Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu

 

Otázka: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu

Předmět: Hotelnictví, Cestovní ruch

Přidal(a): Laura

 

 

Geografie = věda zabývající se zemským povrchem a vrstvami hmoty, které jej obklopují a v souhrnu tvoří geografickou sféru

Zemský povrch = 510 mil. km2

 • 361 mil. km2 – voda
 • 149 mil. km2 – pevnina

 

Vývojové etapy geografie

 • objevování
 • popisu
 • vysvětlování
 • prognózování

 

Rozdělení geografie

 • všeobecná (teoretická)
 • regionální (oblastní)
 • fyzická
  • GEOMORFOLOGIE
  • KLIMATOLOGIE
  • HYDROGRAFIE
  • PEDOGEOGRAFIE
  • BIOGEOGRAFIE
 • socioekonomická
  • SOCIÁLNÍ
   • Geografie obyvatelstva
   • Geografie sídel
   • Geografie politická
  • EKONOMICKÁ
   • Geografie průmyslu
   • Geografie zemědělství
   • Geografie dopravy
   • Geografie služeb
   • Geografie cestovního ruchu

 

Geografie cestovního ruchu

 • předmětem studia jsou prostorová hlediska vztahů mezi cestovním ruchem a ostatními složkami geosféry

 

Regionální geografie cestovního ruchu

 • zabývá se rozmístěním cestovního ruchu v konkrétním území, studuje zákonitosti a vztahy CR vzhledem k podmínkám, které jsou potřebné pro jeho rozvoj v jednotlivých regionech (oblastech)

 

Cestovní ruch v hospodářství

 • Primér/prvovýroba
 • odvětví přímo využívající přírodní zdroje
 • rybolov a zemědělství, těžba surovin, lesní hospodářství
 • Sekundér/druhovýroba
 • odvětví zpracovatelského průmyslu
 • výroba a rozvod elektřiny a tepla, stavebnictví

 

Zpracovatelský průmysl

 • hutnický
 • strojírenský
 • potravinářský
 • chemický
 • textilní
 • dřevozpracující
 • Terciér/služby
 • všechny druhy služeb
 • zdravotnictví, školství, doprava, ubytování a stravování, informační a komunikační činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví, poradenská činnost

 

Význam

 • cestovní ruch patří k významným složkám světové ekonomiky a hospodářství
 • vytváří pracovní příležitosti
 • pro zahraniční obchod je významným zdrojem devizových prostředků. (saldo CR)
 • v některých státech má velkou úlohu při tvorbě HDP

 

Předpoklady CR

 • ovlivňují existenci a rozvoj CR

 

Lokalizační

 • lokalizace aktivit CR do určitého místa
 • PŘÍRODNÍ
  • Povrch (nížiny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a velehory),pískovcová nebo slepencová skalní města, sopky (činné nečinné), gejzíry, krasové jevy (propasti, jeskyně, vodopády)
  • Podnebí
  • Povrchové vody
  • Podzemní vody
  • Rostlinstvo
  • Živočišstvo
 • KULTURNĚ-HISTORICKÉ
  • architektonické a stavební památky (hrady, zámky kostely), muzea, galerie, archeologické lokality, parky…
  • Selektivní
 • OBJEKTIVNÍ
  • Politické (politická a bezpečnostní situace)
  • Ekonomické (ekonomická a životní úroveň)
  • Demografické
 • SUBJEKTIVNÍ
  • Sociologické
  • Ostatní
  • Realizační
  • umožňují uskutečnit nároky účastníků CR v oblastech s příznivými lokalizačními podmínkami
 • DOPRAVNÍ
 • MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ
  • ubytování, stravování, zábava, sport

 

Oblasti CR

 • Oblasti s mezinárodním významem – Havajské ostrovy, Karibik
 • Oblasti s celostátním významem – ČR (Krkonoše), Rakousko (Alpy)
 • Oblasti s regionálním významem – Praha (údolí Berounky a Sázavy)

 

Střediska CR

 • obce v nichž se soustředí materiálně-technické předpoklady
 • Dělení dle zaměření
  • Lázeňská, přímořská, vnitrozemská střediska letní rekreace, střediska horské turistiky a lyžování, historicky cenná města, světová velkoměsta
 • Dělení dle významu
  • Mezinárodní střediska (Paříž)
  • Celostátní střediska (Olomouc)
  • Regionální střediska (Šumava – Železná Ruda)
  • Místní střediska

 

Druhy CR

Rekreační

 • zaměření na odpočinek a regeneraci
 • Varianty
 • Pobyt na jednom místě
 • Agroturistika
 • Turistika
 • Léčebné pobyty

Kulturní

 • motivován poznáváním a návštěvou památek
 • řadí se sem i náboženský CR

Společensky zaměřený

 • motivován návštěvou příbuzných nebo místa, odkud pocházejí předci

Profesionálně zaměřený

 • služební povinnosti
 • kongresová turistika

Sportovní

 • návštěva sportovních událostí

Stimulační

 • rekreace v kombinaci s pracovní náplní

 

Formy CR

 • Podle rozložení CR v průběhu kalendářního roku
 • Celoroční (Havajské ostrovy)
 • Sezónní (letní, zimní)
 • Podle délky pobytu
 • Krátkodobý (denní, víkendový max. délka pobytu tři dny)
 • Dlouhodobý (více než tři dny, dovolená, prázdniny)
 • Podle způsobu cestování
 • Individuální
 • Skupinový
 • Podle místa původu účastníků
 • Domácí
 • Zahraniční
 • Tranzitní
 • Podle ekonomického hlediska
 • Aktivní (cesty občanů jiných států na území našeho)
 • Pasivní (cesty našich občanů do zahraničí)
 • Podle vázanosti
 • Vázaný (splnění některých podmínek k absolvování CR)
 • Volný (volně přístupný každému)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!