Úvěrové cenné papíry – ekonomie a finance

 

Otázka: Úvěrové cenné papíry

Předmět: Ekonomie a finance

Přidal(a): Terinka

 

 

 • Emitent je vydává, pokud potřebuje na určitou dobu půjčit peníze
 • Investor je kupuje, pokud má dočasně volné peněžní prostředky a chce je zhodnotit
 • Emitent investorovi vyplácí úrok a po předem dohodnuté době musí CP odkoupit zpět, tím investorovi vrací půjčenou částku.

 

Státní pokladniční poukázky (T-Bills, Treasury Bills)
– původ v USA
– krátkodobé, splatnost původně kolem 3 měsíců, dnes kolem 12 měsíců
– vydává je stát, aby pokryl schodek státního rozpočtu
– patří k nejjistějším a nejbezpečnějším CP, protože dlužníkem je stát

 

Šek
– CP, obsahuje výčetku platidel
–  peníze vyplaceny hotově

– bezhotovostně. Pak musí být na šeku uvedeno…“Jen k zúčtování“…..
– musí mít určité náležitosti (částka; datum a místo vystavení; jméno toho, kdo má platit; místo kde má být zaplaceno; podpis výstavce)

 

Druhy:

 • soukromé – PO nebo FO má vlastní účet v bance – vystaví šek někomu jinému a dojde si do banky, kde mu to proplatí a šek v bance zůstává. Musí se prokázat občanským průkazem
 • bankovní – vystaví banka, ve které má klient běžný účet. Na šeku uvede částku, která je „blokována“ na účtu klienta. Klient šekem zaplatí svému dodavateli. Dodavatel má jistotu, že šek je krytý a že peníze dostane. Šeky se dnes používají méně.

 

– Splatnost:

 • v ČR do 8 dnů
 • v Evropě 20 dnů
 • mezi kontinenty 70 dní

 

Směnky
– směnky patří do peněžního i kapitálového finančního trhu
charakteristika: – je převoditelný CP upravený směnečným zákonem. Zákon vychází z ženevských směnečných úmluv

 

– Má funkci:

a) platební – dá se s ním jednoduše platit do nekonečna. Spočívá v tom, že směnkou můžeme platit své závazky
b) zajišťovací – spočívá v tom, že závazky/ pohledávky zajištěné směnkou jsou soudně (snadněji) vymahatelné
c) úvěrová – spočívá v tom, že odsunutím platby druhá strana poskytuje obchodní úvěr

 

– Členění směnek:

a) vlastní
b) cizí

 

Vlastní

– je nejjednodušším typem směnky, účastní se dva subjekty. Jedním je
výstavce směnky a druhým věřitel. Je to vlastně slib výstavce směnky, že zaplatí  směnečnou věřiteli.
– je CP na řad, v němž se výstavce zavazuje, že zaplatí určitou částku určité osobě –  věřiteli

 

Podle zákona směnečného a šekového jsou podstatnými náležitostmi:

 • Místo platební (domicil) může, ale nemusí být uvedeno. Pokud není, považuje se místo vystavení za místo výstavcova bydliště a zároveň za místo, kde bude placeno
 • Podpis výstavce
 • Datum a místo vystavení směnky
 • Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
 • Údaj splatnosti (musí být vyjádřen jasně a možně)
 • Bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu („zaplatím“)
 • Označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána

 

Cizí

– je CP na řad, v němž výstavce (trasant) přikazuje směnečníku (trasátu), aby  zaplatil ve stanovené době směnečnému věřiteli (remitentu) určitou peněžní  částku
– CP, které potvrzují určitý dluh
– přikazují
– převádí se indosament
– spočítáme úrok

 

Náležitosti směnky cizí:

 • slovo směnka v jazyce a textu
 • Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou částku („zaplaťte“)
 • Místo a datum vystavení směnky
 • Údaj o splatnosti
 • Směnečník
 • Věřitel
 • Podpis výstavce
 • Místo splatnosti (domicil) – není povinné. Pokud není uvedeno, platí místo uvedené u směnečníka za místo platební

 

TERMINOLOGIE

Věřitel = remitent – je osoba, v jejíž prospěch je směnka vystavena, tedy ten, komu se má ze směnky platit. Jedná-li se o rektasměnku, může remitent směnku převést rubopisem na někoho dalšího. Při tomto převodu se remitent označuje jako indosant a osoba, na kterou se směnka převádí jako indosatář

Dlužník = výstavce směnky (trasant) – osoba, která směnku vystaví a uvede do oběhu. Vykytuje se jak u směnky vlastní tak u cizí.

Směnečník (=trasát) – má platit po akceptaci (=podpis směnečníka) směnky

Akcept = přijetí směnky, podpis směnečníkem. Pokud směnečník nepřijme směnku, neztrácí směnka právní význam, protože je z ní výstavce zavázán

Indosament = rubopis, písemný převod směnky na jinou osobu

Indosant = osoba, která převádí na někoho jiného práva ze směnky
Indosatář = osoba, na kterou indosant převádí rubopisem práva ze směnky

Eskont = prodej směnky bance

Na řad = směnka musí vždy znít na jméno určité osoby (věřitele), ale rubopisem je převoditelná na jiné osoby

Recta doložka = vyloučí použití rubopisu, tzn. je zamezeno převádět směnku- V textu směnky by např. bylo:…“….zaplaťte panu XY, nikoliv na jeho řad…..“

Avalista = rukojmí, přejímá ručení za výstavce nebo směnečníka na cizí směnce

Kvitanční doložka = majitel směnky podepisuje směnku po jejím zaplacení a předává ji plátci

Protest = úřední listina vyhotovená soudem, notářem, orgánem státní správy. Majitel směnky se jím domáhá proplacení vůči směnečníkovi a dalším směnečným dlužníkům pokud nebyla směnka ve lhůtě proplacena

Směnečná suma = částka uvedená na směnce

Domicil = místo platební

Promlčení = směnka je promlčena ve 3 letech ode dne splatnosti směnky. Splatnost směnky (skadence) – směnka může být vystavena:

– na určitý den
– na viděnou
– na určitý čas po viděné
– na určitý čas po datu vystavení

 

Obligace (bondy)
– Patří mezi dlouhodobé CP, vydávají je banky, podniky, obce i stát vždy v situaci, kdy si potřebuje půjčit peníze (např. povodňové dluhopisy).
– Výnos se nazývá úrok:

pevný – dopředu stanovená úroková sazba tzn. investor při koupi CP ví, kolik mu investice vydělá
pohyblivý – vyvíjí se podle situace na finančním trhu
nulový – investor kupuje CP za částku nižší než je nominální hodnota, když uplyne doba splatnosti  je mu vrácena celá nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální a kupní cenou je právě úrok.

– K vydání potřebujeme souhlas ministerstva financí

 

Hypoteční zástavní list
– Vydává je banka. Investor je koupí, banka získané peníze použije jako půjčku třetí osobě. Banka peníze půjčuje a chce je zajistit (např. nemovitosti).
– Úroky platí dlužník bance a banka investorovi (Banka od dlužníka čerpá vyšší úrok  a od investora nižší)

 

Vkladové listy + depozitní certifikáty
– Tento druh CP mají v nabídce banky jen občas. Mívají nižší nominální hodnotu, protože bývají určeny pro drobné střadatele. Investorovi se po dohodnuté době  vrací investované prostředky (=peníze) a banka vyplácí již zdaněný úrok.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!