Výkonnost národního hospodářství

 

Otázka: Výkonnost národního hospodářství

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Katka

 

 

Sektory národního hospodářství

  • 1) Primární sektor-co můžeme získat ze země(rybolov,zemědělství,lesnictví)
  • 2) Sekundární-zpracovatelský průmysl (stavebnictví, potravinářský)
  • 3) Tercialní-obchod a služby
  • 4 )Kvartální-věda a výzkum (jestli na to zbudou peníze)

 

Subjekty: Stát,firmy,domácnosti
Neziskový-státní neziskové organizace(škola,nadace,občanská sdružení)
Ziskový
Fyzické osoby-živnostník, zaměstnanci
Právnické osoby-firmy,společnosti,a.s,v.o.s, s.r.o., a.s,družstva,státní podniky.

 

Magický čtyřúhelník

  • Stabilita cen, míra inflace
  • Velikost a tempo růstu produktu, HDP
  • Vyrovnanost vývozů a dovozů, bilance zahraničního obchodu
  • velikost a struktura nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti

-Makroekonomické veličiny spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují.

 

Výkonnost NH

  • množství statku a služeb která ekonomika vyprodukovala za určité období (1rok)=celkový produkt.

 

2 nejdůležitější ukazatele při měření celkového produktu jsou:

1) HDP

-používá se v Evropě a je počítán na uzemním principu.

HDP=souhrn statků a služeb
-vyjádřeních v penězích
-vytvořen za určité období (1rok)
-výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) na uzemní státu bez ohledu na to zda jsou občany státu nebo cizinci.

 

2) HNP-hrubý národní produkt

-Používá se v Kanadě a Severní Americe
-staven na národním principu
HDP=souhrn statků a služeb
-vyjádřeních v penězích
-vytvořen za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanu příslušné země bez ohledu na to jestli výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí.

 

Metody výpočtu HDP
-počítat můžeme 2 rovnocennýma metodami
HP a jeho fáze (výroba,rozdělování,přerozdělování,směna a spotřeba)
-Směna a spotřeba-na velikosti produkce nic nezmění.
S pohledu na celkový produkt nás zajímají pouze 2 fáze VÝROBA A ROZDĚLOVÁNÍ.

-Z nich objevíme metody:

1) Produkční (zbožová)metoda-vychází z metody výroby a sčítá všechny finanční statky a služby
-které firmy za dané období prodali domácnostem, vládě a jiným firmám
-čisté vývozy (export-import)-ven, dovnitř
HDP=spotřeba domácností+investice soukromých a domácích firem+vládní nákupy+čistý vývoz
-spotřeba domácnosti tvoří 2/3 HDP
-Jsou to výdaje za konečné produkty za zboží a služby uskutečněné za daní rok.
-Spotřeba krátkodobá (prášek, oblečení)-i dlouhodobá (auto)

Investice soukromých a domácích firem
-výdaje za DHM (stroje, budovy)
-změny statku zásob (+,-)+koupě nových bytů.

Vládní nákupy-výdaje státu na infrastrukturu (obrana,školství,zdravotnictví)

Čistý vývoz – export-import

 

2) Důchodová metoda
-národní důchod-příjmy obyvatelstva
-vychází s fáze rozdělování a přerozdělování-kdy každý z účastníka výroby získává svůj podíl na vyrobeních statcích a službách jeho odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů to znamená, že zaměstnanci dostanou mzdu, majitele rentu-půdu,majitele kapitálu zisk a úrok.
-dále se připočítávají odpisy (opotřebení DM) snižují nám zakl.daně.
-nepřímě daně (DPH, spotřební daň)
HDP=národní důchod+opotřebení investic+nepřímé daně

 

Šedá a černá ekonomika
-do HDP jsme schopni sčítat pouze statky a služby, které prošli legálním trhem
-do HDP nejsme schopni zachytit:

1) statky a služby, které si lidé vyrobily pro vlastní spotřebu a spotřebu svých rodin a známých-neprošli trhem.(večeře)

2) Statky a služby, které prošli nelegálním trhem šedá a černá ekonomika.
a)šedá-úplatky a melouchy=nezdaněná práce a příjmy
b)černá-příjmy s trestné činnosti,krádež,prodej drog,hazard,prostituce.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!