Účtová osnova, účtový rozvrh – otázka z účetnictví

 

Otázka: Účtová osnova, účtový rozvrh

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): jitka

 

Nástroj jednotné organizace účetnictví, který vydává ministerstvo financí ČR. Má pouze doporučující charakter. Obsahuje pouze účtové třídy a účtové skupiny, kdy názvy a čísla jednotlivých syntetických účtů si vytváří účetní jednotka sama na základě vnitřního předpisu.

 

Druhy účtových osnov

– pro podnikatele

– pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

– pro banky, pro pojišťovny

– pro zdravotní pojišťovny

– pro obecně prospěšné společnosti

– pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

 

Struktura účtové osnovy pro podnikatele

  • účtové třídy – je jich 10 – číslo 0 – 9, např. 5 – Náklady
  • účtové skupiny – obsahují syntetické účty – např. 51 – Služby
  • syntetické účty – např. 518 – Ostatní služby

 

V účtové osnově jsou dva druhy účtů pro syntetickou evidenci

1) skupinové – končí 0 – používají je jednotky, které nemají povinnost ověřovat účetní závěrku ověřenou auditorem a nezveřejňují údaje z ní. Tzv. užší verze účtové osnovy

2) ostatní – končí číslicemi 1 – 9 – používají je jednotky, které nepracují se skupinovými účty. Mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Tzv. širší verze účtové osnovy.

 

Hlediska uplatňovaná při tvorbě účtové osnovy

  • zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění a České účetní standardy č. 500/2002 Sb.

 

Charakterizují:

– účetní jednotky

– účetní období

– účetní doklady

 

Zabývají se:

– kdo vede účetnictví a kdo daňovou evidenci

– účetními zápisy

– účetními knihami

– účetní závěrkou

 

 

– Popisují způsoby oceňování majetku a závazků a jejich inventarizaci.

– Určují způsob úschovy účetních písemností a jejich opravy

– Sledují využití výpočetní techniky

 

postupy účtování – vydává je MFČR, zabývá se např. analytickou evidencí, oceňováním, otevíráním a zavíráním účetních knih. Poskytují podrobnější charakteristiku jednotlivých účtových tříd.

 

ostatní předpisy

opatření MFČR – provádějí změny a doplňky účtových osnov a postupů účtování

– sdělení MFČR – pomocí nich se řeší složité účetní případy

 

vnitřní předpisy účetní jednotky – doplňují celostátně platné předpisy

 

Účtový rozvrh

Účetní jednotky jsou povinny si, z účtové osnovy, sestavit účtový rozvrh.  Do, kterého uvedou jen ty syntetické účty, které budou potřebovat k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky.

Účtový rozvrh se sestavuje pro každé účetní období. V průběhu účetního období se účtový rozvrh může doplňovat, ale žádný účet se nesmí vyřadit.

Platnost účtového rozvrhu může být po skončení účetního období písemně prodloužena na další období.

 

Charakteristika jednotlivých účtových tříd účetní osnovy pro podnikatele

0 – dlouhodobý majetek – zaměřuje se na nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek, oprávky k němu, dlouhodobý finanční majetek, zálohy na nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek (účty jsou rozvahové)

 

1 – zásoby – skladování materiálu a zboží, zásoby vlastní výroby dle stupně dohotovení (nedokončená výroba, polotovar, výrobky) a zvířata (účty jsou rozvahové)

 

2 – finanční účty – pokladna, ceniny, bankovní účty, běžné bankovní úvěry, jiné krátkodobé finanční výpomoci, cenné papíry krátkodobého charakteru. Vysoce likvidní, bezprostředně obchodovatelné, se splatností do 1 roku (účty rozvahové)

 

3 – zúčtovací vztahy – vztahy pohledávek a závazků, k zaměstnancům, k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, k finančním orgánům, pohledávky a závazky z členství v podnikatelských skupinách (účty rozvahové, ne všechny se týkají běžného účetního období, proto taky přechodné účty aktivní a pasivní)

 

4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky – pro různé zdroje financování – ZK, fondy, výsledek hospodaření, rezervy a cizí zdroje (dlouhodobé závazky i bankovní úvěry), (účty rozvahové)

 

5 – náklady – spotřebované nákupy, služby, odpisy dlouhodobého majetku, daně a poplatky, náklady na zaměstnance a společníky, finanční a mimořádné náklady ovlivňující hospodářský výsledek. Obsahuje prvotní i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního období (výsledkové účty)

 

6 – výnosy – tržby z podnikatelské činnosti, přírůstky a úbytky zásob, činnost spojovaná s vlastní výrobou, aktivace, finanční a mimořádné výnosy a výnosy ovlivňující hospodářský výsledek. Obsahuje výnosy od začátku účetního období narůstajícím způsob (výsledkové účty)

 

7 – závěrkové a podrozvahové účty – zachycují počáteční a konečné stavy rozvážných účtů, pro zjištění nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Účty podrozvahové nejsou v účetní osnově – evidují majetek, který nepatří účetní jednotce, ale ta ho používá.

 

8 – 9 – vnitropodnikové účetnictvínejsou stanoveny přesné názvy a znaky účtů, jsou zde podrobnější informace o hospodaření v účetnictví. Náplň účtové třídy si stanoví účetní jednotka sama.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy