Základy právní nauky – otázka z ekonomie

 

Otázka: Základy právní nauky

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Waltarika

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁVO A STÁT

Právo ->  soubor pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské soužití (vývoj od nepsaných obyčejů k písemné formě)

–          vychází z etických (mravních, sociálních, náboženských) norem

–          etické normy však jsou nedostačující -> vznik práva

–          právo je minimum morálky

 

Stát -> ohraničená soustava lidské společnosti

Znaky státu:

–          ohraničené území

–          obyvatelstvo

–          řídící orgány (prostřednictvím nich vydává všeobecně závazná pravidla, kterými usměrňuje chování obyvatelstva)

–          administrativní aparát, ozbrojená moc (vynucuje dodržování pravidel)

 

Subjektivní právo -> nárok, oprávnění občana (např. nárok na mzdu, dávku)

 

Objektivní právo -> právní řád, upravuje společenské vztahy (nároky, oprávnění) pomocí platných

právních norem, s některými je spojena i odpovědnost (např. vlastnictví domu – odpovědnost údržby)

 

PRÁVNÍ NORMY

 • všeobecně (platí pro všechny občany) závazná pravidla chování (společenské vztahy) = právní vztahy (uzavření manželství); právem neupravené vztahy se řídí dle morálních zásad (zasnoubení)
 • předepisují chování účastníků právních vztahů
 • vydává stát (písemná forma, tvorba právních norem = LEGISLATIVA)
 • dodržování je státem vynutitelné (nedodržení – sankce)
 • soubor právních norem = právní předpis (zákon, vyhláška)

 

Druhy právních norem

 1. a.       podle způsobu vymezení chování

–          zavazující (přikazují, např. poskytnout první pomoc)

–          zakazují (např. zákaz řízení pod vlivem alkoholu)

–          opravňující (umožňují volbu některého způsobu chování)

 1. b.      podle závaznosti

–          donucující (kogentní) – závazné bezvýhradně (trestní, finanční, ústavní právo)

–          podpůrné (dispozitivní) – relativně nezávazné, účastníci si dojednají sami (občanské, obchodní, rodinné)

 1. c.       podle obsahu

–          dle právního odvětví (občanské, obchodní, pracovní, rodinné, trestní apod.)

 

 

PRÁVNÍ ŘÁD

 • souhrn všech právních norem ve státě
 • uspořádán stupňovitě dle jejich právní síly (důležitosti)
 • právní síla závisí na tom, kdo je vydal a jak se nazývají

 

Předpisy zákonné (základní) -> ústava a ústavní zákony, zákony a zákonná opatření (vydává Parlament)

Předpisy podzákonné (prováděcí) -> vládní nařízení, vyhlášky ministerstev (vydává vláda, ministři, obce), vyhlášky a nařízení nižších státních orgánů (krajů, obcí)

 

Charakteristika právního řádu

–          uzavřený myšlenkový celek (odlišný od jiných právních řádů)

–          navazují na sebe, nejsou v rozporu, každý zákon musí být v souladu s ústavou (dohlíží Ústavní soud)

–          všechny normy jsou projevem jediné vůle (legislativních orgánů)

–          vyvíjí se, mění se

 

PRÁVNÍ PŘEDPIS

Soubor právních norem (zákon, vyhláška)

ZÁKONNOST A PRÁVNÍ VĚDOMÍ

Zákonnost = důsledné dodržování právního řádu

Právní vědomí = znalost právního řádu

Zásady právního vědomí:

–          před zákonem jsou si všichni rovni

–          neznalost zákona neomlouvá

 

PUBLIKACE A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Sbírka zákonů ČR – zveřejňuje Ústavu, ústavní zákony, ostatní zákony, vládní nařízení, důležité vyhlášky ministerstev

Věstníky ministerstev – zveřejňují vyhlášky ministerstev

Úřední desky – zveřejňují vyhlášky měst, obcí, krajů

–          obsah předpisů je členěn do odstavců označených číslovanými paragrafy, odstavce se člení dle písmen

 

Novelizace: změny, doplnění, úpravy

Zrušovací ustanovení (derogační klausule): uvádí, které právní normy se nahrazují nebo ruší

 

PLATNOST

–          zveřejněním

–          právní předpis prošel legislativním procesem, stal se součástí právního řádu, je platný ode dne vydání, uvádí se v záhlaví

 

 

ÚČINNOST

–          povinnost se jím řídit

–          na konci předpisu: „tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014“, „tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení“ (den účinnosti = den platnosti)

–          pokud není datum účinnosti stanoveno: 15 dní od platnosti je účinný

–          období od platnosti do účinnosti: Vacatio legis (legislační lhůta), slouží k prostudování zákona

 

PŮSOBNOST

 1. a.       osobní -> na které osoby se vztahuje
 2. b.      územní -> prostor, v němž se uplatňuje (stát, obec)
 3. c.       časová -> účinnost
 4. d.      věcná -> kterých záležitostí se týká (při výkonu závislé práce)

 

 

PRÁVNÍ VZTAHY

 • vztahy upravené právními normami, kterými se účastníci těchto vztahů mají řídit

TŘI PRVKY:

 1. a.       účastníci -> FO nebo PO; musí mít právní subjektivitu (způsobilost k právům a povinnostem), aby se mohli účastnit právních vztahů (např. prodejce a kupující)
 2. b.      obsah -> práva a povinnosti účastníků (např. převzít předmět, zaplatit cenu)
 3. c.       předmět -> chování subjektů upravené právním vztahem, uzavření smlouvy, převedení vlastnického práva k věci

 

 

ÚČASTNÍCI PRÁVNÍCH VZTAHŮ

FYZICKÉ OSOBY mají dvojí právní způsobilost:

 1. a.       právní subjektivita (způsobilost k právům a povinnostem) -> vzniká narozením (i dříve dědické právo nenarozeného), zaniká smrtí nebo prohlášením za mrtvého (nebo později: ochrana dobrého jména zemřelého)
 2. b.      způsobilost k právním úkonům -> účastnit se právních vztahů, vzniká zletilostí nebo uzavřením manželství nezletilých starší 16 let; nezletilí se mohou účastnit právních úkonů přiměřených jejich rozumové vyspělosti (kupní smlouvy)

zaniká rozhodnutím soudu: zbavením způsobilosti nebo omezením (svéprávnosti)

za nesvéprávné a nezletilé jednají jejich opatrovníci a právní zástupci

Způsobilost PRÁVNICKÝCH OSOB:

právní subjektivita i subjektivita k právním úkonům, vzniká zápisem do OR, může být omezena zákonem, při jednání jsou zastupovány FO (jednatel)

 

PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

–          skutečnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu a zánik právního vztahu

 

VZNIK PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

 1. a.       objektivní -> vzniká samočinně, vyplývá z přírodních zákonitostí, nezávisle na vůli člověka

–          úmrtí člověka (vznikají dědické vztahy)

–          uplynutí času (vzniká u zletilého)

–          přírodní katastrofa (náhrada škody od pojišťovny)

 1. b.      subjektivní -> vzniká projevem lidské vůle; platné právní jednání musí být určité, srozumitelné, svobodné, vážně míněné (event. dodržení předepsané formy), neplatné: odporuje zákonu nebo dobrým mravům

DRUHY PRÁVNÍCH ÚKONŮ

–          jednostranné -> unilaterální (závěť, výpověď)

–          dvoustranné -> bilaterální (uzavření kupní smlouvy, manželství)

–          mnohostranné -> multilaterální (společenská smlouva)

 

USKUTEČNĚNÍ PRÁVNÍCH ÚKONŮ

–          osobně

–          v zastoupení -> ze zákona, na základě plné moci nebo rozhodnutím soudu

 

JEDNÁNÍ PŘI PRÁVNÍCH ÚKONECH

–          výslovně (ústně, písemně)

–          jiným způsobem (konkludentním činem, nečinností: po skončení nájmu se v nájmu pokračuje se souhlasem pronajímatele)

 

REALIZACE PRÁVA

–          uskutečňování práva podle právních norem tak, že se podle právních norem tvoří právní vztahy

–          účastníci se chovají předepsaným způsobem (snoubenci absolvují obřad a tím uzavírají manželství dle práva o rodině)

 

APLIKACE PRÁVA

–          uskutečňují státní orgány rozhodnutím (soud vydá rozsudek, jímž rozhodne právní spor)

 

ROZHODNUTÍ OBSAHUJE

 1. a.       záhlaví: kdo a v jaké věci rozhoduje
 2. b.      výrok: jak státní orgán rozhodl
 3. c.       odůvodnění: na základě jakých právních předpisů nebo skutečností tak rozhodl
 4. d.      poučení o opravných prostředcích: odvolání, námitka

 

SYSTÉM PRÁVA

–          obsahové uspořádání právních předpisů dle právních odvětví

–          slouží ke studijním účelům

–          Formální prameny práva: podoby práv; každé právní odvětví je souborem obsahově příbuzných zákonů, vládních nařízení a vyhlášek (v jaké podobě byly právní předpisy vydány)

–          Materiální prameny práva: společenské poměry, problémy a potřeby požadující právní úpravu (proč byly předpisy vydány)

Právní odvětví

Ústavní právo, Správní právo, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Rodinné právo, Trestní právo, Finanční právo, Soudní právo

 

PRÁVNÍ OBLASTI

–          tradiční právní teorie vychází ze studia římského práva

Veřejné právo -> upravuje vztahy mezi státem a FO nebo PO (trestní, ústavní, správní, finanční), převažují donucující normy; zde vystupuje stát

Soukromé právo -> upravuje vztahy subjektů občanské společnosti na základě rovnosti (občanské, rodinné, obchodní)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!