Zahraniční obchod, celnictví, mezinárodní obchod – ekonomie

 

   Otázka: Zahraniční obchod, celnictví, mezinárodní obchod

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Peetr

 

 

 

 

Zahraniční obchod -> náplní je směna zboží a služeb přes hranice státu.

 

Význam:

1)   Ekonomický -> dochází k úspoře výrobního zdroje:

–       Levná pracovní síla.

–       Úspora surovin.

–       Vyvezeme zboží, které jiný stát nemá, a přivezeme zboží, které nemáme my.

2)   Politický -> dochází k navazování přátelských vztahů mezi státy:

–          Způsobuje mezinárodní uvolnění.

–          Přidáme se ke státu, se kterým chceme obchodovat.

3)   Kulturní -> poznávání způsobu života jiných zemí, kultury a ideologií.

 

Formy zahraničního obchodu:

1)   IMPORT (dovoz) – veškeré činnosti spojené s dovozem zboží a služeb:

a)      Přímý import – nákup od zahraničního dodavatele.

b)      Nepřímý import – nákup zprostředkovaný podnikem zahraničního obchodu.

2)   EXPORT (vývoz) – veškeré činnosti spojené s prodejem do zahraničí:

a)      Přímý export – prodej zahraničnímu odběrateli.

b)      Nepřímý export – k prodeji dochází prostřednictvím podniku zahraničního obchodu

3)   REEXPORT – nákup v zahraničí a prodej do jiného zahraničního státu:

a)      Přímý reexport – zboží jde přímo z jednoho státu do druhého, doklady jdou přes zprostředkovatelský stát.

b)      Nepřímý reexport – zboží i doklady jdou přes zprostředkovatelský stát.

 

Příčiny vzniku reexportu:

–       Obchodně-politické překážky – mezi státem, ve kterém se zboží nakoupí a státem, kam se zboží prodává, mohou být vysoká cla, množstevní omezení (kvóty), nesmí se přímo dovážet.

–       Ekonomické – možnost nákupu velkého množství za nízkou cenu (nákupy ve velkém množství umožní nižší ceny) a prodávat do dalších zemí za vyšší ceny.

–       Kompletace vývozů reexportéra – reexportér kompletuje sortiment svých výrobků s výrobky dovezenými a tím rozšiřuji svou nabídku.

Předmět zahraničního obchodu je vývoz a dovoz – zboží (spotřební statky, suroviny, materiál), služeb (pojišťovnictví, bankovní služby, věcné služby – doprava ČR), práv (licence, obchodní známky, autor. práva, leasing).

 

Struktura zahraničního obchodu se dělí podle dvou hladisek:

–       Teritoriální (územní) – podle koho, do kterých zemí směřuje a ze kterých zemí pochází

–       Komoditní (složené) – podle skupin zboží

 

Financování vývozu:

1)      Vlastní kapitál.

2)      Získání bankovního úvěru – možnost získat fin. prostředky na základě uzavření smlouvy s bankou.

3)      Faktoring – odkoupení krátkodobých pohledávek od vývozce faktoringovými společnostmi, které přebírají vymáháním dluhu od kupujícího i riziko nezaplacení.

4)      Forfaiting – princip je stejný jako u faktoringu – především středně a dlouhodobých pohledávek (vývoz investičních celků).

5)      Podpora státu při vývozu – v některých zemích podporuje stát vývozce tím, že jim zajišťuje poskytování úvěrů s výhodnou úrokovou sazbou.

 

Celnictví -> souhrn zásad a odpovídajících prostředků, podle kterých má vláda každého státu upořádány své hospodářské vztahy s jinými státy:

–          Ovlivňování rozsahu vývozu a dovozu, struktury zahraničního obchodu a vytváření institucí.

 

Omezení dovozu:

–          Clo – peněžní částka, kterou stát vybírá při pohybu zboží a služeb přes hranice

–          Dovozní kvóta – kvantitativní omezení dovozu

–          Vývoz – vývozní prémie, úvěry, státní záruky na úvěr.

 

Význam cla:

–          Fiskální (daňový) – příjem státního rozpočtu.

–          Obchodně-politický – nástroj obchodní politiky určité země.

–          Cenotvorný – clo tvoří důležitou položku ceny zboží při prodeji

 

Druhy cel:

1)      Z hlediska pohybu zbožídovozní – obrana domácí produkce, zvyšuje cenu; vývozní – zatěžuje vývoz; tranzitní – jedná se o clo za tranzit zboží státem.

2)      Z hlediska způsobu výpočtu celní sazbyhodnotové – procentuální sazba; specifické – sazba na jednotku zboží; smíšené – výpočet je kombinací obou předchozích.

3)      Z hlediska obchodně-politickéhoautonomní – určováno nezávisle rozhodnutím určitého státu; smluvní – určováno smlouvou s jiným státem, přináší nižší celní sazby.

4)      Z hlediska účelufinanční – příjem státního rozpočtu; antidumpingové – jestliže prodává někdo pod výrobní cenou; preferenční – zvýhodnění některých zemí; odvetné – odveta za opatření namířená proti zájmům státu; vyrovnávací – přirážka k normální celní sazbě pro vyrovnání výhod poskytovaných na dovážené zboží vyvážejícím státem (dotace).

 

Celní orgány – Ministerstvo financí; Generální ředitelství cel; Oblastní celní ředitelství; Celní úřady (pohr., vnitr., nádráží, letiště)

Celní unie -> integrační seskupení států, které vytvářejí jednotné územní celky:

–          Několik celních území s odlišnými tarify je nahrazeno jediným celním územím se společným jednotným celním sazebníkem platným pro nečlenské země.

–          Zboží pocházející z jednoho členského státu není v ostatních státech této unie podrobováno clu.

 

Evropská unie:

Evropská unie je nadstandardním typem integrace.

  • 5. května 1949 vzniká Rada Evropy
  • Evropské společenství vzniklo 1967 – základ EU – na bázi 3 ekonomických organizací:

 

1)      Evropské společenství uhlí a oceli

2)      Evropské hospodářské společenství

3)      Evropské společenství pro atomovou energii

  • 1. 11. 1993 vznik EU (Smlouva o Evropské unii byla podepsána v Maastrichtu)
  • ČR vstoupila 1. května 2004
  • Od roku 2007 má EU 27 členů (poslední – Bulharsko a Rumunsko)
  • Hlavní orgány EU – Rada Evropské unie; Evropská komise; Evropský parlament; Evropská rada; Evropský soudní dvůr; Evropský účetní dvůr.

 

Mezinárodní obchod – důvody:

–          Ekonomické výhody z nákupu nebo prodeje.

–          Odlišné geografické a klimatické podmínky.

–          Spolupráce s různými zeměmi na vývoji výroby.

 

Obchodní bilance – pohyb statků a služeb ze státu a do státu.

Platební bilance – peněžní hodnota všeho, co dovážíme a vyvážíme.

Valuty – hotové cizí peníze.

Deviza – pohledávky a závazky v cizí měně.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!