Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): skutr

 

1) Pojem:

Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti – ekonomie zkoumá, jak se chová člověk s neomezenými potřebami ve světě omezených zdrojů.

 

2) Otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

 • co a kolik vyrábět – jaké statky a služby při daných možnostech produkovat, aby bylo vzácných zdrojů pro jejich výrobu co nejlépe využito a aby byly co možná nejlépe uspokojeny existující potřeby
 • jak vyrábět, jakou technologií a ze kterých zdrojů – jak vyrábět statky a služby s přihlédnutím k jejich potřebě a v závislosti na technických, technologických, organizačních a dalších možnostech
 • pro koho vyrábět a jak rozdělit vyrobenou produkci – určení jejich spotřebitelů

 

3a) Základní pojmy:

Potřeby, statky, služby, životní úroveň, spotřeba, tržní mechanismus, hospodářský proces, hospodaření, efektivnost

 

3b) Ekonomické systémy:

 • zvykový (tradiční) – typický pro primitivní civilizace
 • příkazový – založen na principu direktivně řízeného hospodářství, jedná se o centrálně plánovanou ekonomiku, eventuelně válečnou ekonomiku (socialismus)
 • tržní – propojení výrobců a spotřebitelů zprostředkováno pomocí trhu, charakteristický pro počátek kapitalismu
 • smíšený – předpokládá fungování tržního systému, který je doplněn o nástroje státu

 

4) Potřeby:

 • jsou určité nedostatky, které člověk pociťuje a snaží se je co nejrychleji odstranit nebo uspokojit
 • život člověka je neustálý koloběh uspokojování rozmanitých potřeb

 

Členění potřeb:

 1. nezbytné, existenční – jídlo, pití, spánek; zbytné – auto, mobil, mikrovlnka
 2. individuální – nošení brýlí, malovat se; společenské – škola
 3. hmotné – oblékání, TV; nehmotné – láska, přátelství, bezpečí
 4. biologické; kulturní
 5. současné; budoucí

 

Znaky potřeb:

 • potřeby se mění, vyvíjejí se, rostou; jednu uspokojíme, vyvstane další – uspokojování nikdy nekončí

Teorie motivace – vytvořil jí Abraham Maslow pro praktické využití v hospodaření. Rozdělil potřeby člověka do stupňů pyramidy, potřeby rozdělil podle váhy a účelu pro člověka.

 

Seberealizace – rozvoj talentu a osobnosti

Uspokojování z práce – radost z práce, uznání prospěšnosti

Sociální potřeby-  láska, přátelství, pocit sounáležitosti

Jistota – – zaměstnání, zabezpečení ve stáří

Biologické potřeby – jídlo, sex, oblečení, pití, spánek

 

5) Statky:

Jsou to všechny věci, znalosti, schopnosti a dovednosti, jimiž uspokojujeme lidské potřeby. Jsou cokoliv, co je užitečné a součastně vzácné, např. zboží, práva, služby apod.

Ekonomický statek musí být:

 • užitečný – musí uspokojovat nějakou aktuální potřebu, aby člověk byl motivová k jeho získání
 • vzácný – vzhledem k výši jeho potřeby je tohoto statku nedostatečné množství, statek je dostupný pouze při určité námaze, člověk musí být ochoten se při spotřebě tohoto statku vzdát něčeho jiného

 

Dělení statků:

 • volné – volně dostupné v přírodě
 • ekonomické – většina je výsledkem výroby
 • hmotné – slouží buď k další výrobě (výrobní statky), nebo uspokojují potřeby jako spotřební statky
 • nehmotné – duševní výtvory člověka (např. hudební skladby); u ekonomických statků se jedná nehmotný majetek (např. patenty, licence, SW)
 • spotřební – slouží k bezprostřední spotřebě (např. svačina, košile, klobouk)
 • kapitálové – můžeme je dále dělit na – investiční (výrobní hala, fréza); provozní (materiál, surovina)

 

6) Služby:

Jsou různé činnosti, které uspokojují lidské potřeby a to svou existencí a svým výkonem.

 • věcné – různé opravárenské činnosti (oprava aut, elektrospotřebičů, obchodní)
 • osobní – zdravotnické, školské, kulturní, rekreační, pohostinské

 

7) Spotřeba:

Realizovaná nebo-li uspokojená lidská potřeba. Mezi potřebami a spotřebou bývá obvykle časový nesoulad.

Rozlišujeme 2 typy spotřeby:

 • konečná spotřeba (nevýrobní) – spotřeba spotřebních předmětů obyvatelstvem:
  • osobní – spotřeba jednotlivce; společenská – člověk spotřebovává služby jako součást společnosti (státní školy)
 • výrobní spotřeba – spotřeba kapitálových statků k další výrobě v podniku:
  • jednorázová – spotřeba materiálu; postupná – opotřebení budov a strojů

 

8) Vztah mezi výrobou a spotřebou:

 • spotřeba je závislá na výrobě a výroba na spotřebě; dokonalejší výroba vyvolává nové potřeby; potřeby lidí se mění, rostou kvantitativně i kvalitativně; výroba umožňuje spotřebu a vyvolává růst nových potřeb

 

9) Životní úroveň:

Je stupeň uspokojování potřeb obyvatelstva a souhrn podmínek, za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány.

Činitelé, kteří ovlivňují životní úroveň:

 • hodnota vyrobených a spotřebovaných statků a služeb / 1 rok; výše příjmu obyvatelstva – reálné příjmy a nominální hodnoty; výše cen – ovlivňuje reálnou mzdu; množství statků a služeb, které jsou nám nabízeny; délka pracovní doby a možnosti využití volného času; úroveň pracovních podmínek; úroveň životních podmínek (mimopracovních); úroveň vzdělanosti národa či jednotlivce; kulturnost národa

 

10) Výrobní procesy – procesy přeměny vstupů na výstupy za účelem tvorby nových hodnot

 

11) Výrobní faktory – tvoří je zdroje, které jsou potřebné pro výrobu statků nebo k poskytování služeb

 • Lidské zdroje – práce (cena zaplacená za využívání práce je mzda)
  • cílevědomá lidská činnost, pomocí, které člověk získává statky i služby, člověk je nositelem pracovní síly
  • pracovní síla je souhrn fyzických a duševních schopností konat práci
  • člověk také potřebuje mít určitou kvalifikaci pro výkon dané práce
  • práce – fyzická, duševní, produktivní, neproduktivní, jednoduchá, složitá
 • Přírodní zdroje – půda
  • nerostné bohatství (uhlí, ropa, zemní plyn)
  • přírodní síly (vítr, sluneční energie)
  • půda (pěstování zemědělských plodin) – cena placená za použití půdy se nazývá renta
 • Kapitál – existuje ve dvou formách:
  • reálný (hmotný) kapitál (zisk) – je výsledkem lidské práce, jsou to všechny kapitálové statky používané ne výrobě
  • finanční kapitál (úrok) – peníze, cenné papíry, úvěry, slouží k nákupu hmotného majetku a placení za práci
 • vlastní kapitál
 • cizí kapitál (cena placená za použití cizího kapitálu se nazývá úrok)

 

12) Výrobek a zboží:

 • Výsledkem výroby je výrobek, který se za určitých okolností stává zbožím.
 • Výrobek je určen k uspokojování vlastních potřeb a není určen pro trh.
 • Zboží je statek nebo služba určená k uspokojování cizích potřeb a ke směně na trhu.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!