Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (7)

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Marketik

 

 

Ekonomie = společenská věda, která se zabývá nejobecnějšími souvislostmi v hospodářském životě společnosti

 • Interdisciplinární věda -> využívá metody jednotlivých ekonomických subjektů (př. Matematika, statistika, psychologie, sociologie, historie,..)

 

Dělí se:

1) Mikroekonomie (mikros = malý)

-zabývá se chováním jednotlivých ekonomických subjektů –podniky

-spotřebitelé

-stát (hlavně vláda)

-např.: náklady firem, podniků, užitek spotřebitele

 

2) Makroekonomie (makro = velký)

-zabývá se chováním ekonomiky jako celku

-např.: hospodářský růst země, údaje o celkové nezaměstnanosti, (HDP,..)

– ekonomie se snaží zodpovědět na 3 základní otázky

Co vyrábět? (Jakou službu poskytovat)

Jak vyrábět? (S použitím jakých technologií a výrobních zdrojů)

Pro koho vyrábět?

 

Ekonomika = prosazování ekonomie v praxi

 

POTŘEBY A JEJICH USPOKOJOVÁNÍ

Potřeba = pocit nedostatku, který se člověk snaží odstranit/uspokojit

 • Každý člověk má jiné potřeby
 • Uspokojování jedné potřeby vznikají další potřeby -> potřeby jsou neomezené
 • Existuje právo na svobodné rozhodování o svých potřebách
 • Na druhou stranu nesmí být potřeby jednoho člověka uspokojovány na úkor potřeb jiného člověka
 • Společnost formou zákonů definuje zákázané činnosti (př.: krádež, vražda,..) a některé se snaží omezovat (př.: formou daní na tabák a alkohol)

 

Členění potřeb

Členění                                       Příklad

základní Hmotné Jíst, pít, spát,..
Nehmotné Odpočinek, vzdělávat se,..
Podle naléhavosti Nezbytné Jíst, pít, spát,..
zbytné Podle každého člověka
Podle počtu lidí Individuální Léčit cukrovku,..
Kolektivní Lékařská péče,..
Podle času Současné Dokončit školu,..
Budoucí Založit rodinu,..

 

-nejobecnější členění potřeb  -> americký psycholog Abraham Maslow

 

Uspokojování potřeb

Statky = předměty uspokojující lidské potřeby

Členění                                                                     Příklady

Základní Hmotné Jídlo, pití,..
Nehmotné Internet, software,..
Ekonomické Volné Volně dostupné všem

(slunečný svit)

Vázané Lze je získat za protihodnotu (př.: rohlík, auto,..)

 

Služby = cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby

-služby věcné – př.: oprava obuvi, vymalování bytu,..

-služby osobní – př.: kosmetika, úprava účesu,..

– člověk k uspokojení svých potřeb musí získat statky (a služby) -> musí pracovat, aby získal jiný statek, který vymění za ty, co potřebuje -> uspokojování potřeb je základem ekonomiky

 

Životní úrověň = míra uspokojování lidských potřeb

 • Nejde jen o množství statků, služeb, které lidé spotřebovávají, ale i o to, jak je dokážou využít

 

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

 • Má 4 fáze

– výroba

– rozdělování a přerozdělování

– směna

– spotřeba

 

VÝROBA A VÝROBNÍ FAKTORY

 • výroba = činnost, při které člověk přetváří výrobu na statky

 

K výrobě potřebuje 3 základní výrobní faktory:

a) práce

b) přírodní zdroje

c) kapitál

-někdy se za  4. výrobní faktor považují informace

 

Práce = cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby

-cenou práce je mzda

dělba práce – historicky spočívala v tom, že různí lidé vyráběli různé výrobky, později jeden výrobek vyrábělo víc lidí, kteří se specializovali na dílčí operace

-vrcholu dosáhla specializace zavedením pásové výroby

kooperace – míra sladění a zorganizování dělníků tak, aby výroba fungovala bez problémů

 

Přírodní zdroje

 • Nacházejí se v přírodě v omezeném množství -> jsou VZÁCNÉ
 • Nejdúležitějším přírodním zdrojem je půda
 • Půdy je přesně omezené množství a spíše ubývá
 • Cenou půdy je pozemková renta
 • Lidé si musí uvědomovat vyčerpatelnost přírodních zdrojů
 • ->musíme hledat alternativní zdroje, obnovitelné zdroje a úspěšnější technologie

 

Kapitál

= peníze, které přinesou další peníze -> vše co vkládáme do výroby, aby vznikly další hodnoty

 • Může mít dvojí podobu:

finanční kapitál = peníze

fyzický kapitál = stroje, licence, software,..

 • Cenou kapitálu jako výrobního faktoru je:

úrok (u kapitálu uloženého do banky)

 

ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ

 • Každý účastník výrobního procesu získá svou odměnu -> tato fáze se nazývá ROZDĚLOVÁNÍM
 • Každý, kdo získal peníze v procesu rozdělování musí odvést určitou část těchto peněz ve formě daní a sociálního pojištění -> stát tyto peníze PŘEROZDĚLÍ těm, kteří se výrobního procesu nemohou zúčastnit (př.: děti, studenti, důchodci,..)

 

SMĚNA

 • Výměna, obchod
 • Dnes probíhá pomocí univerzálního směnného prostředku = PENĚZ
 • Obětovaná příležitost – díky existenci vzácných faktorů, musí každý člověk vybírat mezi statky a službami, které si chce pořídit
 • -> když se rozhodneme pro jeden statek, ztratíme možnost pořídit si jiný
 • Náklady obětované příležitosti = to, čeho se musíme vzdát abychom jinou věc mohli získat

 

SPOTŘEBA

 • Dělíme na:
  • Konečnou spotřebu – spotřeba konečného zákazníka (př.: koupím si rohlík ke snídani)
  • Výrobní spotřebu – podnikatelé kupují stroje  a materiál, aby mohly vyrábět nebo poskytovat služby
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy