Účetní uzávěrka a závěrka – otázka z účetnictví (2)

 

Otázka: Účetní uzávěrka a závěrka

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Ivka

 

Účetní závěrka

Charakteristika a účel závěrky

 • vychází ze zákona o účetnictví a podrobné pokyny vydalo Ministerstvo financí

 

Účetní závěrka je:

 1. účetním výkazem o majetku a jeho zdrojích (bilance) – přehled aktiv a pasiv
 2. účetním výkazem výsledkovým zjistíme HV (přehled nákladů a výnosů)

Účetní závěrka musí poskytovat poctivý obraz o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, o finanční situaci ÚJ a o výsledku hospodaření za uplynulé účetní období.

 

Druhy účetních závěrek

řádná

 • 12.xxxx

 

mimořádná

 • sestavuje se k jinému datu např. ke dni předcházejícímu, den vstupu do likvidace

 

mezitímní

 • používá se při změně právní formy v průběhu účetního období a neuzavírají se při ní účetní knihy
 • inventarizace se provádí pouze u ocenění
 • sestavuje se rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash – flow (přehled o peněžních tocích) a přehled o změnách vlastního kapitálu

 

Účetní závěrka je upravena ve dvou variantách:

 1. účetní závěrka v plném rozsahu
 2. účetní závěrka v zjednodušeném rozsahu
 • mohou použít ÚJ, které nemusí mít auditorskou zprávu a nezveřejňují údaje

 

Účetní výkazy

 • podle OZ musí v akciové společnosti, společnost s ručením omezeným a v družstvech musí být účetní závěrka ověřena auditorem
 • úhrn rozvahy je víc než 40 mil. Kč
 • čistý obrat více než 80 mil. Kč
 • průměrný přepočtený stav zaměstnanců je víc jak 50

 

Státní podniky ověřují podle zákona o státním podniku dále také banky, pojišťovny, ZP, nadace, obce a o.p.s.

 

Konsolidovaná účetní závěrka

 • je účetní závěrka obchodní společnosti upravena o vztahy vyplívající z její majetkové účasti v jiných společnostech
 • tuto závěrku sestavuje obchodní společnost, která má zejména 20% majetkové účasti v jiné obchodní společnosti nebo její oprávnění k řízení jiné společnosti vyplývá ze smlouvy nebo stanov bez ohledu na výši majetkové účasti

 

ÚJ dále sestavují výroční zprávu, která je veřejná

ÚJ musí ukládat účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu auditora do sbírky listin v OR

 

Účel účetní závěrky

 • informovat příslušné uživatele o majetku, závazcích, finanční situaci a HV
 • banky, manažeři, pojišťovny, investoři, zaměstnanci a široká veřejnost, ZP, SSZ, FÚ

 

Rozvaha – účetní výkaz

Rozvaha dává přehled o stavu majetku ÚJ a to z pohledu druhu (složení) a zdrojů neboli krytí (hledisko vlastnictví k rozvahovému dni)

Ministerstvo financí vydalo k uspořádání bilanci a výkazu zisků a ztát prováděcí vyhlášku, která vychází z direktivy Rady Evropského společenství a platných standardů (IASC)

Vycházíme z členění aktiv a pasiv.

 

U jednotlivých aktiv se vykazuje jejich:

 1. bruto hodnota (PC, JH, CVN)
 2. korekce pomocí oprávek a opravných položek značíme u příslušné položky mínusem
 3. neto hodnota (to je rozdíl bruto hodnoty a korekce)

Pohledávky, závazky a úvěry se uvádějí podle zůstatkové doby splatnosti k okamžiku účetní závěrky.

 

Výkaz zisků a ztrát

 • vztahuje se k určitému období (časovému intervalu)
 • je uspořádán vertikálně. Výnosy jsou uspořádány podle jednotlivých zdrojů, z nichž vznikají. Náklady jsou uspořádány podle druhového a účelového členění.

 

Ukazatele, které obsahuje:

 • obchodní marže
 • přidaná hodnota
 • provozní výsledek hospodaření
 • finanční výsledek hospodaření
 • výsledek hospodaření za běžnou činnost
 • mimořádný výsledek hospodaření
 • HV za účetní období
 • výsledek hospodaření před zdaněním

 

Obchodní marže

 • vyjadřuje výsledek z prodeje zboží, po odečtení nákladů spojených s prodejem (např. mzdové náklady, spotřeba energie, nájemné)
 • udává rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a PC prodaného zboží

 

Přidaná hodnota

 • bere v úvahu vedle obchodní marže ještě souhrn výkonů (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb) a výkonovou spotřebu (náklady na spotřebu materiálu, služeb, energie)

 

Provozní výsledek hospodaření

Tržby za prodej zboží

– Náklady za vynaložené za prodej

+ Obchodní marže

+ Výkony

– Výkonová spotřeba

+ Přidaná hodnota

– osobní náklady

– daně a poplatky

– odpisy

+ výsledek z DHNM

+ změna stavu a rezerv opravných položek

 + rozdíl ostatních provozních nákladů a výnosů

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 

Příloha k účetní závěrce

účelem je:

 1. vysvětlit a rozvést podstatné informace obsažené v bilanci a ve výkazu zisků a ztrát
 2. doplnit významné informace neuvedené v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát

Ministerstvo financí ČR stanovilo povinný obsah, ale formální stránka není dána

Je možné jí vypracovat formou tabule, popisným způsobem nebo kombinace obou firem.

Podklady k vypracování přílohy jsou účetní písemnosti – účetní doklady, účetní knihy, účetní směrnice.

Příloha se předkládá s rozvahou a výkazem zisků a ztrát povinně finančnímu úřadu.

 

Obsahuje tyto informace:

 1. Obecné údaje
 • název, sádlo, statutární orgány, právní forma, počet zaměstnanců, půjčky společníků
 1. Informace a použití účetních metodách, způsobem oceňování a účetních zásadách (způsoby stanovení cen, druhu…)
 2. doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát podle významnosti položek (rozpis hlavních skupin DHM, informace o leasingu, rozpis DHM zatíženého hlavním právem, pohledávky po lhůtě splatnosti a závazky.

 

Peněžní toky (cash-flow)

Každý podnikatelský subjekt zajímá, kolik měl peněžních prostředků na počátku účetního období, kolik jich vydal a na co, kolik mu jich přibylo a z čeho a jaký konečný stav po určitém časovém intervalu. Jedná se o toky peněžních prostředků.

 

Peněžní tok

 • je taková veličina, která zobrazuje přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti ÚJ za určité období

 

Podstatou přehledu peněžních toků je získané informací o příjmech a výdajích firmy. Poznáme z něj proč podnikatelský subjekt v platební neschopnosti, proč se zvyšuje nedostatek peněz, i když má firma zisk.

 

Výkaz zisků a ztrát je upraven v peněžních tocích na skutečné příjmy a výdaje a to tzv. nepřímou metodou.

 

Hospodářský výsledek se upraví:

 1. nepeněžní operace např. odpisy jsou kladným peněžním tokem a k HV se přičítají
 2. neupravené výnosy a náklady min. období
 3. účetní případy, které měli vliv na rozvahu (+ -)

 

Peněžní tok poskytuje informace o:

 1. stavu peněz ne počátku období
 2. tvorbě peněžních prostředků podle jejich činností
 3. užití peněžních prostředků podle jejich činností
 4. stav peněz na konci sledovaného období
 5. celkový peněžní tok na konci sledovaného období
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!