Účetnictví – podstata, význam, právní úprava, úkoly a zásady

 

   Otázka: Účetnictví – podstata, význam, právní úprava, úkoly a zásady

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Lenka

 

 

Účetnictví – jeho podstata a význam, právní úprava, úkoly účetnictví, účetní zásady a účetní jednotky

 

Historie:

-základy Luco Pacioli 1495 (15.stol.)

-na našem území od 18.stol. – KAMERÁLNÍ ÚČETNICTVÍ – evidence králov. majetku

-rozvoj ve 20.stol.

 

3 pohledy na pojem účetnictví:

a) záznamy

b)činnost

c)teorie, nauka, věda

 

Podstata účetnictví:

-číselné zachycení hospodářským skutečností

-systematicky a soustavně

-podle jasných pravidel

-stanovenými postupy

 

Cíl účetnictví:

-podat VĚRNÝ a POCTIVÝ obraz o ekonomickém subjektu

 • věrnost – pravdivé, aby tam bylo opravdu to co tam má být
 • poctivost – dodržovat pravidla

 

Předmět účetnictví:

(účetnictví musí poskytovat informace):

 • o stavu a pohybu majetku, vlastního kapitálu a závazků

(podnikatel musí mít přehled o stavu peněžních prostředků, o tom, kolik Kč má dostat zaplaceno od odběratelů, a naopak, kolik Kč dluží dodavatelům apod.)

 • o nákladech, výnosech a s tím souvisejícím zjištění hospodářského výsledku (VH)

(Při jakémkoliv podnikání je potřeba mít přehled o výši prostředků do podnikání vložených a dosažených výsledcích podnikatelské činnosti, aby podnikatel věděl, zda se mu vyplatí provozovat podnikatelskou činnost či nikoliv)

 

Charakteristické znaky:

-zachycuje skutečné jevy a pohyb majetku

-zjišťuje skutečný výsledek hospodaření

-je vedeno za určité časové období

-účetním obdobím je:

-kalendářní rok (od 1.1 do 31.12.)

-hospodářský rok (12 po sobě jdoucích měsíců jiného než od 1.1.)

-je to soustava účetních záznamů

 

vede se:

 • nepřetržitě, úplně, průkazně (všechno musíme mít doloženo účetním dokladem) a správně
 • v peněžních jednotkách
 • v českém jazyce a v české měně

 

Další důležité informace pro vedení účetnictví:

-za správnost účetnictví zodpovídá (před finančním úřadem) podnikatel ( a to i v situaci, že si nechává vést účetnictví od kvalifikovaného účetního)

-právnické osoby mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku

-účetnictví může vést účetní jednotka buď ručně, nebo pomocí účetního softwaru (programu na vedení účetnictví)

 

Podnikatel má účetní:

a)povinnost

b)potřebu

 

Funkce účetnictví:

-informační (zda firma hospodaří se ziskem nebo ztrátou)

-evidenční

-důkazní prostředek

-podklad pro rozhodování

-podklad pro hodnocení činnosti manažerů

-základ pro vyměření daňových povinností

 

Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti:

V současné době lze evidovat podnikatelskou činnost dvojím způsobem:

-DAŇOVÁ EVIDENCE –vedou FO, které dosahují příjmů z podnikání ale nejsou účetní jednotkou (živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělci)

-ÚČETNICTVÍ- vedou PO (obchodní společnosti -a.s., s.r.o., veřejné, komanditní) a FO, které se staly účetní jednotkou

 

FO se stane účetní jednotkou zejména v těchto případech:

a) pokud její obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 000 000 Kč

b) pokud se rozhodla dobrovolně vést účetnictví

c)pokud je zapsána v obchodním rejstříku

 

Právní úprava účetnictví:

1)zákon o účetnictví

-stanovuje rozsah vedení účetnictví

-stanovuje způsob vedení (čitelně, srozumitelně, v CZK…)

-stanovuje požadavky na průkaznost (co je a co není účetní doklad a jak má vypadat)

-stanovuje účetní jednotky (subjekty, které musí vést účetnictví)

 

-účetní jednotky:

 • PO – právnické osoby (společnosti, družstva..)
 • ZO – zahraniční osoby
 • OSS – organizační složky státu (organizace, které zřizuje a financuje stát) např. Policie
 • FO zapsané v OR (fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku)
 • ostatní FO

-které si to dobrovolně zvolí

-které mají obrat za kalendářní rok větší než 25mil.

-účastník sdružení fyzických osob pokud ve sdružení už

účetní jednotkou někdo je

-takové FO, kterým to ukládá zvláštní předpis

 

2)vyhlášky MF (ministerstvo financí)

-k zákonu o účetnictví pro podnikatele vyhláška č.500

-ve vyhláškách jsou pravidla pro účetní závěrky

-vyhláška stanovuje směrnou účtovou osnovu

-účetní metody a jejich použití (metody odpisování majetku, oceňování majetku atd.)

 

3)České účetní standardy

-vydává je MF

-jsou tam:

 • postupy účtování
 • účetní metody

 

4)Zákon o:

 • dani z příjmu
 • silniční dani
 • DPH
 • sociálním a zdravotním pojištění
 • zákoníku práce
 • zákon o mzdě a platu

….atd.

 

Účetní zásady:

=soubor pravidel principů

-vychází z tradice účetnictví

-často nejsou zakotveny přímo v zákoně

 

1) Zásada věrného a poctivého zobrazení (fair and true view) – účetní jednotka zkoumá operace dle jejich podstaty bez ohledu na její dopady (daňové, právní). Tato zásada je nadřazena všem ostatním.

2) Zásada účetní jednotky – jedná se o vymezení ekonomického celku, za který se vede účetnictví, sledují se aktiva a pasiva, účtuje se o předmětu účetnictví, předkládají se a sestavují účetní výkazy. Účetní jednotka má určitá práva a povinnosti.

3) Zásada neomezeného trvání účetní jednotky – uplatňuje se hlavně v oceňování aktiv (např. dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje postupně po dobu několika let).

4) Zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech (periodicita) – účetní jednotka pravidelně zjišťuje a vykazuje výsledek hospodaření a její finanční situaci.

5) Bilanční kontinuita – konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů mezi účetními obdobími na sebe musí navazovat.

6) Zásada objektivity účetních informací – za objektivní se považují informace doložené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací.

7) Akruální princip – vyžaduje se účtování účetních případů do období, se kterým časově a věcně souvisí (jedná se o časové rozlišení nákladů a výnosů) bez ohledu na samotný tok peněz.

8) Zásada oceňování v historických cenách – majetek se oceňuje v okamžiku pořízení. To znamená, že budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz se nebere v úvahu.

9) Zásada stálosti metod účetnictví (konzistentnost) – účtování operací, oceňování a odpisování aktiv a náplň jednotlivých položek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné (konzistentní), zaručuje se srovnatelnost z hlediska času.

10) Zásada opatrnosti – v účetnictví se vykazují a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada se realizuje tvorbou rezerv a opravných položek.

11) Zásada vymezení okamžiku realizace – je to vymezení okamžiku, ve kterém je možno účtovat na účty nákladů, výnosů a rozvahové účty (např. vystavení faktury, den provedení úhrady pohledávek nebo závazků).

12) Zásada zákazu vzájemného zúčtování (kompenzace) – zákaz vzájemného vyrovnání mezi položkami výnosů a nákladů či jednotlivými položkami majetku a jeho zdroji.
Výjimky:

a) pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou vedeny ve stejných měnách (např. zápočet)

b) převod podílu na hospodářském výsledku společníkům veřejné obchodní společnostia komplementářům komanditní společnosti

c) doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků

13) Přednost obsahu před formou – nejdůležitějším hlediskem je obsah účetních informací, forma je taktéž podstatná, ale je až druhořadá.

(Zdroj účetních zásad: http://cs.wikipedia.org/wiki/Účetní_zásady)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy