Výrobní proces, příprava výrobního procesu – ekonomie

 

Otázka: Výrobní proces, příprava výrobního procesu

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Sára

 

Výrobní proces v podniku

Proces výroby, který probíhá v podniku prochází 3mi základními etapami:

a) předvýrobní etapa
– zajištění potřebných pracovních předmětů a pracovních prostředků, textilnické dokumentace pracovních sil atd.

b) výrobní etapa
-dochází k přeměně výchozích surovin a materiálů ve výsledný produkt

c) odbytová etapa
– zahrnuje převzetí výrobku z výroby, jejich skladování, balení, expedici, fakturaci, servisní služby atd.

 

VÝROBNÍ PROCES PŘETRŽITÝ A NEPŘETRŽITÝ

Podle opakování výroby lze výrobní proces členit na:
a) přetržitý
– je typický zejména pro strojírenskou výrobu
– výrobky a jejíž části se zpracovávají na různých oddělených pracovištích a lze výrobu kdykoliv přerušit

b) nepřetržitý
– probíhá plynule bez přerušení převážně v chemické a hutní výrobě

 

VÝROBNÍ OPERACE

Je souvislá práce, kterou vykonává jeden nebo několik pracovníků na jednom pracovišti, a to na jednom, a nebo současně na více kusech na téhož zpracovaného předmětu.

Rozdělení – podle významu operací ve výrobním procesu se rozlišují:

a) hlavní (technologické nebo výrobní)
– během nich dochází ke změně vlastností pracovního předmětu (broušení, frézování atd.)

b) vedlejší (pomocné nebo nevýrobní)
– při nich se zpracované předměty nemění (manipulace, skladování)

 

PRACOVIŠTĚ

Pracoviště je organizačně i prostorově vymezená část dílny, ve které probíhá jedna nebo několik výrobních operací prováděných jedním nebo několika pracovníky.

Členění pracovišť:
– prac. ruční, strojní a apartní
– s individuální, skupinovou a vícestrojovou obsluhou
– prac. stálá a pohyblivá

Pracoviště se sdružují v dílny a dílny dále na provozy.

 

Podle způsobu sdružování pracovišť se rozlišuje:

a) organizace technologická
– v dílnách jsou pracoviště stejného druhu
– výhodou tohoto uspořádání je lepší přizpůsobivost při změnách výrobního programu

b) organizace předmětná
– v dílnách jsou seskupeny různé druhy prac. podle technologického postupu
– výhodou je, že se zkracují přepravní časy a tím i celá výroba

 

TYPY VÝROBY

a) hromadná výroba
– velmi úzký sortiment což umožňuje výrobu ve velkém rozsahu
– výroba je plynulá, stálá
– probíhá bez podstatných změn
– tato ustálenost výroby umožňuje používat moderní technologii, a to především speciální jednoúčelové stroje

b) sériová výroba

c) kusová výroba
– široký sortiment s malým počtem kusů
– výroba i na zakázku
– používají se především univerzální stroje

 

Technická příprava výroby (TPV)

ÚKOLY TPV

Úkolem TPV je určit před zahájením výroby:

charakter výrobku – tj. jeho konstrukční řešení, fyzikální a chemické vlastnosti
způsob jeho výroby – tj. použitou výrobní technologii
potřebná výrobní zařízení
potřebné suroviny a materiál, počty zaměstnanců

 

Ve strojírenské výrobě se TPV člení na 2 etapy:

a) konstrukční příprava výroby
– konstruktéři
– zajišťuje vývoj nových výrobků, modernizaci již výrobků vyráběných a připravuje příslušnou konstrukční dokumentaci

b) technologická příprava výroby
– technologici
– stanoví výrobní postupy a zpracovává technologickou dokumentaci

 

POSTUP PRACÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝROBKŮ A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH VÝROBY

– Vývojové práce začínají konstrukční přípravou výroby vypracováním tzv. projektu.
– Tento projekt se rozpracuje výkres, dolní různými výpočty, schématy, materiálovými dispozicemi atd.
– V hromadné výrobě se po schválení projektů se vyrobí několik prototypů, které slouží k ověření správnosti konstrukčního řešení.
– Potom následují zkoušky prototypů, které mají odhalit nedostatky a po nezbytných úpravách se vypracuje definitivní konstrukční dokumentace.

– Následuje TPV, která spočívá převážně ve vypracování technologických postupů.
– Před vlastním rozběhem výroby se do výroby zadává několik výrobků jako tzv. NULTÁ nebo OVĚŘOVACÍ SÉRIE, jejímž cílem je ověření připravenosti výroby po stránce technologické.

 

LICENCE

– Vývoj nových výrobků bývá většinou časově i finančně náročný.
– Jestliže chceme získat v určitém oboru technickou srovnatelnost se světem je jednou z možností, jak toho dosáhnout, uvažovat i koupi licence.

Licence = smlouva, kterou vlastník patentu dovoluje za určitou finanční úhradu (licenční poplatek) uživateli licence využívat svůj vynález.

– Součástí licenčních smluv bývá smlouva o know-how (jak na to).

 

INOVACE

Inovací se rozumí buď zavedení výroby nového druhu výrobku nebo existujícího výrobku s novými vlastnostmi.
Podle hloubky inovace může vzniknout:

a) nová varianta výrobku
– v rámci daného konstrukčního řešení 1 nebo několik parametrů výrobku

b) nová generace výrobku
– nastává změna celkového konstrukčního řešení (krátká, dlouhá OCTAVIA)

c) nový druh výrobku
– mění se celková koncepce výrobku (Fabia Rapid, …)

d) nový rod výrobku
– principiálně se mění celková koncepce nejčastěji na základě technických vynálezů ( ŠKODA 105,120 ; FAVORIT)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!