Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem

ekonomie

 

Otázka: Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem

Předmět: Finance

Přidal(a): sk

 

 

Charakteristika a rozdělení dlouhodobého majetku 

 • Dlouhodobý majetek = používá se delší dobu, během užívání neztrácí svou původní formu a postupně se opotřebovává
 • Vstupní cena = cena za kterou lze pořídit dlouhodobý majetek, samotná cena majetku, náklady pořízení

 

Druhy:

 • Hmotný dlouhodobý majetek = všechny nemovité věci (budovy, pozemky) a movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Více jak 80 000Kč
 • Nehmotný dlouhodobý majetek = nehmotné statky s dobou použitelnosti delší než 1 rok, vstupní cenu stanový majitel. Minimální cena je 60 000Kč
 • Dlouhodobý finanční majetek = za účelem dosažení výnosů z úroků, z nájmů, za účelem ovládání jiných společností, vlastníme ho déle jak 1 rok, vstupní cena není stanovena
 • Drobný majetek = movité věci, použitelnost delší než 1.rok, a vstupní cenou obvykle nižší než 80 000Kč

 

Pořizování dlouhodobého hmotného majetku – způsob, důvod 

Kdy pořizovat nový DM

 • Stávající kapacita je nedostatečná, kvůli zvýšení produkce = expanze na nové trhy
 • Začínáme s podnikáním, rozšiřujeme svou činnost
 • Stávající DM je fyzicky opotřeben
 • S pomocí stávajícího majetku, nemůžeme prokovat nové druhy a typy výrobků
 • Majetek je zastaralý nebo nový majetek přenese úspory nákladů
 • Nařízené investice – bezpečnost práce

 

Postup Pořízení DM

 • Investice do strojů a zařízení
 • Vybereme dodavatele, uzavřeme kupní smlouvu – přijetím nabídky kupujícím nebo potvrzením objednávky prodávajícím, v dohodnuté dodací lhůtě proběhne dodávka a předání
 • Stavební investice – investor, projektant, dodavatelé
 • Příprava = projektová dokumentace, posouzení a efektivnost investice, výběr dodavatele, získání povolení
 • Provádění a kontrola stavby
 • Přejímka hotové stavby

 

Způsoby pořízení investic

 • Vlastní činnost, nákup, vklad majetku vloženého společníky do obchod. spol., bezúplatné nabytí – dědictví, přeřazení z osobního užívání, finanční leasing
 • Nájem majetku = DM můžeme pouze najmout, operativní leasing= dlouhodobější nájem
 • Finanční leasing = nájem majetku, který je průběžně splácen a pos končení nájemného odkoupen nájemcem za symbolickou zůstatkovou cenu
 • Operativní leasing = dlouhodobý nájem, kdy majetek zůstává trvale vlastnictvím pronajímatele, který zároveň poskytuje nájemci služby
 • Pacht = nájem věci, kdy nájemce získává z pronajaté věci výnosy

 

Výběr a hodnocení investic 

 • Můžeme investovat do pořízení DHM A DNM, DFM(akcie)
 • Investice = vynaložení prostředků s cílem obdržet z nich výnos
 • Investice do DHM a DNM ovlivňuje kapacita= schopnost vytvořit max. množství výrobků nebo služeb za časovou jednotku za optimálních podmínek
 • Kapacita = využitelný časový fond x kapacitní norma x počet jednotek zařízení

 

Rozhodnutí o investování

 • a) stanovení potřeby investic: – vycházíme z požadavků jednotlivých útvarů firmy – stroje, požadavky – požadavky porovnáme s dlouhodobým plánem- marketing. plánem, plánem výroby a finančním.
 • b) na investice, které odpovídají plánovaným záměrům, vypracujeme investiční projekty
 • c) projekty posoudíme, bude reálný, finanční náročnost, efektivnost
 • d) vybereme nejvhodnější projekt

 

Hodnocení investic

 • a) výnosnost investice – dosažení výnosu je cílem investování
 • b) riziko investice – každá investice nese s sebou riziko, že předpokládaných výnosů nebude dosaženo

Výnosnost investice = čistý roční zisk z investice/ pořizovací náklad investice
Doba splatnosti (návratnosti) = pořizovací náklad investice / čistý roční zisk z investic

 

Opotřebení dlouhodobého majetku 

 • Fyzické opotřebení = skutečné opotřebení a zhoršení parametrů majetku
 • Morální opotřebení = zastarání věci vlivem technického pokroku

 

Princip odpisování

 • Opotřebení DM vyjadřují odpisy = pravidelná částka vyjadřující opotřebení DM
 • Oprávky = součet odpisů za dobu dosavadního používání
 • Zůstatková cena = zbylá cena majetku po odečtení oprávek od vstupní ceny
 • Účetní odpisy = odpisy vypočtené podle předpokládaného průběhu opotřebení
 • Daňové odpisy = odpisy vypočtené způsobem stanoveným zákonem o daních z příjmů

 

Odpisy účetní x daňové

 • účetní odpisy – odpisová sazba v % = 100 / doba životnosti
 • Roční odpis = (vstupní cena/100) x odpisová sazba
 • daňové odpisy – rovnoměrné = odpisování, kdy jsou odpisy každoročně ve stejné výši a odpis
 • Roku je snížen X zrychlené = odpisování, kdy odpisy na počátku odpisování jsou nejvyšší
 • rovnoměrné odpisování = vstupní cena/ 100 x odpisová sazba
 • zrychlené odpisování v 1. roce = vstupní cena/ koeficient pro 1.rok
 • Odpis v dalších letech = 2 x zůstatková cena/ koef. Pro další roky odepisování – počet let dosavadního odepisování

 

Vyřazení dlouhodobého majetku 

 • Vyřazuje se DM z důvodu jeho morálního opotřebení, fyzického nebo jsme ho přestali potřebovat
 • Možnosti: Prodej, darování, přeřazení do osobního užívání, likvidaci
 • O způsobu rozhoduje majitel firmy, ředitel, pověřený zaměstnanec…

Kapacita

 • je zadána kapacitní norma výkonnosti
  • Kapacita = využitelný časový fond x kapacitní norma výkonu x počet jednotek zařízení
 • Je zadána kapacitní norma času
  • Kapacita = využitelný časový fond/ kapacitní norma času x počet jednotek zařízení
 • Kapacita dána plochou

 

Příklad 

 • Podnik má 5 stejných výrobních linek. Maximální výkon jedné linky jsou 2 výrobky za jednu hodinu.
 • Kalendářní časový fond 365 dnů
 • Neprovozní dny 130 dnů – Pracovní dny = 365-130 = 235
 • Podnik pracuje na jednu směnu …8h

Vypočítejte: 
a) výrobní kapacitu podniku
b) využití výrobní linky, jestliže roční objem výroby činil 15 000 ks výrobků
1. počet prac. Hod = 360 x 8= 2880h
2. využitelný časový fond = 2880-130 x 8 =1840h
3.kapacita = 1840 x 2=3680
Na jednu linku 3680 x 5 = 18400 výrobků za rok.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!