Účelové a neúčelové úvěry – seminární práce z ekonomie

 

   Otázka: Účelové a neúčelové úvěry

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Veronika

 

 

 

 

Úvod

V současné době poskytují úvěrové produkty banky a stavební spořitelny. Z hlediska využití finančních prostředků z úvěrových produktů se tyto rozdělují na účelové a neúčelové, přičemž výhodnější bývají zpravidla pro klienty úvěry účelové, kde úrokové sazby, které s aktualizacemi vyhlašují konkrétní finanční instituce, bývají nižší, a které slouží převážně pro financování bytových potřeb klientů. Bývají také zvýhodněny možným daňovým odpočtem pro klienty.

Účelové úvěry pro financování bytových potřeb poskytují banky a stavební spořitelny.

U banky se jedná o hypoteční úvěr, u stavebních spořitelen se jedná o úvěr překlenovací a o úvěr řádný. Překlenovací úvěr slouží pro překlenutí doby, než má klient na svém účtu stavebního spoření naspořenu částku, kterou určuje konkrétní stavební spořitelna, převážně cca 40% částky, kterou si chce klient půjčit. Po dospoření uvedené částky přechází překlenovací úvěr v úvěr řádný, kde klient již nedospořuje požadovanou částku vkladu, ale splácí pouze výši poskytnutého úvěru a úroky, které stanoví v rámci  smlouvy o úvěru  příslušná stavební spořitelna.

 

1.     ÚČELOVÉ ÚVĚRY

1.1      Hypoteční úvěr

Účelový hypoteční úvěr slouží převážně k financování bytových potřeb klientů. Je nutné vědět, že u účelového hypotečního úvěru banka sleduje účel použití hypotečního úvěru. Odchylka od účelu úvěru, doloženého ve smlouvě o hypotečním úvěru, se považuje za porušení úvěrových podmínek. U neúčelového hypotečního úvěru banka nezkoumá účel úvěru, klient nedokládá, pro jaký účel si chce úvěr vzít a nazývá se americká hypotéka.

 

1.1.1     Hypoteční úvěr účelový

Hypoteční úvěr účelový poskytují banky, úrokové sazby jsou nižší než u úvěrů neúčelových. Konkrétní úrokové sazby a podmínky jeho poskytnutí vyhlašují jednotlivé banky.

Účelový hypoteční úvěr musí splňovat tyto podmínky: žadatelem musí být osoba starší 18ti

let, způsobilá k právním úkonům, musí být v produktivním věku (tj. do 70ti let) po celou dobu trvání úvěru (věk klienta = den/měsíc/rok podání návrhu – den/měsíc/rok narození). V případě, že o úvěr žádá více žadatelů, podmínkou produktivního věku nemusí splňovat všichni žadatelé. Stačí, aby podmínku produktivního věku splňoval žadatel, který má příjem dostačující na splácení min. 50% požadované výše úvěru. Hypoteční úvěr účelový lze poskytnout na: koupi nemovitosti, převod členských práv povinností v družstvu, resp. jiné právnické osobě, získání práv a povinností včetně práva nájmu k bytu (podmínkou je zejména užívání zkolaudovaného bytu po dobu nejméně 20 let pro účely trvalého bydlení a po uplynutí této lhůty převod do osobního vlastnictví), vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s družstevním podílem (vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědictví, vypořádání společného spoluvlastnictví), výstavbu nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci a opravu nemovitosti, přeúvěrování (refinancování) dříve poskytnutých úvěrů (půjček) použitých na investice do nemovitostí nebo družstevního podílu apod. Hypoteční účelový úvěr lze použít i na financování nemovitého příslušenství nemovitostí tj. například bazénu, garáže, krbu, oplocení, sauny, apod.  V případě, že je poskytován hypoteční úvěr na koupi rozestavěné nemovitosti, požaduje banka vyjádření klienta o tom, z jakých prostředků dokončí financování koupi nemovitosti (z výnosu stavebního spoření, které má založeno, z průběžně našetřených prostředků z měsíčních příjmů) a doložení existence těchto finančních prostředků (např. výpisy z účtu ze stavebního spoření, penzijní fondy, podílové fondy atd..)

U účelových hypotečních úvěrů existují dva typy úvěrových produktů v souvislosti se splácením výší úroků a to období s fixací, která bývá stanovena jednotlivými bankami zpravidla na dobu 1-10 let (po toto období klient splácí úroky ve stejné výši, před ukončením tohoto fixačního období nabídne banka aktuální úrokové sazby) a úvěr s variabilní (pohyblivou) úrokovou sazbou, kterou v průběhu splácení úvěru v pravidelných intervalech vyhlašuje banka, u které se úvěr čerpá.

 

1.1.2     Refinancování

Refinancování účelového hypotečního úvěru je splacení existujícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž jedinci. Refinancovat je možné úvěr od finanční instituce, Tento úvěr lze poskytnout vždy osobě, která je dlužníkem z příslušného smluvního vztahu (ze vztahu, který je refinancován) popř. rodiče/děti.K  vyrovnání (refinancování) dříve poskytnutých bankovních úvěrů poskytnutých na investice do nemovitosti nebo družstevního podílu je nutné vždy předložit smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, který(á) je předmětem refinancování. Další potřebné podklady a podmínky pro poskytnutí tohoto úvěru stanoví příslušná banka, u které se úvěr refinancuje. V případě peněžního ústavu (banky, stavební spořitelny) je písemné potvrzení o zůstatku úvěru/půjčky vyžadováno až jako podmínka čerpání úvěru. Potvrzení nemusí být úředně potvrzeno.

 

1.1.3     Vypořádání

Vypořádání majetkových poměrů se musí vždy týkat jen vypořádání nemovitého majetku nebo družstevního podílu. Vypořádání společného jmění manželů je možné pouze v souvislosti s rozvodem. Pokud se tedy manželé nerozvádí nebo nejsou již pravomocně rozvedeni, pak není možné vypořádání společného jmění manželů financovat účelovým finančním úvěrem. Podmínkou pro schválení úvěru je vždy doložení pravomocného rozsudku  soudu. Hodnota vypořádání nemovitého majetku nebo družstevního podílu musí být v předložených dokumentech jednoznačně uvedena (notářský zápis o vypořádání společného jmění manželů, dohoda o vypořádání společného jmění manželů před rozvodem nebo po rozvodu nebo rozhodnutí/usnesení soudu). V případě, kdy nemovitost je ve vlastnictví více spoluvlastníků tzn. Podílovém spoluvlastnictví, pak je možné vypořádat i na základě smlouvy/dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Spoluvlastníci se mohou dohodnout na zrušení spoluvlastnictví a jeho vzájemném vypořádání, a to právě na základě smlouvy/dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud, a to na základě rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Účelový hypoteční úvěr je možno využít i při vypořádání majetkových vztahů  nemovitostí  v rámci dědictví.

Dlouhodobý hypoteční úvěr má své výhody: úvěr umožňuje rozložení dluhu na delší období a tím také nižší splátky, je možný okamžitý nákup nemovitosti v současných cenách bez nutnosti dlouhodobého spoření, banka nemůže hypoteční úvěr vypovědět před splatností, pokud klient plní úvěrové podmínky, možnost získat státní finanční podporu v případě vzniku nové bytové jednotky s pomocí hypotečního úvěru.

Státní podporu lze získat na těchto podmínek: žadatel při koupi staršího bytu nebo rodinného domu s jedním bytem splňuje podmínku věku do  36 let, byt nebo rodinný dům s jedním bytem je na území České republiky – to žadatel doloží výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví), v případě koupě rodinného domu s jedním bytem a u koupi bytu musí uplynout nejméně 2 roky od nabytí vlastnictví jeho prvním vlastníkem, státní příspěvek se vztahuje na hypoteční úvěr, jehož část nepřekročí 1,5 milionu Kč u úvěru poskytnutého na koupi rodinného domu s jedním bytem a 800 tisíc Kč u úvěru poskytnutého na koupi bytu, dále musí být s žadatelem uzavřena Smlouva o hypotečním úvěru.

 

1.2      Překlenovací úvěr, řádný úvěr ze stavebního spoření

Jedná se o úvěry účelové. Tyto typy úvěrů poskytují stavební spořitelny. Slouží převážně jako doplňkové produkty k dofinancování bytových potřeb klientů v návaznosti na poskytnuté úvěry hypoteční. Konkrétní podmínky získání a čerpání stanovují pro klienty příslušné stavební spořitelny.

 

2.     NEÚČELOVÉ ÚVĚRY

2.1      Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je určený pro jednotlivce na nepodnikatelské účely, například na nákup spotřebního zboží, automobilu, pořízení, vybavení nebo modernizaci bytu či rodinného domu. Podmínky získání úvěru jsou často velmi jednoduché: stačí věk nad 18 let, české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR. Vždy je ale potřeba dobře zhodnotit veškeré podmínky a hlavně schopnost do budoucna úvěr splácet, aby nedocházelo k platební neschopnosti a předlužování. Výhodou spotřebitelského úvěru je okamžité uspokojení současných potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit. Nevýhodou je, že klient zaplatí víc, než si půjčí (půjčená částka+úrok), většinou musí prokázat pravidelný příjem a jeho výši, další nevýhodou spotřebitelského úvěru je nemožnost snížit klientem daňový základ (nemůže si odepsat úroky jako u úvěrů účelových).

 

2.2      Konsolidační úvěr

Slouží k refinancování a sloučení více úvěrů spotřebitelských, obvykle s nižší splátkou. Konkrétní podmínky pro čerpání stanovují pro klienty jednotlivé banky.

 

2.3      Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr je určen: klientovi, který je podnikatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) a který: je oprávněn podnikat na území České republiky a také zde podniká, má na území České republiky vlastní daňovou povinnost, splňuje podmínky příslušných právních předpisů pro přijetí úvěru. Dále je určen obcím, svazkům obcí, krajům, příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo krajem, právnickým osobám založeným obcí nebo krajem, dále klientům bank k jejich běžnému účtu.

Jde o krátkodobý úvěr, který dává banka svému klientovi k běžnému účtu. Banka mu na tomto účtu umožní čerpat finanční prostředky do mínusu. Úvěr se může opakovat, jakmile klient částku, kterou si půjčil i s úroky, vloží zpět na svůj účet. Banka stanovuje limitní částku, do které lze tento typ úvěru čerpat. Pokud klient tuto hranici překročí, musí počítat s vysokým penále.

Pokud si chce klient zažádat o kontokorentní úvěr, musí splnit následující podmínky: musí mít vedený běžný účet alespoň tři měsíce u banky, kterou žádá o úvěr. Na tento účet musí také chodit pravidelný a dostatečně vysoký příjem. Některé banky vyžadují průměrný zůstatek na účtu. Výši zůstatku na běžném účtu stanovují banky. Jeho výše se pohybuje v rozmezí od jednonásobku až trojnásobku měsíčního příjmu.
Kontokorentní úvěr má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že má klient peníze kdykoliv k dispozici, nemá přesně dáno, do kdy musí danou hotovost vrátit zpět. Většina bank má nastavenou maximální délku jednotlivých období, během které může být účet přečerpaný, klient nemusí řešit možnost předčasného splacení – peníze může vrátit prakticky kdykoliv, klidně hned druhý den. Hlavní nevýhodou kontokorentního úvěru je, že kontokorentem (finančními prostředky z běžného účtu) se dají řešit jen krátkodobé situace, protože většina bank požaduje vrácení peněz do určité doby na účet, úroky z uvedeného úvěru nejsou daňově uznatelné. Kontokorent také není určen pro situaci, kdy vám chybí velké množství peněz. Velkým omezením je také rámec úvěru (maximální možná částka k výběru), který má každá banka i každý klient podle zůstatku na běžném účtu nastavený jinak. Tento rámec totiž nelze překročit a vy si tím pádem nemůžete půjčit víc, než vám dovoluje.

 

2.4        Eskontní úvěr

Jde o krátkodobý úvěr. Slouží podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří potřebují ke svému podnikání rychle peněžní prostředky, mají pohledávky u svých odběratelů a nechtějí si brát dlouhodobější úvěr. V České republice není zatím moc oblíbený, a proto ho nabízí jen málo bank. Samozřejmě jsou s eskontním úvěrem spojená určitá rizika. Pokud totiž klientův odběratel neproplatí bance pohledávku do data její splatnosti, pak musí klient směnku (kterou od vás banka odkoupila) proplatit z vlastních zdrojů. Vzniká tím tedy nebezpečí dalšího, tentokrát nákladnějšího, zadlužení. Směnka, kterou od vás banka odkupuje, je písemným dokladem o finanční pohledávce/závazku. Jde o zákonem upravený cenný papír, který dlužníka zavazuje k úhradě uvedené částky ve prospěch majitele směnky. Mezi výhody tohoto úvěru patří: možnost využití finančních prostředků ještě před splatností směnky, že nejsou nutné záruky, ručitel apod. Mezi nevýhody patří například povinnost splatit úvěr v případě, že dlužník nezaplatí.

 

2.5      Investiční úvěr

Jde o dlouhodobý úvěr, který slouží podnikateli k financování investičních záměrů. Jedná se zpravidla o účelovou půjčku, kterou poskytne banka firmě za účelem nákupu nebo renovace nějakého dlouhodobého aktiva, například na nákup nemovitosti. Splatnost tohoto úvěru může být až v desítkách let. V poslední době už neplatí pravidlo, podle kterého banky poskytují úvěry pouze svým klientům. Zájemci o úvěr se mohou tedy obrátit na jakoukoliv banku. Výhodnější je však spolupráce s bankou, u které má klient veden běžný účet. Banka bude požadovat značné množství dokumentů, které budou mapovat schopnost firmy úvěr v budoucnu splácet.

2.6      Provozní úvěr

Tento úvěr může být podle doby splatnosti krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Do podnikatelských provozních úvěrů patří úvěr kontokorentní, revolvingový (krátkodobý, slouží jako rezerva), úvěr za účelem překlenutí nedostatku finančních prostředků, úvěr na oběžné prostředky a úvěr na provozní investiční potřeby. Kontokorentní úvěr je bankami poskytován jako krátkodobý, který je splatný do jednoho roku, a střednědobý s dobou splatnosti do dvou let. Provozní úvěry mají několik výhod. Mohou pomoci klientům překonat momentální, krátkodobé nezaviněné finanční problémy, tyto úvěry je možné také brát jako finanční rezervu na neočekávané výdaje. Čerpání úvěru probíhá ve výši přizpůsobené požadavkům klienta. Klient má také možnost úvěr postupně čerpat dle jeho aktuálních potřeb. Tento typ úvěru umožňuje podnikatelům například financovat pohledávky po lhůtě splatnosti či vyplatit dlužné mzdy. Tímto úvěrem se také mohou komplexně a operativně financovat provozní a investiční potřeby podniku na základě jedné jediné smlouvy. V neposlední řadě lze díky tomuto úvěru získat samostatné úvěry na jednotlivé druhy oběžných prostředků.

 

Závěr

Tato práce mě obohatila o spoustu nových informací a klientům bych doporučila jako nejvhodnější účelový hypoteční úvěr na financování jejich bytových potřeb a to z důvodu nízkých úrokových sazeb.

 

Seznam použité literatury

www.i-uver.eu

Metodika úvěrových produktů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!