Vnitropodnikové účetnictví – úkoly, vedení, analytická evidence

účetnictví

 

Otázka: Vnitropodnikové účetnictví

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

Obsah tématu:

 • VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ
 • ÚKOLY A ZPŮSOBY VEDENÍ
 • VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ VEDENÉ V ANALYTICKÉ EVIDENCI K ÚČTŮM FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ

 

CHARAKTERISTIKA VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ

1) Finanční účetnictví:

 • eviduje účetní případy účetní jednotky ve vztahu k jejímu okolí
 • sleduje náklady a výnosy za podnik jako celek
 • vyjadřuje hospodářský výsledek za celý podnik
 • je normativně upraveno jednotně pro všechny druhy účetních jednotek – právním předpisem je zákon o účetnictví, dalším stupněm jsou vyhlášky MF a České účetní standardy

 

2) Vnitropodnikové účetnictví (provozní, nákladové):

 • sleduje hospodaření uvnitř podniku, tj. za jednotlivé vnitropodnikové útvary – hospodářská střediska
 • není jednotně právně upraveno – vlastní organizace i obsahová náplň je plně v pravomoci účetní jednotky
 • sleduje N a V a někdy se tomu říká nákladové účetnictví
 • -> Zaměření vnitropodnikového účetnictví:

  • a) na kontrolu hospodaření jednotlivých HS (porovnávání nákladů a výnosů HS)
  • b) na následnou kontrolu nákladů (porovnávání skutečných a rozpočtovaných nákladů)
 • kontrolní období je kalendářní měsíc

 

HLAVNÍ ÚKOLY VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ

1) pro potřeby finančního účetnictví zabezpečit průkazné podklady

 • a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností
 • b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů
 • c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností
 •  je možno organizovat v analytické evidenci finančního účetnictví a nebo v samostatném účetním okruhu

2) zajistit podklady pro kontrolu hospodaření jednotlivých středisek, často i za kratší období, než je účetní

3) zabezpečit následnou kontrolu nákladů

 • porovnáním skutečných N zjištěných ve vnitropodnikovém účetnictví s rozpočtovanými náklady‘
 • porovnáním výsledných kalkulací s kalkulacemi předběžnými

4) poskytovat informace pro vnitropodnikové řízení

 

ORGANIZACE VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ

1) v rámci analytických účtu k finančnímu účetnictví

 • náklady a výnosy jednotlivých HS se sledují na analytických účtech účtové třídy 5 a 6
 • možnosti účtování:
  • náklady a výnosy se zachytí na syntetických účtech a jejich částky se pak rozepíší na příslušné analytické účty dle HS
  • vnitropodnikové převody mezi HS se účtují pomocí účtů: 599 – Vnitropodnikové náklady, 699 vnitropodnikové výnosy
 • použití: v podnicích služeb, v menších výrobních podnicích při malém počtu HS
  • HV jednotlivých HS se zjišťuje podle AE jako rozdíl skutečných nákladů a skutečných výnosů – HV finančního účetnictví je shodný s HV vykázaným v souhrnu podle jednotlivých HS

 

2) samostatný účetní okruh

 • využívají se volné účtové třídy účtové osnovy pro podnikatele, tj. třída 8 (pro náklady) a třída 9 (pro výnosy) – jejich rozčlenění na účty a jejich obsahovou náplň si určí účetní jednotka sama, též názvy účtových skupin a jednotlivých účtů
 • při tomto způsobu si pro vnitropodnikové účetnictví firma zvolí i délku účetního období
 • tato podoba se využívá ve větších podnicích
 • označuje se jako dvoukruhové – finanční i vnitropodnikové účetnictví je odděleno a každé tvoří samostatný okruh
 • finanční účetnictví se vede v rámci 0. – 7. účtové třídy
 • vnitropodnikové se vede v rámci využití účtové třídy 8. a 9.
 • v členění podle jednotlivých HS se musí sledovat: prvotní náklady a výnosy (převzaté z FÚ), druhotné náklady a výnosy (vznikají z provedených výkonů a dodávek mezi jednotlivými středisky), stav zásob vytvořených vlastní činností (stav NV, PVV, výrobků), na vrub jednotlivých HS nelze zaúčtovat mimořádné náklady a výnosy (pro ně se vytváří zúčtovací – neutrální – středisko)

 

2 možnosti evidence středisek:

 • a) centralizovaná forma – evidence všech HS se vede v jediném účetním okruhu (v jedné účtárně)
 • b) decentralizovaná forma – každé HS má samostatné účetnictví, vzájemný styk mezi středisky je zajištěn prostřednictvím účtu Střediskové převody (999), který je v účtovém rozvrhu každého střediska a v souhrnu za celý podnik musí vykazovat nulový zůstatek
 • HS, které provede výkon pro jiné HS, vystaví interní doklad – převodka nebo vnitropodniková faktura

 

VÝKAZ PROVEDENÝCH VÝKONŮ

 • ocenění nedokončené výroby nebývá ve všech případech stejné, zpravidla zahrnuje přímé náklady, ale ve výrobách s delším výrobním cyklem se do jejího ocenění zahrnuje i výrobní popřípadě správní a zásobovací režie. Navíc nedokončená výroba bývá v různém stupni rozpracovanosti
 • pro většinou není možné její hodnotu zjistit součtem kalkulovaných N a počtu výrobků, dosud neodvedených do odbytového skladu
 • řešením je sestavení výkazu provedených výkonů
 • v tomto výkazu se provedené výkony vypočítají v rámci jednotlivých kalkulačních položek následujícím způsobem: provedené výkony = odvedené výkony + konečný stav nedokončené výroby – počáteční stav

 

Nedokončená výroba:

 • eviduje se ve výrobním HS na účtu Nedokončená výroba
 •  ocenění – ve vnitropodnikových cenách (max. ve vlastních nákladech výkonu)
 • náklady vynaložené na vznik NV se evidují ve výrobním HS na účtě Náklady hlavní výroby
 • -> výkony výrobního HS:

  • a) provedené – výrobky zhotovené ve výrobním HS, které dosud nebyly předány na sklad, tj. do odbytového HS – považujeme je za nedokončenou výrobu
   • účtování: Nedokončená výroba / Výnosy hlavní výroby
  • b) dokončené – odvedené – výrobky předané do odbytového skladu
   • účtování: Převody střediskové / Nedokončená výroba
   • v případě, že se NV oceňuje ve vlastních nákladech výkonu, je třeba zaúčtovat do nákladů hlavní výroby i kalkulovanou správní režii: Náklady hlavní výroby / Převody střediskové

 

Výrobky:

 • evidují se v odbytovém HS na účtu Výrobky
 • převzetí zásoby výrobků na počátku roku z FÚ: Výrobky / Spojovací účet k zásobám
 • ocenění – ve vnitropodnikové pořizovací cena, ve které se přebírají z výrobního střediska
 • přírůstek – převzetí z výroby: Výrobky / Převody střediskové
 • úbytek – v důsledku prodeje, možnosti účtování:

  • a) Náklady odbytu / Výrobky
  • b) Tržby z prodeje / Výrobky
 • tržby za prodané výrobky – účtují se ve FÚ – odtud se převádějí do odbytu: Spojovací účet k výnosům / Tržby z prodeje
 • výnosy odbytu – tržby – vnitropodniková pořizovací cena prodaných výrobků – zahrnují se kalkulované odbytové náklady a kalkulovaný zisk
 • kalkulované odbytové náklady – výnos odbytu z jeho vlastního hospodaření – převádějí se z účtů tržeb na účet Výnosy z kalkulovaných odbytových nákladů: Tržby z prodeje / Výnosy z kalkulovaných odbytových nákladů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!