Výnosy – členění, účtování, tržby a HV

 

Otázka: Výnosy – členění, účtování, tržby a HV

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Výnosy – členění výnosů, účtování o výnosech, tržby, hospodářský výsledek

 

Charakteristika a členění výnosů

Hodnotové vyjádření výkonů podniku zachycují výnosy. S výnosy souvisí příjmy, což jsou finanční prostředky, které byly přijaty za provedené výkony. Podobně jako u nákladů a výdajů i zde ještě neznamená, že každý výnos je automaticky i příjem. (např. při prodeji výrobků na fakturu zaúčtujeme výnos, ale příjem se uskuteční až v okamžiku uhrazení faktury).

Výnosy se zachycují v účtové třídě 6-Výnosy.

 

Účtování výnosů

Základní hledisko po jejich členění je totožné s členěním nákladů.

Pro potřeby účetnictví se výnosy dělí:

 • provozní, to jsou výnosy, které souvisejí s běžnou činností podniku
 • finanční, výnosy, které vyplývají z finančních operací na finančním trhu (výnosy z cenných papírů a tržby z jejich prodeje, přijaté úroky apod.)
 • mimořádné, výnosy, které vznikly neočekávaně a náhle (plnění za manka a škody, úhrady již odepsaných pohledávek apod.)

 

Struktura dělení výnosů:

Provozní

 • 60-Tržby za vlastní výkony a zboží
 • 61-Změna stavu zásob vlastní činnosti
 • 62-Aktivace
 • 64-Jiné provozní výnosy
 • 697-Převod provozních výnosů

 

Finanční

 • 66-Převod provozních výnosů
 • 698-Převod finančních výnosů

 

Mimořádná

 • 68-Mimořádné výnosy

 

1.Provozní výnosy

U provozních výnosů se vychází z rozšířeného pojetí výnosů. Neobsahují pouze tržby, ale i tzv. doplňkové výnosy, odpovídající změně stavu zásob vlastní výroby a aktivaci vlastních výkonů.

 • Účtovací skupina 60-Tržby za vlastní výkony a zboží – pod pojmem výkony se rozumí výrobky, práce a služby. Jestliže účetní jednotka prodává výkony, které vytvořila, nebo zboží, vznikají na jedné straně tržby (za vlastní výkony a zboží), na druhé straně účetní jednotce přibývají buď peníze nebo pohledávky.

 

 • Účtová skupina 61-Změny stavu zásob vlastní činnosti – technika účtování v této účtové skupině je závislá na zvoleném způsobu účtování zásob (způsob A), vzhledem k majetku, který spadá do zásob vytvářených vlastní činností, se člení i tato účtová skupina podrobněji – změna stavu nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat.

 

 • Účtová skupina 62-Aktivace – podle toho, který druh majetku aktivací vzniká, volíme potřebný účet: aktivace materiálu a zboží, vnitropodnikových služeb, dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

 

 • Účtová skupina 64-Jiné provozní výnosy – patří sem tržby z prodeje dlouhodobého majetku,tržby z prodeje materiálu, smluvní produkty a penále, jiné provozní výnosy.

 

2.Finanční výnosy

 • Účtová skupina 66-Finanční výnosy – souvisejí s obchodováním s cennými papíry. S úrokovými a kursovými operacemi.

 

3.Mimořádné výnosy

 • Účtová skupina 68-Mimořádné výnosy – výnosy vyplývající z neobvyklých operací ve vztahu k běžné činnosti jednotky (příjem do pojišťovny za zničené zboží při povodních)

 

Zjištění hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek je jedním z nejdůležitějších ukazatelů o hospodaření a rentabilitě účetní jednotky. Hospodářským výsledkem může být ztráta – také se hovoří o tom, že podnik je v „červených číslech“. Hospodářský výsledek se tvoří na účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Rozlišujeme hrubý hospodářský výsledek (před zdaněním) a hospodářský výsledek čistý = dispontabilní (po odvedení splatné daně z příjmu)

 

Členění hospodářského výsledku:

– porovnáním nákladové skupiny 58 a výnosové skupiny 68 dostaneme mimořádný hospodářský výsledek, který upravíme na základ daně z mimořádné činnosti, tu zaúčtujeme na účtu 593- Daň z příjmu z mimořádné činnosti – splatná (593/341)

 • porovnáním účtových skupin provozních nákladů (skupiny 50-55 a účet 597) a skupin provozních výnosů (skupiny 60-64 a účet 697) zjistíme provozní hospodářský výsledek
 • obdobně porovnáním skupin finančních nákladů (skupiny 56, 57 a účet 598) a skupin finančních výnosů (skupiny 66 a účet 698) vyjde finanční hospodářský výsledek.

 

Součet těchto dvou posledních hospodářských výsledků nazýváme hospodářský výsledek z běžné činnosti. Pro účely daňového přiznání je nutné hospodářský výsledek upravit na daňový základ. K hospodářskému výsledku připočteme náklady, které nejsou saňově uznatelné (např. náklady na reprezentaci, cestovné nad zákonný limit, rozdíly plynoucí z účetních a daňových odpisů apod.).

A naopak odečteme ty výnosy, které nejsou zahrnovány do základu daně (např. výnosy osvobozené od daně – příjmy z provozu malých vodních elektráren.

Z takto vzniklého daňového základu vypočítáme daň z běžné činnosti, kterou zaúčtujeme na účtu 591-Daň z příjmu z běžné činnosti – splatná (591/341)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!