Účtování o krátkodobém finančním majetku

 

Otázka: Účtování o krátkodobém finančním majetku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

Účtová třída 2 – Finanční účty

Jde o účtování o stavu a pohybu peněz v hotovosti, na bankovním účtu a o ceninách

Obsahuje aktivní i pasivní účty

 

Aktivní účtové skupiny

21 – pokladna, hotovost, ceniny

22 – bankovní účty, termínované vklady s výpovědní lhůtou do 1 roku

25 – majetkové i dlužné cenné papíry s předpokládanou dobou držení do 1roku

29 – opravné položky ke krátkodobým cenným papírům (tyto účty se sice vykazují v rozvaze v aktivech, ale s minusem, protože jejich zůstatek je vždy na straně DAL

 

Pasivní účtové skupiny

23 – krátkodobé bankovní úvěry, eskontní úvěry

24 – dluhopisy emitované účetní jednotkou se splatností do 1 roku

 

Pokladna (211):

Aktivní účet

Na tomto účtu se evidují peníze v hotovosti a šeky přijaté místo peněz. Odděleně od českých korun se evidují valuty, poukázky a šeky k zúčtování v cizí měně. Hlavní knihou k vedení pokladny je pokladní kniha. Příjmy do pokladny se účtují na základě příjmového pokladního dokladu. Výdaje z pokladny se účtují na základě výdajového pokladního dokladu.

Pokladnu vede pracovník, který za ni přebírá hmotnou odpovědnost

Analytická evidence – pokladní deník – vede pokladník

Na konci každého dne zkontroluje stav pokladny – udělá zápis o pokladním skontru (výčet všech druhů bankovek a mincí) – předá doklady účetní, která je zaúčtuje na účet 211 + …

Minimálně 4x za rok (2x neohlášeně) se provádí inventarizace (= srovnání skutečného a účetního stavu)

 

Zápis o pokladním skontru:

Provádí pokladník na konci každého dne

Obsahuje výčet všech druhů bankovek a mincí

 

Valutová pokladna:

Pro cizí měnu si zřizujeme pokladní knihu, ve které vedeme analytickou evidenci v cizí měně

O účetních případech účtujeme v korunách

Převody provádíme podle aktuálního kurzu ČNB – kurzy jednotlivých měn se stále mění, a proto vznikají buď kursové ztráty ( 563), nebo kursové zisky (663)

 

Bankovní účty (221):

Aktivní účet

Bezhotovostní platební styk – účty slouží k bezhotovostnímu způsobu úhrady a přijímání peněz.

Účtuje se pouze na základě výpisu z účtu (do té doby než se k nám dostane výpis z účtu, používáme účet Peníze na cestě 261)

Účetním dokladem pro zaznamenávání přírůstku a úbytku je výpis z účtu

 

Peníze na cestě (261):

Slouží k vyrovnání časového nesouladu mezi skutečným pohybem peněz na BÚ a příchodem peněz do pokladny nebo naopak.

Neexistuje 221/211 ani obráceně.

Dále se tento účet používá při převodu mezi bankovními účty a úvěrovými účty, k evidenci směnek na cestě. Jedná se o tzv. účet technicko-kalkulační, který musí být na konci účetního období vyrovnaný.

 

Ceniny (213):

Aktivní účet

Ceniny = kolky, známky, telefonní karty, stravenky, dálniční nálepky…

Nákupem cenin se zvyšuje majetek podniku, zároveň se ale snižuje stav pokladny nebo vzniká závazek.

Když spotřebováváme ceniny, ubývá nám na 213 a zároveň náklad na 518 (známky)/ 538 (kolky).

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!