Účetní knihy – maturitní otázka

 

   Otázka: Účetní knihy

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Lenka

 

ÚČETNÍ KNIHY – povinné účetní knihy, pomocné knihy, pravidla vedení účetních knih, základní evidence jednotlivých složek aktiv a pasiv, knihy v daňové evidenci

 

Účetní knihy v podvojném účetnictví:

-účetní knihy by měly zajistit podání ,,věrného a poctivého obrazu“ o účetní jednotce

-vedení účetních knih musí umožnit:

  • jednoduchou úpravu a opravu
  • vhodné třídění a seskupování úč.údajů
  • rychlou, snadnou, účinnou kontrolu
  • rychlé a pro firmu hospodárné vedení úč.záznamů

 

Formy:

-jednotlivé listy (číslované)

-knihy

-vedení pomocí účetního programu (nutné zálohování a archivace dat!!)

 

Bez ohledu na druh knihy a způsob vedení musí být vždycky jakákoli účetní kniha získatelná v písemné podobě (pro případné kontroly FÚ aj.)

 

Povinné knihy v PÚ:

-stanovuje Zákon o účetnictví

 

Účetní jednotky zachycují účetní případy z hlediska:

a) časového (chronologicky)

b) věcného (systematicky)

===toto zajišťují předepsané knihy

 

A) DENÍK PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

-vychází z podstaty jakéhokoli deníku (soukromého, obchodního, lodního…)

-jde o účetní knihu, ve které jsou účetní zápisy v ČASOVÉM SLEDU (chronologicky)

-zachycuje účetní případy podle okamžiku jejich vzniku

-účetní případy jsou zde zachyceny jednotlivě – neslučují se

-všechny zápisy se číslují vzestupnou řadou = vazba na hlavní knihu

 

Deník může být veden jako:

1) jeden souhrnný – pro celou účetní jednotku

2) více deníků

– podle místního hlediska (podle středisek v podniku)

– podle věcného hlediska (např.pro pokladnu, banku, faktury vydané, faktury přijaté aj.)

 

Formální stránka

-není stanovena – může být různá

-musí ale obsahovat minimální údaje

 

B) HLAVNÍ KNIHA

-zápisy prováděny z věcného hlediska (o co jde – MNS, dodavatelé…)

-kniha = ucelená soustava syntetických účtů používaných účetní jednotkou

-při zápisu do hlavní knihy se vychází z deníku

-nemá formu ,,téčka“, ale tabulky

-každý účet má vlastní stránku

 

Každý syntetický účet v knize musí minimálně obsahovat:

-PZ ke dni otevření hlavní knihy

-souhrnné obraty strany MD a D – nejvýše za kalendářní měsíc

-zůstatek ke dni účetní uzávěrky

 

Účty obsažené v hlavní knize se uzavírají v rámci účetní uzávěrky a zůstatky se převádí na účty 702 a 710.

 

C) KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE

-pokud účetní jednotka vede analytickou evidenci ve formě analytických účtů (podrobnější údaje k účtům syntetickým)

-pokud se účetnictví zpracovává na počítači – v praxi se většinou primárně zapisuje do knih analytické evidence a teprve sekundárně do hlavní knihy

 

Pro zajištění průkaznosti účetnictví by dále mohly být vedeny knihy:

-kniha vydaných faktur

-kniha došlých faktur

-pokladní kniha

-inventární kniha

-kniha došlé a odeslané pošty

-kniha evidence vozidla a jízd

-aj…

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy