Účtování materiálů a zboží

"účetnictví/

 

Otázka: Účtování materiálů a zboží

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): kata

 

 

ČLENĚNÍ ZÁSOB

1) Materiál (účtová skupina 11)

 • Materiál jsou předměty, které se používají ke zhotovení výrobku
 • Dále se člení na:
  • suroviny (základní materiál např. dřevo u nábytku)
  • pomocné látky(např. lak na výrobky)
  • provozovací látky (např. mazadla, paliva, čistící prostředky)
  • náhradní díly
  • obaly (pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek, nebo zboží)
  • drobný hmotný majetek (samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok)

 

2) Zásoby vytvořené vlastní činností (účtová skupina 12)

 • Zásoba je označení pro suroviny, materiály, polotovary, hotové výrobky, které v daném momentu určitý podnik vlastní, nebo vlastnit bude
  • nedokončená výroba: (ve stavu, kdy ho nemůžeme prodávat)
  • polotovary vlastní výroby: (dají se prodávat, skladovat odděleně, je to část finálního výrobku)
  • hotové výrobky: (shromažďovány ve skladu, než se exportují odběratelům)
  • zvířata: (drobná zvířata)

 

3) Zboží (účtová skupina 13)

 • movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem dalšího prodeje

 

ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB – způsob A, B:

 • Způsob A
  • účtuje se přes skladové hospodářství -> účtují se na účty skladu (111,131,112,132)
 • Způsob B:
  • Účtují se rovnou do nákladů (501)
  • Na konci roku (31.12) účtuji korekci -> stav skladu ,,vyndám´´ z nákladů a zaúčtuji na účet skladů (112,132) -> 112/501
  • 1.1 vracím zpátky do nákladů -> 501/112

 

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB

 • 1) Pořizovací cenou
  • cena za kterou byl majetek pořízen včetně vedlejších pořizovacích nákladů (clo, doprava, pojistné při přepravě…) materiál, zboží
 • 2) Ve vlastních nákladech
  • vlastní náklady jsou přímé náklady spojené s výrobou (spotřeba materiálu, mzdy, vlastní doprava)
 • 3) Reprodukční cena
  • cena za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (odborný odhad)

 

EVIDENCE ZÁSOB

 • Analytická evidence (dodací list, skladová karta)
 • Účetní evidence (faktura vydaná, přijatá)

 

SPOTŘEBA MATERIÁLU

 • Účet 501, účtujeme způsobem B
 • Účtujeme zde věci, které nakoupíme a hned je použijeme (kancelářské potřeby, žárovky atd.)
 • Příklad účtování: Nákup kancelářských potřeb na fakturu 501/321

 

INVENTARIZACE ZÁSOB

a) Manko:

 • úbytek zásob u něhož nebyla zjištěna škoda
 • Může byt v hotovosti, platbou na účet, srážkou ze mzdy
 • Manko do normy: ztráta v rámci norem přirozených úbytků zásob, je to např: odpařování, vysychání, prosakování, účtování -> 501/112
 • Manko nad normu: jsou zaviněné ztráty, např. zanedbáním povinnosti ochrany a správy majetku nebo odcizením, účtování -> 549/112
 • Manko předepsané k náhradě: 335/648
 • Předpis manka pokladníkovi: 335/668

b) Škody:

 • fyzické znehodnocení, neodstranitelné poškození nebo zničení zásoby
 • Účet 549

 

KURZOVÉ ROZDÍLY

 • Vznikají při styku se zahraničními dodavateli nebo odběrateli
 • Pohledávku či závazek musím vždy přepočítat platným kurzem dané měny, a to u pohledávky v den vystavení faktury, u závazku v den, kdy faktura došla
 • vznikají kurzové rozdíly:
  • Účet 663– Kurzové zisky a 563 – Kurzové ztráty
  • Účtování u pohledávek: kurzová ztráta 563/311, kurzový zisk 311/663

 

KURZOVÉ ROZDÍLY NA KONCI ÚČ. OBDOBÍ

 • Jestliže k 31. 12. nedojde k uhrazení závazku nebo pohledávky, musíme tyto přepočítat kurzem platným k 31. 12
 • Vzniklý rozdíl (předpokládaný zisk) zaúčtujeme na účet 387 – Kurzové rozdíly pasivní
 • V případě předpokládané ztráty rozdílnou částku zaúčtujeme na 386 – Kurzové rozdíly aktivní
 • V následujícím účetním období tento účet vyrušíme a zaúčtujeme v den úhrady skutečný zisk nebo ztrátu

 

ÚČETNÍ OBDOBÍ

 • Kalendářní rok
 • Hospodářský rok (12 po sobě jdoucích měsíců)

 

MATERIÁL NA CESTĚ

 • používá se účet 119, 139
 • tento účet používám, když mám všechny doklady k pořízení, ale nemám zboží (materiál)
 • účtování: 111/321 119/111  -> dojde mi zboží -> 112/119

 

ÚČET 111

 • 111 – Pořízení materiálu
 • Účet se užívá při účtování materiálu průběžným způsobem A
 • Na tomto účtu nesmí být zůstatek na konci účetního období
 • Účtují se zde faktury přijaté -> 111/321
 • Zachycuje se na něm cena pořízení materiálu a vedlejší náklady s pořízením související, které se stávají součástí pořizovací ceny materiálu
 • Převzetí materiálu na sklad se účtuje v pořizovací ceně -> 112/111
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!