Vnitropodnikové účetnictví – úkoly, vedení, analytická evidence – účetnictví

 

Otázka: Vnitropodnikové účetnictví

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

 

VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ, ÚKOLY A ZPŮSOBY VEDENÍ, VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ VEDENÉ V ANALYTICKÉ EVIDENCI K ÚČTŮM FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ

CHARAKTERISTIKA VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ
1) Finanční účetnictví:
– eviduje účetní případy účetní jednotky ve vztahu k jejímu okolí
– sleduje náklady a výnosy za podnik jako celek
– vyjadřuje hospodářský výsledek za celý podnik
– je normativně upraveno jednotně pro všechny druhy účetních jednotek – právním předpisem je zákon o účetnictví, dalším stupněm jsou vyhlášky MF a České účetní standardy

 

2) Vnitropodnikové účetnictví (provozní, nákladové):
– sleduje hospodaření uvnitř podniku, tj. za jednotlivé vnitropodnikové útvary – hospodářská střediska
– není jednotně právně upraveno – vlastní organizace i obsahová náplň je plně v pravomoci účetní jednotky
– sleduje N a V a někdy se tomu říká nákladové účetnictví
-> Zaměření vnitropodnikového účetnictví:
a) na kontrolu hospodaření jednotlivých HS (porovnávání nákladů a výnosů HS)
b) na následnou kontrolu nákladů (porovnávání skutečných a rozpočtovaných nákladů)
– kontrolní období je kalendářní měsíc

 

HLAVNÍ ÚKOLY VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ
1) pro potřeby finančního účetnictví zabezpečit průkazné podklady
a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností
b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů
c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností
– je možno organizovat v analytické evidenci finančního účetnictví a nebo v samostatném účetním okruhu

 

2) zajistit podklady pro kontrolu hospodaření jednotlivých středisek, často i za kratší období, než je účetní

 

3) zabezpečit následnou kontrolu nákladů
– porovnáním skutečných N zjištěných ve vnitropodnikovém účetnictví s rozpočtovanými náklady‘
– porovnáním výsledných kalkulací s kalkulacemi předběžnými

 

4) poskytovat informace pro vnitropodnikové řízení

 

ORGANIZACE VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ
1) v rámci analytických účtu k finančnímu účetnictví
– náklady a výnosy jednotlivých HS se sledují na analytických účtech účtové třídy 5 a 6
• možnosti účtování:
– náklady a výnosy se zachytí na syntetických účtech a jejich částky se pak rozepíší na příslušné analytické účty dle HS
– vnitropodnikové převody mezi HS se účtují pomocí účtů: 599 – Vnitropodnikové náklady, 699 vnitropodnikové výnosy
• použití: v podnicích služeb, v menších výrobních podnicích při malém počtu HS
– HV jednotlivých HS se zjišťuje podle AE jako rozdíl skutečných nákladů a skutečných výnosů – HV finančního účetnictví je shodný s HV vykázaným v souhrnu podle jednotlivých HS

 

2) samostatný účetní okruh
– využívají se volné účtové třídy účtové osnovy pro podnikatele, tj. třída 8 (pro náklady) a třída 9 (pro výnosy) – jejich rozčlenění na účty a jejich obsahovou náplň si určí účetní jednotka sama, též názvy účtových skupin a jednotlivých účtů
– při tomto způsobu si pro vnitropodnikové účetnictví firma zvolí i délku účetního období
– tato podoba se využívá ve větších podnicích
– označuje se jako dvoukruhové – finanční i vnitropodnikové účetnictví je odděleno a každé tvoří samostatný okruh
– finanční účetnictví se vede v rámci 0. – 7. účtové třídy
– vnitropodnikové se vede v rámci využití účtové třídy 8. a 9.
– v členění podle jednotlivých HS se musí sledovat: prvotní náklady a výnosy (převzaté z FÚ), druhotné náklady a výnosy (vznikají z provedených výkonů a dodávek mezi jednotlivými středisky), stav zásob vytvořených vlastní činností (stav NV, PVV, výrobků), na vrub jednotlivých HS nelze zaúčtovat mimořádné náklady a výnosy (pro ně se vytváří zúčtovací – neutrální – středisko)

 

– 2 možnosti evidence středisek:
a) centralizovaná forma – evidence všech HS se vede v jediném účetním okruhu (v jedné účtárně)
b) decentralizovaná forma – každé HS má samostatné účetnictví, vzájemný styk mezi středisky je zajištěn prostřednictvím účtu Střediskové převody (999), který je v účtovém rozvrhu každého střediska a v souhrnu za celý podnik musí vykazovat nulový zůstatek
– HS, které provede výkon pro jiné HS, vystaví interní doklad – převodka nebo vnitropodniková faktura

 

VÝKAZ PROVEDENÝCH VÝKONŮ
– ocenění nedokončené výroby nebývá ve všech případech stejné, zpravidla zahrnuje přímé náklady, ale ve výrobách s delším výrobním cyklem se do jejího ocenění zahrnuje i výrobní popřípadě správní a zásobovací režie. Navíc nedokončená výroba bývá v různém stupni rozpracovanosti
– pro většinou není možné její hodnotu zjistit součtem kalkulovaných N a počtu výrobků, dosud neodvedených do odbytového skladu
– řešením je sestavení výkazu provedených výkonů
– v tomto výkazu se provedené výkony vypočítají v rámci jednotlivých kalkulačních položek následujícím způsobem: provedené výkony = odvedené výkony + konečný stav nedokončené výroby – počáteční stav

 

 • Nedokončená výroba:
  – eviduje se ve výrobním HS na účtě Nedokončená výroba
  – ocenění – ve vnitropodnikových cenách (max. ve vlastních nákladech výkonu)
  – náklady vynaložené na vznik NV se evidují ve výrobním HS na účtě Náklady hlavní výroby
  -> výkony výrobního HS:
  a) provedené – výrobky zhotovené ve výrobním HS, které dosud nebyly předány na sklad, tj. do odbytového HS – považujeme je za nedokončenou výrobu
  – účtování: Nedokončená výroba / Výnosy hlavní výroby
  b) dokončené – odvedené – výrobky předané do odbytového skladu
  -účtování: Převody střediskové / Nedokončená výroba
  – v případě, že se NV oceňuje ve vlastních nákladech výkonu, je třeba zaúčtovat do nákladů hlavní výroby i kalkulovanou správní režii: Náklady hlavní výroby / Převody střediskové

 

 • Výrobky:
  – evidují se v odbytovém HS na účtu Výrobky
  převzetí zásoby výrobků na počátku roku z FÚ: Výrobky / Spojovací účet k zásobám
  ocenění – ve vnitropodnikové pořizovací cena, ve které se přebírají z výrobního střediska
  přírůstek – převzetí z výroby: Výrobky / Převody střediskové
  úbytek – v důsledku prodeje, možnosti účtování:
  a) Náklady odbytu / Výrobky
  b) Tržby z prodeje / Výrobky
  tržby za prodané výrobky – účtují se ve FÚ – odtud se převádějí do odbytu: Spojovací účet k výnosům / Tržby z prodeje
  výnosy odbytu – tržby – vnitropodniková pořizovací cena prodaných výrobků – zahrnují se kalkulované odbytové náklady a kalkulovaný zisk
  kalkulované odbytové náklady – výnos odbytu z jeho vlastního hospodaření – převádějí se z účtů tržeb na účet Výnosy z kalkulovaných odbytových nákladů: Tržby z prodeje / Výnosy z kalkulovaných odbytových nákladů
Další podobné materiály na webu: