Účetní dokumentace – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Účetní dokumentace

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Michal K.

 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM

 • ZoÚ vymezuje vedení účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou nositeli informací o stavu a pohybu majetku a závazků, vlastního kapitálu, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Účetní záznam zahrnuje prakticky veškeré písemnosti, které s účetnictvím souvisejí, počínaje účetním dokladem a konče výroční zprávou. Jednotlivé účetní záznamy musí na sebe navazovat. Předepisuje to ZoÚ, který stanová, že obsah účetního záznamu musí být prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů. Nedodržení těchto zásad by mohlo vést k neprůkazným účetním záznamům.

Mezi účetní písemnosti zejména patří – účetní doklady, účetní knihy, účetní závěrky y výroční zprávy, vnitropodnikové směrnice, jiné účetní písemnosti.

 

ÚČETNÍ DOKLADY

 • zákon o účetnictví ukládá účtovat na základě účetních dokladů, musí to být průkazný účetní záznam s určitými povinnými náležitostmi, může mít písemnou nebo technickou formu.

 

ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ

 • a) podle druhu
  • fa vystavená, přijatá, skladní karta, převodka, VPD, PPD, bankovní výpisy, vnitřní účetní doklady – příjemka, výdejka
 • b) počet dokumentovaných účetních dokladů
  • jednotlivé: 1 doklad, sběrné: více dodávek stejného druhu
 • c) podle místa vzniku
  • vnější, vnitřní

 

NÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

 • a) označení účetního dokladu – číslo
 • b) obsah účetního případu a označení jeho účastníků
 • c) peněžní částka nebo údaje o ceně, množství
 • d) okamžik vyhotovení účetního dokladu
 • e) uskutečnění účetního případu
 • f) podpisy osob odpovědné za účetní případ a osob odpovědné za jeho zaúčtování

 

 • a) vystavení dokladu
 • b) příprava k zaúčtování dokladu
 • c) kontrola – formální a věcná stránka
 • d) zaúčtování
 • e) kontrola účtování
 • f) uložení – archivace dokladu
 • g) skartace po archivační době

 

DAŇOVÉ DOKLADY

 • mají zákonem předepsané náležitosti, které jsou obsahově širší než náležitosti účetního dokladu, pro různé případy existují různé druhy daňových dokladů.

 

NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ

 • Vznik daňové povinnosti je signálem pro vystavení daňového dokladu s následnou povinností odvést daň finančnímu úřadu. Na druhé straně odběratel (plátce DPH) může uplatnit na nárok na odpočet daně pouze na základě daňového dokladu.
 • Předepsané náležitosti, různé druhy daňových dokladů, běžný daňový doklad zpravidla faktura, která obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu, musí obsahovat:
  • Přesné označení kupujícího i prodávajícího
  • DIČ
  • Evidenční číslo dokladu
  • Datum vystavení
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění, nebo datum přijaté platby
  • Cena bez daně
  • Rozsah a předmět zdanitelného plnění
  • Údaje pro stanovení ceny, cena bez DPH, DPH 19 %, 5%

 

Zjednodušený daňový doklad – max. 10 tisíc

 • nemusí obsahovat některé náležitosti:
  • údaje o kupujícím, datum vystavení dokladu, výše ceny bez DPH, ale uvádí se DPH s cenou, vystavuje se jen v případě nákupu za hotové

 

ÚČETNÍ ZÁPISY

 • účetní případy se zaznamenávají účetními zápisy do účetních knih, účetní jednotky účtují v soustavě podvojného účetnictví a účtují:
  • a) V deníku, časové upořádání
  • b) V hlavní knize, uspořádání z věcného hlediska
  • c) V knihách analytické evidenci, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knih

 

DENÍK

 • obsahuje všechny účetní případy týkající se účetního období a každý účetní případ je v deníku zaznamenáván samostatně.

 

HLAVNÍ KNIHA

 • zahrnuje soubor všech syntetických účtů, které účetní jednotka používá a získávají se z ní nejdůležitější informace o stavu a pohybu jednotlivých složek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Musí obsahovat:

 • Zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha
 • Souhrnné obraty strany MD a D
 • Zůstatky účtu ke dni, ke kterému se sestavuje účetní uzávěrka

 

KNIHY ANALYTICKÉ EVIDENCE

Zaměřují se na různé oblasti účetnictví, v praxi se můžeme setkat zejména s těmito knihami:

 • Inventární kniha DHM, DNM
 • Kniha zásob (skladní karty)
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Evidence daně z přidané hodnoty
 • Inventární karty časového rozlišení
 • Inventární karty rezerv

 

 FORMY ÚČETNÍCH KNIH

Může být různá, a to v závislosti na tom, zda se jedná o ruční nebo počítačové zpracování. Při ručním zpracování lze použít:

 • Vázané knihy
 • Volné listy

 

VYHOTOVENÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ

 • Účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladu, tedy ihned po zjištění skutečností, které se jimi ověřují
 • Údaje v účetních dokladech musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvalost zápisu, aby byly po celou dobu své úschovy v účetní jednotce plně čitelné
 • Účetní doklady spojené s určitou hospodářskou činností různých pracovišť vyhotovují zpravidla právě jejich pracovníci
 • U drobných podnikatelů s menším rozsahem činnosti a s minimálním počtem zaměstnanců vyhotovuje účetní doklady zpravidla sám podnikatel, případě jím pověřený pracovník
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!