Úloha personalistiky v ekonomice – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Úloha personalistiky v ekonomice

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): A10

 

Hlavním cílem personalistiky je zajistit potřebný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací.

 

Personální činnost zahrnuje:

 • Hodnocení práce zaměstnanců
 • Motivace
 • Vzdělávání, rozvoj a kvalifikace
 • Rozmístění pracovníků
 • Vztah k veřejnosti – loajalita
 • Organizace náboru, propouštění
 • Zpracování statistiky
 • Kolektivní smlouva
 • TRIPARTITA à Odbory (zástupci zaměstnanců), Svaz podnikatelů, vláda
 • Stanovují například výši mezd na 1 rok, valorizaci mezd a důchodu v době inflace

 

Základní pojmy

 • Práce = cílevědomá lidská činnost, kt. se vytváří statky a služby k uspokojování potřeb
 • Pracovní síla = souhrn fyzických a duševních vlastností umožňující konat práci (dítě ani nemocný člověk nemá pracovní sílu)
 • Dělba práce = rozdělení prac. činností mezi jednotlivce a skupiny lidí
 • Kooperace = spolupráce
 • Specializace = zaměření se na určitý druh práce
 • Produktivita práce = efektivnost práce – vztah mezi vstupy a výstupy
 • Důchodový efekt = některý člen domácnosti pobírá tak vysokou mzdu, že ostatní členové domácnosti mohou upřednostňovat volný čas před nabídkou práce

 

TRH PRÁCE, NEZAMĚSTANOST

Trh práce = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou

Nezaměstnanost vzniká, jestliže je větší poptávka zaměstnanců větší než nabídka firem

 

DRUHY NEZAMĚSTNANOSTI

 • Dobrovolná -> ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

–  lidé nemají zájem o práci nebo jsou dostatečně zajištěni

 • Nedobrovolná -> ekonomicky aktivní obyvatelstvo

a) frikční – krátkodobá nezaměstnanost při přechodu ze zaměstnání do zaměstnání

b) strukturální – regionální – vztahuje se k určité oblasti (Ostravsko)

  –  profesní – vztahuje se k určité profesi (horníci, sestřičky)

c) Sezónní – vyskytuje se v zemědělství, stavebnictví, …

d) Cyklická – vzniká v důsledku hospodářských krizí

 

Míra nezaměstnanosti = Nedobrovolně nezaměstnaní / Počet ekonomicky aktivního obyvatelstva * 100

 

(Počet ekonomicky aktivního obyvatelstva = zaměstnaní + nedobrovolně nezaměstnaní)

 

ÚČAST STÁTU NA NEZAMĚSTANOSTI

 • Podpora v nezaměstnanosti
 • Zřízení pracovních úřadů à odvod SZP za zaregistrované
 • Organizuje rekvalifikace
 • Zřizuje nová místa ve státních sférách

 

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ

A) dělníci – vykonávají převážně fyzickou činnost (instalatér, dělník, zedník, řezbář, kovář..)

B) provozní a obsluhující pracovníci – práce především ve službách (servírka, řidič, skladník)

C) THP pracovníci – vykonávají práci duševní a tvůrčí (učitel, řídící pracovníci, administrativní)

 

 • z hlediska řízení – TOP management X řízení pracovníci
 • z hlediska kvalifikace – kvalifikovaní X nekvalifikovaní

kvalifikace = vzdělání + praxe + zkušenosti

 

SLOŽENÍ A VÝVOJ PRACOVNÍKŮ

Vývoj dochází ke změnám ve struktuře pracovníků

 • snižuje se počet pracovníků vykonávající těžkou fyzickou práci
 • snižuje se počet dělníků zabývajících se výrobou
 • zvyšuje se počet pracovníků opravující a obsluhující stroje
 • zvyšuje se počet THP a pracovníků s vyšším vzděláním

 

PLÁNOVÁNÍ POČTU PRACOVNÍKŮ

Každý podnik potřebuje určitý počet zaměstnanců s určitou kvalifikací. Počet a potřebná kvalifikace vyplývá z množství plánů výroby.

Základem pro stanovení počtu pracovníků jsou tzv. technicko-hospodářské normy spotřeby práce, pro výpočet dělníků slouží výkonové normy (času a množství)

 

Základem pro stanovení potřebného počtu zaměstnanců jsou:

 • výrobní úkol
 • výkonové normy
 • fond pracovní doby pracovníka

 

Výkonové normy

 1. výkonová norma času – udává čas potřebný na jednotku výkonu (1 ks/5 min.)
 2. výkonová norma množství – množství výrobků vyrobených za jednotku času (1hod/12ks)

kapacitní norma – u strojů, výkonová norma – u pracovníků

 

Fond pracovní doby

 • udává, kolik hodin práce můžeme plánovat na 1 pracovníka

výpočet VČF

 • 365 – prac. volno – dovolená – nemocnost – osobní důvody = x dní
 • x dní * počet hodin za směnu = x hodin
 • výrobní úkol * KNČ = x normo hodin / x hodin = celkový počet pracovníků

 

FORMY ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ

ÚROVEŇ ZÍSKÁVÁVNÍ PRACOVNÍKŮ

 1. základní – osobní dotazník, pohovor (uklizečka)
 2. střední – maturitní vysvědčení (účetní)
 3. vyšší – všechna vysvědčení + odborné testy – osobní, psychologické (top manažer)

 

ZDROJE

 1. vnitřní – povýšení, rekvalifikace, převedením na jinou práci
 2. vnější – z prac.úřadů, škol, konkurenčních firem, specializovaných agentur (headhunting)

 

PÍSEMNÉ PODKLADY

 1. životopis
 2. písemné doporučení
 3. žádost o místo
 4. dotazník

 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

 1. vnitropodnikové – pro vlastní pracovníky
 2. veřejné – pro vlastní i cizí pracovníky

 

METODY VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ

 • personální anamnéza (profesní a životní dotazník, žádost o místo, životopis)
 • odborné testy – ověřují znalosti, dovednosti, schopnosti
 • rozhovor – zjišťuje se asertivita
 • psychologické testy a grafologické vyšetření
 • reference z předchozího podniku
 • zkoumání výrazového chování – gesta, mimika, slovní projev

 

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

 • UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY
 1. Povinné náležitosti à druh práce, den nástupu do práce, místo výkonu práce
 2. Ostatní náležitosti à pracovní doba, plat, nárok na dovolenou, zkušební doba, výpovědní doba, hmotná motivace, délka pracovního poměru

 

Pracovní doba

 1. Pevná
 2. Volná à určení množství práce, je na nás za jak dlouho to zvládneme
 3. Klouzavá à nutný počet odpracovaných hodin, je jedno kdy

 

 • JMENOVÁNÍM – na významná řídící místa
 • VOLBOU – např. do funkce starosty, prezidenta, předsedy družstva

 

 • Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou.

 

MIMO PRACOVNÍ POMĚR

 • Dohoda o provedení práce
 • maximálně 300 odpracovaných hodin ročně (u jednoho zaměstnavatele)
 • SZP se neplatí do výše Kč 10.000,–
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • nesmí přesáhnout polovinu stanovené pracovní dobu (tj. 20 hodin týdně)
 • odvádí se SZP nad 2500,– Kč

 

ZMĚNY PP

 • Přeložení à změna místa výkonu práce, pouze se souhlasem
 • Převedení à změna druhu práce, lze bez souhlasu zaměstnance

 

PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

 1. dělníků, provozních a obsluhujících
 • zácvik a zaškolení, získávání výučního listu, praxe, rekvalifikace, přezkušování

 

 1. THP
 • přednášky, školení, semináře, kurzy, další studium

 

 1. řídících pracovníků
 • vzdělávací konference, semináře, domácí i zahraniční stáže, plánová rotace (pracovník prochází určitými útvary)

 

PÉČE O PRACOVNÍKY

a) zvyšování kvalifikace

b) ochrana zdraví při práci

 • ochranné pomůcky, kontrola dodržování pravidel bezpečnosti, odškodnění při pracovních úrazech

c) péče o sociální potřeby pracovníků

 • ze zákona ZSP pojištění, příspěvky na rekreace, stravování, bydlení…

 

ZÁNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

 • Výpovědí
 • ze strany zaměstnance bez udání důvodu
 • ze strany zaměstnavatele s udáním důvodu, které jsou uvedeny v zákoníku práce
 • musí být dodržena 2 měsíční výpovědní lhůta
 • vyplaceno odstupné ve výši 3 měsíčních platů

 

Výpověď nesmí dostat:

 • člověk na nemocenské, těhotné ženy, trvale pečující lidé o dítě mladšího 3 let, člověk povolaný k vojenské službě
 • Dohodou – se souhlasem obou stran, bez odstupného
 • Zrušením ve zkušební době – maximálně do 3 měsíců, bez udání důvodů
 • Uplynutím sjednané doby
 • Okamžitým zrušením PP – hrubé porušení pracovní kázně (Zákoník práce)
 • Smrtí
 • Vyhoštěním nebo zákazem pobytu – cizinci

 

Odstupné

 • při výpovědi z organizačních důvodů
 • v 1. roce à ve výši 1 měsíce
 • ve 2. roce à 2 x průměrný měsíční výdělek
 • ve 3. a dalších letech à 3x průměrný měsíční výdělek

 

ODMĚŇOVÁNÍ A EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ

 

EVIDENCE

Osobní

 • vede se na osobních kartách (osobní údaje, praxe, den nástupu, předchozí zaměstnání)
 • zapisují se zde veškeré změny týkající se PP
 • po ukončení se zakládají do archivu
 • souží k odměňování a osobní evidenci

 

Mzdová

 • Zúčtovací a výplatní listina
 • Mzdový list à odpracovaná doba, základní mzda, příplatky, prémie, odměny, hrubá mzda, odvody SZP
 • Evidenční list à podkladem pro důchod, vyhotovuje se každý rok
 • Zápočtový list à dostává se při ukončení PP, iniciály, od kdy do kdy trval pracovní poměr, průměrný čistý příjem za účelem výpočtu podpory, předává se dalšímu zaměstnavateli nebo na úřad práce

 

ODMĚŇOVÁNÍ

Mzda = peněžitá odměna za práci, v podnikové sféře X plat = neziskové organizace

 • Nominální – výše mzdy, kterou pracovník dostane
 • Reálná – vyjadřuje, kolik si toho za mzdu můžu koupit

Složky mzdy: pevná + pohyblivá složka mzdy

 

DRUHY PEVNÝCH MEZD

 • Úkolová – závisí na množství provedených výkonů (například dělníci)
 • úkolová sazba * počet kusů za hodinu
 • Časová – závisí na počtu odpracovaných hodin
 • Počet odpracovaných hodin * mzdový tarif za hodinu
 • Podílová – mzda provizní – % z tržeb (distributoři, obchodníci závislí na objemu prodeje)
 • Měsíční pevný plat (THP)
 • Kombinovaná – kombinace časové a úkolové mzdy (prodavači, číšníci)

 

Pohyblivá složka mzdy

 • příplatky – za práci přes čas, ve svátcích, noční, SO, NE, práce ve ztíženém prac. prostředí
 • prémie – v %, slouží ke zvýšení motivace, předem stanovený výkon
 • odměny – vypláceny jednorázově, za mimořádný výkon
 • náhrady mezd – například za dovolenou, nemoc à první 3 pracovní dny jsou neplacené poté prvních 21 pracovních dní hradí zaměstnavatel, poté stát (Okresní správa sociálního zabezpečení)
 • podíl na HV – 13. platy, procenta ze zisku

 

SRÁŽKY ZE MZDY

Zákonné

 • sociální pojištění à důchod, nemocenská, příspěvek na politiku v nezaměstnanosti
 • zdravotní à péče, rehabilitace, lázně
 • záloha na daň z příjmu ( SHM – ZP – SP – sleva = daň)

Nepovinné

 • splátky půjček, penzijní připojištění, exekuční výměry, spoření

 

SOCIÁLNÍ DÁVKY = státní sociální podpora

 • závislé na příjmech (přídavky na děti, na bydlení)
 • nezávislé na příjmech (porodné, rodičovský příspěvek)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!