Účetní zápisy a účetní knihy – maturitní otázka

 

   Otázka: Účetní zápisy a účetní knihy

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): sonik

 

Charakteristika účetních zápisů

 • účetní zápisy zachycují účetní případy do účetních knih

 

Účetní zápisy musí být:

 1. srozumitelné
 2. přehledné
 3. trvanlivé (propisovací tužkou, strojem, tiskem)
 4. zapsány tak, aby bylo možno ověřit zaúčtování všech účetních případů a aby se zabránilo neoprávněným změnám a úpravám těchto zápisů (volné řádky proškrtnout)

 

Časové a soustavné zápisy

Účetní zápisy mohou být uspořádány z hlediska:

a) časového = tak, jak postupně vznikaly účetní případy ČASOVÉ ZÁPISY => deník

b) věcného = zápisy na účtech SOUSTAVNÉ ZÁPISY => hlavní kniha

 

Jednoduché a složené účetní zápisy

 • jednoduchý účetní zápis vyjadřuje souvztažnost pouze jedné dvojice účtů
 • složený účetní zápis vyjadřuje souvztažnost mezi větším počtem účtů

 

Přezkušování správnosti účetních zápisů

Účetní zápisy lze přezkušovat z hlediska:

 1. formálního
 2. věcného

 

Přezkušování formální správnosti účetních zápisů = PŘEDVAHA

 • provádí se proto, aby se zjistilo, zda byla dodržena podvojnost účetních zápisů = stejná peněžní částka zapsána jednomu účtu na stranu MD a druhému účtu na stranu D

 

Předvaha = kontrolní prvek účetnictví, založený na podvojnosti zápisů

 • sestavuje se z PZ všech účtů, obratů MD a D, KZ všech účtů
 • pokud se po vyhotovení předvahy objeví v některém dvojsloupci nerovnost součtů => zjistit chybu => odstranit ji

 

Předvahou nelze zjistit:

 1. nesprávně zvolené účty
 2. chybu v případě účtování nesprávné částky na obou účtech
 3. zda ÚJ nezaúčtovala všechny účetní případy v období

 

Přezkušování věcné správnosti účetních zápisů – INVENTARIZACE

 • provádí se proto, aby se zjistilo, zda účetnictví správně zachycuje stav majetku a závazků

 

Inventarizace

 1. zjištění skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zaznamenávání (= provedení inventury)
 2. porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem účetním => rozdíl
  • manko = SS < ÚS
  • přebytek = SS > ÚS
 3. vysvětlení příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů

 

Lhůty pro provedení inventarizací

Inv. aktiv a záv. se provádí alespoň 1x ročně, a to ke dni sestavení ročních úč. výkazů (možné ji provádět také
4 měsíce před a 1 měsíc po rozvahovém dni) => tím se sleduje, aby údaje v nich obsažené byly věcně správné => roční interval je rozhodující pro výpočet a vypořádání daňových povinností.

Inv. peněžních prostředků musí ÚJ inventarizovat nejméně 4x ročně

! ÚJ jsou povinny prokázat provedení inv. u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení

 

Druhy inventarizací

 1. Podle toho, kdy se provádí:
 • Řádné (pravidelné) inventarizace:
  a) periodické – ÚJ ji provádějí k okamžiku sestavování účetní závěrky. Periodickou inv. se inv. veškerá aktiva a záv. ÚJ za každé úč. období, s výjimkou zásob a DHM, který je v neustálém pohybu
  b) průběžné – provádí se postupně v průběhu celého úč. obd., provádí se u zásob a DHmovitýM. Termín průběžné inv. si stanoví ÚJ sama (musí být inventarizován alespoň jednou za úč. obd.)
 • Mimořádné
  provádí se v mimoř. příp. (vznik podniku, sloučení, rozdělení, vloupání,…)

 

 1. podle rozsahu:
 • Úplná – týká se všech složek maj. a záv.
 • Dílčí – týká se jen některých složek maj. a záv.

 

Opravy účetních zápisů

 • při účtování mohou vzniknout chybné účetní zápisy (zapsání menší či větší částky, nesprávný účet,…)

 

Opravy chybného zápisu lze provést:

 • účetním způsobem = novým účetním zápisem, který musí být doložen příslušným účetním dokladem
 • neúčetním způsobem = škrtnutím chybného údaje (tenkou čarou) a nad něj napsat správný údaj
  – k původnímu zápisu se musí připojit poznámka o provedení opravy s datem jejího provedení a podpisem

 

Opravovat účetní zápisy lze těmito účetními způsoby:

 • doplňkovým zápisem – používá se při opravě chyb, jestliže byla zapsána nižší částka na správné účty a na správné strany – opravným doplňkovým zápisem se doúčtuje příslušný rozdíl
 • částečným stornem – zapsána vyšší částka na správných účtech. Příslušný rozdíl se zapíše na stejných účtech a na stejných stranách se znaménkem minus.
 • úplným stornem – účetní zápis byl proveden na nesprávných účtech či na nesprávných stranách. Úplné storno umožňuje, aby zrušený původní zápis byl zapsán znovu a správně.

STORNO = opravný účetní zápis, jímž se ruší zapsaná částka

! Nesprávné opravování = oprava, po které není původní zápis čitelný !
(přepisování, mazání, přelepování)

 

Účetní knihy

ÚJ účtující v soustavě podvojného účetnictví používají:

 1. deník – účetní zápisy uspořádány z hlediska časového (chronologicky), možnost prokázání zaúčtování všech účetních případů
 2. hlavní knihu – účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky)
 3. knihy analytické evidence – v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy

 

Deník

Význam deníku:

 • zabraňuje dodatečným úpravám, vpisování účetních případů
 • zajišťuje průkaznost a spolehlivost účetních údajů vazbou na doklady
 • spojuje doklady s hlavní knihou (doklad => deník => hlavní kniha)
 • má kontrolní funkci – deníkový obrat (úhrn částek vztahujících se k období) se musí rovnat součtu
  obratů MD a součtu obratů D

 

Hlavní kniha

 • zahrnuje soubor všech syntetických účtů, které ÚJ používá
 • získávají se z ní nejdůležitější informace o stavu a pohybu jedn. aktiv, pasiv, N a V

 

Musí obsahovat:

 1. zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá HK
 2. souhrnné obraty MD a D, nejvýše za kalendářní měsíc
 3. zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

 

Tabelární deník

 • pro malé firmy
 • kombinace hlavní knihy a účetního deníku

Výhody: hlavní kniha a úč. deník dohromady

Nevýhody: nepřehlednost

 

Formy účetních knih

při ručním zpracování účetnictví lze použít:

 • vázané knihy – je nutné každou knihu označit názvem a obdobím, kterého se týká. Před zahájením účtování je nutné všechny listy očíslovat a počet očíslovaných listů uvést do knihy

 

 • volné listy – je nutné vést seznam volných listů (pro prokázání úplnosti účetních knih)

– jedn. listy nadepsat tak, aby bylo zřejmé, ke které účetní knize patří a kterého účetního období
se týkají

– zabezpečit číselnou vazbu mezi jednotlivými listy a to převodem součtů z předchozího listu

 

 • knihy ve formě počítačových sestav – svou podstatou jsou podobné vedení účetních knih na volných listech
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!