Účetní knihy pro daňovou evidenci – otázka z účetnictví

 

Otázka: Účetní knihy pro daňovou evidenci

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): I.B.

 

Zásady:

 • trvanlivost
 • průkaznost
 • dokladovost

 

-F.O. s obratem do 25. milionů Kč vede tyto knihy:

-PENĚŽNÍ DENÍK

-KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

-POMOCNÉ EVIDENCE MEZD (př. kniha zásob, inventární kniha DM, kniha DPH, pomocná evidence mezd, kniha cenin, kniha zakázek, kniha jízd…)

 

PENĚŽNÍ DENÍK

-nejdůležitější účetní kniha; počítá se podle ní základ pro výpočet daně z příjmů

-účtujeme v nich pouze o penězích v hotovosti a na účtě

-účtujeme do něho podle těchto dokladů: PPD, VPD, VBÚ, opravný účetní doklad, uzávěrkový účetní doklad

 

Má tyto části:

-TEXTOVÁ-datum, číslo dokladu, text

PENĚŽNÍ-peníze v hotovosti i na účtě (příjem, výdej, zůstatek)

PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY-používáme pouze ve dvou účetních případech:

a) když převádíme z účtu do pokladny

b) když převádíme z pokladny na účet

-pro tyto operace potřebujeme 2 doklady-pokladní doklad+VBÚ

-VBÚ ale ihned nemáme, obdržíme až za několik dní

DAŇOVÁ-nejdůležitější, počítáme z ní daň z příjmu

-v ní se rozdělují všechny příjmy a výdaje daňově uznatelné (ovlivní základ daně z příjmu) a na daňově neuznatelné (neovlivní základ daně z příjmu)

 

Příjmy daňově uznatelné (ovlivňující daň z příjmu)

-veškeré příjmy, které plynou z naší podnikatelské činnosti-tržby za zboží, za výrobky, za práce a služby z prodeje finančního majetku

=výdaje bezpodmínečně nutné pro fungování podniku

-úhrada za materiál, úhrada za nákup zboží, výplata mzdy, odvod SP a ZP+zálohy na daň za zaměstnance, provozní režie (úhrada el. Energie, plynu, vody, nájemné)

 

Výdaje daňově neuznatelné (neovlivňující základ daně)

-osobní spotřeba (podnikatelská odměna)

-SP, ZP-odvod za podnikatele

-splátka úvěru

-pokuty a penále

Úhrada za nákup DM

 

Práce s peněžním deníkem na konci účetního období

-na konci roku se peněžní deník uzavírá

-vysčítáme všechny sloupce a provedeme křížovou kontrolu potom doúčtujeme podle uzávěrkového účetního dokladu uzávěrkové operace vždy do daň. části (např odpisy)

-z peněžního deníku počítáme daň z příjmu

Daňově uznatelné příjmy-daňově uznatelné výdaje=daňový zisk (ztráta, 0)àupravíme na základ daněàz něho 15%–>daň z příjmuàslevy na daniàdaň k odvodu

 

KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

-vede každý podnikatel a účtuje v ní o vztazích s odběrateli a dodavateli

Kniha závazků

Závazek =dluh -nejčastější jsou z obchodního styku-vůči odběratelům

-vznikají vlivem nákupu na fakturu, kde je stanovena určitá doba splatnosti

Doklady= -vznik závazku FAD

-zánik závazku VBÚ,VPD, Směnka k úhradě

 

Datum č.řad

(interní)

č.řad (externí) Dodavatel Částka Splatnost Úhrada

  dne

Doklad Poznámka
   10.9          09          128 ALFA, s.r.o. 150.000     30.9.     9.10 VBÚ17 Peň.den ř.7

 

Kniha pohledávek

-účtujeme  v ní o vztazích k odběratelům, vzniká na základě FAD vlivem doby splatnosti

 

Doklady= -vznik pohledávky FAV

-zánik pohledávky VBÚ, PPD, Směnka k inkasu

-je vhodné ke knize pohledávek mít veden seznam dlužníků (přesná adresa, telefon, fax, e-mail, bankovní spojení)

-neuhrazené FAV-1.,2. upomínka 3. upomínka =pokus o smír

 

  Datum   FAV. č. Odběratel Částka Splatnost Úhrada dne Doklad č. Poznámka
10.9     135 ALFA, s.r.o. 75.000     20.9       20.9     VBÚ (č.ř.v PD)

 

POMOCNÉ EVIDENCE MEZD

Zahrnuje:           

1) Osobní karta zaměstnance-obsahuje kmenové údaje o zaměstnanci (jméno, příjmení, místo, datum narození, bydliště, vzdělání, předchozí zaměstnání, údaje o rodině)

2) Mzdový list   -pro každého pracovníka zvlášť po dobu 1 roku

-mají nejdelší dobu archivace

3) Zápočtový list-(evidenční list důchodového zabezpečení)

-zasílá ho zaměstnavatel vždy po uplynutí roku ČSSZ+kopii obdrží zaměstnanec

-je v něm potvrzeno, kolik dnů zaměstnanec u zaměstnavatele za daný rok odpracoval)

4) Zúčtovací a výplatní listina- účetní doklad pro účtování o mzdách

5) Kniha závazků z mezd-v souvislosti se zaměstnanci vznikají podniku závazky vůči zaměstnanci, FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovně

 

KNIHA ZÁSOB

Zásoby -majetek krátkodobý, oběžný, likvidní

-vztahují se k němu tyto právní normy:

 • Zákon o účetnictví-klasifikace zásob (materiál, polotovary, nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží, náhradní díly, palivo, obaly)
 • Zákon o dani z příjmů –spotřeba zásob-je daňově uznatelný výdaj

 

Oceňování zásob:

Pořizovací cenouàcena pořízení+náklady spojené s pořízením (nakoupený materiál, zboží, obaly)

Reprodukční pořiz. cenou- (zásoby vložené do podnikání, bezúplatně převedené)

Vlastní náklady- (výrobky, polotovary, nedokončená výroba)

Doklady-FAD, příjemka, výdejka, převodka, reklamační list, opravný doklad, protokol o inventarizaci

 

Účtování

-Kniha zásob

-tvoří je skladní karty

-pro každou položku samostatná skladní karta

 

Náležitosti:       

název podniku

-číslo karty

-název skladované položky

-měrná jednotka a cena za jednotku

-příjem, výdej, zůstatek v naturálních jednotkách i v Kč

 

INVENTÁRNÍ KNIHA DM

DM

-slouží déle než 1 rok, stálá aktiva, postupně se opotřebovává -> vyjadřujeme pomocí odpisů (pozemky a umělecká díla se neodepisují)-nelikvidní

 

Členění

-hmotný-movitý > 1 rok, > 40.000 ,- nemovitý > 1 rok

-nehmotný > 1 rok; > 60. 000,-

-finanční >1 rok

 

Doklady

-FAD-nákup

-zápis o převzetí-uvedení do používání věci movité

-výpis z katastru nemovitostí-uvedení do používání věci nemovité

-odpisový plán-opotřebení

-protokol o vyřazení-věc movitá

-výpis z katastru nemovitostí-vyřazení věci movité

 

Opotřebení DM

Odpis= v penězích vyjádřené opotřebení za 1 účetní období

Opotřebení=

a) fyzické-vzniká používáním, majetek ztrácí svoje provozní vlastnosti

b) morální– vzniká zastaráváním vlivem vědeckotechnického pokroku

 

Oprávky= součet dosavadních odpisů

Zůstatková cena= pořizovací cena- oprávky

 

ODPISOVÉ SKUPINY

 1. skupina 3 roky
 2. skupina 5 let
 3. skupina 10 let
 4. skupina 20 let
 5. skupina 30 let
 6. skupina 50 let

 

KNIHA DPH

-skládá se z knihy na vstupu a z knihy na výstupu

-účtujeme do ní podle daňových dokladů

 

Daňové doklady             

-účtujeme podle nich do knihy DPH

 

Zjednodušený daňový doklad=PARAGON

-vystavuje se při platbě v hotovosti, nepřesáhne-li částka včetně daně 10.000,-

 

Náležitosti:

-název a číslo daň. dokladu

-obchodní jméno, sídlo a daňové IČ osoby, která poskytla zdanitelné plnění

-popis zdanitelného plnění

-částka včetně DPH

-sazba DPH

-datum uskutečnění zdanitelného plnění

 

Práce s paragonem

-paragon není účetním dokladem, podnikatel musí vyhotovit VPD

-podnikatel si musí sám rozpočítat částku na paragonu na cenu bez DPH a daň a to pomocí koeficientů, které jsou uvedeny  v zákoně o DPH

 

Běžný daňový doklad (př. FAKTURA)

Náležitosti:

-název a číslo daň. dokladu

-obchodní jméno, sídlo a DIČ osoby, která poskytla zdanitelné plnění

-obchodní jméno, sídlo a DIČ osoby, pro kterou se poskytuje zdaň. plnění

-popis zdanitelného plnění

-cena bez DPH, DPH, sazba DPH, cena včetně DPH

-datum vystavené faktury (do 15 dnů od prodeje)

-datum uskutečnění zdaň. plnění

 

Daň-nenávratná platba do státního rozpočtu

Poplatník-ten, kdo nese daňové břemeno

Plátce-ten, kdo je povinen daň vypočítat a odvést

Správce daně-ten, kdo je povinen daň zkontrolovat a vybrat-FÚ

 

Podvojné účetnictví

Deník

-v deníku jsou zápisy časové-tzv. podle datumu, jak to v čase následovalo, pro každý účetní případ je tu 1. Řádek

      Datum        Text       Doklad            Kč           Md            D
         2.9. Nákup cenin         VPD 1          500,- 213- Ceniny 211-Pokladna
         2.9. Úhrada FAD         VBÚ 1       20.000,- 321-Dodavatel 221-BÚ

 

Hlavní kniha

-jsou zde zápisy věcné a pro každý účetní případ= 2účty, které k sobě patří

-hlavní kniha je plná syntetických účtů (souhrnných), účtuje se v ní podvojně (vždy stejnou částkou na 2 účty, 1x na má dáti a 1x na dal.

 

Kniha analytické evidence

-vypadá jako hlavní kniha, ale je obsáhlejší, protože z každého syntetického účtu tu vzniká více účtů analytických (podrobných)

-v knize analytické evidence neúčtujeme podvojně

 

Kniha podrozvahových účtů

-v této knize účtujeme o majetku, který je v podniku, ale není vlastnicky náš

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!