Účetnictví bank – Účetnictví a bankovnictví

 

   Otázka: Účetnictví bank

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): pouu

 

Účtová osnova a postupy účtování bank

– účtová osnova obsahuje účtové třídy a účtové skupiny finančního účetnictví a pro vnitropodnikové účetnictví je vyhrazena pouze jedna účtová třída (8)

– úč. osnova je uspořádána podle zásad desetinného třídění a je členěna do účtových tříd (skupin)

 

obsah účtovacích tříd :

▪ 0 – Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)

▪ 1 – Pokladní, bankovní a mezibankovní účty

▪ 2 – Účty klientů

▪ 3 – Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty

▪ 4 – Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry v držení do splatnosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství

▪ 5 – Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty

▪ 6 – Náklady

▪ 7 – Výnosy

▪ 8 – Vnitropodnikové účetnictví

▪ 9 – Podrozvahové  účty

 

– pro účetní potřeby emisní banky jsou pak ještě uvedeny zvláštní účty v některých úč. třídách

 

postupy účtování :

– blíže vysvětluje ekonomický obsah účtů a popisující náplň účtů

 

účtový rozvrh :

– banka jej sestavuje na začátku účetního období

– obsahuje syntetické a analytické účty

– každý rok sestavuje nový

 

Základní pojmy a účetní zásady

finanční činnost

– přijímání vkladů, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů, platební styk a zúčtování, finanční pronájem, obstarávání inkas, otvírání akreditivů, poskytování záruk, obchodování s devizami

korespondent

– cizí banka s níž je banka v obchodním styku

 

Členění rozvahových účtů

rezident

– účty českých a zahraničních právních osob a fyzických osob s trvalým pobytem na území ČR

nerezident

– české a zahraniční PO a FO se sídlem v zahraničí a fyzické osoby působící v zahraničí

 

majetková účast

– podíl banky na základním jměním jiného subjektu

zástavní operace

– operace prodeje a zpětného nákupu při kterých dochází k předání aktiv banky a nebo klienta jiné bance a nebo klientovi (směnka)

zajišťovací operace

– zajištění úvěrů, ručení, zástavní právo, vklady, úvěry a cenné papíry se člení podle doby splatnosti na :

  1. krátkodobé – do 1 roku
  2. střednědobé – od 1 roku do 4 let
  3. dlouhodobé – nad 4 roky

 

Rozvaha banky

– soupis aktiv a pasiv banky, tj. majetek a kapitál

 

Aktiva                                                                

Pokladní hotovost

Směnky

Státní pokladniční poukázky

Vklady u jiných bank

Úvěry poskytnuté zákazníkům

Cenné papíry a účasti

Budovy

Zařízení

Ostatní aktiva

 

Pasiva

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Rezervní a jiné fondy

Nerozdělený zisk

Cizí kapitál

Vklady klientů (depozita)

Úvěry od ČNB a jiných bank

Emitované obligace

Ostatní cizí zdroje

 

Vzájemný styk bank

– účetní případy vznikají ze vzájemného obchodního styku s jinými bankami

– účtují se na účtech účtové tř. 1 – Pokladní, bankovní a mezibankovní účty

– rozeznáváme 2 druhy účtů:

nostro účet – účet, který má naše banka u banky jiné (účet naší banky u jiné banky)

loro účet – účet, který vede naše banka jiné bance (účet jiné banky u nás)

– ve vzájemném styku našich bank není zvykem vedení obou druhů běžných účtů zároveň

– ve vzájemném styku se zahraniční bankou bývá spojení obou druhů účtů časté

 

zvláštní účty bank

– jsou účty u banky, u niž má banka vklady, s nimiž může volně disponovat

– šekový poštovní účet, účet u emisní banky, volné vkladové účty u jiných bank

pohledávka = vklady u jiných bank

závazek = vklady cizí banky u nás

 

– odlišují se vklady u emisních bank a šekové poštovní účty od vkladů ostatních bank

– úroky  z vkladů u jiných bank jsou výnosem z finanční činnosti

– úroky z vkladů jiných bank u nás jsou nákladem z finanční činnosti

 

Poštovní známky, kolky:

  1. Pořízení       119 / 111
  2. Spotřeba poštovních známek 636 / 119
  3. Spotřeba kolků       635 / 119

 

Běžné účty klientů

– účet 221 rozvahový pasivní; závazek banky vůči klientovi

– jsou k němu vedeny účty analytické evidence podle jednotlivých klientů

– eviduje přijaté vklady

– banky vyhotovují pro klienta výpis z BÚ

– úroky z BÚ jsou pro banku nákladem – účet 612Náklady na ostatní úroky

– poplatky za vedení účtu jsou pro banku výnosem – účet 713Výnosy z poplatků a provizí

– šeky přijaté od klientů se účtují jako zvýšení závazku na účtu 221Běžné účty klientů a souvztažně jako pohledávka za dlužníkem – účet 322Hodnoty k inkasu přijaté od klientů

 

Úvěrové účty klientů

– jsou to účty aktivní, účtová třída 2 – Účty klientů

– klientovi, kterému povolila banka úvěr, je otevřen BÚ

 

strana :

MD – poskytnutí úvěru (pohledávky)

D – splácení úvěru (snížení pohledávek)

 

– členění úvěrových účtů :

▪ podle doby splatnosti

▪ podle účelu úvěru

▪ podle druhu záruky

▪ rezidenti, nerezidenti

 

– k úvěrovým účtům, které jsou majetkovými účty, se vytvářejí opravné položky, jestliže na základě inventarizace došlo k dočasnému snížení hodnoty majetku

 

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

– účtová třída 4 – HDM, NDM a ostatní majetek

– charakteristika je stejná jako u podnikatelů, ale členění je jiné; HDM je:

 

▪ provozní

– účet 431 – Provozní hmotný majetek

– banka jej provozuje pro svoji činnost

 

neprovozní

– účet 432Neprovozní hmotný majetek

– ostatní majetek (sauna, rekreační středisko…)

 

Pořízení DM

  1. darováním       431 / 564
  2. bezplatným nabytím       431 / 438
  3. technickým zhodnocením – zvýšení hodnoty 431 / 767

 

 

zřizovací výdaje (výdaje související s obdobím od založení do vzniku banky) :

▪ soudní a notářské poplatky

▪ náklady na pracovní cesty

▪ mzdy, odměny

▪ náklady za zprostředkování

▪ nájemné

– nepatří sem náklady spojené s pořízením HDM a NDM

 

Vyřazení HDM :

– účtování je obdobné jako u podnikatelů

vyřazení :

▪ likvidací

▪ prodejem

▪ v důsledků poškození

▪ bezúplatným převodem (darováním)

 

Měsíční odpis = (vstupní cena * roční odpisová sazba) / 1200

– majetek se účetně odepisuje do konce měsíce, ve kterém byl vyřazen – protokol o vyřazení (nejpozději následující měsíc)

 

Náklady a výnosy

– účtové třídy 6 a 7

účtová třída 6 se člení účelově na :

▪ 61 – Náklady na finanční činnost

▪ 63 – Provozní náklady

▪ 631 – Náklady na zaměstnance

▪ 632 – Sociální pojištění

▪ 635 – Ostatní daně a poplatky (spotřeba kolků)

▪ 636 – Nakupované výkony, služby

▪ 637 – Odpisy hmotného majetku

▪ 65 – Tvorba rezerv a opravných položek

▪ 66 – Ostatní provozní náklady

▪ 67 – Mimořádné náklady (placené pokuty, penále, manko, škody)

▪ 68 – Daň z příjmů

▪ 69 – Vnitrobankovní náklady

 

účtová třída 7 se člení :

▪ 71 – Výnosy z finančních činností

▪ 75 – Použití rezerv a opravných položek

▪ 76 – Ostatní provozní výnosy

▪ 77 – Mimořádné výnosy (vrácení daní, náhrada pojištění za škody)

▪ 79 – Vnitrobankovní výnosy

 

– pro časové rozlišení nákladů a výnosů platí shodná pravidla jako u podnikatelských subjektů

 

Vkladní knížky

– způsob uložení peněz

– peníze takto přijaté jsou pro peněžní ústav závazkem na účtech 226Úsporné vklady klientů na požádání a 227Úsporné vklady klientů se splatností

– klient dostává úrok, který je pro banku nákladem účet 612Náklady na ostatní úroky

– připisuje se 1x ročně a jeho přeměna na vklad se nazývá kapitalizace úroků

– peněžní ústav je povinen srážet daň z úroků (15%)

– klientovi se připíše na vkladní knížku čistý úrok (se zdaněnou srážkou u zdroje)

– vklady se uskutečňují :

▪ na jméno nebo doručitele

▪ rozeznávají se vkladní knížky obyčejné

▪ vkladní knížky s výpovědní lhůtou

▪ vkladní knížky výherní

– ve prospěch účtu se zaznamenávají vklady přijaté (D) a na vrub vklady vyplacené (MD)

 

Hrubý úrok = čistý úrok + daň  (daň z příjmu je 15%)

– k účtu 226 Úsporné vklady klientů na požádání se vede analytická evidence podle jednotlivých vkladních knížek

– doklady jsou složní lístek pro vkládání a výběrní lístek pro výběr
Další podobné materiály na webu: