Vnitropodnikové účetnictví (úkoly, formy, způsoby vedení)

 

   Otázka: Vnitropodnikové účetnictví

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Fijou

 

 

Vnitropodnikové účetnictví

 • – řídí se vnitropodnikovou směrnicí
 • – eviduje hospodářskou činnost podle jednotlivých vnitropodnikových útvarů

 

Hospodářské středisko

 • – samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, který má jediného odpovědného vedoucího
 • – pracovníci jsou zainteresovaní na výsledku hospodaření
 • – vstupy a výstupy musí být přesně měřitelné
 • – musí existovat vnitropodnikové ceny

 

Druhy

 • výrobní
  • hlavní
  • pomocná – údržba, doprava
  • vedlejší – výroba energie
 • zásobovací – zajišťuje materiál
 • správní – řízení podniku
 • odbytové
 • fiktivní
  • realizační – sleduje náklady a výnosy z realizace
  • neutrální – sleduje mimořádné náklady a výnosy

 

Vnitropodnikové ceny

– stanoví se na základě předběžné kalkulace a v závislosti na délce výrobního cyklu mohou mít různý obsah

 • a) přímé náklady
 • b) vlastní náklady výroby
 • c) vlastní náklady výkonu

 

Úkoly vnitropodnikového účetnictví

 • poskytovat údaje finančnímu účetnictví o:
  • změnách stavu zásob výkonů
  • aktivace
  • ocenění výkonů
 • evidovat náklady a výnosy
  • podle vnitropodnikových útvarů
  • podle výkonů a podle položek kalkulačního vzorce
 • zajistit účinnou kontrolu nákladů
  • porovnání skutečných a předpokládaných nákladů (zjistíme vnitropodnikový výsledek hospodaření)
 • porovnáním výsledných kalkulací s předběžnými
 • poskytovat podklady pro vnitropodnikové řízení

 

Formy

jednookruhové

 • – vede se formou analytické evidence k finančnímu účetnictví
 • – využívá účty 599 – vnitropodnikové náklady a 699 – vnitropodnikové výnosy pro vnitropodnikové dodávky

dvouokruhové

 • – vede se v samostatném účetním okruhu
 • – používá se 8. a 9. účtová třída

 

Způsoby vedení

 • centralizovaně
 • decentralizovaně – pro mezi-střediskové převody se u formy jednookruhového – používá účet 395 – vnitropodnikové zúčtování
 • u dvouokruhové formy 999 – Střediskové převody

 

Jednookruhové účetnictví

 • – vede se za pomoci analytické evidence ve finančním účetnictví
 • – vnitropodnikové převody mezi jednotlivými středisky se účtují pomocí účtů 599 – vnitropodnikové náklady a 699 – vnitropodnikové výnosy s příslušným analytickým členěním
 • – při decentralizované metodě se používá účet 395 – vnitropodnikové zúčtování

 

Dvouokruhové účetnictví

 • – pro toto účetnictví je vymezena 8. a 9. účtová třída tzn. že vnitropodnikové účetnictví se vede v samostatném okruhu, i když existují vazby k finančnímu účetnictví přes spojovací účty
 • – výkony mezi středisky se u decentralizované formy převádějí pomocí účtu 999 – střediskové převody
 • – nedokončená výroba se eviduje ve výrobním středisku
 • – odbytové náklady nebo výrobky sleduje odbytové středisko

 

Výkaz provedených výkonů

 • – umožňuje zjistit hodnotu provedených výkonů, které zúčtovává středisko hlavní výroba jako své výnosy
 • – koncem účetního období může být stav nedokončené výroby v různém stádiu rozpracovanosti
 • – provedené výkony se zjistí z výkonů dokončených, které se upraví o změnu stavu nedokončené výroby
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy