Účet – forma, druhy, náležitosti a práce s účty

 

   Otázka: Účet – forma, druhy, náležitosti a práce s účty

   Předmět: Ekonomie, Účetnictví

   Přidal(a): Maky

 

 

Obsah:

 • forma, druhy, náležitosti, opravy
 • otevírání a uzavírání účtů
 • syntetická a analytická evidence
 • účtová osnova
 • účtový rozvrh

 

Forma:

 • Účet může mít různou formu, nejjednodušší forma účtu má podobu písmena T.
 • je to přehledná tabulka pro každou rozvahovou položku (pro každé aktivum a pasivum)
 • Jinak se nazývá také konto – Např. rozklad rozvahy tvoří soustava tabulek (účtů)
 • Každý účet má dvě strany, na jedné straně se evidují přírůstky a na druhé straně úbytky

 

Druhy účtů:

 • Rozvahové
  • Aktivní
  • Pasivní
 • Výsledkové
  • Nákladové
  • Výnosové
 • Podrozvahové
 • Uzávěrkové

Rozvahové účty – účtují se na nich účetní případy, které vyvolávaly změny ve složkách hospodářských prostředků a ve zdrojích jejich krytí

Výsledkové účty – Sledují účetní případy, které se týkají spotřeby hospodářských prostředků podniku a práce pracovníků podniku (náklady) a dosažené tržby (výnosy). Sledování nákladů a výnosů umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk, ztrátu)

 

Druhy nákladových a výnosových účtů:

 

Podrozvahové účty – Na podrozvahových účtech se účtuje zejména o majetku, který účetní jednotka používá, ale nevlastní (např. najatý majetek, zásoby přijaté ke zpracování)

 • Zůstatky těchto účtů se neuvádějí v rozvaze, mají charakter doplňujících informací
 • Účtuje se na nich obvykle jednoduchým zápisem, tzn. Pouze na jeden účet, bez souvztažného zápisu

 

Uzávěrkové účty

 • Používají se zpravidla na začátku nebo konci účetního období
 • Počáteční účet rozvážný 701
 • Konečný účet rozvážný 702
 • Účet zisků a ztrát 710

 

Náležitosti:

 • Název či číselné označení účtu
 • Popsání stran na MD a D
 • Zápis počátečního stavu
 • Zápisu přírůstků a úbytků
 • Zápis a výpočet obratů
 • Zápis konečného obratu
 • Zápas konečného stavu

 

Opravy:

 • Doplňkovým zápisem, a to v případě účetní chyby, při které byla zapsána na správný účet a na správnou stranu nižší peněžní částka, než měla být účtována. V tomto případě se doúčtuje opravným doplňkovým zápisem příslušný rozdíl.
 • Částečným stornem, a to v případě účetní chyby, při které byla zapsána na správný účet a stranu vyšší peněžní částka, než měla být účtována. V tomto případě se vypočtený rozdíl zapíše na stejných účtech a stranách ale se znaménkem mínus.

 

 

 • Úplným stornem, a to v případě byl-li účetní zápis proveden na nesprávných účtech nebo na nesprávných stranách. Stornem se ruší původní chybný zápis. Používá se záporná částka, jde o tzv. mínusový zápis. Storno umožňuje zapsat zrušený zápis znovu.

 

Opravovat účetní zápisy lze i neúčetním způsobem:

 • Slabým škrtnutím chybného údaje a dopsáním správné částky. K původnímu zápisu je nezbytné připsat datum opravy a jméno osoby, která tuto opravu provedla. Tento způsob ztratil s nástupem výpočetní techniky své praktické využití. Používá se pouze v souvislosti s papírovými doklady.

 

Syntetická a analytická evidence

 • Syntetická evidence – Zachycuje souhrnné stavy a pohyby jednotlivých druhů aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Používají se účty syntetické, viz. Účtový rozvrh např. Peníze, Běžný účet, Dodavatelé…
 • Analytická evidence – Poskytuje podrobnější informace o podnikání. Zřizují se podrobnější účty např. pro bankovní účty, dodavatelé, odběratelé

 

Podvojný účetní zápis

 • Každý účetní případ musí být zaznamenán stejnou peněžní částkou na dvou účtech, a to jednomu na straně Má dáti a druhému na straně Dal
 • Souvztažnost účtů: zápisy téhož účetního případu na dvou opačných stranách příslušných účtů
 • Např. faktura přijatá za nákup materiálu 180 000,-

 

Otevření, účtování, obraty a uzavření účtů

 • Na začátku účetního období se převedou počáteční stavy z počáteční rozvahy na rozvahové účty (aktivní a pasivní)

Zaúčtování účetních případů v průběhu účetního období

 • Např. úhrada dodavatelské faktury převodem z účtu 10 000,-

Zjištění obratů na konci účetního období

 • Obrat je součet přírůstků na straně MD a součet úbytků na straně D
 • Obrat je součet přírůstků na straně D a součet úbytků na straně MD

Výpočet konečných stavů na rozvahových účtech

 • KS aktivních účtů – PS + obrat MD – obrat D
 • KS pasivních účtů – PS + obrat D – obrat MD

 

Výsledkové účty  nemají počáteční stavy, takže se nezjišťuje konečný stav na účtech, ale konečný obrat

 • KO nákladových účtů – součet obratů MD – součet obratů D
 • KO výnosových účtů – součet obratů D – součet obratů MD

 

Účtový rozvrh

 • Je rozdělený do účtových tříd a skupin – každý účet má svůj daný název a číslo.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!