Účet a jeho podstata, třídění účtů, účtová osnova a rozvrh

 

Otázka: Účet a jeho podstata, třídění účtů, účtová osnova a rozvrh

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Ivka

 

Účet

 • základní metodický prvek účetnictví
 • nástroj pro zaznamenávání pohybu, změn jednotlivých položek
 • obsah účtů je dán názvem např. materiál na skladě (112)
 • účet má tvar písmene T
 • levá strana se označuje MD, pravá D
 • pro každou položku rozvahy si zřídíme samostatný účet
 • na jednotlivých účtech zjišťujeme na konci účetního období celkový pohyb aktiv a pasiv

 

Podvojný účetní zápis

 • každý účetní případ zaúčtujeme na 2 tzv. soustažné účty a to na 1 stranu MD a na 2 stranu D ve stejné částce

 

Soustažnost

 • podle podstaty účetního případu budou vytvářeny 2 účty, které spolu ekonomiky souvisí

 

Každý účet má PS (počáteční stav)

 • souhrn všech změn na účtech bez PS nazýváme obrat stran a na konci roku se zjistí roční obrat

 

Obrat na účtě

 • souhrn všech změn na účtě bez PS

 

Rozdělení účtů

1) Rozvahové účty

 • jsou odvozeny z rozvahy aktiv a pasiv
 • slouží k zachycení majetku, jmění a závazků

Rozlišujeme:

A) Aktivní účty

 • PS a KS mají na straně MD
 • Přírůstky a na těchto účtech účtujeme na stanu MD a úbytky na stranu D

KZ =  PS + obrat MD – obrat D

B) Pasivní účty

 • PS a KS mají na straně D
 • Přírůstky na těchto účtech účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD

KZ = PS + obrat D – obrat MD

 

2) Výsledkové účty

 • nazývají se tak proto, že jejich porovnáváním na konci účetního období zjistíme hospodářský výsledek
 • na počátku účetního období nemají účty nákladů a výnosů PS (počáteční stav)
 • účtujeme narůstajícím způsobem od počátku účetního období

Nákladové účty MD

Výnosové účty  D

 • na konci účetního období převedeme obraty na účet Zisků a ztrát č.710 a to tak, že nákladové na MD a výnosové na D

 

3) Závěrkové účty

 • jde o účty, které se používají pouze na začátku a na konci účetního období
 • patří sem 3 účty (Počáteční účet rozvážný, Konečný účet rozvážný a Účet zisků a ztrát)

 

A) Počáteční účet rozvážný č. 701

 • slouží k převodu PS rozvahových účtu z rozvahy předchozího účetního období na nové účty

 

B) Konečný účet rozvážný č. 702

 • používáme na konci účetního období, slouží k převodu KZ všech rozvahových účtů
 • MD – převedeme KZ všech aktivních účtů a na D – převedeme KZ všech pasivních účtů
 • nakonec musíme zaúčtovat HV = Zisk – D soustažně s účtem Zisků a ztrát na Ztráta – MD

 

C) Účet Zisků a ztrát č. 710

 • používá se na konci, kdy se na něj na stranu MD převedeme obraty všech nákladových účtů
 • na stranu D obraty všech výnosových účtů
 • rozdělíme MD a D a zjistíme HV = Zisk – MD

 

D) Podrozvahové účty

 • nemusíme účtovat podvojně
 • účtujeme o majetku, který ÚJ nepatří
 • vstupují až do přílohy účetní závěrky
 • všechny účty rozlišujeme:

 

Syntetické

 • najdeme je v účtové osnově
 • tvoří uzavřený systém (PS, obrat, KZ)
 • zápis je podvojný a soustažný
 • účet je veden v peněžních jednotkách
 • informují nás o účetních případech pouze souhrnně

 

Analytické

 • podrobné členění rozvahových nebo výsledkových účtů podle potřeb ÚJ
 • zápis je jednoduchý
 • netvoří uzavřený systém
 • můžeme ho účtovat i v naturálních jednotkách
 • PS a KZ zapisujeme na stejnou stranu na obou účtech
 • součet PS a také KZ všech analytických účtů se rovná PS a KZ syntetických účtů

 

Vazba mezi syntetickým a analytickým účtem

a) věcná

 • součet PS a KZ analytických účtů musí sedět s PS a KZ syntetických účtů

 

b) formální

 • PS a účetní případy na analytických účtech zaznamenáváme na stejné straně jako na účtech syntetických

Pro kontrolu vzájemné vazby se používá Kontrolní záruka

ÚJ si sama volí způsob organizace tzv. kolik bude mít analytických účtů, jestli provede nejdřív zápis na syntetickém nebo analytickém účtu, souvisí to s velikostí organizace s předmětem podnikání.

 

Směrná účtová osnova

 • slouží k sestavení účetní závěrky a výkazů
 • syntetické uspořádaní účtů
 • my se budeme řídit účtovou osnovou pro podnikatele

 

Vztahuje se na:

 1. Tuzemské obchodní společnosti a společnosti se zahraniční účastí
 2. Družstva
 3. Státní podniky
 4. FO – pokud jsou zapsány v OR (povinně, dobrovolně)

 

Na základě směrné účtové osnovy si ÚJ vytváří účtový rozvrh

Účtový rozvrh

 • ÚJ si vybere účty, které budeme během roku používat popř. si vytvoří analytické účty

 

Směrnou účtovou osnovu členíme na

 • Třídy
 • Skupiny
 • Účty

Hovoříme o dekadickém členění = podstata je, že je účtová osnova rozdělena na 10 tříd.

Třídy dělíme na 10 syntetických účtů

Syntetické účty můžeme podrobněji členit podle potřeb ÚJ na účty analytické.

 

Účtová osnova – třídy

0. Dlouhodobý majetek

1. Zásoby

2. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

3. Zúčtovací vztahy

4. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

5. Náklady

6. Výnosy

7. Závěrkové a podrozvahové účty)

8-9. Vnitropodnikové účetnictví

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy