Základní pojmy účetnictví, účetní dokumentace

 

Otázka: Základní pojmy účetnictví, účetní dokumentace

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Barbora

 

 • Charakteristika, význam a právní úprava účetnictví

 

Účetnictví

 • je ucelený systém informací o finančním hospodaření firmy
 • podává informace o stavu a pohybu v majetku a závazku, o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku (zisku či ztrátě)
 • začínal se používat v italských městských státech – 1. Byl mnich Luca Pacioli

 

Význam účetnictví

 • uchovává informace o ekonomických jevech pro podnikatele
 • je důkazním prostředkem při vedení sporů
 • zajišťuje správné hospodaření s majetkem a jeho ochranu
 • vytváří podklad pro vyměření daní
 • poskytuje informace dalším uživatelům
  1. Interní (vnitřní) uživatelé – řídící pracovníci (manažeři, představenstvo, dozorčí rada), vlastníci (akcionáři), zaměstnanci
  2. Externí (vnější) uživatelé – dodavatelé, odběratelé, banky, finanční úřad

 

Právní úprava účetnictví

a) Zákon o uce č. 563/1991 sb.

 • nejdůležitější, platný vždy v aktuálním znění
 • vymezuje účetní jednotku Po nebo FO s povinností vést účetnictví
 • vymezuje účetní období
  • Kalendářní rok
   • 12 měsíců začínající lednem a končící prosincem
  • Hospodářský rok
   • podle toho, jak se to hodí účetní jednotce
   • 12 po sobě jdoucích měsíců, které nezačínají lednem
 • vymezuje vedení účetnictví v české měně (všechny platby v jiných měnách musí být přepočítány na koruny)
 • požadavky na vedení účetnictví
  • správnost
   • v souladu se všemi zákony a předpisy
  • úplnost
   • všechny účetní transakce musí být započítány
  • průkaznost / přehlednost
   • vše musí být doloženo
  • trvanlivost
  • srozumitelnost
 • účetní doklady (definice, vzhled)
 • vedení účetních knih
  • účetní kniha
   • řazeno podle druhu účetních operací
  • deník
   • řazeno podle času
 • povinnost vést inventarizaci (zjištění manka, přebytku nebo rovnost)
 • sestavení účetní
  • Uzávěrky
   • uzavření účtů, účetních knih a zjištění stavu
  • Závěrky
   • Sestavení účetních výkazů a poslání finančnímu úřadu
 • vymezuje uce jednotky které musí vést uce
  • všechny právnické osoby se sídlem na území ČR
  • organizační složky státu
  • zahraniční FO, které podnikají na území ČR
  • FO zapsané v obchodním rejstříku
  • FO na základě dosaženého obratu (obrat za předchozí kalendářní rok je větší než 25. mil. korun)
  • FO, které se dobrovolně rozhodly
  • FO, kterým to ukládá jiný zákon

 

b) Vyhláška č. 500/2002 sb.

 

c) České účetní standardy – jsou i mezinárodní

 • postup jak účtovat

 

d) Právní normy související s účetnictvím

 • Obchodní zákoník
 • Živnostenský zákoník
 • Zákoník práce
 • Daňové zákony
 • předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění (11,5% – 4,5 a 6,5)

 

e) Vnitřní předpisy

 • kromě právních norem si uce jednotka musí vypracovat vlastní vnitřní předpisy
 • nesmí být v rozporu s právními předpisy
 • př. odpisový plán, přepis na inventarizační činnost

 

Účetní dokumentace – náležitosti a rozdělení

 • součástí účetní dokumentace
 • cílem zachytit hospodářské operace probíhající uvnitř firmy
 • hospodářská operace je jakákoli činnost probíhající ve firmě
 • operace doložena účetním dokladem se nazývá účetní případ

 

Název Zkratka Účetní případ
Příjmový pokladní doklad PPD příjem hotovosti do pokladny
příjem tržeb v hotovosti
splátka manka
Výdajový pokladní doklad VPD výdej hotovosti z pokladny
výplata mezd v hotovosti
doklad výdaje peněz
Faktura vydaná FV (VYFA) prodej výrobků a služeb
Faktura došlá FD (DOFA) nákup materiálu a služeb
Výpis bankovního účtu VBU bankovní úhrady
příjem a odvod plateb
Výpis úvěrového účtu VUU půjčka a splátka úvěru
Výdejka V výdej materiálu ze skladu
vyplňuje skladník
Příjemka P příjem materiálu do skladu
vyplňuje skladník
Interní doklad

(Vnitřní účetní doklad)

 

ID

(VUD)

pro výpočet mezd
oprava
jízdné
vnitřní operace
Další neúčetní doklady:

paragon cestovní příkazy, složenky, skladní a inventární karta, dodací list

 

 Náležitosti

 • schválené zákonem o účetnictví
 • průkaznost účetnictví
  1. označení uce dokladu (název, číslo)
  2. obsah uce případu a jeho účastníci
  3. peněžní částka – vždy musí být
  4. okamžik vyhotovení uce dokladu
  5. okamžik uskutečnění uce případu
  6. podpis osoby odpovědné za uce případ a osoby odpovědné za zaúčtování
 • daňové doklady mají navíc
  1. DIČ (daňové identifikační číslo)
 • kromě těchto údajů mohou doklady obsahovat i další údaje (př. způsob dopravy)
 • doklady musí být pečlivě očíslovány
 • doklady musí být vyhotoveny trvanlivým způsobem, musí být čitelné, bez vymazávání
 • zákon o účetnictví stanoví náležitosti účetních dokladů – chybí-li některá náležitost, nelze považovat doklad za průkazný

 

Druhy

podle obsahu

 • vnější (externí)
  • zachycují vztah účetní jednotky k okolí
  • členíme je podle vzniku
   • doklady vystavené účetní jednotkou
   • doklady došlé
  • vnitřní (interní)
   • zachycují pohyb majetkových složek uvnitř firmy

 

podle počtu dokumentovaných účetních případů

 • jednotlivé
  • slouží jako každý účetní případ zvlášť
 • sběrné
  • sběrná faktura, výpis bankovního účtu nebo denní vyúčtování tržby
 • používáme pro více jednotlivých účetních případů za určitý časový úsek

 

Opravy a oběh účetních dokladů

Opravy účetních dokladů

 • pokud ten, kdo vystavuje doklad, udělá chybu → musí ji opravit
 • opravy nesmějí vést k porušení úplnosti, průkaznosti a správnosti
 • po provedení opravy musí být zřejmé, čeho se týká a kdo ji provedl
 • v praxi se používají tyto možnosti oprav:
  1. neúčetním způsobem
   • přeškrtnutí chybného údaje tenkou čarou, tak aby původní záznam zůstal čitelný, nad to napíšeme správný údaj s datem opravy a podpisem opravujícího
  2. účetním způsobem
   • vyhotovení nového uce dokladu místo nesprávného – používá se u peněžních dokladů, chybný doklad stornujeme
   • vyhotovení vnitřního uce dokladu na opravu → používá se, zjistíme-li chybu po účetní závěrce

 

Oběh účetních dokladů

postup, jak doklady zpracovat, závisí na druhu dokladu, na možnostech a velikosti uce jednotky, počtu uce případů atd.

 • Kontrola správnosti dokladu
  • má prověřit, zda údaje, které jsou v uce dokladu uvedeny jsou správné
   • věcná kontrola
    • ověřuje soulad dokladů se skutečností
    • př. zda odpovídá množství, cena, ale i početní správnost
   • formální kontrola
    • zjišťuje, zda má doklad předepsané náležitosti
 • Příprava dokladu k zaúčtování
  • zahrnuje několik úkonů, které je třeba provést před zaúčtováním
  • třídění
   • znamená rozdělení dokladů podle jednotlivých druhů a v rámci nich pak podle data jejich vystavení
  • očíslování
   • znamená přidělení určitého čísla uce dokladu podle zvoleného systému
  • prvotní evidenci
   • vede se v různých pomocných knihách, např. kniha došlých faktur
 • Zaúčtování dokladu
  • znamená zaznamenání uce případu hlavní knihy a deníku
 • Archivace dokladu
  • účetní doklad se musí po určitou dobu uchovávat, nejprve je uložen v příručním archivu (do konce uce období)
  • poté je uložen v archivu firmy – archivovat se musí po dobu, kterou stanoví zákon o uce
  • (uce doklady – 5 let, uce závěrka + daň. doklady – 10 let, mzdové listy – 30 let)
 • Skartace dokladu
  • skartace = vyřazení dokladu z archivu po uplynutí doby archivace a jeho zničení (mechanicky, strojově)

 

Účetní knihy, účtová osnova, účtový rozvrh

Účetní knihy

 • účetní případy se zaznamenávají do účetních knih
  1. deník
   • obsahuje uce zápisy uspořádané podle časového hlediska v pořadí v jakém postupně vznikali
  2. hlavní kniha
   • obsahuje věcné (systematické) uspořádání účetních zápisů do soustavy syntetických účtů, kde jdou uce případy zaznamenávány
  3. další pomocné knihy
   • př. kniha analytických účtů
   • záleží na každé uce jednotce, jak obsáhlá a podrobná pomocná evidence bude
 • formy knih:
  1. vázané knihy
  2. volné listy
  3. záznamy na paměťových nosičích

 

 • uce jednotka vede seznam uce knih, musí vést i seznam číselných znaků, symbolů a zkratek, které používá
  • každý zápis do účetních knih by měl obsahovat:
   • pořadové číslo
   • doklad
    • na podkladě kterého je účtováno
   • text
   • částka v KČ
   • účtový předpis (kontaci)
    • strany Má dáti a Dal dvou účtů, na kterých je účtováno

 

Účtová osnova

 • aby byla zajištěna jednotnost účtování, vydává MFČR závaznou směrnou účtovou osnovu – a to zvlášť pro:
  1. podnikatele
  2. organizační složky státu a příspěvkové organizace
  3. banky
  4. pojišťovny
  5. obecně prospěšné společnosti
  6. zdravotní pojišťovny

 

 • směrná účtová osnova pro podnikatele:
  • má 10 účtových tříd
   • 0 Dlouhodobý majetek                                                                            A
   • 1 Zásoby                                                                                                  A
   • 2 Finanční účty (krátkodobý finanční majetek, krát. fin. závazky)       A/P
   • 3 Zúčtovací vztahy (pohledávky + krát. závazky bez finančních)        A/P
   • 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (dlouhodobé)                         P
   • 5 Náklady
   • 6 Výnosy
   • 7 Závěrkové a podrozvahové účty
   • 8 Vnitropodnikové účetnictví
   • 9 Vnitropodnikové účetnictví
  • ty se dále dělí na:
   • účtové skupiny
    • 2 číselné znaky
    • seskupují účty stejného významu
   • účty
    • 3 číselné znaky (minimálně)
    • třída, 2. skupina, 3. účet

 

Účtový rozvrh

 • je seznam všech syntetických a analytickýchúčtů, které bude účetní jednotka během účetního období používat
 • sestavuje si ho uce jednotka sama na základě směrné účetní osnovy

 

 • Účet, jeho podstata, funkce, forma a druhy
  1. Účet
   • účet je základním prvkem účetnictví
   • účet si zřídíme pro každou rozvahovou položkou
  2. Podstata účtu
   • má tvar písmena T, označen číslem a názvem
   • levá strana – Má dáti ( MD) – Na vrub, Dlužnická, debetní
   • pravá strana – Dal (D) – ve prospěchu, věřitelská, kreditní
  3. Funkce účtu
   • zachycuje stav a pohyb konkrétního majetku (aktiva) nebo zdroje (pasiva) nebo nějakého nákladu či výnosu (jednotlivé hospodářské operace)
   • je pramenem ekonomických informací
  4. Forma účtu
   1. tabulkou
   2. schematicky písmenem T
  5. Druhy účtů
   1. rozvahové účty
    • účty aktiv
    • účty pasiv
   2. výsledkové účty
    • účty nákladů ( spotřeba materiálu)
    • účty výnosů ( tržby za zboží)
   3. závěrkové účty
    • PÚR, KÚR, účet zisků a ztrát
   4. podrozvahové účty
    • slouží k zachycení majetku, který firma užívá, ale nevlastní ho

 

Syntetická a analytická evidence

 1. Syntetická evidence
  • eviduje účetní zápisy na syntetických účtech (všechny najdeme v účetním rozvrhu)
  • účtujeme podvojně (zásada souvztažnosti)
  • podrobně nerozlišuje druhy materiálů, dodavatelů apod. – účtuje souhrnně
  • účtuje vždy v peněžních jednotkách
 2. Analytická evidence
  • podrobně rozepisuje některé syntetické účty
  • neúčtuje podvojně
  • analytické účty si uce jednotka vytváří podle potřeby
  • kromě peněžních jednotek je možné účtovat hodnotu v naturálních jednotkách
 3. Mezi syntetickými a analytickými účty je vzájemná účetní vazba, musí platit:
  • součet počátečních a konečných stavů analytických účtů musí souhlasit s počátečním a konečným stavem příslušného účtu syntetického
  • totéž platí i o obratech účtů
  • shoda mezi syntetickými a analytickými účty se zjišťuje pomocí kontrolních soupisek
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy