Účetní uzávěrka a závěrka – otázka z účetnictví

 

Otázka: Účetní uzávěrka a závěrka

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): David

 

Zajištění věrného zobrazení skutečnosti

Účetní práce za celé účetní období vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy.

 

Postup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap:

 1. Přípravné práce
  • inventarizace
  • zaúčtování účetních operací na konci účetního období
 2. Účetní uzávěrka
  • zjištění HV před zdaněním
  • výpočet základu daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti
  • uzavření všech účtů, tj. zaúčtování zůstatků všech nákladových a výnosových účtů na účet 710, zaúčtování zůstatků všech rozvahových účtů na účet 702

 

Uzavření účtů

Po zaúčtování všech účetních případů (vč. uzávěrkových) do úč. období následuje uzavírání účetních knih k poslednímu dni úč. období (tzv. rozvahovému dni) – roční účetní uzávěrka.

Rozumí se jí:

a)      zjištění obratů stran MD a Dal jednotlivých syntetických účtů

b)      zjištění KS aktivních a pasivních účtů a uzavření každého účtu, tj. zapsání KS na slabší stranu účtu a jeho převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702 – Konečný úče rozvážný

c)       zjištění KS nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710. Zde se zjistí HV členěný na provozní, finanční a mimořádný.

d)      zjištění celkového HV za účetní období na účtě 710 formou rozdílu celkových nákladů a celkových výnosů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702. Zde je HV uveden jako rozdílová veličina, bez čísla účtu.

 

Účetní závěrka (rozvaha)

Závěrka je konečným obdobím účetnictví a představuje sestavení účetních výkazů.

Účetní práce zahrnují běžné účetní zápisy podle účetních dokladů, přezkoušení jejich správnosti, uzavření syntetických účtů na závěrkové účty.

 

Účetní závěrka obsahuje tyto výrazy:

1.  Rozvaha – obsahuje informace o stavu a struktuře majetku, závazků a o vlastním kapitálu, tedy o aktivech a pasivech účetní jednotky

2.  Výkaz zisků a ztrát – informuje o výši nákladů a výnosů, o jejich struktuře a o dosaženém HV

3.  Příloha

 

Zákon o účetnictví stanovuje tyto druhy účetních závěrek:

1.       Řádná účetní závěrka – sestavují ji úč. jednotky k poslednímu dni běžného úč. období.

2.       Mimořádná účetní závěrka – sestavují ji úč. jednotky v mimořádných situacích ( např. ke dni ukončení činnosti nebo při vstupu do likvidace). Mimořádností se zde míní nejen její sestavení v nepravidelných termínech, ale – vyžaduje-li to povaha událostí – i její sestavení podle odlišných zásad.

 

Ověřovací povinnost:

Povinnost účetní závěrky a druhy závěrek vyplývají ze zákona o účetnictví a také ze zákona vychází ověřovací povinnost. Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem:

a)      akciové společnosti, které v účetním období , za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně předcházejícím dosáhla nebo překročila alespoň jedno z níže uvedených kritérií

b)      ostatní obchodní spoečnosti, družstva a FO dosáhla nebo překročila minimálně dvě z následujících kritérií:

– aktiva větší jako 40 000 000,- (nesnížená o případné oprávky a opravné položky)

– obrat větší jako 80 000 000,-

– více jako 50 zaměstnanců

 

Rozsah účetní závěrky:

a)      Účetní závěrka v plném rozsahu – sestavují ji všechny a.s. a dále úč. jednotky, které mají povinnost auditu

b)      Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu – sestavují ji všechny ostatní úč. jednotky (ale mohou na základě svého rozhodnutí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu)

 

Rozvaha:

–          je to soupis aktiv a pasiv

–          je základním zdrojem informací o celkové struktuře majetku úč. jednotky, dále pak o tom, kolik majetku vlastníi do firmy vložili, jaký zisk (ztrátu) firma vytvořila a kolik dluhů má. To vše za běžný rok a pro porovnání ještě za rok předchozí.

 

Brutto – vstupní cena

korekce – oprávky

Netto – zůstatková cena

brutto – korekce = netto

 

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o nákladech, výnosech a HV, tzn. že jeho úkolem je informovat uživatele o finanční výkonnosti podniku.

Může být sestavován ve druhovém nebo účelovém členění.

Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit:

–          provozní výsledek hospodaření – rozdíl mezi provozními výnosy a náklady

–          finanční výsledek hospodaření – rozdíl mezi finančními výnosy a náklady

–          výsledek hospodaření za běžnou činnosti – součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o splatnou a případně i odloženou daň z přijmů z mimořádné činnosti

–          výsledek hospodaření za účetní období – součet hospodářského výsledku za ěžnou a mimořádnou činnost ->  vyjadřuje tzv. disponibilní (čistý) zisk, tj. zisk po zdanění, popř. ztrátu

 

Příloha:

Příloha obsahuje zejména:

 • obecné údaje o účetní jednotce

–          popis úč. jednotky (název, právní forma podnikání, sídlo, předmět podnikání, datum vzniku)

–          jména členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni – údaje o osobách, které mají nejméně 20% podíl na základním kapitálu účetní jednotky

–          údaje o účetních jednotkách, ve kterých má účetní jednotka větší než 20% podíl

–          průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období

–          údaje o půjčkách, poskytnutých statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů

 

 • informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

–          způsoby oceňování jednotlivých složek majetku

–          způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody

–          způsob stanovení opravných položek

–          způsob použitý při přepočtu cizích měn na Kč

–          způsob stanovení reálné hodnoty (pokud byla při ocenění použita)

 

 • doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

–          důležité skutečnosti, které nelze z rozvahy a výkazu zisku a ztráty vyčíst

–          důležité skutečnosti, ke kterým došlo od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky

–          rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů

–          doměrky daně z příjmů za minulá úč. období

–          informace o výši daňových nedoplatků účetní jednotky

 

Součástí přílohy může být taky:

–          přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

–          přehled o změnách vlastního kapitálu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!