Účtování na finančních účtech (pokladna, ceniny, BÚ, úvěry)

 

   Otázka: Účtování na finančních účtech (pokladna, ceniny, BÚ, úvěry)

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Anonym22

 

 

Finančním účtům je ve směrné účtové osnově věnována 2. účtová třída. Obsahuje aktivní i pasivní účty.

 

Aktivní účty

 • účtová skupina 21 (pokladní hotovost, ceniny)
 • účtová skupina 22 (bankovní účty)
 • účtová skupina 25 (majetkové i dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku)

 

Pasivní účty

 • účtová skupina 23 (krátkodobé bankovní úvěry, eskontní úvěry)
 • účtová skupina 24 (krátkodobé dluhopisy emitované účetní jednotkou)

 

Účet 261 – Peníze na cestě

 • má specifický charakter
 • používá se při převodech peněžních prostředků, kdy má účetní jednotka k dispozici (často ale ne ve stejný okamžik) pro zaúčtování dva doklady
 • jde o převody mezi
  • pokladnou a bankovním účtem (pokladní doklad, bankovní výpis)
  • dvěma firemními účty (výpisy z obou účtů)
  • běžným a úvěrovým účtem (výpis z běžného účtu, výpis z úvěrového účtu)
 • zůstatek na tomto účtu může být aktivní nebo pasivní v závislosti na tom, který ze zmíněných dokladů k rozvahovému dni nemáme k dispozici
  • VPD odvod hotovosti na účet            5 000,-             261/211
  • VBU příjem hotovosti z pokladny     5 000,-             221/261
  • PPD výběr peněz z účtu                     7 000,-             211/261
  • VBU výběr peněz z účtu                   7 000,-             261/221

 

Účet 211 – Pokladna

 • sledujeme zde stav a pohyb hotových peněz, dále pak šeků a poukázek
 • účtujeme zde na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů
 • ocenění nominální hodnotou
 • analytická evidence se tvoří
  • podle hmotně odpovědných osob
  • podle jednotlivých měn (korunová a valutová pokladna)
   • pro přepočet cizích měn na české koruny používá účetní jednotka buď
    • denní kurz – dle ČNB
    • pevný kurz – kurz platný v účetní jednotce po určité období (např. měsíc, nesmí překročit účetní období)
   • na konci účetního období se musí stav valutové pokladny přepočítat aktuálním kurzem ČNB
   • případný kurzový rozdíl se zúčtuje jako
    • kurzová ztráta 563/211
    • kurzový zisk 211/663

 

Účet 213 – Ceniny

 • patří sem poštovní známky, dálniční známky, telefonní karty, kolky, stravenky
 • analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenin
 • ceniny můžeme účtovat dvěma způsoby:

Pořizují se na účet 213 a do nákladů se účtují až při jejich spotřebě

 • náklad 518 pro telefonní karty a poštovní známky
  • VPD nákup poštovních známek             200,-    213/211
  • VUD spotřeba poštovních známek             200,-    518/213
 • náklad 538 pro kolky a dálniční známky
  • VPD nákup kolků             500,-    213/211
  • VUD spotřeba kolků             500,-    538/213

Pořizují se přímo do spotřeby a účetní jednotka nevede účet 213

 • VPD nákup dálniční známky do spotřeby 1 500,-     538/211
 • FAP nákup telefonních karet do spotřeby 5 000,-    518/321

 

Účtování stravenek:

 • má svá specifika
 • záleží na tom, jestli účetní jednotka svým zaměstnancům na úhradu stravenek přispívá a v jaké výši
 • zákon o daních z příjmů umožňuje, aby zaměstnavatel přispíval na závodní stravování a tento příspěvek si vyúčtoval jako daňově uznatelný náklad
 • příspěvek může činit maximálně 55% hodnoty ceny stravenky (případně hlavního jídla)
 • pokud je příspěvek max. do 55% hodnoty stravenky, jedná se o daňově uznatelný náklad na účtu 527
  • FAP za stravenky                                                10 000,- 213/321
  • VUD výdej stravenek zaměstnancům
  • 55% hodnoty stravenky hradí zaměstnavatel 5 500,-    527/213
  • 45% hodnoty stravenky k náhradě zaměstnanci 4 500,-   335/213
 • pokud je příspěvek nad tento limit, jedná se o daňově neuznatelný náklad na účtu 528
  • VUD výdej stravenek zaměstnancům (70% hradí zaměstnavatel)
  • 55% hodnoty stravenky hradí zaměstnavatel 5 500,-   527/213
  • 15% hodnoty stravenky hradí zaměstnavatel 1 500,-    528/213
  • 30% hodnoty stravenky k náhradě zaměstnanci 3 000,-   335/213

 

Inventarizační rozdíly

 • na konci účetního období se provádí inventarizace pokladny a cenin
 • pokud je při ní zjištěn rozdíl mezi účetním a skutečným stavem, zaúčtuje se do finančních nákladů nebo výnosů
 • manko
  • účetní stav je vyšší než stav skutečný
  • jedná se o finanční náklad firmy na účtu 569
   • VUD manko na pokladně                         500,-   569/211
   • VUD předpis manka k náhradě zaměstnanci 500,- 335/668
   • VUD manko na ceninách   200,-  569/213
   • VUD předpis manka k náhradě zaměstnanci 200,- 335/668
 • přebytek
  • účetní stav je nižší než stav skutečný
  • jedná se o finanční výnos firmy na účtu 668
   • VUD inventarizační přebytek cenin 150,-   213/668
   • VUD inventarizační přebytek pokladny 180,-   211/668

 

Účet 221- Bankovní účty

 • zachycuje se zde stav a pohyb peněžních prostředků, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank
 • analytická evidence se vytváří v případě většího množství firemních účtů
 • účetním dokladem je výpis z běžného účtu (nelze použít příkaz k úhradě)
 • zůstatek bývá zpravidla aktivní. Výjimkou je tzv. kontokorentní účet
 • na kontokorentním účtu banka umožňuje jít svému klientovi do ´mínusu´
 • jedná se o smíšený běžný a úvěrový účet
 • má-li účetní jednotka u banky peněžní prostředky v cizí měně (devizový účet), platí pro přepočet na tuzemskou měnu a analytickou evidenci obdobná pravidla jako pro valutovou pokladnu

 

Účet 231 – Krátkodobé bankovní úvěry

 • úvěry se splatností do 1 roku
 • účetním dokladem je výpis z úvěrového účtu
 • pokud nemáme naráz k dispozici VBU a VUU, účtujeme přes peníze na cestě
  • VBU přijatý krátkodobý úvěr    20 000,-    221/261
  • VUU přijatý krátkodobý úvěr    20 000,-    261/231
  • cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který je nákladem 3 000,-    562/221
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!