Úvěry – maturitní otázka

 

   Otázka: Úvěry

   Předmět: Bankovnictví

   Přidal(a):Natálie Kratochvílová

 

 

Úvěr je podobně jako zápůjčka formou dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo ještě v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok.

V České republice existují dva základní druhy úvěrů, bankovní a nebankovní.

 

Úvěrové vztahy vznikají mezi:

 • Osobami navzájem
 • Osobou a firmou nebo bankou
 • Bankou a firmou
 • Bankami nebo firmami vzájemně
 • Všemi uvedenými a státem

 

Členění úvěrů

a)    Podle doby splatnosti

 • Krátkodobé – doba splatnosti do1 roku
 • Střednědobé – doba splatnosti se pohybuje mezi 1 až 5 lety
 • Dlouhodobé – delší než 5 let

b)    Podle účelovosti

 • Účelové – poskytují se na předem stanovený účel
 • Neúčelové – nemusí být uveden účel, vyznačuje se vyšší úrokovou sazbou

c)    Podle kvality

 • Standardní – klient řádně hradí splátky v čas a v danou dobu
 • Sledované – klient splácí splátky s menšími problémy, ne každá splátka je splacena v termínu
 • Ohrožené úvěry – klient splácí splátky s velkými problémy, pokud se klient opozdil se splácením o více než jeden rok, jedná se o tzv. ztrátový úvěr

 

Úvěry podle toho, komu jsou poskytnuty -> podnikatelské, mezibankovní, pro občany, úvěry státu, obcím či jiným samosprávným korporacím

 • Úvěry podle měny, ve které jsou poskytnuty -> úvěry v domácí nebo cizí měně (devizové).
 • Druhy úvěru podle formy poskytnutí a splácení:
  • Zbožové úvěry– poskytnuté a splácené ve zboží
  • Obchodní úvěry– poskytnuté ve zboží a splácené v penězích
  • Revolvingové úvěry– úvěry, kde postupné splácení ovlivňuje možnost opětovného čerpání
  • Pronájem placený dopředu nebo předplatné– poskytnut v penězích a splácen ve zboží nebo službách
  • Peněžní úvěry– skutečné poskytnutí peněz, i když nejčastěji v bezhotovostní podobě.
   • Kontokorentní úvěr
   • Provozní úvěr
   • Investiční úvěr
   • Eskontní úvěr
   • Hypotéční úvěr
   • Spotřebitelský úvěr
 • Závazkové úvěry a závazky– ručení banky za svého klienta a případné zaplacení jeho závazku.
  • Akceptační úvěr
  • Avalový úvěr
  • Bankovní záruka
 • Alternativní formy financování– klient získává finanční prostředky za určitých specifických podmínek
  • Faktoring
  • Forfaiting
  • Leasing

 

Zkouška úvěrové způsobilost:

Jejím základem je zvážit všechna rizika, která vzniknou bance při vzniku a trvání úvěrového vztahu ze strany klienta. Zkouška se skládá ze tří částí:

 • Zkouška právních poměrů žadatele o úvěr:
  • Banka zde prověřuje identitu klienta a jeho právní způsobilost. FO předkládá občanský průkaz nebo cestovní pas. PO předkládá výpis z obchodního rejstříku a občanský průkaz statutárního zástupce, FO – podnikající předkládá výpis z živnostenského rejstříku a občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Zkouška hospodářské situace:
  • Podklady pro zkoušku u fyzické osoby jsou trvalý měsíční příjem, náklady na bydlení, počet vyživovaných osob a závazky klienta. PO a FO podnikající potřebují k této zkoušce výkaz zisků a ztrát, rozvahu, cash flow, účetní knihy, daňové přiznání.
  • Banka bude jinak postupovat u krátkodobých úvěrů a jinak při dlouhodobých úvěrů (náročnější zkouška). Jinak bude banka provádět zkoušku u klienta, kterému úvěr poskytuje poprvé a jinak u klienta, kterému už nějakou dobu úvěry poskytuje. Nejpodrobnější zkouška bude prováděna u klientů, kterým bude poskytovat vysoký úvěr s dlouhou dobou splatnosti.
 • Zkouška osobní důvěryhodnosti žadatele:
  • Úkolem je posuzování a zhodnocení vlastností dlužníka jako obchodního partnera. Celková charakteristika vyplývá z prokázaných vlastností na základě zkušeností banky s daným klientem.

 

Znaky důvěryhodnosti: 

 • Fyzická osoba:
  • Spořádané rodinné vztahy,
  • Osobní zájmy a stálost zaměstnání
 • Právnická osoba:
  • Stabilita finančního hospodaření,
  • Přesné a včasné plnění smluvních závazků a splácení závazků,
  • Minimální reklamace,
  • Časnost, úplnost a věrohodnost předpokládaných účetních operacích,
  • Stálost při volbě banky a poboček,
  • Dostatečný zůstatek na osobním účtu v době, kdy klient nemá zažádáno o úvěr.

 

Úvěrový proces

 • Jsou vztahy, které začínají žádostí o poskytnutí úvěru klientem a končí jeho úplným splacením.

Fáze úvěrového procesu

 • Ústní domluva – prvotní rozhovor mezi bankou a klientem
 • Písemná žádost o úvěr – na čem se dohodli + doklady
 • Ověření žádosti – probíhá na analytickém oddělení banky (zda je oprávněn žádat o úvěr, důvěryhodnost klienta – zda již někde nedluží, hodnota nabízených záruk)
 • Schválení úvěru
 • Podepsání smlouvy
 • Poskytnutí úvěru
 • Kontrola úvěru

Žádost obsahuje:

 • údaje o klientovi
 • druh úvěru
 • částku a měnu, ve které je úvěr poskytován
 • dobu splatnosti
 • způsob splácení
 • úrokovou sazbu
 • jistoty, které klient může poskytnout
 • účel úvěru
 • informace o finanční situaci klienta v době, kdy se úvěr poskytuje

 

Následuje uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí uvolněných finančních prostředků. Banka s klientem sepíše předem schválenou smlouvu o poskytnutí úvěru. Tím se banka zavazuje, že na požádání klienta, musí být schopna finanční prostředky vyplatit a dlužníkovi vzniká povinnost všechny vypůjčené finanční prostředky a úroky splatit v předem stanovenou dobu.

 

Smlouva musí obsahovat:

 • identifikaci obou smluvních stran
 • úrokovou sazbu
 • částku úvěru
 • číslo úvěrového účtu
 • termín čerpání a splácení
 • jakým způsobem je úvěr zajištěn
 • sankční podmínky

 

Nejdůležitější část je podepsání smlouvy oběma z účinkujících. Tato smlouva musí mít vždy písemnou formu, každá změna v ní provedena, musí být v písemné formě dodatku ke smlouvě. Ke smlouvě se přikládají všeobecné obchodní podmínky banky, sazebník cen a odměn banky a doklady vztahující se k úvěrovým zárukám.

Následně banka poskytne klientovi smluvené finanční prostředky, a už si klienta jen kontroluje. Smyslem této kontroly je, aby banka včas přišla na následné problémové úvěrové případy, kdy klient přestane např. splácet v čas úvěr. Proto banka kontroluje klienta při splácení po celou dobu, aby včas mohla přiměřeně reagovat na danou situaci.

Úvěrový proces končí tím, že klient splatí všechny vypůjčené finanční prostředky včetně úroků, tím zaniká smluvní vztah mezi bankou a klientem a dochází k uvolnění záruk. Nebo může zaniknout smluvní dohoda mezi bankou a klientem a to tak, že jedna ze stran odstoupí od smlouvy nebo podá výpověď smlouvy.

 

Vybrané druhy úvěrů

Investiční úvěr

 • Jedná se o úvěr střednědobý ale i dlouhodobý, záleží na bance, na jak dlouho úvěr poskytne.
 • Klient si bere tento úvěr od banky za účelem investování do nemovitostí, staveb, strojů ale i cenných papírů. U tohoto typu úvěru je stanovený plán čerpání a splácení finančních prostředků.
 • Čerpání úvěru je zvláštní, je ve formě přímých úhrad na účet dodavatele nebo
 • prodávajícího, ale musí být předložen doklad o koupi (faktura, kupní smlouva).  Proto je čerpání omezeno skutečně vynaloženými náklady. V tomhle má klient nevýhodu, že finanční prostředky nemůže použít na něco jiného, než bylo předem myšleno.  Ale zase na druhou stranu má klient výhodu v tom, že může realizovat i finančně náročnější akce. Banka k takovému úvěru potřebuje dostatečné jištění a to např. zástavu.

Exportní úvěr

 • Nebo také exportní odběratelský úvěr, je poskytován bankou vývozce zahraničnímu kupujícímu, dlužníkovi. Dlužník může být i banka zahraničního kupujícího nebo přímo sám kupující.
 • Banka úvěr poskytuje do výše 85% hodnoty obchodní smlouvy, ve výjimečných případech až 100% hodnoty obchodní smlouvy. Slouží jako podpora k uvedení investic do provozu, k vývozu zboží a služeb za hranice.
 • Při tomto úvěru se podepisují tyto smlouvy:
  • Obchodní smlouva (kontrakt) – mezi vývozcem a zahraničním kupujícím;
  • smlouva o zajištění úvěru – mezi zahraničním kupujícím a jeho ručitelem;
  • úvěrová smlouva mezi věřitelem a dlužníkem;
  • smlouva o realizaci;
  • pojistná smlouva.

Spotřebitelský úvěr

 • Spotřebitelský úvěr může mít formu krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého úvěru.
 • Banky vytváří pro klienty různé druhy spotřebitelských úvěrů.
 •  Mezi základní druhy spotřebitelského úvěru patří osobní účelový úvěr, ten slouží pro osobní potřeby klienta, musí být uveden účel úvěru. A osobní bezúčelný úvěr, klient nemusí uvádět za jakým účelem si finanční prostředky zapůjčil.
 • U těchto druhů úvěrů bývá úroková míra pevně stanovena po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Banka potřebuje k tomuto úvěru jištění. Jištění není pevně stanovené a klient si může vybrat, jak bude tento úvěr jištěn a to buď ručitelským prohlášením, zástavním právem k cenným papírům nebo nemovitostí. U nižších částek úvěru banka nepožaduje zajištění.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy