Účtová třída 6 – otázka z účetnictví

 

Otázka: Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): El

 

Charakteristika výnosů

 • výkon účetní jednotky v peněžním vyjádření
 • musíme odlišit od příjmů – přírůstek peněžních prostředků

 

Druhy výnosů

 • tržby – hlavní složka
 • změna stavu zásob vlastní činnosti
 • aktivace

 

Účetnické členění výnosů

 • provozní ú. sk. 50 – 55 (běžná činnost)
 • finanční ú. sk. 56 – 57 (běžná činnost)
 • mimořádné ú. sk. 58

 

Zásady pro účtování výnosů

 • výnosy se účtují na účtech 6. účtové třídy
 • výnosy se účtují v průběhu roku na straně Dal (v 61. skupině může docházet ke snížení výnosů, potom se účtuje na straně MD)
 • výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, tj. časově se rozlišují
 • na jednotlivé účty těchto účtových tříd se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku (tj. na začátku účetního období výnosové účty vykazují nulový zůstatek)
 • při uzavírání účetních knih se zůstatky účtů třídy 6 převádějí na účet 710 – Účet zisků a ztrát 6../710
 • opravy výnosů minulých let se účtují do běžného účetního období (roku), a to na účtech nákladů, jež se opravy týkají (688 – Ostatní mimořádné výnosy)
 • při účtování výnosů je zákaz jejich kompenzace tzn., že například náhrada manka nebo škody je výnosem, nikoliv snížením nákladů

 

Výnosové účty

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

601 – Tržby za vlastní výrobky

602 – Tržby z prodeje služeb

603 – Tržby za zboží

 • účty jsou daňově uznatelné
 • v realizačních cenách
 • SÚ – 211, 311


Účtová skupina 61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob

611 – Změna stavu nedokončené výroby

 • na tomto účtu se zachycují úbytky zásob vlastní výroby – výrobků a nedokončené výroby v ocenění na úrovni vlastních nákladů
 • daňový
 • zůstatek může být na MD (snížení) i na D (zvýšení)
 • SÚ – 121

 

612 – Změna stavu polotovarů

 • na tomto účtu se zachycují úbytky zásob polotovarů vlastní výroby – výrobků a nedokončené výroby v ocenění na úrovni vlastních nákladů
 • daňový
 • zůstatek může být na MD (snížení) i na D (zvýšení)
 • SÚ – 122

 

613 – Změna stavu výrobků

 • na tomto účtu se zachycují úbytky zásob vlastní výroby – výrobků a nedokončené výroby v ocenění na úrovni vlastních nákladů
 • daňový
 • zůstatek může být na MD (snížení) i na D (zvýšení)
 • SÚ – 123

 

614 – Změna stavu zvířat

 • daňový
 • zůstatek může být na MD (snížení) i na D (zvýšení)
 • SÚ – 124

 

Účtová skupina 62 – Aktivace

621 – Aktivace materiálu a zboží

 • aktivace je přírůstek majetku v důsledku vlastní činnosti
 • eliminují se zde náklady, které byly vynaloženy na výkony
 • daňový
 • SÚ – 111, 131

 

622 – Aktiva vnitropodnikových služeb

 • přepravné
 • účtování je v závislosti na tom, ke kterému výkonu byla služba přičleněna, tzn. zda se jedná o přepravu materiálu, zboží nebo DM
 • vnitropodniková faktura
 • daňový
 • SÚ – 111, 131, 041, 042

 

623 – Aktiva dlouhodobého nehmotného majetku

 • aktivace je přírůstek majetku v důsledku vlastní činnosti
 • eliminují se zde náklady, které byly vynaloženy na výkony
 • daňový
 • SÚ – 041

 

624 – Aktiva dlouhodobého hmotného majetku

 • aktivace je přírůstek majetku v důsledku vlastní činnosti
 • eliminují se zde náklady, které byly vynaloženy na výkony
 • daňový
 • SÚ – 042


Účtová skupina 64 – Jiné provozní náklady

641 – Tržby z prodeje dlouhodobého HM a NM

 • daňový
 • protipól k účtu 541
 • účtuje se o ceně docílené při prodeji a při porovnání s uvedeným N účtem lze vyčíslit výsledek z prodeje (zisk/ztráta)
 • SÚ – 311, 315, 378

 

642 – Tržby z prodeje materiálu

 • daňový
 • protipól k účtu 542
 • účtuje se o ceně docílené při prodeji a při porovnání s uvedeným N účtem lze vyčíslit výsledek z prodeje (zisk/ztráta)
 • SÚ – 311, 315, 378

 

644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 • smluvní sankce
 • např.: ve vztahu k odběratelům
 • daňový
 • SÚ – 378

 

646 – Výnosy z odepsaných pohledávek

 • úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů
 • úhrady pohledávek vstupují do ZD, s výjimkou případu, kdy odepsaná pohledávka nebyla daňově uznána jako nákladová položka Ò v tomto případě lze tento výnos vyloučit ze ZD
 • SÚ – 311

 

648 – Ostatní provozní výnosy

 • čerpání dotace na úhradu provozních N, náhrady soudních výloh od dlužníků, přebytky materiálu při inventarizacích,…
 • daňový
 • SÚ – 221, 112, 335,…

 

Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 • daňový
 • SÚ – 211, 221, 378

 

662 – Úroky

 • úroky z běžného účtu, z poskytnutých půjček
 • daňový
 • SÚ – 221, 384, 315, 355

 

663 – Kurzové zisky

 • rozdíl vzniklý z pohybu kurzů Kč k cizím měnám
 • u peněžních prostředků, pohledávky, závazky
 • daňový
 • kurz se změnil v náš prospěch
 • SÚ – 311, 05., 06., 15.,…

 

664 – Výnosy z přecenění cenných papírů

 • daňový
 • SÚ – 251


665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

 • přijaté podíly na zisku v a. s. nebo s. r. o.
 • nevstupují do ZD
 • jsou buď od daně osvobozené, nebo byly sraženy srážkovou daní
 • SÚ – 065, 069, 378

 

666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku

 • přijaté podíly na zisku v a. s. nebo s. r. o.
 • nevstupují do ZD
 • jsou buď od daně osvobozené, nebo byly sraženy srážkovou daní
 • SÚ – 251, 253, 256

 

667 – Výnosy z derivátových

 • zvýšení ocenění oproti účetní hodnotě se zaúčtuje do výnosů
 • daňový
 • SÚ – 373, 377

 

668 – Ostatní finanční náklady

 • SÚ – 211, 213, 335, 371, 378, 331, 475, 333, 697

 

Účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy

681 – Výnosy ze změny metod

 • daňový
 • SÚ – 112, 122, 123, 124, 121, 132, 07., 08.

 

688 – Ostatní mimořádné výnosy

 • nárok na náhradu škody (která byla zaúčtována do mimořádných nákladů), oprava výnosů minulých účetních období, jde-li o významné částky
 • daňový
 • SÚ – 378, 388, 213, 321, 371, 315, 697, 698, 475, 479, 336, 379, 324, 325,…

 

Účtová skupina 69 – Převodové účty

697 – Převod provozních výnosů

 • v zájmu objektivního vykázání VH podle jednotlivých činností se provádějí podle povahy převody mezi výnosovými účty Ò znamená to, že se část výnosů původně zaúčtovaných převede prostřednictvím tohoto účtu do výnosů jiné činnosti
 • SÚ – 668, 688

 

698 – Převod finančních výnosů

 • v zájmu objektivního vykázání VH podle jednotlivých činností se provádějí podle povahy převody mezi výnosovými účty Ò znamená to, že se část výnosů původně zaúčtovaných převede prostřednictvím tohoto účtu do výnosů jiné činnosti
 • SÚ – 325, 688, 648
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!