Uvedení produktu FF na trh – Ročníková práce

 

Otázka: Uvedení produktu FF na trh

Předmět: Aplikovaný marketing

Přidal(a): Lucille

 


1. Anotace

Název práce: Ročníková práce z předmětu Aplikovaný marketing

Předmět práce: Uvedení produktu FF na trh

Autor práce: Lucie Tichá

 

2. Úvod

Název firmy – MARKO s.r.o.

Jedná se o firmu, která zprostředkovává reklamní služby, provádí průzkumy trhu, mysteryshopping a poskytuje klientům služby na klíč.

Účelem této ročníkové práce je uvedení produktu na trh. Produktem této firmy je globální marketing. Firma poskytuje služby zejména velkým hráčům na trhu (mobilní operátoři, velké obchodní řetězce, energetické společnosti atd.) Stěžejní uvedení produktu na trh je provedení analýzy trhu s akcentem na slabé a silné stránky poskytovaných služeb. Velkou výhodou marketingové firmy MARKO je její prozákaznická orientace a provádění průběžných analýz dopadů marketingových kampaní s akcentem na její účinnost. Záběr marketingové společnosti MARKO, dále jen ,,společnost´´, je velmi široký a zahrnuje kompletní marketingový mix.

Je nutno zdůraznit, že firma má uzavřeny dlouhodobé výhodné smlouvy na tvorbu marketingových kampaní.

Vlastní tvorba marketingových kampaní je tvořena vždy na klíč pro jednotlivé zadavatele. Vlastní uvedení produktu na trh je potom formulováno na základě provedených analýz s přihlédnutím k aktuálnímu stavu trhu a zadání cílů od zadavatele reklamy.

Všechny činnosti popsané v této práci navazují na již komunikovanou činnost této fiktivní firmy a odpovídají realitě současného trhu.

 

3. Představení firmy

3.1 Předmět podnikání

Reklamní agentura MARKO s.r.o.

Pro projekt fiktivní firma jsem si zvolila formu společnosti s ručením omezeným.

 

Výhody:

 • a) nízké povinné základní jmění 200 000 Kč
 • b) omezeného ručení
 • c) můžu být jediným společníkem

Budu podnikat jako právnická osoba.

 

3.2 Umístění firmy

Firma MARKO, pracuje v Plzni, Pálavská 110 v Západočeském kraji, má však globální dopad na marketingové kampaně velkých hráčů na trhu, se kterými má uzavřeny dlouhodobé výhodné smlouvy. Motivací pro vznik této firmy v roce 2011 bylo provádění marketingu se zaměřením na celý marketingový mix a služby pro klienty na klíč po celém území ČR. Tento záměr se podařil díky uzavřeným dlouhodobým smlouvám s velkými hráči na trhu.

 

3.3 Motiv založení firmy

K založení reklamní agentury mě vede několik důvodů. Jedním je můj kladný vztah ke komunikaci s lidmi, dále pak zájem o marketing. Dalším z důvodů byl vytvořit kreativní firmu, která bude poskytovat reklamu v širokém měřítku po celém území ČR.

 

3.4 Vybavení firmy

Firma je vybavena kompletním DTP studiem s počítači příslušnými programy pro kreativní zpracování tisku a reklamy, dalším vybavení jako jsou tiskárny a plotter na proreklamní činnost. Firma vlastní i 4 osobní vozidla, která jsou obrendována v barvách firmy MARKO.

Dalším vozidlem je dodávka Ford Transit, která je používána k převozu větších reklamních předmětů. Firma působí ve vlastní vile, která je majetkem jednoho z jednatelů.

 

3.5 Popis a postup prodeje

Vlastní prodej reklamní činnosti respektive služeb vyplývá z potřeb velkých hráčů na trhu, kteří jsou největšími zadavateli reklamy.  Jsou vázány z dlouhodobých obchodních smluv o spolupráci. Reklamní agentura je ve spojení s marketingovými útvary největších hráčů a komunikuje nutnost návrhu nových reklamních kampaní. Kampaně vyplývají z nutnosti uvádět nové produkty na trh. Jedná se o produkty, které jsou zcela nové a potřebují specializované reklamní kampaně (např. výrobky zdravé výživy, nové typy mobilních tarifů, nové finanční služby apod.).

Zakázku zpracovává v primární fázi obchodní zástupce, který ji předává k posouzení majitelům firmy. Dále na kreativní poradě, které se zúčastní všichni pracovníci firmy, dojde k naformulování reklamní kampaně. Ta je ve variantním řešení předložena, kteří si vyberou jednu z variant, která je dále zpracována. Potom je provedena definitivní vizualizace kampaně a rozdělení finanční budgetu v rámci marketingového mixu zadaného do médií. Konečnou verzi odsouhlasí zadavatel reklamy, včetně harmonogramu.

 

3.6 Struktura zaměstnanců

Vlastníkem firmy jsou dva majitelé – Jiří Novák a Jan Novák, kteří jsou jednateli firmy s tím, že Jiří zastává funkci marketingového ředitele a Jan funkci provozního ředitele. Dalšími zaměstnanci firmy jsou DPT operátoři, specializovaní na tištěné produkty ale i internet, internetovou reklamu a bannery. Součástí firmy je i kreativec a asistentka, která má současně i funkci účetní (fakturace, mzdy apod.). Dalším pracovníkem firmy je manager s orientací na výstavy, tvorbu stánků a který současně pracuje jako obchodní zástupce pro odběratele.

 

3.7 Reklama

Činnost firmy MARKO je prezentována v sofistikovaném reklamním mixu vytvořeném na základě provedeného průzkumu trhu pro běžné zadavatele reklamy. Reklama společnosti je prezentována na kvalitních webových stránkách. Dále je rozvržena na celou řadu webů, kdy dochází k podpoře reklamní činnosti a tím získává prioritní postavení v rámci pořadí firem vždy na první straně (vyhledávaná slovní spojení v návaznosti na reklamu, např. billboard, venkovní reklama, výstava, marketingový mix, tištěná reklama apod.). Firma si platí i specializované optimalizované reklamní kampaně formou s-klik u firmy Seznam a.s. i firmy Google na jednotlivá vyhledávaná slova ve vztahu k její činnosti. Tím získává i celou řadu drobných zadavatelů požadující širokou škálu marketingových služeb.

Selektivně využívá firma i celoplošné bannery zadávané na jednotlivých webech.

Současně se firma prezentuje na výstavách, ale i reklamě prezentované na prostředcích MHD ve velkých městech a zúčastňuje se i reklamy v rádiích, kde pro posluchače vytváří různé typy soutěží, kterými zvyšuje povědomí o firmě. Poměr mezi velkými zadavateli reklamy, se kterými má firma uzavřené dlouhodobé smlouvy a ostatními menšími zadavateli získanými v rámci marketingového mixu je 70:30. Tím má firma MARKO, zaručenu průběžně pracovní činnost na dlouhé období a může se úspěšně rozvíjet.

 

4. Marketingový plán

4.1 Cíl mého podnikatelského záměru

Cílem podnikatelského záměru firmy MARKO je celoplošný prodej reklamních produktů velkých zadavatelům a rozšířený prodej reklamního mixu pro ostatní zadavatele reklamy, kteří jsou získáváni v rámci reklamní činnosti firmy. Jde o návrh optimálního reklamního mixu, zajištění instalací reklamních stánků, realizaci komplexního řešení výstav, návrh vizuálů a tisk za výborné ceny, provádění průzkumu a mysteryshoppingu, vyhodnocení spokojenosti účastníků akcií a komplexní služby na klíč.

 

4.2 Volba marketingové strategie

Volba marketingové strategie má několik fází příprav a organizace. Vyplývá ze současné situace na trhu. Před provedením této marketingové strategie je provedena vždy podrobná analýza trhu s akcentem na penetraci v daném oboru s cílem zjistit trhlinu (volnou pozici na trhu) na trhu s přihlédnutím k charakteru produktu zadavatele.

V případě firmy MARKO je volba marketingové strategie vždy vázána na zadání globálních hráčů, kteří si navzájem konkurují. Optimální formulování vlastních reklamních kampaní je prováděno ve spolupráci s kreativci zadavatele. Cílem je optimalizace marketingového mixu (billboardy, internetová reklama, tištěná reklama, televize, rádio). Vždy záleží na tom, aby zásah reklamy byl co nejširší a produkt byl prezentován odpovídajícím způsobem v rámci marketingové kampaně.

 

4.3 Kalkulace

Kalkulace je spočítána tak, aby rozdíl mezi náklady a výnosy byl optimální. Na jedné straně kalkulace vychází ze součtu všech nákladů a zohledňuje i subdodavatele pro jednotlivé zakázky. Vlastní kalkulační vzorec je vždy vázán na výsledný zisk, který je spočítán jako rozdíl mezi fakturovanou cenou za reklamní kampaň a všemi náklady na uskutečnění reklamní kampaně. Kalkulace předpokládá i tvorbu zisku pro nutnou obnovu technických prostředků firmy MARKO včetně vozového parku.  Vzhledem k velkému rozsahu reklamních kampaní a návaznosti na velké globální hráče na trhu je cena reklamních kampaní je kalkulována v řádech statisíců Kč.

Naopak pro část klientů získaných z marketingového mixu je kalkulace prováděna individuálně dle zadání a to v řádu tisíců až statisíců Kč.

Dominantní pro kalkulaci jsou vždy reklamní kampaně pro velké hráče (TESCO, O2 apod.), které jsou vázány na dlouhodobé smlouvy.

 

5. SWOT analýza

SWOT analýza analyzuje slabé a silné stránky firmy. Zohledňuje skutečnou situaci na trhu v rámci řešeného segmentu reklamy. Důležitou součástí této analýzy je rozbor silných a slabých stránek daného produktu ve srovnání s konkurencí. Velmi důležité je zdůraznit přidanou hodnotu daného výrobku nebo služby. Je nutno vzít v úvahu i hrozby na trhu.  Ty vznikají průběžně a je třeba na ně velmi rychle reagovat.

SWOT analýza je zásadním nástrojem pro všechny firmy, které v rámci svých firemních strategií uvažují o expanzi a určitém podílu na trhu, ale i změně své organizační struktury a obchodních strategií.

Správně provedená SWOT analýza umožní firmě optimální rozvoj, udržení likvidity, ale především konkurenceschopnosti na trhu. Analýza je podkladem pro základní firemní strategie, ale i marketingové strategie a způsob jak prezentovat společnost a její produkty navenek.

 

V následujícím kvadrantu si můžeme prohlédnout SWOT analýzu firmy MARKO.

– S –

–          Stabilita trhu

–          Dlouhodobé smlouvy s velkými hráči

–          Pro zákaznický přístup

–          Optimální ceny

–          Tvorba kvalitního marketingového mixu

–          Služby na klíč

 

– W –

–          Orientace pouze na velké firmy

–          Malý počet středních a malých klientů

 

– O –

–          Závislost na zahraničních subdodavatelích

–          Dodržení termínů v návaznosti na velké pokuty vyplývající ze smluvních podmínek s velkými hráči na trhu

 

– T –

–          Velká nestabilita na trhu

–          Velké množství firem poskytující podobné služby a cenové podbízení malých firem s cílem obsadit trh (dumpingová válka)

 

6. Představení svého produktu a strategie nového produktu

Základním produktem firmy MARKO je navržení optimálního použití marketingového mixu s cílem zajistit efektivní reklamu ve všech médiích. Produkt,  který je nabízen klientům je prezentován formou kreativní studie, ke které se klient vyjadřuje. Jeho připomínky až do finální podoby produktu jsou zapracovávány. Výsledkem je pak optimalizovaný reklamní mix.

Obchodní prostředí se stále vyvíjí a je proto nutné vyvíjet nové reklamní strategie. Při strategii zacílené na nový produkt je nutné použít nové nápady týkající se prezentace daného výrobku. Nové strategie jsou formulovány na základě analýzy trhu, ale i způsobu vedení konkurenčních reklamních kampaní. Příkladem je např. zavedení nového operátora na trh, který zcela změnil poměry na trhu s mobilními službami, přinutil jednotlivé operátory nabízet neomezené tarify s internetem a ti nutí marketingové společnosti k vytváření zcela nových typů reklamy. Tyto reklamy jsou orientované na nejnižší cenu s nabídkou neadekvátně komfortních služeb. Operátorům se skokově snížil zisk až o 80%. Obchodní společnost MARKO s.r.o. proto musela pro svého partnera 02 vymyslet agresivní typ reklamy, s cílem převzít ostatním operátorům touto novou strategii orientovanou i na jednotlivé klienty. Jedná se o velmi agresivní typ reklamy s důrazem na TV stanice.

Je nutno vždy zohlednit cílovou skupinu klientů, na které je reklamní kampaň zaměřena. Musí být zcela zjevné, co je v reklamě prezentováno. Jako reklamní cíl, ale i výborně natočená reklama, kde si klient zapamatuje reklamní klip, ale neví jaký výrobek nebo služba byla prezentována je kontraproduktivní.

Například u firmy MARKO v segmentu finančních služeb dochází k masivním zaměřeni na 2. důchodový pilíř, kdy cílovou skupinou jsou klienti od 35 let výše. Stejným způsobem je v segmentu doplňkových služeb prezentována reklamní kampaň. Např. TESCO láká na výhodné volání díky novému virtuálnímu operátorovi. Tato společnost si provádí podporu prodeje svých produktů.  Potřebuje tím pádem zcela nový druh reklamy, indiferentní od ostatních operátorů na trhu.

 

7. Marketingový mix

Pro optimální a účelné vytvoření marketingového mixu se používá několik druhů měření respektive průzkumů trhu. Pro příklad uveďme např. call centrum, dotazníky, osobní rozhovor s respondenty apod.

Vlastní marketingový mix je prezentován v rádiích, televizi, billboardech, tištěných médiích, promo akcích a specializovaných reklamních akcích.

 

7.1 Vlastní produkt

Je důležité zaměření na vlastní produkt, kterým může být výrobek nebo služba. Klíčové při zaměření na vlastní produkt je prezentovat odpovídajícím způsobem i vlastnosti tohoto produktu nebo služby a jejich přidanou hodnotu v návaznosti na produkty a služby konkurence.

MARKO se zaměřuje pro své standardní velké odběratele služeb (02, TESCO) na propagaci stěžejního produktu, který je celosvětově prezentován u těchto nadnárodních firem. Jedná se o např. o 02, které uvádí nové tarify na trh, ale nabízí i jinou strukturu mobilních telefonů než konkurence. Prodejny jsou vybaveny speciálními prezentačními programy na LED TV, které propaguji světové výrobky Samsung nebo iPhone. Jedná se o permanentní reklamu ovlivňující klienty čekající na poskytnutí služby operátorem 02, na které pracovala firma MARKO, a tyto marketingové programy byly schváleny nadnárodními firmami.

 

7.1.1 Kvalita

Kvalita výrobku nebo služby je rozhodující součástí všech reklamních strategií. Existují mezinárodní standarty kvality, které zajišťují vždy standardní kvalitu výrobku. Je důležité zdůraznit, že výrobek nebo služba z dílny firmy MARKO, odpovídá normám.

Firma MARKO vlastní mezinárodní certifikát kvality ISO a své služby poskytuje v mezinárodní kvalitě. Kvalita a poskytnuté služby je nadstandardní, a proto jsou služby využívány nadnárodními firmami jako např. firmou IKEA.

 

7.1.2 Značka

Povědomí o značce výrobku nebo služby vždy podporuje prodej v daném segmentu. Každá značka dlouhodobě podporuje povědomí o výhodách produktu nebo poskytovaných služeb ( IKEA – levné a kvalitní produkty pro bydlení,  02  – iPhone a iPad, neomezené tarify, AAA auto – velký výběr vozů za skvělé ceny s certifikáty najetých km, KB  – reklama na 2. důchodový pilíř, všechny tyto produkty navrhla firma MARKO).

Dále je pak důležité rozšíření povědomí o značce např. pomocí věrnostních karet pro zákazníky.

 

7.1.3 Nový produkt

Prezentace nového produktu je vždy zaměřena na inovativní technologie nebo použité patenty při výrobě. U služeb potom na novinky v poskytování služeb nebo bonusy, které získává klient při dlouhodobém používání jedné značky.

V současné době nadnárodní společnosti používají vždy specializované týmy, které propagují jen jeden produkt, sledují jeho prodejnost a způsob distribuce při zavádění na trh.

U prezentace nového produktu pro klienty firmy MARKO je vždy důležitá inovativní technologie, např. u řetězce TESCO – samoobslužné odbavení u pokladen.

 

7.2 Cena

Cena výrobku nebo služby musí být srovnatelná s konkurencí v daném segmentu. V případě firmy MARKO, jsou ceny vždy smluvní a odpovídají cenám obvyklým.  Cenotvorba se rámcově odvíjí od uzavřených smluv s velkými nadnárodními firmami, kde jsou definovány ceny maximální pro smluvní období.

 

7.2.1 Ceníky

Ceník firmy MARKO se skládá z několika segmentů dle poskytovaných služeb. Jedná se o ceny za tvorbu celých reklamních kampaní, tiskové služby, výstavy, hostessing.

 

Ceník:

reklamní kampaň velká  – 150 do 450 tis Kč

 • jedná se o globální reklamu, která obsahuje kompletní reklamní mix na klíč, který se skládá především z přípravy vlastní kampaně do TV, rádií, tiskovin a speciální reklamy na web

 

reklamní kampaň malá  – 50 až 150 tis Kč

 • kampaň v jednotlivých krajích, kde jsou vytvářeny reklamy zejména pro lokální rádia, billboardy a internet

 

tvorba marketingového mixu – od 5 tis do 15 tis Kč

 • obsahuje časový harmonogram, jak bude marketingový mix fakticky proveden a jeho cena je smluvní a odvíjející se od celkové ceny zakázky

 

tiskové služby  – 30 Kč do 250 Kč

 • jsou poskytovány na klíč a jejich cena je vázána na počet kusů, který je vytištěn
 • uplatňují se zde množstevní slevy

 

reklamní potisky  – od 70 Kč výše

 • provádějí se na různé propagační předměty, jako jsou tužky, propisky, tašky, flash disky, trička, hrnečky apod.

 

mysteryshopping  – od 1000 Kč výše

 • je poskytován smluvním klientům pro zjištění chování jejich personálu
 • provádí se vyhodnoceni mysteryshoppingového setření s návrhem na případná opatření a řešení

 

výroba plakátů – od 2000 Kč/ks výše

–      je zajišťována vlastními prostředky na kvalitní digitální tiskárně

 

7.2.2 Slevy

Poskytování slev je součástí každé reklamní kampaně, respektive politiky firmy. Principem pro poskytování slev je vytvořit u klienta dojem, že nákup výrobku bude pro klienta v daném období výhodný (jarní slevy, podzimní, výprodej skladu, 2+ 1 atd.)

Jedná se o jeden z nejpoužívanějších triků v reklamních kampaních, který se používá celoročně. Cílem je zvýšit prodej výrobku nebo služeb. U firmy MARKO se standardně používají slevy celoročně, s důrazem na slevy množstevní.

 

7.2.3 Množstevní rabaty

Množstevní rabaty jsou ideálním způsobem pro prodej většího množství výrobků nebo služeb. Cena se snižuje v návaznosti na zvětšené množství (např. kupte dva výrobky nebo služby a jeden dostanete zdarma, když koupíte jeden, tak druhý za polovinu apod.)

U firmy MARKO se používají množstevní rabaty v případě např. vyššího tisku letáku, kdy cena od 5000 ks až o 30 %.

 

7.2.4 Platební podmínky

Platební podmínky u firmy MARKO jsou vázány na typ uzavřené smlouvy. Ve většině obchodních smluv je zakotven požadavek 50 % platby před dodáním služby nebo výrobku. Platební podmínky však mohou být určovány individuálně, např. platba po dodání služby bez zálohy nebo naopak platba předem na účet před poskytnutím služby např. výstavy.

 

7.3 Distribuce

Distribuce výrobku nebo služeb je prováděna s pomocí subdodavatelů. Tito subdodavatelé dodávají za velkoobchodní ceny. V některých segmentech firma MARKO, provádí přímou distribuci výrobku nebo služeb svým vozovým parkem (např. návrh marketingového mixu, tvorba banneru na internet).

Firma MARKO, používá všechny typy přepravních služeb (Česká pošta, PPL).

 

7.4 Komunikační mix

Komunikační mix slouží k propagaci výrobku nebo služeb. Prostřednictvím médií je šířen i formou sociálních sítí se zaměřením na cílové skupiny klientů. Dále pak firma MARKO používá  rozesílání propagačních SMS zpráv formou automatu. V některých případech používá služeb call centra, které provádí cílené voláni do 02, AAA Auto, TESCO, s cílem zjistit názory klientů na služby nebo produkty.

 

7.4.1 PR

PR komunikace je vytvářena na úrovni firmy MARKO v návaznosti na média, jedná se o tisková prohlášení, která jsou převzata např. ČTK, dále je to forma tiskových konferencí, na kterých jsou prezentovány firemní výrobky, ale i služby novinářům. Jedná o komunikaci vně firmy směrem ke klientům, ale i široké odborné veřejnosti, kterou zajišťuje PR manager. V čele PR útvaru stojí tiskový mluvčí.

 

7.4.2 Face to Face

Jedná se o jednu z nejnáročnějších komunikací, kdy manager firmy MARKO, propaguje výrobky nebo služby osobně.  Cílem  Face to face je získání zakázky pro firmu a uzavření smlouvy. Ve firmě se touto komunikací zabývá specializovaný obchodní manager, který nabízí veškeré reklamní služby osobně a vede obchodní a cenová jednání s obchodními partnery.

 

7.4.3 Podpora prodeje

Podpora prodeje je firmě MARKO je zajišťována pomocí cílené reklamy na všechny segmenty poskytovaných reklamních služeb. Pro podporu prodeje se používají především reference od klientů, které jsou veřejně přístupné na www.marko.cz, dále je podpora prodeje prováděna i nabídkou balíčku služeb, kde klient dostane služby navíc za stejnou cenu, např. 20 vstupenek pro klienty zdarma při vstupu na výstavy a k tomu zdarma služby hostesek.

 

7.4.4 Reklama

Reklama firmy MARKO je zajišťována po analýze racionálním způsobem s cílem zajistit maximální dopad reklamy na cílovou skupinu. Stěžejní část reklamy je soustředěna na internetu ve formě www stránek a synergické podpoře na ostatních portálech, na kterých jsou prezentovány služby firmy. Je pravidelně vyhodnocována návštěva www a prováděna optimalizace ve všech vyhledávačích. Pro zvýšení znalosti značky je navíc prováděna prezentace na velkých golfových a tenisových akcích.

Firma MARKO také spolupracuje s dětskými domovy a provádí jejich podporu společně s vybranými médii. Jedná se o charitativní akce, mající velký společenský dopad, ale také současně zlepšují povědomí o firmě u klientů, ale i u široké veřejnosti. Současně také firma podporuje soubor Valášek, kde se podílí na všech nákladech spojených s vystoupením malých dětí.

 

7.4.5 Propagace

Propagace firmy MARKO je zajištěna v širokém spektru tištěných odborných médií, kde jednatele firmy prezentují výsledky své činnosti, odborné veřejnosti, dále je prováděna pravidelná propagace formou kampaní v metru a formou billboardů u stěžejních komunikací. Reagenci na propagaci je vyhodnocována a poté optimalizována.

 

8. Cena nového produktu (služby)

Cena nového produktu musí být stanovena v souladu s náklady na výrobu produktu, respektive služby. Předpokládá se, že cena nového produktu je přímo vázána na určité časové období, ve kterém bude produkt prodáván. Pokud jde o nový produkt s velkou přidanou hodnotou (např. použití digitálního tisku nového typu, je možné prodávat tento produkt za cenu nižší již v počáteční fázi). Nová technologie snižuje náklady a při správném stanovení množstevních cen lze dosáhnout optimálního zisku. Vždy je nutné provést analýzu ziskovosti služby nebo produktu. Do této analýzy je nutno zahrnout i cenu za vývoj produktu nebo služby s přihlédnutím k cenám obvyklým na trhu.

 

8.1 Metody stanovení ceny

Metody stanovení ceny u firmy MARKO, jsou závislé na stavu trhu a dostupnosti výrobku nebo služeb, respektive penetrace trhu. Metody stanovení ceny musí vždy obsahovat analýzu nákladů a analýzu poptávky a zisku s ohledem na konkurenci.

 

8.1.1 Cena orientovaná na náklady

Stanovení ceny orientované na náklady u firmy MARKO, vychází z analýzy nákladů při zhotovování výrobku nebo služby, je nutné minimalizovat náklady a maximalizovat zisk. Minimalizace nákladů je vázaná na pokrokové výrobní procesy, minimalizaci mzdových nákladů, ale především inovativní technologii.

 

8.1.2 Cena orientovaná na poptávku

Poptávkové orientované ceny u firmy MARKO se mohou velmi lišit v souvislosti s uvedením nového výrobku nebo služby na trh (typický příklad je uvedení lifestylových produktů –  iPad, iPhone, na které se stojí fronty, jedná se o výjimečné výrobky, kde poptávka převyšuje nabídku a jejich cena je tedy vyšší než cena srovnatelných produktů). Naopak u výrobků, které nejsou tak atraktivní je rozdíl mezi poptávkou a nabídkou tak markantní, že jejich cena strmě klesá, s klesající poptávkou.

 

8.1.3 Cena orientovaná na zákazníka

U firmy MARKO je orientace ceny na zákazníka naprosto zásadním zaměřením z hlediska obchodních strategií i marketingu. Pro-zákaznická orientace firmy je vždy úspěšnější a její firemní kultura je vždy vysoká. Je to i díky výborným tréninkovým programům pro zaměstnance a použití mysteryshoppingu k zjištění chování zaměstnanců firmy k zákazníkům.

 

8.1.4 Cena orientovaná na konkurenci

Cenová orientace na konkurenci zohledňuje nejen konkurenční ceny výrobků a služeb, ale i způsob komunikace konkurenčních firem v marketingových kampaních. Rozhodujícím kritériem při cenách orientovaných na konkurenci je kvalita vlastního výrobku, služeb, stav nabídky a poptávky na trhu. Je nutno vždy zohlednit i vlastní výrobní náklady a použít i následné slevy nebo balíčky služeb a výrobku podporující prodej.

 

9. Propagace

U firmy MARKO je propagační strategie utvářena v návaznosti na výsledky mysteryshoppingu, ale i follow – upu zjišťující zpětnou spokojenost u klientů. Důležitou součástí jsou i závěry na základě rozboru chování klientů a jejich reagenci v jednotlivých segmentech propagace prováděné v mediích. Pravidelnými rozbory návštěvností www stránek a anketami zjišťujících spokojenost klienta je dále optimalizována propagace a její směrování.

 

10. Balíčky

Použití balíčků služeb je zásadní obchodní a marketingovou strategií firmy MARKO. Formulování balíčků služeb v rámci reklamní činnosti umožňuje prodat větší objem služeb oproti konkurenci a zvyšuje průběžně cash – flow firmy MARKO. Např. při potisku dvou triček jedno tričko zdarma, při tisku letáku přes 5000ks dalších 500 letáků zdarma, při tisku vizitek nad 500ks 50 ks zdarma.

 

11. Partnerství

Firma MARKO je partnerem dětských domovu a podílí se na jejich propagaci v mediích, tedy i svoji propagaci. Je mediálním partnerem radia Kiss Proton, pro které provádí tisk letáků a úpravu jejich www stránek. Rádio Kiss Proton firmě MARKO 10 reklamních spotu zdarma.

 

 

12. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že firma MARKO je pro zákaznicky orientovaná firma nabízející služby v oblasti marketingu na klíč. Má celorepublikovou působnost a z činnosti zaměřenou na velké hráče na trhu (Tesco Stores, RWE, ČEZ) se kterými má dlouhodobé uzavřené výhodné smlouvy. Další činnost je orientovaná na široké spektrum klientu, kterým poskytuje marketingové služby, které nabízí na svých www stránkách. Činnost firmy je zpětně kontrolována formou mysteryshoppingu. Důležitou součástí je i kvalitní trénink zaměstnanců na jednotlivé pracovní činnosti. Firma MARKO se dynamicky rozvijí  a je jedním ze silných hráčů na trhu ČR s reklamou.

 

Zdroje

Použitá literatura

 • A. Alsbury, R. Jay: Marketing – to nejlepší z praxe. Computer press, Praha 2002
 • Ekonomie – skripta, J. Sinkule, dotisk 2009
 • Školní sešit z ekonomiky a marketingu

 

Internetové zdroje

 • http://www.m-journal.cz/
 • https://managementmania.com/
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!