Účetní doklady – maturitní otázka z účetnictví (2)

 

Otázka: Účetní doklady

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): I.B.

 

Dokladovost-jedna z nejdůležitějších účetních zásad, znamená, že bez účetních dokladů nesmíme provádět zápisy do účetních knih

 

DOKLADY DĚLÍME NA:

INTERNÍ-dokumentují operace, které probíhají uvnitř podniku (př. PPD, VPD, příjemka, výdejka, zúčtovací a výplatní listina-ZVL, odpis. plán…)

EXTERNÍ-dokumentují operace mezi podnikem a okolím (př. FAD, FAV, VBÚ, VÚÚ)

JEDNOTLIVÉ– 1 operace= 1účetní dokladàzúčtování

SBĚRNÉ-vznikají SBORNÍKOVÁNÍM (max. za 1 měsíc)

-> soustřeďujeme doklady o stejnorodých operacích, vyhotovíme sběrný doklad a zaúčtujeme 1 částkou

 

Doklady musí být vyplněny pečlivě, trvanlivě a musí mít všechny náležitosti podle zákona o účetnictví:

 1. Název a číslo účetního dokladu (př. VPD č.01)
 2. Účastníci operace (př. firma a zaměstnanec)
 3. Popis operace (př. výplata čisté mzdy)
 4. Částka (př. 16 000,-)
 5. Datum vyhotovení+podpis osoby odpovědné za operaci

 

Oběh účetních dokladů (zpracování):

 1. Kontrola účetního dokladu-zdali patří nám, zdali má všechny náležitosti a nejsou-li početní chyby
 2. Příprava k zaúčtování 
  • -roztřídění podle druhu
  • -seřazení podle čísel (očíslování)-doklady musí tvořit nepř. řady
  • -na doklad dáme účtovací předpis-na doklad poznamenáme do které knihy, na který řádek doklad zaúčtujeme (např. peněžní deník, ř. 12)
 3. Zaúčtování-do příslušné účetní knihy, na doklad poznamenáme, že byl zaúčtován (např. 12.9- zaúčtovala)
 4. Archivace=úschova
  • -je upravena Zákonem o účetnictví +Zákon o archivaci
  • -povinností podniku je zabezpečit doklady proti ztrátě, zničení a poškození
  • -archivační doby -> běžné doklady 5 let, doklady o mzdách až 25
  • Archivace probíhá:
   • -v přímém archivu-u sebe v kanceláři po dobu 1 roku
   • -v archivu účetní jednotky (doklady jsou zde uspořádány do souborů a zaevidovány v archivní knize)
 5. Skartace
  • -fyzické znehodnocení dokladů
  • -po uplynutí archivační doby vyjmeme doklady z archivu, poznačíme to do archivační knihy a doklady znehodnotíme, aby nemohli být zneužity (spálení, rozřezání na skartovačce, smazání z technických nosičů)

 

DOKLADY PRO HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

hotovostní platební styk-je takový, kde alespoň na 1 straně vystupují hotové peníze

 

Používáme doklady:

 • poštovní poukázky
 • Pokladní složenky (ke složení hotovosti na účet)

-účetním dokladem jsou pouze PPD, VPD

 

DOKLADY PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 

-děje se převodem z účtu na účet

– je třeba mít zřízený u peněžního ústavu účet

 • běžný
 • kontokorentní

– A k tomu podpisový vzor

 

FORMY BEZHOTOVOSTNÍHO PLATEBNÍHO STYKU

 • ÚHRADOVÁ
 • INKASNÍ
 • SMĚNKY
 • PLATEBNÍ KARTY

 

Pokyn k platbě dává odběratel: Příkazy k úhradě nejsou účetním dokladem, jsou to pouze doklady pro komunikaci s bankou. Účetním dokladem je pouze výpis z BÚ.

 

INKASNÍ FORMA BEZHOTOVOSTNÍHO PLATEBNÍHO STYKU

 

Pokyn k platbě dává dodavatel-své bance, aby z účtu odběratele vyinkasovala fakturovanou částku. Běžně se takto platí el. Energie. Podmínkou ale je dohoda mezi dodavatelem a odběratelem.

 

Na příkaz k úhradě vyplňujeme:

-číslo účtu plátce

-číslo účtu příjemce

-datum splatnosti (banka potřebuje 2 dny na převod)

-částka

-variabilní symbol (max. 10 místní číselný znak) -> je to identifikátor platby, může to být např. číslo faktury, číslo nájemní smlouvy, rodné číslo

-konstantní symbol-vyplňuje se pouze u plateb napojených na státní rozpočet

-specifický symbol

-údaje pro vnitřní potřebu příkazu

-místo a datum vyhotovení

-podpis dle podpisového vzoru

 

ÚČETNÍ DOKLADY K ZÁSOBÁM

Zásoby: materiál, výrobky, polotovary, zboží, palivo, obaly, náhradní díly

 • pečuje o ně skladník a vyhotovuje skladní doklady:

PŘÍJEMKA-podle ní účtujeme naskladnění

REKLAMAČNÍ LIST(protokol o vadách)-podle něj účtujeme reklamaci

OPRAVNÝ DOKLAD-podle něj účtujeme uznanou reklamaci

VÝDEJKA-podle ní účtujeme vyskladnění

PŘEVODKA-podle ní účtujeme převod mezi sklady

PROTOKOL O INVENTARIZACI-podle něj se určuje manko nebo přebytek

Účetní doklady ke mzdám-zúčtovací a výplatní listina

 

ÚČETNÍ DOKLADY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU:

 1. Faktura došlá-pořízení, nákup
 2. Zápis o převzetí-podle něj účtujeme uvedení do používání věci movité (př. auto, stroj, počítač)
 3. Výpis z katastru nemovitostí-podle něj se účtuje uvedení do používání a taky vyřazení věci nemovité (př. pozemek, budova)
 4. Odpisový plán-podle něj účtujeme o opotřebení
 5. Protokol o vyřazení-podle něj účtujeme vyřazení věci movité
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!