Význam a úloha účetnictví, daňové evidence

 

Otázka: Význam a úloha účetnictví, daňové evidence

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): jitka

 

Účetnictví je číselné zachycení hospodářského dění, které slouží jako podklad pro rozhodování a řízení v budoucnosti.

 

Předmět účetnictví a daňové evidence

Účetní jednotky účtují v účetnictví o pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech nebo výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření.

Účetní jednotky evidují v daňové evidenci pohyb příjmů a výdajů, sledují některé složky majetku.

 

Základní charakteristické znaky účetnictví (základní účetní pojmy):

 1. Účetnictví zaznamenává jen skutečný stav.
 2. Evidence se vede z časového hlediska – účetní období 12 po sobě jdoucích měsíců:

a) kalendářní rok – od 1.1. do 31.12.

b) hospodářský rok – může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než je leden

Účetní jednotky mohou uplatnit hospodářský rok pouze se souhlasem správce daně (finanční úřad).  O změnu účetního období účetní jednotka žádá nejpozději tři měsíce před dnem uvedeným v žádosti.

 1. Jednotlivé hospodářské jevy (účetní případy) se zachycují vždy na základě písemného záznamu v účetním dokladu. Bez účetního dokladu není účetního případu.
 1. Všechny hospodářské jevy se evidují v peněžních jednotkách české měny, některé navíc i v jednotkách naturální (hmotných) nebo v cizí měně.
 1. Hospodářské jevy se zaznamenávají nepřetržitě a soustavně.
 2. Účetnictví je vedeno v českém jazyce.
 3. Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek:

–  právnické osoby, které mají sídlo na území ČR (ať podnikají nebo ne)

– zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou výdělečnou činnost

– organizační složky státu, např. rozpočtové organizace – armáda, školy, zdravotnictví

– fyzické osoby, které podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost, pokud prokazují své výdaje vynaložené na dosažení příjmů pro účely zjištění základu daně z příjmu

 1. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví:
 • správné – účetnictví se vede tak, že to neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.
 • úplné – účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy a do konce tohoto období sestavila účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu a zveřejnila informace a má.
 • průkazné – jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (záznam může porovnat se skutečností) a účetní jednotka provedla inventarizaci.
 • způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů – účetní jednotka zpracovává a uschovává doklady a to tak, aby je mohla předložit.
 • srozumitelné – jestliže umožňuje spolehlivě a jednoznačně určit:

a) obsah účetních případů

b) obsah účetních záznamů

c) účetní období

Mezi požadavky kladené na účetnictví patří, aby

– uchovávalo informace o ekonomických jevech podnikatele

– bylo důkazním prostředkem při vedení sporů

– zajišťovalo správné hospodaření s majetkem a jeho ochranu

– vytvářelo podklady pro vyměření daní

 

Informace z účetnictví slouží pro řízení o rozhodování zejména následujícím uživatelům:

a) interní uživatelé – řídící pracovníci firmy (management na různých úrovních řízení, představenstvo, dozorčí rada), vlastníci (akcionáři, společníci) a zaměstnanci.

b) externí uživatelé – věřitelé (úvěrující peněžní ústavy, dodavatelé), zákazníci, finanční úřady, instituce zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, veřejnost …

 

Daňová evidence

Zachycuje jen příjmy a výdaje; a jen některé složky majetku a závazků, u kterých dochází k častým změnám.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které podnikají a za účetní období dosáhly obrat menší než Kč 25 mil.

Účetní závěrka se skládá z přehledu majetku a závazků a přehled o příjmech a výdajích.

 

Účetnictví

Eviduje skutečný stav a pohyb majetku a závazků, nákladů a výnosů; a výsledku hospodaření Využívá soustavu účtů, na které se zapisuje podvojným účetním zápisem. V porovnání s daňovou evidenci, je náročnější na vedení a zpracování, podrobnější, ale i dražší.

 

V účetnictví rozeznáváme

 • Finanční účetnictví – zaměřuje se na získání a poskytování ekonomických informací, pro vnější uživatele – FÚ, dodavatelé odběratelé, banky … Poskytuje informace o účetní jednotce jako celku. Jde o vztahy finanční povahy.

 

 • Managerské účetnictví – poskytuje ekonomické informace, které potřebuje vedení účetní jednotky při rozhodování a kontrole.

 

Zahrnuje

 • vnitropodnikové (provozní, nákladové) účetnictví
 • kalkulace vlastních nákladů
 • rozpočetnictví
 • vnitropodnikovou statistiku
 • operativní evidence

 

1) vnitropodnikové účetnictví se zaměřuje na evidenci průběhu hospodářských činností uvnitř účetní jednotky, tj. v jejich vnitropodnikových útvarech. Úkoly:

 • poskytuje údaje pro finanční účetnictví
 • poskytuje údaje o nákladech jednotlivých vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) z hlediska odpovědnosti za jejich vznik
 • poskytuje údaje pro vypracování výsledných kalkulací a pro účinnou kontrolu nákladů

 

2) Kalkulace vlastních nákladů vyčíslují vlastní náklady na jednici jednotlivých výkonů, tzv. kalkulační jednici (výrobek, kus). Umožňují tvorbu a kontrolu cen. Druhy kalkulací:

 • předběžná kalkulace – sestavuje se před zahájením výroby, stanoví předběžné náklady na kalkulační jednici. Podkladem pro sestavení jsou normy a rozpočty režijních nákladů.
 • průběžná kalkulace – sestavuje se v průběhu výroby
 • výsledná kalkulace – počítá se po skončení výroby, a to z podkladů poskytovaných o skutečných nákladech vnitropodnikovým účetnictvím

 

3) Rozpočetnictví – soustava rozpočtů, která určuje jednotlivým vnitropodnikovým útvarům náklady, případně i výnosy. Rozpočetnictví slouží k zajišťování plánovaných úkolů, poskytuje informace pro sestavení předběžných kalkulací a informace k běžné kontrole hospodaření.

 

4) Operativní evidence – zachycuje jednotlivé hospodářské jevy, bezprostředně po jejich vzniku. Evidenci provádí pracovník, který sledovanou činnost sám vykonává nebo řídí.  Evidence se vede obvykle v hmotných jednotkách. Slouží k běžnému řízení a rozhodování; a k zpracování v účetnictví a statistice, např. evidence příchodů a odchodů ze zaměstnání, skladová evidence zásob …

 

5) Vnitropodniková statistika – zpracovává informace o hromadných jevech, např. vývoj nákladů a výnosů, změny v zaměstnanosti. Zjišťuje vzájemné souvislosti, vývoj a příčiny změn.

 

Právní úprava účetnictví, daňové evidence

Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. v úplném platném znění

a) charakterizuje

– účetnictví a daňovou evidencí

– účetním doklady

– účetním zápisy

– účetním knihy

– účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, příloha)

 

b) popisuje – způsoby oceňování majetku a závazků; jejich inventarizaci. Pojednává o úschově účetních písemností a o opravách v nich.

 

c) uvádí sankce za porušení účetních předpisů. Věnuje se problematice používání výpočetní techniky v účetnictví.

 

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jedná se o způsob vedení a účtování, jednotlivých případů na syntetických účtech. Rozlišujeme 23 standardů.

 

001 Účty a zásady účtování na účtech

002 Otevírání a uzavírání účetních knih

003 Odložená daň

004 Rezervy

005 Opravné položky

006 Kursové rozdíly

007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

008 Operace s cennými papíry a podíly

009 Deriváty

010 Zvláštní operace s pohledávkami

011 Operace s podnikem

012 Změny vlastního kapitálu

013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

014 Dlouhodobý finanční majetek

015 Zásoby

016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

017 Zúčtovací vztahy

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

019 Náklady a výnosy

020 Konsolidace

021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace

022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

023 Přehled o peněžních tocích

 

Účtová osnova

Od 1. 1. 2003 již závazná směrná účtová osnova neexistuje, je pouze doporučením pro účetní jednotky. Závazně obsahuje pouze účtové třídy a skupiny, názvy a čísla syntetických účtů si určuje účetní jednotka na základě vnitřního předpisu.

 

Postupy účtování

Vydává je Ministerstvo financí, zabývají se např. analytickou evidencí, oceňováním, otevíráním a uzavíráním účetních knih, poskytují podrobnější charakteristiku jednotlivých účetních tříd.

 

Ostatní předpisy

a) opatření MFČR – provádějí změny a doplňky účetních osnov a postupů účtování

b) sdělení MFČR – řeší se pomocí nich složité účetní případy

 

Vnitřní účetní předpisy účetní jednotky – ostatní potřebné náležitosti, např. účtový rozvrh

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!