Základní účtování mezd – maturitní otázka

 

Otázka: Základní účtování mezd

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

Mzdou se rozumí peněžité plnění (případně naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci a za její výsledky pole podmínek dohodných v pracovní smlouvě, ve vnitřních mzdových předpisech nebo v kolektivní smlouvě.

 

DRUHY A SLOŽKY MEZD

DRUHY MEZD:

 • a) Časová – dělí se na měsíční a hodinovou, výhodou je kvalitní práce, nevýhodou kvantita (malé množství), nedá se u ní spočítat, kdo toho kolik udělal
 • b) Úkolová – je placena od kusu nebo úkolu, výhodou není problém s kvantitou, nevýhodou nekvalitní práce (zmetkovost), dá se zde objektivně posoudit, kdo kolik udělal
 • c) Podílová – zaměstnanec dostane procento z tržby, svým výkonem ovlivňuji tržby
 • d) Smluvní
 • e) Smíšená – mix z předchozích druhů

 

SLOŽKY MZDY:

DĚLÍME NA:

 • a) Nárokové  – největší část složky mzdy tvoří tarifní mzda, obsahuje příplatky dané státem
 • b) Nenárokové – do nich zapadají prémie (osobní ohodnocení) a odměny, které jsou jednorázové

 

STRUKTURA HRUBÉ MZDY

 • Hrubou mzdu tvoří základní mzda, mzdové přípatky, ostatní mzdové složky (prémie, odměny) stanovené ve mzdových přepisech, popř. v kolektivních smlouvách a náhrada mzdy.

 

Hrubá mzda = Základní mzda (úkolová nebo časová)

 • Úkolová mzda
  •  je třeba sestavit výkaz práce, ve kterém je uveden druh práce, jednotka a sazba za jednotku.
  • Na konci měsíce se doplňuje množství vykonané práce.
 • Časová mzda
  • musí bát stanoven tarif (hodinový nebo měsíční) a údaje
  • o počtu odpracovaných dní (hodin).
  • + Příplatky
   • za práci, přesčas, za práci ve svátek, za práci ve ztíženém a zdraví, škodlivém prostředí, za práci v noci atd.
  • + Ostatní složky mzdy (prémie, odměny)
   • odměny stanoví zaměstnavatel zpravidla na základě dosažených výsledků organizace, najedná se o nárokovou složku.
   • Prémie – jejich vyplácení musí být podloženo konkrétním prémiovým řádem, který je součástí vnitropodnikového předpisu nebo kolektivní smlouvy. Zaměstnanec má při splnění konkrétních kritérií na prémii nárok a může ji uplatňovat i u soudu.
  • + Náhrady mzdy (za dovolenou, státem uznané svátky)
   • Průměr pro náhrady se počítají z údajů za předchozí kalendářní čtvrtletí.

 

VÝPOČET ČISTÉ MZDY

 • ČISTÁ MZDA = HRUBÁ MZDA- ZÁKONNÉ SRÁŽKY (zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti)
 • ČÁSTKA K VÝPLATĚ = ČISTÁ MZDA – OSTATNÍ SRÁŽKY + NEMOCENSKÉ DÁVKY

 

POVINNOSTI PODNIKU V SOUVISLOSTI SE ZAÚČTOVÁNÍM MEZD

a) SAZBY SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 • pojistné na sociálním pojištění obsahuje – důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • procentní sazby sociální pojištění u zaměstnance 6,5% a u zaměstnavatele 25%
 • pojistné na zdravotní pojištění je odváděno zaměstnavatelem na účty zdravotních pojišťoven
 • procentní sazba zdravotního pojištění u zaměstnance 4,5% a u zaměstnavatele 9%

 

b) DAŇ Z PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

 • pro způsob zdanění mzdy daní z příjmů ze závislé činnosti je rozhodujícím zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani
 • 1. má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, je daň z příjmů srážena ve formě zálohy na daň
 • 2. nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení potom je pro způsob zdanění rozhodující výše hrubé mzdy
 • hrubá mzda do 5000 Kč = srážková daň
 • hrubá mzda nad 5000 Kč = záloha na daň
 • Základ pro výpočet daně z příjmů:
  • superhrubá mzda = Hrubá mzda // Od roku 2021 se superhrubá mzda již nepoužívá.
  • + Pojistné zaměstnavatele na sociální a zdrav. poj.
  • + Výhody poskytnuté zaměstnavatelem

 

c) SRÁŽKOVÁ DAŇ

 • srážková daň se počítá pouze u mezd zaměstnanců, které nepodepsali prohlášení k dani
 • zdanitelná mzda se zaokrouhlí na celé koruny dolů a z této částky se vypočítá srážková daň 15%

 

MZDOVÁ EVIDENCE

 • Povinností plátců, kteří vyplácejí příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, je vést o těchto výplatách evidenci na mzdových listech, uvádí na nich veškeré předepsané náležitosti.

 

Mzdové listy jsou analytickou evidencí k účtu Zaměstnanci.

 

MZDOVÝ LIST MUSÍ PRO ÚČELY DANĚ OBSAHOVAT:

 • údaje o zaměstnanci (např. jeho jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, jméno a rodná čísla sob, které zaměstnanec uplatňuje pro slevy na dani)
 • údaje rozhodné pro výpočet mzdy zaměstnance (např. počet dnů výkonu práce, úhrn zúčtovaných mezd, výši pojistného, které je povinen srazit plátce ze mzdy zaměstnance, základ pro výpočet daně, slevy na dani, daň po slevách), za kalendářní rok je nutné uvést úhrnné součty výše uvedených údajů

 

ZÚČTOVACÍ A VÝPLATNÍ LISTINA:

 • obsahuje všechny složky hrubé mzdy a všechny srážky ze mzdy, čistou mzdu a mzdu k výplatě za každého zaměstnance
 • vnitřním účetním dokladem pro zaúčtování mezd
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!