Úvod do ekonomiky a marketingu

 

Otázka: Úvod do ekonomiky a marketingu

Předmět: Ekonomie a marketing

Přidal(a): Michaela Kolářová

 

 

Výchozí pojmy ekonomiky

 • ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie
 • potřeby – pojem, rozdělení, příklady
 • zákon vzácnosti
 • statky a služby – rozdělení, příklady
 • spotřeba
 • životní úroveň, životní prostředí

 

Ekonomie

– společenská věda

– zkoumá chování člověka ve společnosti

 

Ekonomika

– část ekonomie

– zkoumá chování člověka v tržním prostředí

 

Makroekonomie

– zkoumá ekonomické veličiny (inflace, nezaměstnanost) z hlediska celé země

 

Mikroekonomie

– zkoumá ekonomické veličiny a pohledu firmy (náklady, zisk)

 

Potřeba

definice: určitý nedostatek něčeho, se snahou tento nedostatek odstranit

dělení:

 • P hmotné (jídlo, dům, auto)
 • P nehmotné (vzdělání, vědomosti)
 • P zbytné (sekundární – luxusní auto, kožich, telefon, šperky)
 • P nezbytné (biologické, primární – jídlo, pití, spánek)
 • P současné (dobrá práce, dokončení školy)
 • P budoucí (rodina, práce)
 • P individuální (jeden člověk)
 • P společenské (více lidí)

 

Zákon vzácnosti

 • Co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv množství je vzácné (volný čas, přírodní suroviny)
 • Ekonomické potřeby lidí jsou neomezené, ale zdroje, které k výrobě statků a služeb mohou lidé využít jsou omezené, a proto vzácné musíme s nimi šetřit, rozumně nakládat efektivně využívat.

Tyto vzácné zdroje tvoří:
– přírodní zdroje (nerostné suroviny, dřevo,…) – často se nazývají půda
– lidské zdroje, tedy kvalifikovaná pracovní síla
– výrobní kapitál – ve věcné podobě (stroje, budovy)
– ve finanční podobě, tedy peníze

– Tyto zdroje je možné využít mnoha způsoby – ekonomie zkoumá optimální alokaci

(= umístění, použití) vzácných zdrojů, ze kterých se budou vyrábět statky a poskytovat služby, které si spotřebitelé budou kupovat a uspokojovat tak své potřeby.

 

Statky

– je to užitný předmět, který má určité vlastnosti

– je výsledkem lidské práce a slouží k uspokojení potřeb

dělení:

 • Hmotné statky (dům, auto, lavice)
 • Nehmotné statky (dovednosti, znalosti, vzdělání)
 • Volné statky (vytvořené přírodou, volně k dispozici – voda, dřevo, vzduch, světlo)
 • Ekonomické statky (produktem lidské činnosti a musí se rozdělovat – boty…)
 • Kapitální statky (slouží k další výrobě – látka, dřevo)
 • Spotřební statky ( slouží ke spotřebě)
  • Spotřeba krátkodobá (nápoje, potraviny)
  • Spotřeba dlouhodobá (pračka, nábytek)

 

Služby

definice služby: cizí užitná činnost, která slouží k uspokojování lidských potřeb

– s pojmem služba je spojen výraz „UŽITEK“ (schopnost výrobku, nebo služby uspokojit lidskou potřebu)

– jsou výsledkem kvalifikované lidské práce

– je vzácná

dělení:

 • Veřejné služby (věcné)
 • Osobní služby

 

Věcné služby                                                            

– slouží k opravě (zlepšení stavu věcí)

– např. autodílny, čistírny, oprava bot

 

Osobní služby

– vztahují se k osobám

– např. masáže, kadeřník, nehty, doučování

 

Spotřeba

definice spotřeby: část hrubého domácího produktu po rozdělení určená k uspokojení lidských potřeb

dělení:

 • Výrobní (probíhá ve výrobě a je to např. spotřeba mouky při pečení na chleba v pekárně, nebo spotřeba dřeva na výrobu židle)
 • Osobní (probíhá u zákazníka např. spotřeba mouky na koláče doma, spotřeba zubní pasty na zuby)

 

Životní úroveň

definice: je daná stupněm materiálního blahobytu jednotlivce, nebo domácnosti a měří se v množstvím spotřebovaných statků a služeb (spotřební koš)

 

Spotřební koš

– používá se při měření úrovně spotřeby a životní úrovně

– vybrané služby a výrobky

– reprezentuje strukturu typických výdajů domácností

– je členěn podle skupin obyvatelstva

– je základem pro výpočet indexů životních nákladů, spotřebních cen, kupní síly měny

 

Životní prostředí

definice: je to systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, které jsou ve vzájemných vztazích (do tohoto systému patří i lidé)

– studiem vztahů ŽP se zabývá ekologie

dělení na SLOŽKY:

 • Neživé (anorganické) složky: voda (hydrosféra), půda (pedosféra), ovzduší (atmosféra), horniny (litosféra)
 • Živé (organické) složky: živé organismy (fauna, flóra)

 

Ochrana životního prostředí

– je součástí programu ekonomické transformace

– s velkým technickým a sociálním vývojem lidstva dochází ke zhoršení ŽP

– vznikají obrovské škody na přírodě, rostlinách a zvířatech

– škody v důsledku manipulace s ropnými produkty

– znečištění pitné vody

– devastace půdy

– škody v důsledku radioaktivity

útvary dohlížející na ŽP: Ministerstvo pro ŽP, Česká inspekce ŽP, Okresní úřady a obce

– hlavní privátní normou k ochraně ŽP je zákon z roku 1991

dodržení zásad: třízení odpadu, správné využití moderních techn., čističky, recyklace obalů..

 

Výchozí pojmy a vývoj marketingu

 • vývojové etapy marketingu
 • pojem marketing, cíle na straně zákazníka a firem
 •  význam a vliv na obyvatelstvo a ekonomiku země
 • segmentace, tržní zacílení a umístění
 • marketingový výzkum

 

Marketing

– nauka o trhu, z anglického slova „market – trh“

– vývoj marketingu jako vědy pochází na přelomu 50. – 60. let minulého století

– nástroj podnikatelského řízení

– vytváří most mezi firmou a zákazníkem

cíle marketingu: ovlivňovat a poznávat trh s cílem uspokojit potřeby zákazníků a dosáhnout pro firmu ZISK

důvody vzniku marketingu: postupné zvyšování spotřeby obyvatelstva, růst inflace, rostoucí konkurence ostatních firem, technický pokrok, vysoká informovanost o výrobcích

– stát jako představitel veřejného zájmu působí na trh vydáváním zákonům, pravidel, ochrana ŽP a ekonomické opatření

 

Marketing prošel těmito koncepcemi:

Výrobní koncepce

– podstatou je skutečnost, že výrobci vyrábí co nejvíce výrobků za stejné ceny

– např. pásová výroba (Henry Ford – auta, Tomáš Baťa – boty)

cíl: lepší organizace práce a lepší dosažení zisku

 

Výrobková koncepce

– nebezpečí spočívá v krátkozrakosti ze strany výrobce (výrobce se příliš soustředí na svůj vynikající výrobek a zapomíná co se děje na trhu)

cíl: vyrobit výrobky co nejvyšší kvality

 

Prodejní koncepce

– zastává názor, že pokud budou spotřebitelé odkázáni jenom na svůj vlastní úsudek, nekoupí dostatek výrobků určité firmy

– firma proto musí použít další prostředky podpory prodeje (letáky, reklama v televizi, ochutnávková akce)

cíl: prodat vše, co bylo vyrobeno

 

Marketingová koncepce

– její podstata je výzkum trhu, zejména jeho cíl účastníků (prodávající/kupující)

cíl: používat co nejdokonalejší prostředky reklamy

 

Sociální koncepce

– tato koncepce dává do souladu protichůdné cíle (cíle zákazníků, cíle firmy a veřejný zájem)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!