Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (6)

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Maky

 

 

Ekonomie = společenská věda o rozdělování omezených zdrojů, výrobě a hospodaření
Předmět ekonomie = věda o hospodaření
Ekonomika je teorie využívaná v praxi
Makroekonomie = sleduje ekonomii z hlediska celku
Mikroekonomie = sleduje ekonomii jednotlivých subjektů v oblastech financování podniku

 

Ekonomické systémy

Způsob fungování hospodářství státu a řešení těchto otázek:

 • Co a kolik vyrábět?
 • Jak vyrábět?
 • Pro koho vyrábět?

Systémy:

 • zvykový
 • příkazový
 • tržní
 • smíšený (ČR)

 

Zvykový

 • Vychází z předávání zkušeností mezi generacemi
  • společnost řídí úzká skupina lidí na základě zkušeností předchozí generace

 

Příkazový

 • Základ = politická moc úzké skupiny lidí
  • řídí i hospodaření státu
 • Předpoklady = soukromé vlastnictví výrobních prostředků

 

Tržní

 • Ekonomické otázky řeší trh
 • Předpoklady = soukromé vlastnictví výrobních prostředků, konkurence, volná tvorba cen
 • Cíle = zisk, spokojený zákazník

 

Smíšený

 • Kombinace příkazového + tržního
 • Převládá v ekonomicky vyspělejších zemích
 • Oblast trhu podnikání
  • výroba, obchod,
 • Oblasti státu
  • obrana, vzdělání, …

 

Tržní ekonomika

 • základní prvek tržního hospodářství
 • oblast ekonomiky určující pravidla směny
 • místo směny

 

Členění trhu

Podle vztahu nabídky a poptávky

 • Nasycený trh – nabídka je větší než poptávka
 • Nenasycený – nabídka je menší než poptávka

Podle předmětu koupě a prodeje

 • Trh práce (pracovních sil)
 • Trh výrobních prostředků (stroje, suroviny)
 • Trh s nerostným bohatstvím (ropa, zlato)
 • Trh s nemovitostmi (budovy, pozemky)
 • Trh zboží

 

Trh zboží

 • Poptávka = množstvím zboží, které jsou kupující ochotni a schopni koupit za určitou cenu (v daném čase a na určitém místě)
 • S rostoucí cenou klesá poptávka (a naopak)
 • Podstata –  kupující chtějí ušetřit
 • Nabídka = množství zboží, které je prodávající ochoten prodat za určitou cenu
 • S rostoucí cenou roste nabídka zboží
 • Prodejce využije možnost prodat za vyšší cenu
 • Podstata – nabídka chce vydělat (zaplatit náklady + zisk)
 • Tržní rovnováha – nabídka = poptávce

 

Nabídka je menší než poptávka 

 • na trhu je nedostatek zboží
 • Reakce nabídky – zvýšení množství a ceny
 • Reakce poptávky – sníží se poptávka po zboží (za vyšší cenu)
 • Výsledek – vyrovnání nabídky s poptávkou

 

Nabídka je větší než poptávka 

 • na trhu je přebytek zboží
 • Reakce nabídky –  omezení množství zboží a snížení ceny
 • Reakce poptávky – zvýšení zájmu o zboží s nižší cenou
 • Výsledek – vyrovnání nabídky s poptávkou
 • Podstata selhání trhu – situace, kdy trh nedokáže efektivně plnit svou úlohu

Důvody selhání trhu:
Vznik monopolu

 • Monopol = pouze 1 prodejce
 • Selhání – na trhu by měla vzniknout konkurence
 • Trestné – zneužití monopolního postavení = navyšování ceny
 • Ochrana před monopoly – zákony + kontrolní úřady

 

Teorie potřeb

Vysvětluje, co člověka motivuje být aktivní, pracovat, podnikat a jednat racionálně

 • Potřeba
 • Statky
 • Služby
 • Spotřeba

 

Potřeba 

 • Pocit nedostatku, který se snažíme odstranit – hlad, spánek, přátelství, lístky na hokej…

Rozdílnost potřeb lidí je dána:

 • Podstatou člověka (věk, charakter, vzdělání, …)
 • Okolím (vyspělost, ekonomika, …)
 • Výší příjmů (mzda, důchod, podíl na zisku, …)
 • Vývoj společnosti (technický pokrok, ŽÚ, …)

Druhy potřeb:

 • Zbytné – jít na fotbal, koupit si bazén… X Nezbytné – jíst, obléct se, bydlet…
 • Individuální X Společenské
 • Ekonomické – nabývání majetku X Neekonomické – osobní pocity

 

Statek 

 • užitečné věci, které uspokojují potřeby lidí
 • Hmotné X Nehmotné
 • Výrobky = výsledky lidské práce X Volné statky = produkty přírody
 • Zboží (obchod) X Statek pro vlastní spotřebu (statek určený výrobci a jeho blízkým)
 • Kapitálové = slouží k další výrobě (peníze) X Spotřební = spotřebují domácnosti

 

Služby 

 • cizí činnost, umožňují uspokojení potřeb
 • Osobní = souvisí s člověkem X Věcné = týkají se statků (opravy, čištění, …)
 • Placené X Neplacené

 

Spotřeba

 • opotřebení statků a využití služeb
 • Okamžitá (konzumace jídla, …) X Postupná (auto, oblečení, …)
 • Výrobní (nastává při výrobě) X Konečná (u konečných spotřebitelů).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!