Účetnictví bank – maturitní otázka

 

   Otázka: Účetnictví bank

   Předmět: Bankovnictví, Účetnictví

   Přidal(a): pouu

 

 

Účtová osnova a postupy účtování bank

 • účtová osnova obsahuje účtové třídy a účtové skupiny finančního účetnictví a pro vnitropodnikové účetnictví je vyhrazena pouze jedna účtová třída (8)
 • úč. osnova je uspořádána podle zásad desetinného třídění a je členěna do účtových tříd (skupin)

 

Obsah účtovacích tříd :

 • 0 – Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)
 • 1 – Pokladní, bankovní a mezibankovní účty
 • 2 – Účty klientů
 • 3 – Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
 • 4 – Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry v držení do splatnosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství
 • 5 – Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
 • 6 – Náklady
 • 7 – Výnosy
 • 8 – Vnitropodnikové účetnictví
 • 9 – Podrozvahové  účty

Pro účetní potřeby emisní banky jsou pak ještě uvedeny zvláštní účty v některých úč. třídách

 

Postupy účtování :

 • blíže vysvětluje ekonomický obsah účtů a popisující náplň účtů

 

Účtový rozvrh :

 • banka jej sestavuje na začátku účetního období
 • obsahuje syntetické a analytické účty
 • každý rok sestavuje nový

 

Základní pojmy a účetní zásady

 • finanční činnost
  • přijímání vkladů, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů, platební styk a zúčtování, finanční pronájem, obstarávání inkas, otvírání akreditivů, poskytování záruk, obchodování s devizami
 • korespondent
  • cizí banka s níž je banka v obchodním styku

 

Členění rozvahových účtů

 • rezident
  • účty českých a zahraničních právních osob a fyzických osob s trvalým pobytem na území ČR
 • nerezident
  • české a zahraniční PO a FO se sídlem v zahraničí a fyzické osoby působící v zahraničí

 

Majetková účast

 • podíl banky na základním jměním jiného subjektu

Zástavní operace

 • operace prodeje a zpětného nákupu při kterých dochází k předání aktiv banky a nebo klienta jiné bance a nebo klientovi (směnka)

Zajišťovací operace

 • zajištění úvěrů, ručení, zástavní právo, vklady, úvěry a cenné papíry se člení podle doby splatnosti na:
  • krátkodobé – do 1 roku
  • střednědobé – od 1 roku do 4 let
  • dlouhodobé – nad 4 roky

 

Rozvaha banky

 • soupis aktiv a pasiv banky, tj. majetek a kapitál
 • Aktiva
  • Pokladní hotovost
  • Směnky
  • Státní pokladniční poukázky
  • Vklady u jiných bank
  • Úvěry poskytnuté zákazníkům
  • Cenné papíry a účasti
  • Budovy
  • Zařízení
  • Ostatní aktiva
 • Pasiva
  • Vlastní kapitál
   • Základní kapitál
   • Rezervní a jiné fondy
   • Nerozdělený zisk
  • Cizí kapitál
   • Vklady klientů (depozita)
   • Úvěry od ČNB a jiných bank
   • Emitované obligace
   • Ostatní cizí zdroje

 

Vzájemný styk bank

 • účetní případy vznikají ze vzájemného obchodního styku s jinými bankami
 • účtují se na účtech účtové tř. 1 – Pokladní, bankovní a mezibankovní účty
 • rozeznáváme 2 druhy účtů:
  • nostro účet – účet, který má naše banka u banky jiné (účet naší banky u jiné banky)
  • loro účet – účet, který vede naše banka jiné bance (účet jiné banky u nás)
 • ve vzájemném styku našich bank není zvykem vedení obou druhů běžných účtů zároveň
 • ve vzájemném styku se zahraniční bankou bývá spojení obou druhů účtů časté

 

Zvláštní účty bank

 • jsou účty u banky, u niž má banka vklady, s nimiž může volně disponovat
 • šekový poštovní účet, účet u emisní banky, volné vkladové účty u jiných bank
 • pohledávka = vklady u jiných bank
 • závazek = vklady cizí banky u nás
 • odlišují se vklady u emisních bank a šekové poštovní účty od vkladů ostatních bank
 • úroky  z vkladů u jiných bank jsou výnosem z finanční činnosti
 • úroky z vkladů jiných bank u nás jsou nákladem z finanční činnosti

 

Poštovní známky, kolky:

 • Pořízení       119 / 111
 • Spotřeba poštovních známek 636 / 119
 • Spotřeba kolků       635 / 119

 

Běžné účty klientů

 • účet 221 rozvahový pasivní; závazek banky vůči klientovi
 • jsou k němu vedeny účty analytické evidence podle jednotlivých klientů
 • eviduje přijaté vklady
 • banky vyhotovují pro klienta výpis z BÚ
 • úroky z BÚ jsou pro banku nákladem – účet 612Náklady na ostatní úroky
 • poplatky za vedení účtu jsou pro banku výnosem – účet 713Výnosy z poplatků a provizí
 • šeky přijaté od klientů se účtují jako zvýšení závazku na účtu 221Běžné účty klientů a souvztažně jako pohledávka za dlužníkem – účet 322Hodnoty k inkasu přijaté od klientů

 

Úvěrové účty klientů

 • jsou to účty aktivní, účtová třída 2 – Účty klientů
 • klientovi, kterému povolila banka úvěr, je otevřen BÚ

 

Strana

 • MD – poskytnutí úvěru (pohledávky)
 • D – splácení úvěru (snížení pohledávek)

 

Členění úvěrových účtů

 • podle doby splatnosti
 • podle účelu úvěru
 • podle druhu záruky
 • rezidenti, nerezidenti

– k úvěrovým účtům, které jsou majetkovými účty, se vytvářejí opravné položky, jestliže na základě inventarizace došlo k dočasnému snížení hodnoty majetku

 

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

 • účtová třída 4 – HDM, NDM a ostatní majetek
 • charakteristika je stejná jako u podnikatelů, ale členění je jiné; HDM je:

▪ provozní

 • účet 431 – Provozní hmotný majetek
 • banka jej provozuje pro svoji činnost

neprovozní

 • účet 432Neprovozní hmotný majetek
 • ostatní majetek (sauna, rekreační středisko…)

 

Pořízení DM

 • darováním       431 / 564
 • bezplatným nabytím       431 / 438
 • technickým zhodnocením – zvýšení hodnoty 431 / 767

 

Zřizovací výdaje (výdaje související s obdobím od založení do vzniku banky) :

 • soudní a notářské poplatky
 • náklady na pracovní cesty
 • mzdy, odměny
 • náklady za zprostředkování
 • nájemné
 • nepatří sem náklady spojené s pořízením HDM a NDM

 

Vyřazení HDM :

 • účtování je obdobné jako u podnikatelů
 • vyřazení :
  • likvidací
  • prodejem
  • v důsledků poškození
  • bezúplatným převodem (darováním)

 

Měsíční odpis = (vstupní cena * roční odpisová sazba) / 1200

 • majetek se účetně odepisuje do konce měsíce, ve kterém byl vyřazen – protokol o vyřazení (nejpozději následující měsíc)

 

Náklady a výnosy

 • účtové třídy 6 a 7

 

Účtová třída 6 se člení účelově na :

 • 61 – Náklady na finanční činnost
 • 63 – Provozní náklady
 • 631 – Náklady na zaměstnance
 • 632 – Sociální pojištění
 • 635 – Ostatní daně a poplatky (spotřeba kolků)
 • 636 – Nakupované výkony, služby
 • 637 – Odpisy hmotného majetku
 • 65 – Tvorba rezerv a opravných položek
 • 66 – Ostatní provozní náklady
 • 67 – Mimořádné náklady (placené pokuty, penále, manko, škody)
 • 68 – Daň z příjmů
 • 69 – Vnitrobankovní náklady

 

Účtová třída 7 se člení :

 • 71 – Výnosy z finančních činností
 • 75 – Použití rezerv a opravných položek
 • 76 – Ostatní provozní výnosy
 • 77 – Mimořádné výnosy (vrácení daní, náhrada pojištění za škody)
 • 79 – Vnitrobankovní výnosy

 

Pro časové rozlišení nákladů a výnosů platí shodná pravidla jako u podnikatelských subjektů

 

Vkladní knížky

 • způsob uložení peněz
 • peníze takto přijaté jsou pro peněžní ústav závazkem na účtech 226Úsporné vklady klientů na požádání a 227Úsporné vklady klientů se splatností
 • klient dostává úrok, který je pro banku nákladem účet 612Náklady na ostatní úroky
 • připisuje se 1x ročně a jeho přeměna na vklad se nazývá kapitalizace úroků
 • peněžní ústav je povinen srážet daň z úroků (15%)
 • klientovi se připíše na vkladní knížku čistý úrok (se zdaněnou srážkou u zdroje)
 • vklady se uskutečňují :
  • na jméno nebo doručitele
  • rozeznávají se vkladní knížky obyčejné
  • vkladní knížky s výpovědní lhůtou
  • vkladní knížky výherní
 • ve prospěch účtu se zaznamenávají vklady přijaté (D) a na vrub vklady vyplacené (MD)

 

Hrubý úrok = čistý úrok + daň  (daň z příjmu je 15%)

 • k účtu 226 Úsporné vklady klientů na požádání se vede analytická evidence podle jednotlivých vkladních knížek
 • doklady jsou složní lístek pro vkládání a výběrní lístek pro výběr
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy