Výpočet čisté mzdy zaměstnance

 

   Otázka: Odměňování (mzdy)

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Hela D.

 

Super hrubá mzda (SHM) se skládá z:

 • hrubá mzda (HM) -mzda před odvedením: zálohové daně 15%, SP 6,5%,  ZP 4,5 % zaměstnancem
 • sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ( SP 25%)
 • zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (ZP 9%)

 

Výpočet čisté mzdy (ČM)

od HM odečítáme:

 • Sociální pojištění (SP)    6,5 % z HM
 • Zdravotní pojištění (ZP) 4,5 % z HM
 • Daň zálohová 15%  z HM

k HM přičítáme:

 • + daňový bonus
 • + náhrady na nemocenské

 

Ukázkový příklad výpočtu čisté mzdy zaměstnance

 • Zaměstnanec pobírá fixní měsíční mzdu 42.800,- Kč
 • V měsíci bylo 20 pracovních dní
 • Délka pracovní doby je 8 hod/den
 • Zaměstnanec měl 3 dny dovolenou
 • Zaměstnanec byl 10 dní nemocný
 • Dostal prémie 2.500,- Kč

 

Za minulé kalendářní čtvrtletí bylo 62 dní, -zaměstnanec 6 dnů neodpracoval a jeho hrubá mzda za toto čtvrtletí byla 125.698,- Kč

Sleva na poplatníka daně činní 2070,- Kč

Zaměstnanec má 3 děti ( sleva na dani na dítě činní 1117,- Kč)

 

Výpočet výše hrubé mzdy za daný měsíc (HM)

K výpočtu v tomto případě potřebujeme znát:

 1. Výpočet HM za odpracované dny v daném měsíci
 • Bylo 20 pracovních dní z toho měl zaměstnanec 3 dny dovolené a 10 dní byl nemocný, odpracoval 7 dní
 • 20 prac.dní 3 dny dovolená 10 dní nemoc = 7 dní odpracoval

 měsíční mzda       :     pracovní dny      =      HM  za jeden den  .    počet odprac. dní      =         HM za 7 dní

     42.800      :        20            =          2.140       .       7                    =     14.980,- Kč

 

2) Výpočet náhrady mzdy za 1 hod. Použijeme 62 dní za poslední čtvrtletí, odečteme 6 dní, které neodpracoval. Za čtvrtletí odpracoval 56 dní a tím vydělíme hrubou mzdu za čtvrtletí 125.698,- Kč. Výsledek je náhrada za 1 den děleno 8 prac. hodinami za den a vyjde nám náhrada za 1 hodinu.

Počet dní v čtvrtletí     neodprac. dny     odprac. dny     HM za čtvrtletí      odprac. dny    náhrada / 1den    prac. hod/den      náhrada za 1h

          62       –         6         =    56………125.698    :       56        = 2.244,61     :     8        =     280,58,- Kč

 

3) Výpočet náhrady za dovolenou. Zaměstnanec čerpal v daném měsíci 3 dny dovolené, protože má 8 hodinovou pracovní dobu, musíme vynásobit 3dny dovolené 8 pracovními hodinami, to je celkem 24 hodin. Náhrada za 1 hodinu je 280,58,- Kč a to vynásobíme 24 hod čerpané dovolené. Náhrada za dovolenou tedy činní 6.734,- Kč.

počet dní čerpané dovolené        pracovní hodiny za 1 den          náhrada za 1 hodinu                 náhrada za dovolenou

3 dny dovolené          .            8 hod              .           250,58         =               6.734,- Kč

 

Nyní už můžeme vypočítat celkovou HM a to sečtením HM za 7dní dní, náhradou za dovolenou a přičteme i prémie.

 

HM za 7 dní           +     náhrada 3 dny dovolené    +    prémie            =              celková hrubá mzda (HM)

                          14.980          +            6.734              +     2.500      =                24.214,- Kč

 

Hrubá mzda  (HM) zaměstnance je  24.214,- Kč

 

Výpočet super hrubé mzdy zaměstnance (SHM)

Super hrubou mzdu zaměstnance vypočítáme, tak že HM vynásobíme 1,34 což je (100% HM + 25% z HM tvoří SP zaměstnavatele + 9% z HM tvoří ZP zaměstnavatele = 134% = 1,34).

 

hrubá mzda (HM)          .                    100%HM+25% SP+9% ZP                              =                 super hrubá mzda (SHM)

          24.214,-           .                       1,34 (134 %)                          =                     32.446,76

 

Výpočet  daně 15%

Daň počítáme ze super hrubé mzdy, kterou zaokrouhlíme na sta a vždy zaokrouhlujeme nahoru. Daň je 15% , provedeme výpočet SHM vynásobíme 15 % (0,15) a vyjde nám výše daně.

 

zaokrouhlená SHM                .                       15% daň                          =             daň

            32.500                        .                   0,15                     =     4.875,- Kč

 

Odpočet z daně na poplatníka (2.070,- Kč)

Od vypočítané daně odečteme 2.070,-Kč

 

daň                     –              odpočet na poplatníka                            =             daň po odpočtu na poplatníka

4.875,-             –                2.070,-                              =                      2.805,- Kč

 

Odpočet z daně na děti

Zaměstnanec má tři děti, odpočet na 1 dítě je 1117,- Kč budeme tedy od daně (po odpočtu na poplatníka)

odečítat částku 3 . 1.117,- Kč = 3.351,-Kč. Výsledek nám určuje daň k zaplacení. Pokud nám vyjde výsledek s minusem nastává daňový bonus( v té výši kladný), který nakonec k HM přičítáme.

 

daň po odpočtu na poplatníka   –        odpočet za 3 děti            =         daň k zaplacení /daňový bonus

2.085,- Kč        –        3.351,- Kč          =              –546,- Kč

 

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %) z HM

HM vynásobíme 4,5 % ( 0,045) a tím získáme částku za ZP, která se od HM odečítá.

 

HM                  .               4,5% (0,045) ZP                     =             výše ZP k zaplacení zaměstnancem

24.214,- Kč     .              0,045                        =                      1.090,- Kč     

 

Sociální pojištění zaměstnanec 6,5 % (0,065) z HM

HM vynásobíme 6,5 % ( 0,065 ) a tím získáme částku za SP, která se od HM odečítá.

 

HM                   .               6,5 % ( 0,065) SP                   =              výše SP k zaplacení zaměstnancem

24.214,- Kč     .              0,065                       =                       1574,- Kč

 

Výpočet náhrady za nemoc  

Nemocenské dávky například pro rok 2014
Limity náhrad mzdy za 1h v hrubém % hrazené náhrady Vypočítaná výše náhrady nemoci za 1h v daných limitech
151,38 90% 151,38 . 0,9 =136,242
227,15 60% (227,15 -151,38) . 0,6 = 45,462
454,13 30% (454,13 – 227,15) . 0,3 = 68,094

  

Pro výpočet potřebujeme znát výši náhrady za jednu odpracovanou  hodinu, ta se rovná 280,58,- Kč.

Nyní použijeme tabulku. Náhrada 280,58,- je vyšší než 151,38,- Kč a také je vyšší než druhý limit 227,15,-Kč. Do náhrady tedy použijeme celou částku náhrady dle výpočtů, které jsou barevně rozlišeny.

Znamená to, že u:

 • prvního limitu je proplácena náhrada 136,242,- Kč
 • druhého limitu 45,462,- Kč
 • třetího limitu 16,029,- Kč (280,58 – 227,15 = 53,43 . 0,3 = 16,029,- Kč)

Protože nám náhrada za odpracovanou 1 hodinu zasahuje do třetího limitu, ale nepřesahuje jí musíme vypočítat její poměr náhrady.

Od náhrady za 1 odprac. hod 280,58,- Kč odečteme 227,15 což je částka z tabulky (hrazená částka v druhé limitu) =  vyjde nám částka 53,43,- Kč (částka, která zbývá na úhradu do třetího limitu) a tu vynásobíme 30 % (0,3) vyjde nám náhrada placená v třetím  limitu = 16,029,- Kč

Nyní sečteme částky náhrady nemocenské ze všech limitů a to je celková náhrada za nemoc / 1 hod

 

první limit              +             druhý limit              +             třetí limit                 =             celková náhrada za nemoc / 1hod

136,242,- Kč      +        45,562,- Kč      +          16,029,-          =                   197,73,- Kč

 

Výpočet výše úhrady dnů nemoci

Zaměstnanec byl 10 dní nemocný – první 3 dny nejsou nijak hrazeny, k úhradě za nemoc nám zbývá 7 dní.

Tyto dny vynásobíme náhradou za nemoc 197,73,- Kč- = 1384 a počtem hodin na den, tedy 8 pracovními hodinami = 11.073,048,- Kč (100% náhrada za nemoc). Protože je nám při nemoci hrazeno jen 60 % z celé náhrady při nemoci musíme výsledek, vynásobit 60 % (0,6) a tím jsme získali částku , která bude hrazena zaměstnanci jako náhrada za nemoc.

 

10 dni nemoc – 3 dny nehrazeno   .    náhrada za nemoc  . 8 prac. hod = 100% náhrady za nemoc . 60% (0,6) =          vyplacená náhrada za nemoc

 7 dnů plac.nemocenské    197,73,- Kč   .   8 hod   =  11.073,048,- Kč  .  0,6   = 6.643,8,- =  6.644,- Kč

 

Výpočet čisté mzdy zaměstnance ( ČM )

HM        –          ZP (4,5)       –       SP (6,5)      –   DAŇ    +    Daňový bonus     +    Náhrada za nemoc   =             Čistá mzda zaměstnance

24.214,-  –   1.090,-   –  1.574,-      –   0    +      546,-       +     6.644,-          =             28.740,- Kč

 

Čistá mzda zaměstnance činní 28.740,- Kč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!