Účtování o daních – maturitní otázka

 

   Otázka: Účtování o daních

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

DAŇ – povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu

SPRÁVCE DANĚ – státní instituce, která daně vybírá, má právo kontrolovat, zda jsou odváděny ve správné výši a v případě potřeby vymáhat. Nejdůležitějšími správci daní jsou finanční úřady.

PLÁTCE DANĚ – osoba, která má povinnost odvádět daň správci daně

POPLATNÍ DANĚ – osoba, kterou daň zatěžuje, platí je

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ – časový interval, za který se daň vyměřuje a odvádí

SPLATNOST DANĚ – termín, do kterého musí být daňová povinnost uhrazena

 

Daně přímé

Vyměřují se z příjmu nebo majetku poplatníka

  • Daně z příjmu
  • Daně majetkové

 

Daně nepřímé

Daně zahrnuté v ceně nakupovaného zboží nebo služeb. ÚJ je pouze plátcem, poplatníkem je konečný spotřebitel.

  • Daň z přidané hodnoty (343)
  • Spotřební daň (345)
  • Ekologické daně (345)
  • Daň ze zemního plynu, z pevných paliv, z elektřiny

 

DAŇ Z PŘÍJMU FO A PO

ÚČET 341 – Daň z příjmu

Na tomto účtu se účtuje o dani z příjmu, kdy poplatníkem je ÚJ. Na stranu MD se účtují zálohy na daň placené v průběhu roku. Ve prospěch účtu se účtuje podle daňové povinnosti ÚJ za zdaňovací období. Daň z příjmu je pro ÚJ nákladem, eviduje se na účtu 591 nebo 593.

 

VÝPOČET ZÁKLADU DANĚ A DANĚ Z PŘÍJMU FO

Zdanitelné příjmy FO jsem druhově rozlišovány a základ daně je pak stanoven jako souhrn dílčích základů daně.

 

Celkový základ daně se snižuje o:

  • Nezdanitelné části
  • Odčitatelné položky

 

Základ daně zaokrouhlený na stokoruny vždy dolů se zdaňuje sazbou 15 %.

VÝPOČET ZÁKLADU DANĚ A DANĚ Z PŘÍJMU PO

 

Vychází se z účetního hospodářského výsledku, který je pak mimoúčetně převeden na základ daně. Od tohoto základu daně se odečtou položky snižující základ daně a odčitatelné položky. Tento ZD zaokrouhlený na celé tisíce vždy dolů se zdaňuje sazbou 19 %.

 

ÚČET 345 – Ostatní daně a poplatky

Jsou to DANĚ MAJETKOVÉ (silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí) – účet 345

Majetkové daně obsažené na účtu 345 se účtují na vrub příslušného účtu v účtové skupině 53, to znamená, že tyto daně jsou součástí nákladů.

 

ÚČET 342 – Ostatní přímé daně

Tento účet slouží k zúčtování daně z příjmu v případech, kdy ÚJ je plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt. Zejména se jedná o daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků u zaměstnanců apod. (tj. daně ze mzdy)

Zachycuje se zde i srážková daň z podílu na zisku společníků.

Srážená daň snižuje závazek podniku vůči zaměstnancům. Souvztažně se tato daň musí zaúčtovat jako vznik závazku vůči finančnímu úřadu ve prospěch účtu 342 – Ostatní přímé daně).

Sražené zálohy se odvádějí finančnímu úřadu každý měsíc tento odvod se účtuje jako vyrušení závazku vůči finančnímu úřadu na vrub účtu 342.

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Je to nepřímá daň, tzn. že se neplatí zvlášť, ale je obsažena v ceně zboží nebo služeb.

Výrobce nebo prodejce připočítá DPH k ceně zboží a zákazník ji pak zaplatí spolu se zbožím. Podnikatel se tak stává jakýmsi prostředníkem mezi státem a spotřebitelem.

DPH u plátce neovlivňuje náklady ani výnosy.

 

Plátci DPH

Můžou se jimi stát FO nebo PO, které uskutečňují ekonomickou činnost za účelem dosažení zisku.

 

Registrace k platbě DPH:

  • Povinná – jestliže obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 1 000 000,-. A nebo – při pořízení zboží z jiného státu v hodnotě větší než 326 000,- za rok; při zasílání zboží které podléhá spotřební dani.
  • Dobrovolná – důvody – podnikatel nakupuje a prodává plátcům DPH; v činnosti převažuje vývoz; vstupy má v základní sazbě, výstupy převážně ve snížené.

 

ÚČTOVÁNÍ DPH

Účet 343 (u neplátců se stává součástí pořizovací ceny a vůči odběratelům se neuplatňuje.)

 

Daň na vstupu (při nákupu)

Daň je pohledávkou za finančním úřadem – 343 strana MD

 

Daň na výstupu (z prodeje)

Povinnost ji připočítat, je závazkem vůči finančnímu úřadu. 343 strana D.

 

V daňovém přiznání

Se zjistí porovnáním daní na vstupu a daně na výstupu celková výše buď daňového závazku, nebo daňové pohledávky za zdaňovací období.

 

ZPŮSOB VÝPOČTU DANĚ:

Výpočet DPH lze provádět dvojím způsobem, a to v závislosti na tom, zda základem daně je cena bez DPH nebo cena včetně DPH.

a) ZÁKLADEM DANĚ JE CENA BEZ DPH

– daň se vypočte prostým vynásobením základu daně příslušnou procentní sazbou

b) ZÁKLADEM DANĚ JE CENA VČETNĚ DPH

– při výpočtu se použije tzv. přepočítací koeficient, u sazby 21 % je koeficient 0,1736

a u sazby 15% je koeficient 0,1304.

VÝPOČET DPH = cena zdanitelného plnění včetně daně / koeficient

 

DAŇOVÉ DOKLADY:

Podkladem pro účtování DPH jsou daňové doklady.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!