Vnitropodnikové účetnictví – maturitní otázka

 

   Otázka: Vnitropodnikové účetnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Buchalson

 

 

Finanční účetnictví sleduje hospodaření UJ jako celku avšak některé údaje je potřeba zjistit podrobněji. Proto větší podniky, které se člení do jednotlivých HS, vedou ještě další evidenci. Tato evidence (VPÚ) se zaměřuje na sledování hospodaření jednotlivých HS. SOUČTEM HV ZA VŠECHNA STŘEDISKA ZÍSKÁME HV ZA PODNIK. TENTO HV SE MUSÍ ROVNAT HV ZJIŠTĚNÉMU Z FINANČNÍHO UCE.  Kladný vnitropodnikový výsledek označujeme jako ÚSPORU (ve fú zisk), záporný jako PŘEKROČENÍ (ve fú ztráta) předem stanovených nákladů. VPÚ někdy nazývá jako nákladové účetnictví. Vedení VPÚ je v pravomoci UJ (nemusí být dokonce vedeno vůbec, pokud UJ získá požadované údaje i jiným „neúčetním“ způsobem).

 

Úlohy VPÚ

Pro FÚ zabezpečuje vpú doklady:

 • O stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností
 • Pro vyjádření aktivace vlastních výkonů
 • Pro ocenění zásob vytvořených vlastní činností

Zajišťuje podklady pro kontrolu hospodaření HS (obvykle za 1 měsíc)

Zabezpečuje následnou kontrolu nákladů

 • Ve vpú se zjistí skutečné náklady, které se porovnají s náklady rozpočtovanými
 • Výsledná kalkulace (sestavená z podkladů vpú) se porovná s předběžnou kalkulací

Poskytuje informace pro vnitropodnikové řízení

 

Výkaz provedených a odvedených výkonů

Má podobu tabulky, ve které se zachycují předem stanovené částky např. odvedených výkonů, provedených výkonů, PS NV, ZS NV, aj. Pro správné sestavení výkazu je třeba si uvědomit:

 • Na jaké úrovni je stanovena VPC (nejčastěji na VNVK – potom je ve výkonech zahrnuta i SR nebo na VNVR – potom jsou ve výkonech zahrnuty položky do VR)
 • Jakým způsobem se oceňuje NV – o tom, jaký počet kalkulačních položek zahrneme do oceňování NV, rozhoduje délka složitost výrobního cyklu. Obecně platí, že čím je výrobní cyklus delší a složitější, tím více položek zahrnujeme do oceňování NV.

 

 1. U velmi krátkého nepřetržitého cyklu – můžeme ocenit pouze v PMA
 2. U krátkého cyklu – oceňujeme pouze přímými náklady (PMA+PMZ)
 3. U dlouhého cyklu (do 1 roku) – oceňujeme na úrovni VNVR (PN+VR) – malosériová a kusová (zakázková) výroba
 4. U velmi dlouhého cyklu (nad 1 rok) – oceňujeme na úrovni VNVK (PMA+PMZ+VR+SR)

 

Organizace vnitropodnikové účetnictví

VPÚ může být organizováno:

 • V rámci analytických účtů k 5. a 6. třídě finančního účetnictví
 • V samostatném účetním okruhu v účtových třídách 8 a 9

 

V obou způsobech vedení vpú lze využít 2 varianty (formy vedení):

 • Centralizovaná forma
 • Decentralizovaná forma

 

Centralizovaná forma – VPÚ je vedeno z jednoho centra (v jedné účtárně)

 

Decentralizovaná forma – Každé HS vede své účetnictví samostatně. Vzájemný styk mezi středisky je zajištěn prostřednictvím účtu „Převody střediskové (vnitropodnikové zúčtování).“ Tento účet je v účtovém rozvrhu každého střediska a v souhrnu za celý podnik musí vykazovat nulový zůstatek.

HS, které provede výkon pro jiné HS, vystaví interní doklad (převodku, vnitropodnikovou fakturu).

 

 • VPÚ v rámci analytických účtů k 5. a 6. třídě
 • Jde o tzv. „jednookruhové uce“ – FÚ a VPÚ se vede vjednom okruhu
 • Tento způsob se využívá v menších podnicích
 • Jde o analytickou evidenci k 5. a 6. účtové třídě

 

112 – Materiál na skladě

MD:

D: 1)500

 

501 – Spotřeba materiálu

MD: 1) 500

D:

——————————————————-

501/10

MD: 300

D

 

501/30

MD: 150

D:

 

501/25

MD:50

D:

 

Do účtového rozvrhu se zařazují navíc účty 599 – vnitropodnikové náklady a 699 – vnitropodnikové výnosy. Tyto účty slouží k podvojné evidenci vnitr. dodávek (dodávek mezi jednotlivými HS).

 

699/25

MD:

D: 10

 

599/10

MD: 10

D:

 

 • VPÚ vedené v samostatném účetním okruhu v účtových třídách 8 a 9
 • Využívají se volné účtové třídy směrné účtové osnovy pro podnikatele tj. 8 a 9
 • Rozčlenění na účtové skupiny a jednotlivé syntetické účty a jejich obsahovou náplň určí UJ
 • O zvolené účty se musí doplnit účtový rozvrh UJ
 • Podle jednotlivých HS se musí sledovat všechny náklady a výnosy, které se přenesou z FÚ, ale i ty, které vznikají z provedených výkonů a dodávek mezi jednotlivými HS
 • Dále se sledují stavy zásob vytvořených vlastní činností (stav NV, PVV, V)
 • Jednotlivým HS nelze přiřazovat mimořádné náklady a mimořádné výnosy – pro jejich účtování se volí samostatné zúčtovací středisko (neutrální středisko).

 

Obecný postup řešení úlohy VPÚ

 • Z FÚ převedeme PS zásob vlastní výroby
 • PRD (prvotní náklady, rezervy, druhotné náklady)
 • KVR (kalkulovaná výrobní režie) – při podmínce oddělené VR
 • KSR (kalkulovaná správní režie)
 • Pohyb na zásobách vlastní výroby (účtování se mění podle zadaných podmínek pro účtování NV – zda má či nemá plný obsah)
 • KON (kalkulovatelné odbytové náklady)
 • Převod výnosů z FÚ

 

Způsob účtování ovlivňují podmínky:

 1. VR nemá nebo má samostatný účet
 2. Účet NV má plná obsah nebo nemá plný obsah
 3. VPC pro oceňování výkonů je stanovena na úrovni VNVR nebo VNVK
 4. Centralizovaná či decentralizovaná varianta vedení VPÚ
 5. NV se oceňuje od PMA až do VNVK (podle délky a složitosti výrobního cyklu)

 

Změny podmínek účtování

 • VR (nemá) MÁ SAMOSTATNÝ ÚČET

Dosud jsme účtovali za podmínky, že VR neměla samostatný účet. V rámci střediska 10 – HV jsme byli schopni zjistit celkový HV za toto středisko, což ale někdy není dostačující.

 

Pokud chceme zjistit podrobnější HV (např. údaje o úspoře či překročení přímých a nepřímých nákladů v hlavní výrobě), musíme tzv. oddělit VR:  VR MÁ SAMOSTATNÝ ÚČET.

 

Změny oproti dosavadnímu účtování:

 1. Místo 810 bude:
  1. 810/1 – pro zachycení skutečných přímých nákladů (PMA, PMZ), dále pro zachycení KVR a KSR (na KSR pozor: pouze pokud bude VPC na úrovni VNVK, jinak se účtuje do odbytu)
  2. 810/2 – pro zachycení skutečných režijních nákladů hlavní výroby
 2. Místo 910 bude:
  1. 910/1 – pro výnosy hlavní výroby
  2. 910/2 – pro KVR
 3. Přibude účetní případ KVR MD 810/1                          D 910/2
 4. Hospodářský výsledek hlavní výroby se bude zjišťovat podrobněji:
  1. za přímé náklady 10 (podrobněji lze i za PMA a PMZ)
  2. za režijní náklady 10
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!