Účtování zásob materiálu – prodej a inventarizační rozdíly

 

Otázka: Účtování zásob materiálu

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Miroslava Vašíčková

 

 

Prodej materiálu:

 • Podnik prodává materiál výjimečně (změna výrobního programu, likvidace nadměrných zásob, výpomoc jinému podniku,..)
 • Materiál je prodán za smluvní cenu, k níž bude započteno DPH
 • PC je pro účetní jednotku výnosem 642 – Tržby z prodeje materiálu + 311 – Odběratelé, případně 211 – Pokladna
 • Při prodeji materiálu dochází k jeho úbytku 112 – Materiál na skladě (v pořizovací ceně) + 542 – prodaný materiál

Př.:

 • 1. Tržba za prodané náhradní díly  211/642, 343
 • 2. Úbytek prodaných náhradních dílu ze skladu 542/112

 

Vnitropodnikové přepravné

 • Přepravné za dopravu materiálu při nákupu provedené vlastními dopravními prostředky (je součástí pořizovací ceny materiálu)
 • Účtuje se na 111 – Pořízení materiálu a je považováno za výnos + 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb (tím se dostává do výnosů jako ekvivalent nákladů vynaložených na přepravu)

 

Aktivace materiálu:

 • V některých případech si podnik vyrábí některé druhy materiálu (obaly, náhradní díly,..), jde z pravidla o takové předměty, které patří do jiného oboru než hlavní výrobní program a nahrazují externí dodávky.
 • Při výrobě vzniknou náklady, proto musí být jejich předání na sklad materiálu účtováno jako výnos (ekvivalent vynaložených nákladů), aby bylo zajištěno, že do výsledku hospodaření se náklady promítnou až při spotřebě.
 • Materiál vlastní výroby se účtuje obdobně jako aktivace vnitropodnikových služeb, tedy ve prospěch účtu 621 – Aktivace materiálu a zboží

 

Př.: Podnik vyrábí obaly ve vlastní režii. Na výrobu byly vynaloženy tyto náklady:

 • Hrubé mzdy       521/331
 • Výdej na spotřebovaný základní materiál       501/112
 • Převod obalů na sklad       112/621

 

Inventarizační rozdíly a škody na zásobách materiálu

 • Účetní jednotky musí podle zákona o účetnictví provádět pravidelné inventarizace, a to k zajištění shody uvedeného stavu zásob v účetnictví se skutečností.
 • Dělí se na:
  • Řádné (pravidelné) – k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky
  • Mimořádné – k okamžiku sestavení mimořádné účetní závěrky nebo při změně odpovědného pracovníka
 • Skutečný stav zásob se zjišťuje fyzickou inventurou, kterou provádí inventarizační komise a vyhotovuje inventurní soupisy a inventarizační zápis.

 

Inventarizační rozdíly:

 • Manka
  • Skutečný stav je nižší než účetní stav, při čemž rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným zákonným způsobem. Mankem je tedy úbytek zásob, u kterého nebyla zjištěna příčina.
  • Manka se považují za provozní náklad, předepsané náhrady se účtují jako provozní výnos.
  • Př.:
   • Manko v rámci norem 501/112
   • Manko nad normu 549/112
   • Předepsání manka zamci.  335/648
   • Zaměstnanec splatil hotově  211/335
 • Přebytky
  • Skutečný stav zásob je vyšší než účetní stav. Přebytky představují materiál, který sice ve skladu je ale nebyl zaúčtován do příjmu. Proto se účtuje jako provozní výnos se souvztažným zápisem na účet 112 – Materiál na skladě
  • Př.: Přebytek na náhradních dílech 112/648

 

 • Škody na zásobách materiálu:
  • Jsou způsobené např. fyzickým znehodnocením nebo živelními pohromami, popřípadě jinými nahodilými událostmi představují úbytek materiálu a provozní nebo mimořádný náklad účtovaný na 549 – Manka a škody nebo 582 – Škody
  • Předepsané náhrady škod odpovědným osobám nebo náhrada škody od pojišťovny je provozním nebo mimořádným výnosem na účtu 648 – Ostatní provozní výnosy.
  • Přiznaná náhrada škody od pojišťovny se účtuje na 378 – Jiné pohledávky.
  • Př.:
   • Zúčtování škody na zásobách do nákladů v roce 2012 549/112
   • Předpis náhrady od pojišťovny v roce 2012    378/648
   • Úhrada od pojišťovny v roce 2013  221/378
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!