třída – jedno nebo 2 čísla

 

 • Výhody silniční dopravy: Rychlost, Komfort, Nezávislost
 • Nevýhody silniční dopravy:
  • Cena
  • Velká spotřeba pohonných hmot
  • Znečisťování živ. Prostředí
  • Dopravní zácpy
  • Špatná kvalita silnic

 

 • Silniční dopravní prostředky:
  • Automobil, autobus, mikrobus
  • Motocykl, karavan, obytné auto

 

Železniční doprava

 • Přeprava účastníků CR po železnici
 • V CR není příliš využívána
 • Druhy vlaků: osobní, spěšný, rychlík, expres, intercity, eurocity, superhity
 • Druhy vagónů: třída, 2.třída, kombinovaná, jídelní, lůžkový, lehátkový
 • Železniční přepravu v CR využívají některé CK např. Exclusive travel

 

Letecká doprava

 • Nejvíce se silniční dopravou využívána v CR
 • Výhody: vysoká rychlost, nízká nehodovost, komfort
 • Nevýhody: vysoká cena, dostatek času, závislost na počasí, dostupnost, zátěž pro živ. Prostředí
 • Materiálně-technické zajištění:
  • Letadla (malá, střední, velká, velkokapacitní)
  • Letiště a jejich zázemí, personál
 • Třídy v letadle:
  • Třída – first class
   • Nejluxusnější, nejdražší, bývá oddělena
   • Nejširší, nejpohodlnější sedačky
   • Vyšší servis, kvalita služeb (jídlo, pití v ceně)
  • Třída – biznis class
   • Služby stejné jako v 1. Třídě – více sedadel ale užší
  • Třída – travel class
   • Užší sedáky, jídlo/pití v ceně nebývá

 

 • Nízkonákladové aerolinky nabízí nižší cenu letenky na úkor kvality a rozsahu poskytovacích služeb – RYAN ER, EASY JET
 • Charletové lety – jsou lety, které zabezpečuje letecká společnost CK za celou sekci – TRAVEL SERVICE

 

 • Klasické společnosti: ČSA, ALITALIA, BRITISH AIRWAYS, AMERICAN AIRLINES
 • Letiště v ČR:
  • Praha – Letiště Václava Havla
  • Brno – Tuřany
  • Ostrava – Mošnov
  • Karlovy Vary – Olšova vrata
  • Pardubice

 

Lodní doprava

 • Je přeprava účastníky CR pomocí plavidel na vodních tocích, plochách
 • V ČR okrajový/ sezónní význam
 • Využívají účastníci CR v letních měsících na Vltavě, Labe (Lodě – Vltava, Vyšehrad)
 • Dále využívána na velkých nádržích: Lipno, Orlík, Slapy, Vranov
 • Výhody: hromadnost, nízká cena, malá zátěž
 • Nevýhody: nízká dostupnost

 

Ubytovací služby

 • Zahrnují přechodné přenocování účastníků CR
 • Ubytovací služby poskytují ubytovací zařízení
 • UZ dělíme:
  • Individuální
  • Hromadná
 • Klasifikaci a certifikaci UZ se zabývá „Hotel stars union“ – přiděluje hvězdičky ubytovacím zařízením
 • Hodnotí:
  • Hotel
   • UZ s Nejméně 10 pokoji pro hosty a úsekem příjmu hosta (front office) a stravovací části (restaurace) – mohou získat *- 5*
  • Hotel Garni
   • UZ s min. 10 pokoji pro hosty s úsekem příjmu hosta ale mají omezený počet – mohou získat *- 4*
  • Penzion
   • UZ s min. 5 – max. 20 pokoji, většinou nemá recepci ani restauraci, může získat 1 – 4*
  • Motel
   • UZ s nejméně 10 pokoji pro hosty, primárně slouží motoristům, většinou se nachází v blízkosti strategických míst/cest max. 4*
  • Botel
   • UZ na lodi, platí stejné požadavky jako na hotel

 

Ubytovací zařízení, která nejsou certifikována

 • Chatová osada
  • je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů (chaty, sruby, bungalovy)
 • Kemp
  • je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostů (stan, obytný přívěs)
 • Turistická ubytovna
  • je jednodušší ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů s větším počtem lůžek v ubytovacích místnostech

 

Pojištění v CR

 • V CR máme 2 druhy pojištění:
  • povinné (pojištění CK)
  • nepovinné (pojištění účastníků) – účastník si jednává pojištění sám nebo u CK

 

 • CK si sjednávání pojištění dle zákona CK č 159 z roku 1999
 • CA pojištěné být nemusí

 

 • Cestovní pojištění (připojištění) – kryje rizika spojená s cestováním
 • Pojistné riziko – náhodná událost, jejíž následky jsou kryty pojištěním
 • Pojistná částka – max. výše náhrady škody poskytnutá pojišťovnou (200 – 400 Kč/Týden)
 • Pojistné plnění – vyplacení náhrady škody pojišťovnou poškozeném.
 • Pojistné – cena pojištění. Závisí na pojistném riziku na předpokládané výši škody, na věku pojištěného
 • Pojistná smlouva – je právní dokument, který stvrzuje a specifikuje vztah mezi pojišťovnou a klientem (pojištěným)

 

Peněžní služby v CR

 • Zájezd je balíček služeb CR, jeho úhrada ze strany klienta spadá do peněžních služeb. Platby dělíme na: – hotovostní, – bezhotovostní
 • hotovostní – jedná se o úhradu pomocí hotovostních platebních prostředků – bankovek a mincí
 • bezhotovostní – existuje více forem:
  • 1) pomocí internetového bankovnictví – jedná se o převod z účtu plátce na účet příjemce pomocí příkazu k úhradě
  • 2) voucher – jedná se o poukaz na předem zaplacené služby CR (posílá CK klientům)
  • 3) platební karty  – v dnešní době jsou používanější, než hotovostní peníze dělí na: kreditní, debetní
  • 4) šeky – forma cenného papíru, který vydává banka svému klientovi

 

Směnárenské služby CR

 • Směnárenské služby mohou poskytovat pouze instituce, kterým byla vydána min. financí koncesní listina
 • Směnárenská místa musí být zřetelně označena
 • Směnárenská místa dělíme na:
  • Bankovní
  • Mimobankovní – směnárny, hotely, CK, čerpací stanice

 

 • Základní pojmy:
  • Valuty – cizí měna v hotovostní podobě
  • Devízy – cizí měna v bezhotovostní podobě
  • Směnný kurt – pomě který udává směnitelnost jedné měny za druhou

 

 • Rozlišujeme 3 druhy směnných kurzů:
  • 1) Kurz střed – se řídí kurzem ČNB, která ho vyhlašuje každý pracovní den
  • 2) Kurz nákup – udává za kolik směnárna vykoupí/nakoupí valuty
  • 3) Kurz prodej – udává, za kolik směnárna prodá valuty – vyšší než kurz nákup

 

Pasové služby

 • Schengenská dohoda – dohoda o zcela volném, svobodném pohybu osob v rámci schengenského prostoru. ČR se k ní připojila v roce 2007, kdy i u nás došlo ke zrušení pasových celních kontrol na hranicích, přísné kontrol však probíhají vně Schengenského prostoru
 • Státy této dohody používají databázi SIS (shengen information systém)
 • Umožňuje monitorovat pohyb hledaných osob kdekoliv E
 • Mimo schengenský prostor pouze s vízem
 • Každý občan členského státu EU má právo svobodně vycestovat a pohybovat se v jiném státě unie
 • Cestovní doklad – veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic. Obsahuje základní identifikační údaje o držiteli, údaje o vstavení dokladu a jeho časové platnosti

 

Druhy cestovních dokladů

 • Cestovní pas s biometrickými údaji (podpis, digitální fotografem…)
 • Diplomatický pas
 • Služební pas – zaměstnanci firem, kteří jedou na služební cestu do zahraniční
 • Cestovní průkaz –
 • Náhradní cestovní doklad Evropské unie
 • Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy (občanský průkaz)

Cestovní doklad se vydává na 10 let u osob mladších 15 let na 5 let

 

Celní služby v CR

 • Clo
  • je peněžitá dávka, kterou stát vybírá za dovoz a vývoz zboží na základě platného celního sazebníku. Clo má význam jako ochrana národní ekonomiky. V rámci EU jsou cla zrušena, tzn. Dnem vstupu EU, nám skončily pravidelné celní prohlídky na hranicích s ostatními členskými státy

 

 • Druhy cel:
  • Vývozní
  • Dovozní
  • Vyrovnávací
  • Odvetné

 

 • V rámci Evropské unie je tzv. bezcelní zóna – na hranicích neprobíhá celní kontrola turistů
 • Na některé druhy zboží platí úplný zákaz dovozu a vývozu drogy, omamné látky, 100% líh a zbraně
 • Se zvláštním povolením se může převážet – zvířata, rostliny, umělecká díla, starožitnosti, léky
 • V omezeném množství se můžou převážet komodity zatížené spotřební daní – lihoviny, pivo, víno, cigarety, benzín

 

Vízové služby v CR

 • Vízum
  • zvláštní povolní určitého státu k pobytu na jeho území
  • vydává ho zastupitelský úřad v zemi žadatele (velvyslanectví, ambasáda)

 

 • Druhy víz podle časové platnosti
  • víza krátkodobá s platností do 90-ti dnů – studentské, cestovatelské, turistické
  • víza dlouhodobá nad 90 dnů – pracovní, pobytové vízum

 

 • Druhy víz podle účelu cesty
  • studentské, letištní, pracovní, turistické, diplomatické

 

Rozdělení CR:

Formy CR – rozlišujeme je dle motivace účastníka CR

 • Rekreačně – pobytový CR – pobytové zájezdy např. u moře
 • Poznávací CR – poznání kultury a památek
 • Zdravotně- léčebný CR – lázeňství – hlavním motivem je relaxace, rekondice, zotavení se
 • Vzdělávací CR – jazykové pobyty
 • Přírodní CR (venkovská turistika) – hlavním motivem je pobyt v přírodě na venkově
 • Profesní CR (obchodní CR) – patří sem jména kongresy a konference
 • Společenský CR
  • Základní formy CR
  • Specifické formy CR – CR dětí a mládeže, seniorský CR, dobrodružný CR, ekoturistika, agroturistika, ekoagroturistika, geocaching, městský CR
 • Pseudoformy CR – sexuální turistika, gastronomický CR, baťůžkový CR, dark tourisim – cestování do míst spojených s nějakou katastrofou

 

Druhy CR:

 • Druhy CR – vymezujeme nejčastěji dle místa či způsobu realizace, počtu účastníků atp.
 • Např.
  • CR dle územního hlediska, členíme na domácí a zahraniční turismus
   • Příjezdový CR – incoming, turisti přijíždějí k nám
   • Výjezdový CR – outgoing, turisti vyjíždí do zahraničí
  • CR podle způsobu realizace, členíme na organizovaný a neorganizovaný turismus
  • CR podle počtu účastníků, členíme na individuální a skupinový

 

 • CR dělíme vzhledem k národní ekonomice na
  • Aktivní – příjezdový
  • Pasivní- výjezdový

 

 • CR podle délky pobytu
  • Krátkodobý <3 noci
  • Dlouhodobý>3 noci

 

Lázeňský CR

Historie lázeňství

 • Rozvoj lázeňství souvisí s pradávným zájmem lidí o přírodní minerální prameny a jejich účinky
 • Ty však nejsou na světě rozmístěny rovnoměrně. V blízkosti pramenů tedy vznikala postupně první léčebná místa.

Lázeňství ve starověku

 • Kvetlo v antice
 • Zbytky antických lázní byly objeveny v starověkém Egyptě, Turecku, Řecku, Římě
 • Ve starověkém Římě navštěvovali lázně významní a zámožní občané (Patriciové)
 • Z evropských států mají nejstarší tradici – Itálie, Francie, ČR, Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Rusko

Lázeňství ve středověku

 • Období středověku nebylo lázeňství příliš nakloněno. Zájem o kulturu těla silně poklesl
 • Ve středověku využíval soukromých lázní pouze panovník či vyšší šlechta a měly v podstatně jediný účel, kterým byla hygiena.
 • Mnohé středověké lázeňské procedury však nebyl příliš šetrné

Lázeňství v novověku

 • V 18. A 19. Stol. S počátkem průmyslové revoluce. S rozvojem vědy se opět lázeňství dostává do popředí zájmu.
 • Konec 19. Stol. A začátek 20. Stol. Je považován za zlatý věk lázeňství
 • Lázeňství postupně dostává masový rozměr

Vývoj lázeňství v ČR

 • ČR má díky velkému výskytu přírodních léčivých zdrojů vhodné podmínky pro rozvoj lázeňského CR.
 • Stol. Př. N. l. Keltové znali přírodní zdroje a využívali je (Teplice v severních Čechách)
 • Nejstarší lázně jsou Karlovy Vary – kde podle pověsti byly objevené horké plameny
 • Stol. – rozvoj lázeňství v ČR díky novým vědeckým poznatkům a rozvoji medicíny.
 • A 20. – založeno nejvíce lázní ČR
 • V roce 1948 byly lázně znárodněny – staly se hlavně zdravotnickými zařízeními
 • Nejvíce hostů mělo hrazeno ubytování v lázní ze zdravotního pojištění

V roce 1992 přešla většina lázní do soukromého vlastnictví

 

Lázeňské služby

 • Hosté přijíždějí do lázní především za účelem léčení, rehabilitace, rekonvalescence, odpočinku či prevence

 

Rozdělení přírodních léčebných zdrojů

 • Přírodní léčivé vody
  • Minerální vody
  • Termální prameny
  • Studené prameny
 • Peloidy – slatiny, rašeliny a bahna
 • Přírodní zdroje plynu – používají se k plynovým koupelím (Co2)
 • Klimatické podmínky – např. moře, horské oblasti, jeskyně

 

 • Ve většině českých lázeňských míst se nacházejí minerální vody, řada z nich využívá k léčbě peloidy, troje lázně se specializují na léčbu a prevenci onemocnění pomocí ojedinělých klimatických podmínek.
 • V lázních se k léčbě pacientů využívá speciálních postupů – léčebných procedur

 

Lázeňské procedury

Procedury lze rozdělit do 2 skupiny:

 • Procedury využívající místní léčivý zdroj – koupele, zábaly, inhalace či pitné kůry
 • Doplňující procedury – masáže, elektroléčba, magnetoterapie, cvičení či vodoléčba

 

Indikační skupiny chorob

 • Hlavní indikační skupiny chorob v českých lázních:
  • Nemoci onkologické
  • Nemoci oběhového ústrojí
  • Nemoci trávicího ústrojí
  • Poruchy metabolismu
  • Nemoci dýchacího ústrojí
  • Nemoci nervové
  • Nemoci pohybového ústrojí
  • Nemoci ledvin a močového ústrojí
  • Duševní poruchy
  • Nemoci kožní
  • Nemoci ženské

 

Služby lázeňského CR

 • Lázeňská místa jsou komplexem ubytovacích, stravovacích, rehabilitačních, sportovních a léčebných zařízení.
 • K základním službám lázeňství patří tedy:
  • Zdravotně-léčební služby
  • Ubytovací služby
  • Stravovací služby
  • Služby společensko-kulturní
  • Služby suportoví
  • Služby doplňkové

 

Formy lázeňského pobytu

 • Lázeňská komplexní lázeňská léčba – v plné výši hradí pacientovi pojišťovna (standardně 21 dní)
 • Příspěvková lázeňská léčba – ubytování a stravu si pacient hradí sám, zdravotní pojišťovna platí pouze léčebné procedury (21 dní 1x za 2 roky, většinou u chronických chorob)
 • Samoplátecká léčebná léčba

 

Lázeňský místopis – významné lázně  v CR

 • Karlovy Vary
  • Leží v Z Čechách, podle pověstí je založil Karel IV. Kolem roku 1350, když zde na lovu v okolních lesích objevil horké vřídlo s léčivými účinky
  • Najdeme zde malebnou neoklasická kolonáda se secesními prvky
  • Ve varech najdeme 14 léčebných teplých pramenů – nejteplejší 72,5 C a má název vřídlo
 • Mariánské lázně
  • Tvoří také západočeský lázeňský trojúhelník
  • Najdeme zde více než 100 studených minerálních pramenů s vysokým obsahem oxidu uhličitého, některé se využívali již v 16. Století
  • Dominantou města je neoklasicismusí kolonáda z konce 19. Století, před kterou stojí zpívající fontána
  • Léčí se zde především nemoci srdečního ústrojí, trávicí ústrojí a metabolizmu a dýchacího a pohybového ústrojí
 • Františkovy lázně
  • Byly založeny v 19. Století opět v éře neoklasicismu
  • Lázně se vyznačují příznivým klimatem a výjimečně čistým ovzduším
  • Léčí se zde především gynekologické onemocnění (neplodnost), oběhové, dýchací, pohybové ústrojí
  • Léčivým zdrojem je především uhličitá voda a plynný oxid uhličitý
 • Jánské lázně
  • Leží v Krkonoších, jsou i významným lyžařským střediskem
  • Orientují se na léčbu pohybového aparátu
  • Byla zde založena 1. Klinika, která se zaměřila na léčbu dětské obrny
 • Poděbrady
  • Leží ve středních Čechách pouhých 50 km od Prahy
  • Lečí se zde nemoci oběhového ústrojí srdce, cév
 • Jeseník
  • Leží nad městem Jeseník v Jeseníku
  • Najdeme zde okolo 60 pramenů horské vody
  • Byly založeny v 19. Století Vincenz Priessnitz
 • Karlova Studánka
  • V pohoří Hrubý Jeseník
  • V údolí říčky Bílá Opava
  • Založena ve 14. Století, jsou to klimatické lázně
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!