Ukazatele národního hospodářství

 

Otázka: Ukazatele národního hospodářství

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): M.H.

 

 

Národní hospodářství

 • Systém ekonomických subjektů na území daného státu a vztahy mezi nimi.
 • Národní hospodářství je souhrn hospodářských činností na území daného státu, kterých se účastní tři ekonomické subjekty (stát, podniky, domácnosti).
 • Národní hospodářství České republiky je celek, který se skládá z určitých částí (odvětví, sektorů) a je součástí světového hospodářství. Pokud chceme pochopit národní hospodářství jako celek, musíme na něj pohlížet jako na systém, který se skládá ze vzájemně souvisejících částí (subsystémů) a činností, které fungují v určitém prostředí.
 • Mezi státy a zejména mezi jejich ekonomikami probíhají integrační procesy

 

Ukazatele národního hospodářství

HDP – hrubý domácí produkt

 • Souhrn veškeré finální produkce zboží a služeb v rámci území daného státu v běžných cenách 1 roku. Většinou se uvádí HDP na obyvatele.
 • množství statků a služeb vyprodukované cizími i domácími firmami na 1 území za 1 rok

 

ČDP – čistý domácí produkt

 • hrubý domácí produkt (mínus) – odpisy

 

HNP – hrubý národní produkt

 • množství statků a služeb vyprodukované doma i ve světě za 1 rok

 

ČNP – čistý národní produkt

 • hrubý národní produkt (mínus) – odpisy

 

ND – národní důchod

 • součet zisků, daní, platů, rent, úroků za 1 rok
 • odměna každého účastníka národního procesu = podíl účastníků na hospodářském procesu v rámci národního hospodářství

 

Inflace – zvyšování cen

 • znehodnocení peněz, celkově rostou ceny a snižuje se kupní síla peněz
 • podle tempa růstu:
  • mírná inflace (do 10 %) – inflace v rozsahu několika procent ročně, nemá příliš negativních dopadů, ceny rostou zhruba stejným tempem jako objem výroby
  • pádivá inflace – znamená desítky a stovky procent ročně, vede ke zkreslování informací zprostředkovaných cenových systémem, k přerozdělovacím procesům a k zvyšování nejistoty při rozhodování o investičních variantách, prudký růst ceny oproti výrobě, vysoko znehodnocování peněz a nárůst cen
  • hyperinflace (1000 % ročně) – je mírou pohybující se v tisících, desetitisících a milionech procent ročně, vede většinou k měnové reformě
 • posle existence cenových regulací:
  • zjevná – obchodníci si sami určují cenu
  • potlačovaná – stát reguluje ceny, aby byly pořád stejné, tím vzniká například černý obchod
 • podle vývoje poptávky a nabídky:
  • poptávková – převaha poptávky vede k růstu cen
  • nabídková (nákladová) – vyplývá z existence monopolu

 

Nezaměstnanost

 

Saldo obchodní bilance

 • Zachycuje hodnotu vývozu a dovozu služeb (pojištění, doprava, cestovní ruch).

 

Saldo platební bilance

 • Zachycuje platby za dovoz nebo vývoz zboží a služeb.

 

Další poznámky a členění národního hospodářství

INTEGRAČNÍ PROCESY

 • integrace = sjednocování (seskupování)
 • integrační procesy mohou být velice výhodné pro všechny státy – rozšíření trhů, odstraňování celních bariér, pracovní síly, čerpání peněz z různých evropských fondů
 • Česká republika je tedy jedním státem, který se společně s dalšími integruje do vyššího a většího celku – Evropská unie

 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JAKO SYSTÉM

 • systém, který se skládá ze subsystémů, a který je součástí soustavy vyššího řádu – tedy systém národní hospodářství ČR je subsystémem hospodářství EU

 

Vstupy do systému

 • tvoří vše, co do systému vstupuje z jeho okolí
 • mohou mít různou podobu – např. hmotnou – spotřební a kapitálové statky, finanční – přijaté úvěry ze Světové banky, nehmotnou – pohyb informací z jiného státu

 

Výstupy ze systému

 • tvoří vše, co ze systému vychází, tedy vystupuje do jeho okolí
 • mohou mít také různou podobu

 

ČLENĚNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

a) neziskové organizace

 • mají jiný cíl než dosažení zisku
 • poskytují služby veřejně prospěšné a jejich cílem je zlepšení celkové úrovně společnosti
 • vlastnosti:
  • nemají konkrétně vyjádřitelné cíle, obtížně se kvantifikují
  • částky získané činností těchto organizací označujeme jako příjmy
  • částky vynakládané na činnost jsou výdaje
  • neexistuje často přímá souvislost mezi vynakládanými částkami a částkami získanými

b) ziskové organizace

– patří sem:

 • soukromé organizace – jsou založeny na soukromém vlastnictví majetku, se kterým hospodaří
 • družstva – jsou organizace spojující lidi a jejich majetek ke společnému podnikání nebo jiné činnosti
 • státní organizace – hospodaří s majetkem státu
  • státní podniky – zabývají se podnikatelskou činností a státu odvádějí daně a zisk
  • rozpočtové organizace – neziskové a hospodaří podle předem stanoveného rozpočtu /státní školy, ministerstva, soudy, prokuratura, policie, armáda/
  • příspěvkové organizace – prodávají své služby a dosahují vyšších příjmů než rozpočtové. Ze svých příjmů hradí výdaje a rozdíl odvádějí do státního rozpočtu, jestliže jejich výdaje jsou větší, než příjmy dostávají příspěvek od státu
  • státní fondy – účelová sdružení majetku, většinou nemají právní subjektivitu, jsou majetkem podniku
  • církve, zájmová sdružení a politické strany – neziskové organizace a hospodaří s majetkem svých členů
  • nadace – účelová sdružuje majetku, fyzických nebo právnických osob a slouží k podpoře společensky prospěšných činností

 

ODVĚTVOVÁ STRUKURA NH

Odvětví NH – v čele stojí ministerstva dopravy a spojů, zdravotnictví, školství, průmyslu a obchodu, financí…

 • Odvětví NH jsou tvořena podniky se stejnou nebo podobnou činností
 • Těžký průmysl – Průmysl strojírenství, hutnictví, energetika, Chemický průmysl
 • Lehký průmysl – Potravinářský, Textilní, Farmaceutický, Výroba skla, Elektrotechnický
 • Zemědělství – rostlinná výroba, živočišná výroba, služby pro zemědělství-
 • základním kapitálovým statkem je půda, která se člení na zemědělskou (orná půda) a nezemědělskou (lesní pozemky, vodní plochy.)
 • Lesní a vodní hospodářství – výroba a těžba dřeva, správa vodních zdrojů (proti povodním)
 • Lesy ochranné, Lesy zvláštního určení, Lesy hospodářské
 • vlastnictví lesů – státní lesy, lesy měst a obcí, soukromé lesy a ostatní lesy
 • Stavebnictví – stavební správy při úpravách a výstavbě, práce průzkumné, projektové a přípravné
 • Průmysl a energetika – těžba nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny
 • Doprava – železniční, silniční, potrubní, vnitrozemská vodní, letecká
 • Školství – předškolní školství, základní škola, střední škola, vyšší odborné školy, speciální školy a zařízení, vysoké školy
 • Zdravotnictví – státní a nestátní, nemocnice, odborné léčebné ústavy, samostatná ambulantní zařízení, zvláštní zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče, hygienická služba, ostatní zdravotnická zařízení
 • Výzkum a vývoj – tvůrčí práce za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití
 • výzkum – tvůrčí práce za účelem nových objevů a poznatků – základní a aplikovaný
 • Cestovní ruch – vnitrostátní, mezinárodní
 • Peněžnictví – 2stupňová bankovní soustava, 1.ČNB, 2.KB (obchodní)
 • Pojišťovnictví – pojišťovny (zdravotní, sociální, podnikatelská)

Sektory NH – z hlediska vlastnických vztahů – státní, družstevní, soukromý = rozhodující v tržní ekonomice. Družstevní sektor nemusí být (USA)
Z hlediska podobnosti odvětví a činností jsou sektory:

 • Primární – zahrnuje prvovýrobu (získávání surovin za přírody) zemědělství a energetika, lesnictví, chov ryb, těžba nerostných surovin
 • Sekundární –zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví
 • Terciární – obchod, pohostinství, doprava, bankovnictví, pojišťovnictví atd. -> poskytování služeb – služby osobní – člověku, věcné – např. oprava nějaké věci
 • Kvartérní – sektor vědy a výzkumu pro podporu sekundárního sektoru

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!